Spawalnictwo II rok tematy spotkań

Komentarze

Transkrypt

Spawalnictwo II rok tematy spotkań
PROGRAM WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU SPAWALNICTWO
11 1. Rodzaj studiów:
2. Kierunek:
3. Specjalno :
4. Tytuł przedmiotu:
5. Blok tematyczny:
6. Semestr/wymiar godzin:
7. Warunki zaliczania przedmiotu:
8. Tre
Dzienne magisterskie
Mechanika i Budowa Maszyn
Wszystkie na kierunku MBM
SPAWALNICTWO TW02
Techniki Wytwarzania
Semestr IV / 15 godz.
Uczestniczenie we wszystkich zaj ciach
laboratoryjnych, opanowanie materiału
podstawowego, opracowanie sprawozda ,
uzyskanie pozytywnej oceny ko cowej
merytoryczna przedmiotu
A.WYKŁADY
Lp.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Temat
Definicje, podział metod spajania, rodzaje spoin i zł czy, pozycje spawania
Budowa zł cza spawanego, spawalno
Metody spawania, łuk elektryczny i jego charakterystyka, spawanie łukowe,
podział metod spawania łukowego
Technologia r cznego spawania elektrodami otulonymi, spawanie w osłonie
gazów ochronnych – technologia spawania metod MAG, MIG i TIG, spawanie
łukiem krytym
Maszyny i urz dzenia do spawania, spawarki, półautomaty i automaty
spawalnicze
Materiały dodatkowe do spawania, elektrody otulone, druty elektrodowe, topniki
Wysokowydajne metody spawania – spawanie plazmowe, spawanie laserowe,
spawanie elektronowe
Spawanie gazowe i ci cie tlenowe, gazy spawalnicze, ci cie zmechanizowane
Zgrzewanie oporowe, zasada procesu, metody zgrzewania oporowego:
zgrzewanie punktowe, doczołowe zwarciowe i iskrowe, zgrzewanie liniowe,
zgrzewarki
Oprzyrz dowanie spawalnicze, manipulatory, obrotniki
RAZEM
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Jednostka organizacyjna:
Pomoce dydaktyczne:
Dr hab. in . Andrzej Zaj c prof. PK
Z-d Spawalnictwa IM M-2
Rzutnik, plansze
Godz.
1
1
2
3
1
1
1
2
2
1
15