wniosek o wgląd do akt sprawy

Komentarze

Transkrypt

wniosek o wgląd do akt sprawy
Rzeszów dnia, .............................
............................................................
............................................................
(imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)
telefon ................................................
Uzgodniono termin czytania akt
Sąd Rejonowy
w Rzeszowie
na dzień ....................................
( Wypełnia pracownik czytelni )
(Wydział) ……………………………
Sygn. akt ……………………
WNIOSEK O WGLĄD
DO AKT SPRAWY
Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi wglądu do akt
sprawy
prowadzonej
w
Sądzie
Rejonowym
w
Rzeszowie,
o sygn. ……………………
Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Potwierdzam fakt zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania Czytelni Akt,
stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr A-015-56/11 Prezesa Sądu Rejonowego w
Rzeszowie z dnia 16 lutego 2011r.
__________________________
( podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty