Ulotka expres nr 5

Komentarze

Transkrypt

Ulotka expres nr 5
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
ekspres
1
kwiecień 2005
Nr 5
Biuletyn Przedstawicielstwa
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
e-Ulotka ekspres
# 05/05
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Informacja zawarta w e-Ulotce ekspres przeznaczona jest dla Partnerów Przedstawicielstwa Polskich
Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którzy we własnym zakresie decydują o dalszym jej rozpowszechnianiu.
Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy – merytoryczne, techniczne lub
związane z tłumaczeniem unijnego żargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauważony, proszę nas o tym
niezwłocznie informować pod adresem [email protected] Za skutki wynikające z błędów Przedstawicielstwo nie ponosi
odpowiedzialności.
W tym wydaniu
Strona pierwsza – konkursy
Strona druga – przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Strona czwarta - wiadomości z Polski
Strona szósta – kalendarium
Konkursy
Î Ochrona środowiska
Do 10 maja 2005 przyjmowane są wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Dyrekcję
Generalną Środowisko. Projekty dotyczyć mają co najmniej jednego z następujących obszarów:
komunikacja społeczna, natura i biodywersyfikacja, zmiana klimatu i energia, chemikalia, kraje
sąsiedzkie i kraje kandydujące. Dyrekcja Generalna Środowisko planuje przyznać granty na
współfinansujących 30-38 projektów, na łączną kwotę 2,08 mln euro. Więcej informacji znajduje
się na stronie: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/pdf/generalcall2005_en.pdf.
Î Wsparcie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi
Do 16 maja 2005 r. przyjmowane są wnioski w ramach „linii budżetowej zdecentralizowanej
współpracy”, której celem jest wsparcie inicjatyw w sytuacjach szczególnych, gdy normalne
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
2
instrumenty współpracy nie są możliwe, gdy partnerstwo jest wyjątkowo trudne. Inicjatywy te
mogą dotyczyć następujących obszarów priorytetowych: promocja aktywności, decentralizacji,
przynależnych ram prawnych oraz dialogu społecznego. Powyższe priorytety powinny zostać
odpowiednio zaadaptowanych dla potrzeb występujących na Białorusi. Granty przyznane na
realizację projektów w ramach tego programu będą nie mniejsze niż 10 tys. euro i nie większe niż
100 tys. euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.delukr.cec.eu.int/site/page34134.html.
Î EIDHR (Kirgistan) – Wsparcie dla wolnych i przejrzystych wyborów
Do 17 maja 2005 r. w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka
kirgiskie organizacje pozarządowe, albo niezależne organizacyjnie kirgiskie oddziały organizacji,
mających swoje główne siedziby w jednym z krajów członkowskich UE mogą składać wnioski o
wsparcie na rzecz działań mających na celu wsparcie przejrzystych, wolnych i uczciwych
wyborów w Kirigistanie w roku 2005. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.delkaz.cec.eu.int/index.php?lang=en&link_to=news&view=00168
Î Program współpracy UE i Kanady w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkoleń
Do 31 maja 2005 w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura przyjmowane są wnioski w ramach
Programu współpracy Unii Europejskiej i Kanady w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkoleń,
którego celem jest promocja porozumienia pomiędzy obywatelami UE i Kanady oraz poprawa
jakości rozwoju zasobów ludzkich. Projekty obejmujące trzyletni okres mogą być przedkładane
przez konsorcja, tworzone przez instytucje szkolnictwa wyższego i edukacji zawodowej oraz
instytucje szkoleniowe, w tym m.in. organizacje pozarządowe, przy czym lider takiego
konsorcjum musi pochodzić z jednego z państw członkowskich UE albo Kanady i być działającą
non profit instytucją szkolnictwa wyższego lub instytucją szkoleniową. Program będzie wspierał
innowacyjne, multilateralne, skierowane na studentów projekty, które pobudzą faktyczną
długotrwałą współpracę transatlantycką w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkoleń. Wsparcie
ze strony UE i rządu kanadyjskiego nie przekroczy 75% kosztów kwalifikowalnych, przy czym
większość środków musi być przeznaczona na granty dla studentów. Więcej informacji znajduje
się na stronie: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/call_en.html.
Î INTAS – nabór projektów badawczych
14 czerwca 2005 r. mija pierwszy termin na składanie wniosków na rzecz promocji współpracy z
naukowcami z krajów byłego ZSRR przyjmuje wnioski na realizację projektów badawczych.
