SA-Q IV/2006

Komentarze

Transkrypt

SA-Q IV/2006
MONNARI TRADE SA
SA-Q 4/2006
w tys. zł
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Formularz SA-Q 4/2006
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Zarząd Spółki "Monnari Trade" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku
obrotowego 2006
(data przekazania)
w tys. zł
w tys. EUR
4 kwartały 2006
4 kwartały 2005
4 kwartały 2006
4 kwartały 2005
okres od 06-01-01 okres od 05-01-01 okres od 06-01-01 okres od 05-01-01
do 06-12-31
do 05-12-31
do 06-12-31
do 05-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
91 677
15 019
13 818
11 109
12 759
-13 653
3 528
2 634
54 911
28 039
27 338
26 872
1 085
10 847 273
1,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
zł / EUR)
47 456
4 379
3 970
3 053
965
-7 544
7 098
519
29 763
13 931
3 720
10 121
15 832
1 073
10 727 273
0,30
1,01
2,48
-
2,01
-
-
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
23 512
3 852
3 544
2 849
3 272
-3 501
905
676
14 333
7 319
7 136
7 014
283
10 847 273
0,26
1,48
-
-
11 795
1 088
987
759
240
-1 875
1 764
129
7 711
3 609
964
2 622
4 102
278
10 727 273
0,07
0,26
0,65
-
0,52
-
0,38
-
1
MONNARI TRADE SA
SA-Q 4/2006
w tys. zł
BILANS
stan na
stan na
06-12-31
06-09-30
koniec
koniec
4 kwartału / 2006 3 kwartału / 2006
stan na
05-12-31
koniec poprz.
roku / 2005
stan na
05-12-31
koniec
4 kwartału / 2005
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
26 386
182
17 806
137
11 405
54
11 405
54
25 106
16 651
10 491
10 491
618
618
640
640
709
709
709
709
480
480
28 525
19 848
2 753
378
363
15
29 853
22 472
5 029
151
136
15
18 358
13 903
3 568
151
136
15
18 358
13 903
3 568
2 753
3 385
3 385
5 029
1 471
1 471
3 568
779
779
3 568
779
779
3 385
1 471
779
779
2 539
54 911
881
47 659
108
29 763
108
29 763
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
SA-Q 4/2006
MONNARI TRADE SA
w tys. zł
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
26 872
1 085
20 495
1 073
15 832
1 073
15 832
1 073
3 997
182
10 499
3 997
209
10 499
3 997
263
7 446
3 997
263
7 446
11 109
4 717
3 053
3 053
28 039
485
85
27 164
149
149
13 931
90
90
13 931
90
90
400
-
12 493
3 720
3 720
27 338
12 493
14 456
3 720
10 121
3 720
10 121
27 338
14 456
10 121
10 121
216
66
216
50
166
54 911
66
66
47 659
29 763
29 763
26 872
10 847 273
2,48
13 347 273
2,01
20 495
10 727 273
1,91
-
15 832
10 727 273
1,48
-
15 832
10 727 273
1,48
-
400
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na
stan na
06-12-31
06-09-30
koniec
koniec
4 kwartału / 2006 3 kwartału / 2006
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
300
300
300
300
300
300
300
300
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
stan na
05-12-31
koniec poprz.
