OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego
Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu na Logo Powiatu Polickiego
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na projekt graficzny
Logo Powiatu Polickiego
…………………………………………………………………………………………………...
( imię/imiona i nazwisko dziecka)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1; art. 24 ust. 1,
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r, poz. 2135 z późn. zm.)
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
..…………………..…………………………..
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)