Łączny budżet opiewa na kwotę 12 mln euro. Procedura przyznania wsparcia finansowego
przewiduje dwa etapy i dlatego w pierwszym uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia
jedynie krótkiego szkicu projektu. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.intas.be/index.asp?s=2_0&uid.
Przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Î Tacis (Mołdowa) – Wsparcie dla instytucji wdrażających politykę rozwoju regionalnego
Do 12 maja 2005 przyjmowane są wnioski do przetargu, w którym wyłoniona zostanie
organizacja, która zrealizuje projekt, którego celem jest pomoc władzom na szczeblu
regionalnym i ogólnokrajowym w Mołdowie w ulepszeniu i stosowaniu narzędzi rozwoju
regionalnego. Realizacja projektu będzie miała wpływ m.in. na następujące sfery polityki
regionalnej: doradztwo, budowanie potencjału, instrumenty finansowe. Budżet projektu opiera na
2,0 mln euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
3
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl (należy w wyszukiwarce, która znajduje się
na tej stronie wybrać program Tacis, poniżej zaznaczyć w części status – open, w części type –
services, a w części country – Moldova, a następnie kliknąć na „prześlij kwerendę i w końcu
odnaleźć to ogłoszenie wśród tych, które się pojawią na ekranie)
Î Wzmocnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Bułgarii i Rumunii
Do 13 maja 2005 r. przyjmowane są wnioski do przetargu, w którym wyłoniona zostanie
organizacja, która zrealizuje projekt, którego celem jest wzmocnienie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w Bułgarii i Rumunii. Projekt przewiduje przygotowanie, organizacje i ewaluację
szkoleń z zakresu doradztwa, komunikacji i public relations, fundraisingu i zarządzania
projektem, a także przygotowanie i prowadzenie interaktywnej strony internetowej, przydatnej
dla uczestników szkoleń. Budżet projektu opiewa maksymalnie na 455 000 euro. Więcej
informacji znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl (należy w
wyszukiwarce, która znajduje się na tej stronie wybrać program Phare, poniżej zaznaczyć w
części status – open, w części type – services, a w części country –Romania i Bulgaria, a
następnie kliknąć na „prześlij kwerendę” i w końcu odnaleźć to ogłoszenie wśród tych, które się
pojawią na ekranie)
Î Tacis (Gruzja) – Wsparcie reformy parlamentu
Do 16 maja 2005 r. przyjmowane są wnioski do przetargu, w którym wyłoniona zostanie
organizacja, która zrealizuje projekt, którego szerokim celem jest wzmocnienie i konsolidacja
demokratycznych instytucji gruzińskich poprzez wsparcie efektywnej, sprawnej i przejrzystej
pracy parlamentu. Działania w ramach tego projektu przewidują poprawę profesjonalizmu i
warunków pracy w gruzińskim parlamencie, wzmocnienie kontrolnej roli parlamentu wobec
władzy wykonawczej, podniesienie zdolności w zakresie polityk i legislacji unijnej, poprawienie
wzajemnych relacji pomiędzy parlamentem a organizacjami pozarządowymi i grupami interesu,
ustanowienie owocnych stosunków z parlamentami krajów członkowskich UE, krajów
sąsiedzkich oraz Parlamentem Europejskim. Budżet projektu opiewa maksymalnie na 2,2 mln
euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl. (należy w wyszukiwarce, która znajduje się
na tej stronie wybrać program Tacis, poniżej zaznaczyć w części status – open, w części type –
services, a w części country – Georgia, a następnie kliknąć na „prześlij kwerendę” i w końcu
odnaleźć to ogłoszenie wśród tych, które się pojawią na ekranie)
Î Tacis (Rosja) – Podniesienie wiedzy o systemie prawnym
Do 16 maja 2005 r. przyjmowane są wnioski do przetargu, w którym wyłoniona zostanie
organizacja, która zrealizuje projekt, którego celem jest podniesienie świadomości obywateli
rosyjskich o systemie prawnym i podniesienie ich poziomu zaufania względem niego. Celami
bardziej szczegółowymi są: informowanie opinii publicznej o rosyjskim systemie prawnym,
wzmocnienie zdolności szkół średnich w nauczaniu przedmiotów powiązanych z prawem i
promowaniu aktywnej postawy obywatelskiej, podniesienie współpracy i zaufania pomiędzy
sędziami, przewodniczącymi sądów i dziennikarzami. Łączny budżet projektu opiewa
maksymalnie na kwotę 3,0 mln euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl. (należy w wyszukiwarce, która znajduje się
na tej stronie wybrać program Tacis, poniżej zaznaczyć w części status – open, w części type –
services, a w części country – Russia, a następnie kliknąć na „prześlij kwerendę” i w końcu
odnaleźć to ogłoszenie wśród tych, które się pojawią na ekranie)
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
4
Wiadomości z Polski
Konkursy i przetargi
Î Mikroprzedsiębiorstwa – nabór wniosków (woj. lubuskie)
Do 9 maja 2005 trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) w Województwie Lubuskim. Więcej informacji znajduje się na stronie
http://www.lubuskie.pl/pl/main/ogloszenia.php?show=1&id=128
Î „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” – nabór wniosków (woj. dolnośląskie)
Do 11 maja 2005 r. w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim można składać wnioski o o
dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 dla
Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działania – 2.6
„Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” dla następujących typów projektów:
1. Tworzenie lub rozwój RSI.
2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo
– rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i
lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.
3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i
tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych
przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.
4. Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i
pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji
pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych
korzyści. Projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o
możliwościach ich uzyskania.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.zporr.dolnyslask.pl/konkurs.htm
Î Mikroprzedsiębiorstwa – nabór wniosków (woj. mazowieckie)
Do 24 maja 2005 trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) w Województwie Lubuskim. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mazovia.pl
Î Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – nabór wniosków
Do 31 maja 2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytetu 1 "Aktywna
polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" Działania 1.4 "Integracja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Więcej informacji
znajduje się na stronie:
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/0/72D3DC5448C8E233C1256BD6004C0CB8?OpenDocum
ent
Î Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006
Do 30 czerwca 2005 r. można składać wnioski na dofinansowanie realizacji projektów ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz TACIS CBC w ramach
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
5
następujących priorytetów Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006:
Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i
rozbudowę infrastruktury transgranicznej.
• Działanie1.1. - Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu
poprawy dostępności regionu
• Działanie1.2. - Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska
naturalnego
• Działanie1.3. - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki
Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz
poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.
• Działanie 2.1.- Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz
podniesienie jakości kapitału ludzkiego
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.podkarpackie.pl/index.php?nn=591
Konferencje i szkolenia
Î Szkolenie w Łodzi: "Fundraising, czyli źródła dofinansowania i pozyskiwanie środków"
9 maja 2005 r. odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pt:
"Fundraising czyli źródła dofinansowania i pozyskiwanie środków", organizowane przez
Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120
złotych od osoby. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/108608
Î Konferencja o funduszach unijnych na SGH
11 maja 2005 r. w Warszawie odbędzie się konferencja z zakresu przygotowywania aplikacji o
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe
Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Zapisy i dodatkowe informacje dostępne są pod
adresem: [email protected] Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/fe_od_kuchni.htm
Î Szkolenie w Łodzi: „Jak aplikować o środki z EFS?”
18 – 19 maja 2005 r. w Łodzi odbędzie się bezpłatne szkolenie: "Jak aplikować o środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego", organizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy
Europejskiego Funduszu Społecznego przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS organizuje. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie: http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/108642
Î Seminaria dla przedstawicieli mediów "Fundusze strukturalne bez tajemnic - o czym warto
pisać?"
W maju Fundacja Edukacji Ekonomicznej wraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy będzie
realizować cykl bezpłatnych seminariów regionalnych dla przedstawicieli mediów (lokalnych,
regionalnych i krajowych) pt.: "Fundusze strukturalne bez tajemnic - o czym warto pisać?". Karta
zgłoszeniowa, szczegółowy program seminariów oraz terminy i miejsca, w których będą się one
odbywały znajdują się na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/FSbt.htm
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 5 / kwiecień 2005
6
Kalendarium
Kalendarium nie powtarza informacji zawartych w poprzednich wydaniach e-Ulotki, o ile nie odnotowujemy zmian w
danych.
1-3 czerwca 2005 r.
Miejsce: Lucerna, Szwajcaria
Konferencja pt. The Future of the European Social Model
Organizator: International Council on Social Welfare European Region
Więcej informacji: www.icsw.socialswitzerland-socialeurope.org
7-8 czerwca 2005 r.
Miejsce: Miedzeszyn, Polska
Seminarium dla NGO zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji
Organizatorzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Komisja Europejska
Więcej informacji: Karolina Oponowicz - [email protected]
26-28 października 2005 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Second European Microfinance Network Conference
Organizator: EMN
Więcej informacji: www.european-microfinance.org/AN/3Conference.php