roku / 2005
stan na
05-12-31
koniec
4 kwartału / 2005
3
SA-Q 4/2006
MONNARI TRADE SA
w tys. zł
4 kwartał 2006
4 kwartały 2006
4 kwartał 2005
4 kwartały 2005
okres od 06-10-01 okres od 06-01-01 okres od 05-10-01 okres od 05-01-01
do 06-12-31
do 06-12-31
do 05-12-31
do 05-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
34 564
91 677
18 984
47 456
34 564
91 677
18 984
47 456
12 696
38 492
8 185
23 092
12 696
21 868
9 881
2 451
9 536
561
8 185
10 799
6 069
791
3 939
719
168
23 092
24 364
13 885
5 252
5 227
1 140
182
23
538
1 897
38 492
53 185
29 631
7 352
16 202
1 120
74
23
1 023
2 303
551
1 745
958
1 988
1 107
790
8 200
59
1 114
1 189
15 019
230
815
930
2 913
75
815
1173
4 379
270
59
223
110
227
347
260
7
1 431
747
-35
-36
191
43
679
482
87
7 912
684
13 818
-29
-198
3 024
197
3 970
7 912
1 520
1 696
-176
13 818
2 709
3 048
-339
3 024
728
717
11
3 970
917
925
-8
6 392
11 109
2 296
3 053
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
11 109
10 747 273
1,03
10 955 606
1,01
3 053
10 242 424
0,30
-
4
SA-Q 4/2006
MONNARI TRADE SA
w tys. zł
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
4 kwartał 2006
4 kwartały 2006 poprz. rok / 2005 4 kwartały 2005
okres od 06-10-01 okres od 06-01-01
okres
okres od 05-01-01
do 06-12-31
do 06-12-31
od 05-01-01
do 05-12-31
do 05-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ustawowo)
- emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
b) zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- amortyzacja wyceny inwestycji
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku za poprzedni rok
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- podziału zysku
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
20 495
15 832
9 299
9 299
20 495
1 073
12
12
12
15 832
1 073
12
12
12
9 299
1 000
73
73
73
9 299
1 000
73
73
73
1 085
1 085
1 073
1 073
3 997
3 997
267
3 730
3 730
242
3 488
267
3 730
3 730
242
3 488
3 997
209
-27
3 997
263
-81
3 997
344
-81
3 997
344
-81
27
27
182
10 499
81
81
182
7 446
3 053
3 053
3 053
81
81
263
4 671
2 775
2 775
2 775
81
81
263
4 671
2 775
2 775
2 775
10 499
4 717
4 717
10 499
3 053
3 053
7 446
3 017
3 017
7 446
3 017
3 017
4 717
3 053
3 017
3 017
3 053
3 053
3 017
3 017
3 017
3 017
4 717
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
SA-Q 4/2006
MONNARI TRADE SA
w tys. zł
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
6 392
6 392
11 109
11 109
3 053
3 053
3 053
3 053
26 872
26 872
15 832
15 832
26 872
26 872
15 832
15 832
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
4 kwartał 2006
4 kwartały 2006
4 kwartał 2005
4 kwartały 2005
okres od 06-10-01 okres od 06-01-01 okres od 05-10-01 okres od 05-01-01
do 06-12-31
do 06-12-31
do 05-12-31
do 05-12-31
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
- metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu naleŜności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
poŜyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
6 392
4 338
11 109
1 650
2 296
1 473
3 053
-2 088
504
28
265
-31
341
2 624
2 230
1 647
29
766
-74
405
-5 945
724
264
-1
194
-179
82
652
2 272
741
-1
463
-182
-8
-4 107
2 671
-1 635
12
4 223
-125
-
-1 972
-14
175
-1 780
-60
175
10 730
12 759
3 769
965
189
383
187
203
189
383
187
203
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
MONNARI TRADE SA
SA-Q 4/2006
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
w tys. zł
5 022
14 036
4 183
7 747
5 022
14 036
4 183
7 747
-4 833
-13 653
-3 996
-7 544
-
10 938
1 329
13 606
-
12
10 926
313
3 955
7 410
1 016
692
1 658
3 978
248
1 709
4 000
142
218
1 937
555
701
2 176
250
194
336
463
-3 955
1 942
1 914
-28
1 471
3 413
3 528
2 634
2 606
-29
779
3 413
637
410
410
7 098
519
520
1
259
779
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (III)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3 561
5 029
4 000
1 016
6 508
369
779
7
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Informacja dodatkowa do kwartalnego
sprawozdania finansowego
‘MONNARI TRADE’ S.A. sporządzonego za
IV kwartał 2006 roku.
1
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
1. Informacje ogólne
Nazwa i siedziba Spółki:
„MONNARI TRADE” S.A. z siedzibą w Łodzi, adres:
90-453 Łódź, ul Radwańska 6.
Przedmiotem podstawowej działalności „MONNARI TRADE” S.A. jest sprzedaŜ
detaliczna odzieŜy (PKD 5242 Z).
Wskazanie właściwego Sądu:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego- numer KRS 0000184276.
Czas trwania emitenta
Czas trwania emitenta jest nieoznaczony.
Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane
finansowe
Spółka prezentuje dane za IV kwartał 2006 r. (tj. od 1 października 2006 r. do 31 grudnia
2006 r.) i 2005 r. (tj. od 1 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), oraz dane od 1
stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. i od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. dla
danych porównywalnych; dane bilansowe są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2006 r.,
30 września 2006 r. oraz 31 grudnia 2005 r.
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta:
Skład Zarządu:
Marek Banasiak
– Prezes Zarządu
Anna Banasiak
– Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Latek
– Wiceprezes Zarządu
Mirosław Misztal
– Wiceprezes Zarządu
2
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A.
Andrzej Berut
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Kaniowski
Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Leszczyński
Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Morawski
Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Winogradski
Członek Rady Nadzorczej
Pan Ryszard Zatorski
Członek Rady Nadzorczej
Pani ElŜbieta Zawadzka
Członek Rady Nadzorczej
Notowania na giełdach
Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
skróconą nazwą „MONNARI” i oznaczeniem „MON”.
2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności
informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami oraz o Politykę
rachunkowości firmy „MONNARI TRADE” S.A.
Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania nie odbiegały od niŜej opisanych
zasad.
Wszystkie dane zaprezentowano w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.
Spółka sporządza:
1.rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, jednakŜe na potrzeby
prezentacji
w raporcie kwartalnym, rachunek zysków i strat sporządzono metodą
kalkulacyjną.
2. rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą pośrednią.
3
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.
Emitent stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup
środków trwałych:
•
własne budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
•
ulepszenia w obcych obiektach
10,0%
•
urządzenia techniczne
30,0%
•
maszyny
14,0%
•
środki transportu
20,0% lub 40,0%
•
pozostałe środki trwałe
10,0% lub 20,0%
2,5%
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
•
znaki towarowe
•
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje - nie dłuŜej
20 lat
niŜ 5 lat lub nie dłuŜej niŜ na okres uŜytkowania
Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej
weryfikacji na koniec roku obrotowego.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
a) Nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według wartości godziwej. Efekt wyceny
dokonywany jest w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny. Wartość
godziwa weryfikowana jest na dzień bilansowy.
b) Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy
c) Długoterminowe aktywa finansowe – nie dotyczy
NaleŜności
NaleŜności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej
wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość
naleŜności).
4
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
NaleŜności zagraniczne na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym
przez NBP na ten dzień (w przypadku 31 grudnia 2006 r. - tab. 252/A/NBP/2006 z dn.
29.12.2006 r.). Wartość naleŜności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu
stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do
bilansu przyjęto naleŜności pomniejszone o odpis aktualizacyjny.
Zapasy
Materiały
Koszty materiałów wycenia się wg cen zakupu nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto
na dzień bilansowy. Rozchód odbywa się według zasady FIFO "Pierwsze weszło,
pierwsze wyszło".
Towary
Wycenia się wg cen zakupu lub cen nabycia nie wyŜszych od ich cen sprzedaŜy netto na
dzień bilansowy. Rozchód odbywa się według zasady FIFO "Pierwsze weszło, pierwsze
wyszło".
Inwestycje krótkoterminowe (Aktywa pienięŜne)
Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki
pienięŜne. Środki pienięŜne wykazano w wartościach nominalnych, a środki pienięŜne
w walutach obcych wyceniono według obowiązującego kursu średniego NBP na dzień
bilansowy.
Do aktywów pienięŜnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych,
walut obcych i dewiz. Do aktywów pienięŜnych zaliczane są takŜe naliczone odsetki od
aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od
dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub załoŜenia (lokaty) zaliczane są do środków
pienięŜnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pienięŜnych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych
w okresie objętym badaniem, a dotyczących okresów przyszłych. Rozliczane są poprzez
odniesienie w koszty okresów, których dotyczą.
5
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartości. Rezerwy tworzone są na pewne lub o duŜym stopniu prawdopodobieństwa
przyszłe zobowiązania, których kwotę moŜna w sposób wiarygodny oszacować,
a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku lub odprawy emerytalne
i zaległe urlopy, których obowiązek wypłaty wynika z art. 921 Kodeksu pracy.
Rezerwy tworzy się w cięŜar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych
lub strat nadzwyczajnych w zaleŜności od okoliczności, z którymi powiązane są przyszłe
zobowiązania. Nie mają one wpływu na koszty ogólnego zarządu i sprzedaŜy. Rezerwy
rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio
utworzono daną rezerwę. Rezerwy niewykorzystane na dzień ustania lub zmniejszenia się
ryzyka, na które je utworzono zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych,
przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostroŜnej
wyceny i obejmują w szczególności naliczone rezerwy na koszty, których powstanie w
przyszłych
okresach
sprawozdawczych
jako
zobowiązania
jest
pewne
lub
uprawdopodobnione.
Podatek dochodowy odroczony
Emitent tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
z powstaniem przejściowych róŜnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową i stratą podatkową moŜliwą do
odliczenia od podatku dochodowego w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ustala się w kwotach przewidzianych w przyszłości do odliczenia od
podatku w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz zmniejszenie straty podatkowej moŜliwej do
odliczenia, ustalonej z uwzględnieniem zasady ostroŜności.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane ze
sobą. Emitent ze względu na zasadę ostroŜności dokonuje odpisu aktualizującego na
aktywa
z
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
dotyczącego
odpisów
aktualizujących wartość naleŜności.
6
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Zmiany zasad rachunkowości
W 2006 r. nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości.
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
prezentowanym okresie.
Wyniki sprzedaŜy „MONNARI TRADE” S.A. wykazują cykliczną zmienność w ciągu
roku. Jest to związane przede wszystkim z sezonowością branŜy odzieŜowej, zaleŜnej od
trendów mody i zmieniających się warunków pogodowych. Nasilenie popytu i sprzedaŜy
następuje zwykle na początku zmieniających się pór roku, co zbiega się z wprowadzaniem
nowych kolekcji. Cykl projektowania, produkcji i sprzedaŜy skupia się na dwóch
sezonach: wiosna – lato i jesień-zima. Wzrost sprzedaŜy następuje zwykle w pierwszych
miesiącach nowego sezonu, czyli marzec – maj (dla sezonu wiosenno-letniego) oraz
wrzesień
–
październik
(dla
sezonu
jesienno
–
zimowego).
Na wyniki sprzedaŜy w poszczególnych miesiącach ma teŜ wpływ wielkość kolekcji
(liczba modeli i ich wersji np.: kolorystycznych) oraz ceny poszczególnych
asortymentów. Sezon jesienno - zimowy cechuje większa sprzedaŜ odzieŜy wierzchniej
(płaszczy, kurtek) relatywnie droŜszej od okryć wiosenno - letnich. Stąd wartość
sprzedaŜy w sezonie jesienno - zimowym jest zwykle wyŜsza, niŜ w sezonie wiosenno
- letnim. Przychody ze sprzedaŜy w poszczególnych miesiącach dla lat 2003 - 2006
zostały zaprezentowane na poniŜszym wykresie.
7
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Wykres 1
Sezonowość przychodów ze sprzedaŜy spółki w okresie 2003 -2006
12
Przychody w mln zł
10
8
6
4
2
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
0
2003
2004
2005
2006
Przychody generowane przez spółkę w IV kwartale kaŜdego roku obrotowego naleŜą do
najwyŜszych w porównaniu do innych okresów kwartalnych.
4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport, wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących
W roku 2006 r. Spółka „MONNARI TRADE” S.A. zakończyła zakładany etap rozwoju.
Zrealizowanie planowanych działań naleŜy uznać za sukces. Do najwaŜniejszych wydarzeń
tego roku naleŜy zaliczyć:
•
zakup w dniu 21 lipca 2006 r. znaku towarowego „PABIA” oraz znaku towarowego
Hensel & Mortensen od syndyka masy upadłościowej PABIA S.A.,
•
podpisanie kontraktu z Claudią Schiffer na kampanię reklamową w sezonie wiosna
- lato 2007 r. w myśl, którego Claudia Schiffer będzie twarzą MONNARI,
•
wzrost rozpoznawalności marki po pokazie w dniu 28 września 2006 roku, z udziałem
Claudii Schiffer, szeroko odnotowany w mediach,
•
dostosowanie dokumentów statutowych do wymogów stawianych przez Giełdę
Papierów Wartościowych (Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu
Zarządu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia),
•
przyjęcie do stosowania Dobrych Praktyk,
8
‘MONNARI TRADE’ S.A.
•
SA-Q IV 2006
rozwój sieci sklepów - otwarcie 26 nowych salonów, na koniec 2006 roku było 90
placówek,
•
zakup nieruchomości w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30 oraz Dąbrowskiego 4 oraz
rozpoczęcie budowy centrum logistycznego,
•
debiut giełdowy w dniu 20 grudnia 2006 r., poprzedzony udaną subskrypcją na akcje
serii D, w której redukcja zapisów i stopa alokacji wyniosła:
- w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu – 1,09% (tj.
redukcja 98,91%),
- w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 2,17% (tj.
redukcja97,83%),
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji - złoŜono zapisy na liczbę
akcji wskazanych w zaproszeniach.
•
dynamiczny wzrost sprzedaŜy i zysku netto, przekroczenie prognoz na 2006 r.,
odpowiednio o 5 % i 11%,
•
otrzymanie nagród:
- w grudniu 2006 r. Spółka została wyróŜniona tytułem „Gazele Biznesu”,
- w dniu 12 stycznia 2007 r. Spółka otrzymała po raz czwarty w historii konkursu,
nagrodę za rok 2006 - Doskonałość Mody w kategorii Polska Firma Ekskluzywna
- weekend, przyznawaną przez magazyn Twój Styl w ósmej edycji konkursu.
Wpływ kampanii marketingowych – w ocenie Zarządu – jest ściśle skorelowany
z wynikami finansowymi osiągniętymi przez spółkę w ostatnim kwartale 2006 roku.
Dodatkowym elementem jest poszerzenie źródeł przychodów w postaci wzrostu ilości
salonów sprzedaŜy. Te dwa czynniki spowodowały, Ŝe przychody ze sprzedaŜy w IV
kwartale 2006 w porównaniu do analogicznego okresu wzrosły o 82,1 %. Przychody ze
sprzedaŜy za 2006 rok wyniosły 91,7 mln zł i były wyŜsze o 93,2 % w porównaniu do
2005 roku, w którym wyniosły 47,5 mln zł.
Koszty działalności spółki w IV kwartale wyniosły 12,3 mln zł i wzrosły o 79,8 %, w
porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku. Przyrost kosztów za 2006 rok
spowodowany był zwiększeniem kosztów handlowych, do których naleŜą koszty salonów
tj. czynsz, opłaty za media oraz koszty wynagrodzeń personelu tych sklepów. Koszty
działalności spółki za 2006 rok zamknęły się w kwocie 37,0 mln zł i w porównaniu do
analogicznego okresu 2005 roku były wyŜsze o 17,8 mln zł, co stanowi przyrost o 93,3%.
9
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Zysk netto w IV kwartale 2006 wyniósł 6,4 mln zł i był wyŜszy o kwotę 4,1 mln zł
w porównaniu do okresu analogicznego 2005 roku, co stanowi wzrost o 178,4 %. Zysk
netto spółki za okres 2006 roku wyniósł 11,1 mln zł, co w porównaniu do 2005 stanowiło
wzrost o 263,9 %, gdzie zysk zamknął się kwotą 3,1 mln zł.
W IV kwartale firma uruchomiła 12 nowych salonów sprzedaŜy o łącznej powierzchni
1,6 tys. m. kw., zwiększając łączną powierzchnię do ok. 12,4 tyś m. kw., posiadając
łącznie 90 sklepów na koniec 2006 roku. Wszystkie salony zlokalizowane są na terenie
Polski.
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe – nie dotyczy.
6. Informacja dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów
wartościowych
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2006 r. w „MONNARI
TRADE” S.A. został podwyŜszony kapitał zakładowy o kwotę 250.000 zł poprzez emisję
2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W dniu 24 listopada 2006 r. Komisja
Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. W dniach od 7 grudnia do
11 grudnia 2006 były przyjmowane zapisy na akcje serii D. Przydział akcji miał miejsce
w dniu 15 grudnia 2006 r., a pierwsze notowanie praw do akcji serii D w dniu 20 grudnia
2006 r. W dniu 2 lutego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki.
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.334.727,30 złoty i dzieli się na
13.347.273 akcje o wartości nominalnej 0,10 złoty kaŜda tj.:
- 2.000.000 akcji zwykłych serii A I-szej emisji,
- 8.000.000 akcji uprzywilejowanych (2 głosy na jedną akcję) serii A II-ej emisji,
- 727.273 akcje zwykłych serii B,
- 120.000 akcji zwykłych serii C,
- 2.500.000 akcji zwykłych serii D.
Ogólna
liczba
głosów
na
walnym
zgromadzeniu
wynikająca
ze
wszystkich
wyemitowanych akcji wynosi 21.347.273 głosy.
10
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wprowadzić z dniem 13 lutego
2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.347.273
(pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje
zwykłe na okaziciela spółki „MONNARI TRADE” S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) kaŜda, w tym:
a) 2.000.000 akcji serii A I-szej emisji,
b) 727.273 akcje serii B,
c) 120.000 akcji serii C,
d) 2.500.000 akcji serii D.
7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
W omawianym okresie nie miała miejsca wypłata dywidendy lub deklaracja jej wypłaty.
8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta
•
W dniu 25 stycznia 2007 r. Spółka "MONNARI TRADE" S.A. nabyła większościowy
pakiet udziałów w spółce „MONOLIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
stanowiących 51 % kapitału zakładowego oraz 51 % głosów na zgromadzeniu
wspólników. Kapitał zakładowy spółki „MONOLIT” Sp. z o.o. został podwyŜszony
do kwoty 7.050.000 zł, a firma spółki uległa zmianie na „MOLTON” Sp. z o.o. z
siedzibą w Brwinowie. Spółka "MONNARI TRADE" S.A. objęła 71.400 udziałów o
łącznej wartości 3.570.000 zł, które z dotychczasowymi udziałami stanowią 51 %
kapitału zakładowego, oraz dają 51 % głosów na zgromadzeniu wspólników.
•
W dniu 29 stycznia br. Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A.
Regulamin
Programu
Motywacyjnego
zakładający
przydział
przyjęła
warrantów
subskrypcyjnych dla kluczowych pracowników Spółki. Program ten rozpoczyna się w
roku 2007 i będzie realizowany do 2009 r. W bieŜącym roku zostanie przydzielonych,
po realizacji określonych kryteriów, do 100 000 warrantów serii A, po cenie emisyjnej
0,10 zł.
11
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
9. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych,
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
W nawiązaniu do danych prezentowanych w Prospekcie emisyjnym stan zobowiązań
warunkowych nie uległ zmianie.
10.
Opis
organizacji
grupy
kapitałowej emitenta,
ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji
Na dzień kończący IV kwartał 2006 roku „MONNARI TRADE” S.A. nie tworzyło grupy
kapitałowej. W dniu 26 stycznia 2007 roku Emitent opublikował w Raporcie bieŜącym nr
5/2007 informacje na temat przejęcia kontroli nad firmą „MONOLIT” Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje zawarte są w punkcie 7..
11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności – nie dotyczy.
12. Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych*.
Zarząd spółki informował o wstępnej realizacji prognoz odnośnie przychodów ze
sprzedaŜy oraz zysków w raportach bieŜących, publikowanych odpowiednio w dniach 16
stycznia 2007 roku (Raport nr 3/2007) i 22 stycznia 2007 roku (Raport nr 4/2007). Zarząd
potwierdza realizację prognoz wyznaczonych na 2006 rok. PoniŜszy wykres przedstawia
kwoty zrealizowanych przychodów oraz zysków.
*
dynamikę wartości przeliczono w oparciu o dane wyraŜone w tys. złotych zaprezentowane w notach
finansowych
12
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Wykres 2
Przychody ze sprzedaŜy oraz zysk netto stopień realizacji prognoz:
Wyniki i prognozy Monnari Trade S.A.
120
117,1
100
80
91,7
60
87,3
40
20
0
47,5
3,1
11,1
10,0
Przychody ze sprzedaŜy
Zysk netto
2005 Wykonanie
47,5
3,1
2006 Prognoza
87,3
10,0
2006 Wykonanie
91,7
11,1
2007 Prognoza
117,1
13,0
13,0
Spółka osiągnęła przychody na sprzedaŜy w wysokości 91,7 mln zł, co stanowi wzrost o
5,0 % w odniesieniu do poziomu przychodów zawartych w prognozie na 2006 roku, który
był planowany na poziomie 87,3 mln zł. Poziom przychodów osiągniętych w 2006 roku w
stosunku do przychodów osiągniętych w 2005 roku podwoił się (wzrost o 93,2 %).
Zysk osiągnięty w 2006 roku wyniósł 11,1 mln zł i jest wyŜszy od zysku prognozowanego
za 2006 rok, który wynosił 10,0 mln zł, o kwotę 1,1 mln zł co stanowi wzrost o 11,0%. W
odniesieniu do analogicznego okresu 2005 roku, zysk za 2006 rok wzrósł aŜ o 263,9 %.
13. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zaleŜne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z
nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
13
‘MONNARI TRADE’ S.A.
Akcjonariusz
liczba akcji
SA-Q IV 2006
udział w
liczba głosów
udział w
kapitale
ogólnej liczbie
zakładowym
głosów na WZ
(%)
(%)
Mirosław Misztal
5 097 820
38,19%
9 097 820
42,62%
Jakub Banasiak
2 500 000
18,73%
4 500 000
21,08%
Agata Banasiak
2 500 000
18,73%
4 500 000
21,08%
W związku z zarejestrowaniem w dniu 2 lutego 2007 r. przez Krajowy Rejestr Sądowy
podwyŜszenia kapitału w „MONNARI TRADE” S.A., poprzez emisję akcji serii D, ogólna
liczba wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13.347.273 akcje, a ogólna liczba głosów na
Walnym Zgromadzeniu ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 21.347.273 głosy.
Emitent po raz pierwszy przekazuje raport kwartalny, zatem nie wskazuje zmian w strukturze
własności znacznych pakietów akcji emitenta.
14. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej z osób.
Zarząd „MONNARI TRADE” S.A.
Marek Banasiak
– Prezes Zarządu
168 386 akcji
Anna Banasiak
– Wiceprezes Zarządu
47 620 akcji
Katarzyna Latek
– Wiceprezes Zarządu
55 820 akcji
Mirosław Misztal
– Wiceprezes Zarządu
5 097 820 akcji
Rada Nadzorcza „MONNARI TRADE” S.A.
Andrzej Berut
Pan Tomasz Kaniowski
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Leszczyński
Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Morawski
Członek Rady Nadzorczej
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
14
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
Pan Grzegorz Winogradski
Członek Rady Nadzorczej
Pan Ryszard Zatorski
Członek Rady Nadzorczej
Pani ElŜbieta Zawadzka
Członek Rady Nadzorczej
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
Nie posiada akcji
„MONNARI TRADE” S.A.
200 akcji
Emitent po raz pierwszy przekazuje raport kwartalny, zatem nie wskazuje zmian w
strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta.
15. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi
lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta
Spółka w okresie, którego dotyczy sprawozdanie nie udzieliła poręczeń kredytu lub
poŜyczki oraz nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi oraz jednostce zaleŜnej.
16. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. planuje utrzymać dynamiczny rozwój sieci sprzedaŜy,
w najbliŜszym czasie jest planowane otwarcie 15 salonów, co przełoŜy się na zwiększenie
przychodów i zysków Spółki.
17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Zarząd spółki informuje, Ŝe na przyszłe wyniki emitenta mogą mieć wpływ następujące
czynniki:
• Sezonowość na rynku odzieŜowym powoduje, Ŝe
I kwartał jest
pod względem
przychodów ze sprzedaŜy i realizowanych zysków najgorszym okresem w roku.
Następują znaczne przeceny kolekcji jesień - zima. Ten trend dotyczy całego rynku
odzieŜowego.
Spółka realizuje w tym okresie znacznie obniŜone przychody, przy
15
‘MONNARI TRADE’ S.A.
SA-Q IV 2006
uwzględnieniu porównywalnego stopnia zaangaŜowania operacyjnego. PowyŜszy trend
wpływa równieŜ na realizację znacznie niŜszych marŜ brutto na sprzedaŜy towarów.
• W dniu 25 stycznia 2007 r. Spółka "MONNARI TRADE" S.A. nabyła większościowy
pakiet udziałów w spółce „MONOLIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących
51 % kapitału zakładowego oraz 51 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał
zakładowy spółki „MONOLIT” Sp. z o.o. został podwyŜszony do kwoty 7.050.000 zł, a
firma spółki uległa zmianie na „MOLTON” Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie.
Z uwagi na konieczność konsolidacji, jak teŜ inny sposób prezentacji, wyniki finansowe
Emitenta jako jednostki dominującej ulegną zmianie.
• Zarząd „MONNARI TRADE” S.A. uwaŜa, Ŝe marka Monnari w dalszym ciągu będzie
się umacniać. Bezpośredni wpływ na sprzedaŜ w najbliŜszym kwartale będzie miała akcja
marketingowa z wykorzystaniem wizerunku Claudii Schiffer.
16