Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Komentarze

Transkrypt

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Uchwała Nr ..................
Rady Miasta Piły
z dnia ..................................
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Miasta Piły uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się z budŜetu Miasta Piły pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Pilskiego w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalistycznego dla
Komendy Powiatowej Policji w Pile.
§ 2. Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie
pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła. Do zawarcia umowy upowaŜnia się
Prezydenta Miasta Piły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.
§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr .............................. Rady Miasta Piły z dnia
............................ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pilskiego.
W budŜecie Miasta Piły na 2007 rok zostały ujęte środki na
dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej
Policji w Pile w wysokości 20.000 zł. Niniejszą Uchwałą został wskazany
sposób przekazania środków jako wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych.
Mając na uwadze zaproponowaną przez Starostę Pilskiego zmianę
sposobu przekazania powyŜszej kwoty tj. jako pomoc finansowa w formie
dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na zakup pojazdu
specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile, podjęcie niniejszej
Uchwały jest zasadne.