Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo
…………………… dnia....................20....r.
Nazwa Organizatora
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że w czasie organizowanej przeze mnie imprezy....................
.......................................................................................................................................................
w dniu (dniach).....................................20....r. na terenie (w obiekcie) ....................................
......................................................................................................................................................
zobowiązuję się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz dopuszczalnych
norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007r.(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).
……………………...
pieczątka i podpis Organizatora

Podobne dokumenty