Spotkania z Mikołajem

Komentarze

Transkrypt

Spotkania z Mikołajem
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy Pañstwu radosnych i spokojnych chwil
spêdzonych w gronie najbli¿szych.
Niech ten œwi¹teczny czas nape³ni Pañstwa
nadziej¹ i wiar¹ na lepsze jutro.
Nadchodz¹cy 2014 rok niech bêdzie rokiem
spe³nionych nadziei i oczekiwañ,
a ¿ycie osobiste i zawodowe niech bêdzie pe³ne sukcesów
oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pelplinie
Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła
Andrzej Stanuch
Spotkania
z Mikołajem

Podobne dokumenty