oświadczenie-wyjazd na basen

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie-wyjazd na basen
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………………………
na basen/kręgle do …………………….... w dniu………………………. Oświadczam, że
moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w wyjeździe. Ponoszę odpowiedzialność za
przywóz i odbiór dziecka. Dziecko zostanie odebrane przez………………………………….
w miejscowości …………………………………………
Bielawy, dn…………….......
……………………………
podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty