Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu - liczba pobrań
Eko Dolina Sp. z o.o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
Tel. (0-58) 672-50-00 fax. (0-58) 672-74-74
e-mail: [email protected] www.ekodolina.pl
Łężyce, 2010-02-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
EKO DOLINA Sp. z o.o.
Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
tel. +48 058 672 50 00
faks +48 058 672 7474
e-mail: [email protected]
www.ekodolina.pl
2. Określenie trybu zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
3.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.ekodolina.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia , z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Dostawy oleju napędowego do silnika diesla,
osiemdziesiąt tysięcy) litrów /na dwa lata .
w ilości : 580 000 (słownie: pięćset
W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy (przez
okres 24 miesięcy) będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju
napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w
zalegalizowany licznik paliwa.
Miejscem dostawy oleju napędowego będzie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al.
Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Zaznacza się, że Zamawiający posiada
zbiornik na paliwo TYTAN, o pojemności 5 000 litrów. Realizacja każdej dostawy będzie
odbywać się w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (bez
wliczania sobót, niedziel oraz świąt). Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w
przedziale od 4 000 do 5 000 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.
KRS: 0000030282 Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydz. Gosp.
Zarząd Spółki:
NIP: 588-18-34-882
Sabina Kowalska - Prezes
Regon: 191680713
Izabela Wołosiak - Wiceprezes
R-k bankowy: Bank PEKAO S.A. III o/Gdynia 28124035231111000043351129
Wys. Kapitału Zakł. 22.279.100 zł - wpłacony 22.279.100 zł
Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 8 września 2006r. opublikowane w DZ.U.
Nr 167 poz. 1185 z dnia 19.09.2006 r. z późn. zmianami.
KOD CPV : 09134100-8
1) Miejsce dostaw : „EKO DOLINA” Sp. z o.o. , Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99,
84-207 Koleczkowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie.
3) Transport zapewnia Wykonawca na własny koszt.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania umowy .
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali spełnianie
przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą":
a)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)
posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Uwaga!
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą
„spełnia-nie spełnia” . Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
3
jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą", w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
Ustawy PZP – Załącznik nr 2 do SIWZ
Ważnej na dzień składania ofert koncesji na obrót paliwami ciekłymi udzielonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w
postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
(Załącznik nr 3 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sàdowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
5
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym
Oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sàdowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w ust. 2
1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 , powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy , kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski poświadczonym przez wykonawcę.
13. Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów albo ich odpisów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione przez Wykonawcę.
8. Informacje na temat wadium..
Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) .
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Zamawiający przy wyborze oferty stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
Cena brutto=100%
10. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w:
EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
W budynku administracyjnym, w sekretariacie Spółki.
do dnia 25 marca 2010 r. godz. 10:00
2. Miejsce otwarcia ofert:
EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
84 – 207 Koleczkowo
Dnia 25 marca 2010 godz. 10.15, sala konferencyjna
11. Termin związania ofertą : 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
7
Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
16. Informacje dodatkowe.
Celem przedłożenia dokumentu potwierdzającego odpowiednie umocowanie do
podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy, zamawiający żąda:
a. Jeżeli wykonawcą jest osoba fizyczna - do oferty musi dołączyć zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
b. Jeżeli wykonawcą jest osoba prawna - do oferty musi dołączyć aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów może złożyć inne dokumenty potwierdzające
odpowiednie umocowanie do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy.
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia:
2010-02-11
………………………………………..
Podpis Zamawiającego
8