1 REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH

Komentarze

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH AUDYCJI
„APLAUZ, APLAUZ!”
realizowanej przez:
Rochstar S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562755,
REGON 01635928900000, NIP 1132255890 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł
na zlecenie
TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000213007, o kapitale zakładowym w
wysokości 70 549 661, 60 zł.
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu wokalnego duetów, który zostanie
zorganizowany i przeprowadzony w ramach 10 odcinkowej audycji pod tytułem „Aplauz,
Aplauz!”, zwany dalej „Regulaminem”
§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „Aplauz, Aplauz!” wyprodukowana przez
Organizatora na zlecenie Nadawcy, w ramach której organizowany jest Konkurs;
2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do
zidentyfikowania Uczestnika, a w przypadku Uczestnika Niepełnoletniego jego
Przedstawiciela ustawowego, takie jak na przykład: imię i nazwisko, imiona rodziców,
wiek, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania i zameldowania, numer PESEL, numer
identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce pracy (to jest siedziba, adres i nazwa
pracodawcy), nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, seria i numer dowodu
osobistego lub paszportu;
3. Duet – para Uczestników zakwalifikowanych w wyniku Precastingu do wzięcia udziału w
Konkursie organizowanym w ramach Audycji, tj. Uczestnik Niepełnoletni wraz z
Uczestnikiem Pełnoletnim;
4. Duet rezerwowy – Duet, który w razie choroby, kontuzji lub innego powodu
uniemożliwiającego występ któregokolwiek z Duetów zakwalifikowanych do Konkursu
organizowanego w ramach Audycji, zajmie miejsce tego Duetu, który nie może brać
udziału w Konkursie;
5. Gość specjalny – osoba znana publicznie, zaproszona przez Organizatora do udziału w
Konkursie organizowanym w ramach Audycji, uprawniona do przyznawania punktów i
występowania z Uczestnikami na zasadach opisanych w § 4 i § 5 Regulaminu. W jednym
odcinku Audycji może występować tylko jeden Gość specjalny;
6. Jury – osoby fizyczne niebędące Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu
dokonania oceny Uczestników i wykonywanych przez nich zadań, w tym do
1
przyznawania punktów oraz w celu wyłonienia Zwycięskiego Duetu w Konkursie
organizowanym w ramach Audycji. Jury składa się z 3 członków;
7. Konkurs – konkurs wokalny organizowany w ramach Audycji mający na celu wyłonienie
najlepszych talentów wokalnych, przeprowadzony przez Organizatora na zasadach
określonych w Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 15.07.2015 r.
do dnia 26.09.2015 r. Na Konkurs składają się wszystkie działania Uczestników i/lub ich
Przedstawiciela ustawowego oraz Jury i Gości specjalnych w miejscu i w czasie
wskazanym przez Organizatora w ramach Audycji;
8. Nadawca - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000213007, o kapitale
zakładowym w wysokości 70 549 661, 60 zł.;
9. Nagroda – nagroda główna w Konkursie organizowanym w ramach Audycji
przyznawana Zwycięskiemu Duetowi;
10. Nagroda dodatkowa – dodatkowa nagroda stanowiąca świadczenie pieniężne i/lub
niepieniężne, która może być przyznana Zwycięskiemu Duetowi i/lub
Uczestnikowi/Uczestnikom niewchodzącym w skład Zwycięskiego Duetu;
11. Organizator – Rochstar S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000562755, REGON 01635928900000, NIP 1132255890;
12. Precasting – nabór Duetów do Konkursu organizowanego w ramach Audycji. Warunki
zgłoszenia oraz zasady wyboru Duetów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie
organizowanym w ramach Audycji uregulowane zostały w odrębnym regulaminie
stanowiącym załącznik do Regulaminu;
13. Przedstawiciel ustawowy – osoba lub osoby fizyczne, upoważnione z mocy prawa do
reprezentowania Uczestnika Niepełnoletniego;
14. Publiczność – osoby fizyczne obecne w studiu telewizyjnym podczas Konkursu
organizowanego w ramach Audycji, każdorazowo w liczbie ok. 300 osób, uprawnione do
głosowania zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.
15. Uczestnik – Uczestnik Pełnoletni lub Uczestnik Niepełnoletni. Uczestnicy będą
występować w Duetach, przy czym:
a) Uczestnikiem pełnoletnim jest osoba pełnoletnia, która została zakwalifikowana w
Precastingu do udziału w Konkursie orgaznizowanym w ramach Audycji, będąca:
1) członkiem rodziny i/lub Przedstawicielem ustawowym Uczestnika Niepełnoletniego;
lub
2) w przypadku Uczestnika Niepełnoletniego znajdującego się w pieczy zastępczej - jego
wychowawcą lub członkiem rodziny zastępczej
(dalej zwana „Uczestnikiem Pełnoletnim”);
b) Uczestnikiem niepełnoletnim jest osoba małoletnia w dniu zgłoszenia się na Precasting,
w wieku od 6 do17 lat, która została zakwalifikowana w Precastingu do udziału w
Konkursie organizowanym w ramach Audycji, która:
1) jest członkiem rodziny Uczestnika Pełnoletniego i/lub której Przedstawicielem
ustawowym jest Uczestnik Pełnoletni; lub
2) w przypadku gdy znajduje się w pieczy zastępczej, będąca podopiecznym lub
członkiem rodziny zastępczej Uczestnika Pełnoletniego
(dalej zwana „Uczestnikiem Niepełnoletnim”);
2
16. Zwycięski Duet – Duet, który zwyciężył w Konkursie organizowanym w ramach
Audycji, zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 Regulaminu.
§ 3 Uczestnicy
1. W Konkursie organizowanym w ramach Audycji mogą wziąć udział wyłącznie osoby
fizyczne, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) posiadają zdolności wokalne;
b) prawidłowo zgłosili swój udział w Konkursie organizowanym w ramach Audycji;
c) w wyniku przeprowadzonego Precastingu zostały zakwalifikowanedo Konkursu
organizowanego w ramach Audycji;
d) pozostają w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, w takim
stopniu, że możliwe będzie wykonywanie przez nich zadań konkursowych i ich
aktywny udział w Konkursie organizowanym w ramach Audycji;
e) spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika Niepełnoletniego także jego Przedstawiciel
ustawowy, jest zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich przeciwwskazań do
udziału w Konkursie organizowanym w ramach Audycji jeszcze przed przystąpieniem do
Konkursu, w tym w szczególności przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym.
3. Pracownicy, współpracownicy Organizatora, Nadawcy i innych podmiotów z grupy
kapitałowej, do której należy Nadawca oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału
w Konkursie organizowanym w ramach Audycji. Przez członków rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie organizowanym w ramach Audycji przez
Uczestnika jest podpisanie pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, a w przypadku
Uczestników Niepełnoletnich pomiędzy Przedstawicielem ustawowym a Organizatorem,
umowy regulującej prawa i obowiązki Uczestnika, w związku z jego udziałem w
Konkursie organizowanym w ramach Audycji, a przystępując do Precastingu Uczestnik
Pełnoletni oraz Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Niepełnoletniego wyraził na to
zgodę. Zawarcie wspomnianej umowy jest dobrowolne, ale odmowa jej zawarcia
uniemożliwi udział w Konkursie organizowanym w ramach Audycji.
5. Przystąpienie do Konkursu organizowanego w ramach Audycji jest dobrowolne.
6. Konkurs organizowany w ramach Audycji polega na poddaniu efektu pracy Uczestnika
ocenie Jury, Publiczności oraz Gościa Specjalnego zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 i
§ 5 Regulaminu oraz wyłonieniu Zwycięskiego Duetu.
7. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika Niepełnoletniego jego Przedstawiciel Ustawowy
oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez
Organizatora oraz Nadawcę z zarejestrowanego występu wokalnego, wizerunku, głosu
i/lub wypowiedzi Uczestnika oraz Duetu w całości lub w wybranych fragmentach oraz, że
jest uprawniony do przeniesienia, zobowiązuje się do przeniesienia i z chwilą ustalenia
przenosi na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie
3
opisanym w niniejszym ustępie oraz ust. 8 poniżej autorskie prawa majątkowe i prawa
pokrewne do utworów i/lub artystycznych wykonań stworzonych przez Uczestnika w
związku z udziałem Uczestnika w Konkursie organizowanym w ramach Audycji, z
prawem do korzystania z tych utworów i artystycznych wykonań również w celach
reklamy i promocji Organizatora, Nadawcy, podmiotów trzecich (w szczególności
sponsorów Audycji) oraz ich towarów i usług, w tym audycji oraz programów
rozpowszechnianych przez Nadawcę.
8. W przypadku zezwoleń i przeniesienia autorskich praw majątkowych, zależnych i praw
pokrewnych o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, odnoszą się one do
wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie,
formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej,
na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, do sieci
komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
c) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem
reklam, w szczególności video ondemand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w
ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów
stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci
przesyłu danych),
d) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych
urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje
przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów,
odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub
komórkowych, odtwarzaczy MP3,
iPod, iPhone itp.),
e) wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu egzemplarzy Audycji lub
fragmentów Audycji,
f) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną i/lub za
pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych,
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
g) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub
niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub
4
technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci
komputerowych (w tym Internetu) itp.
9. Zezwolenia i przeniesienie praw, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie są
ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się zarówno do terytorium
Polski, jak i terytoriów innych państw. Organizator będzie mógł przenieść na Nadawcę,
podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Nadawca , a także na osoby trzecie
powyższe prawa lub upoważnić te podmioty do korzystania z udzielonych zezwoleń i
zgód wraz z prawem do dalszego upoważniania podmiotów trzecich.
10. Audycja będzie emitowana m.in. w programach telewizyjnych Nadawcy oraz może być
rozpowszechniana w całości lub w części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
wszelkimi technikami, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności poprzez
nadania telewizyjne, Internet, sieci telekomunikacyjne, VOD.
§ 4 Zasady Konkursu organizowanego w ramach Audycji
1. 20 Duetów wybranych w drodze Precastingów rywalizuje w Konkursie organizowanym w
ramach Audycji prezentując w kolejnych odcinkach Audycji ustalone z Organizatorem
utwory muzyczne (dalej: „Utwory” lub pojedynczo „Utwór”). W drodze tych eliminacji,
zgodnie z poniższymi zasadami, spośród nich zostanie wytypowany Zwycięski Duet.
2. Każdy występ Duetu w ramach Konkursu oceniany jest przez Publiczność i/lub Jury, na
zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Publiczność oraz Jury dokonując oceny występów Duetów bierze pod uwagę następujące
kryteria:
a)
b)
c)
d)
sposób prezentacji występów Duetów;
atrakcyjność występów Duetów
posiadanie talentu wokalnego i estradowego przez Uczestników;
osobowość Uczestników.
4. Publiczność głosuje podczas występu Duetu poprzez powstanie osób z Publiczności z
miejsc - krzeseł, które są wyposażone w urządzenie elektroniczne rejestrujące ruch osoby,
która na nim siedzi. Osoba z Publiczności, która wstanie ze swojego miejsca podczas
występu danego Duetu przyznaje tym samym 1 punkt występującemu w danym
momencie Duetowi. Pozostanie osoby z Publiczności na swoim miejscu podczas występu
Duetu jest równoznaczne z nieprzyznaniem Duetowi punktu przez tę osobę z
Publiczności.
5. Jury na czas wykonania występu Duetu, który będzie przez nich oceniany, przebywa w
specjalnym, zamkniętym pomieszczeniu, tzw. Music Box. Po wykonaniu Utworu przez
występujący Duet, każdy z członków Jury może wstać, sygnalizując tym samym, że
dokonał oceny danego występu, przyznając 50 punktów wybranemu Duetowi.
6. W sytuacji, gdy Regulamin przewiduje możliwość przyznania Duetowi punktów przez
Gości specjalnych, każdy z nich może przyznać 50 punktów wybranemu Duetowi.
5
7. W sytuacji, gdy na którymkolwiek etapie Konkursu organizowanego w ramach Audycji
dwa lub większa ilość Duetów uzyska w danym głosowaniu taką samą liczbę punktów,
Duety te wykonają po jednym dodatkowym Utworze. Dodatkowy Utwór zostanie
oceniony przez Jury, które większością punktów zadecyduje, który Duet zostaje
zakwalifikowany do dalszego etapu Konkursu organizowanego w ramach Audycji. W
przypadku powtórzenia się sytuacji, w której dwa lub większa ilość Duetów uzyska w
danym głosowaniu taką samą liczbę punktów w/w procedura głosowania Jury zostanie
powtórzona, aż do zlikwidowania sytuacji remisu.
8. Każdy odcinek Audycji, w ramach której rozgrywa się Konkurs, jest poprzedzony
warsztatami muzycznymi dla każdego z Uczestników. Warsztaty muzyczne prowadzone
są przez profesjonalnych trenerów/nauczycieli wokalnych, podczas których Uczestnicy
przygotowują się do występów w kolejnych odcinkach. Warsztaty odbywają się zgodnie z
wstępnym harmonogramem, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
9. Warsztaty muzyczne odbywają się w salach zapewnionych przez Organizatora i nie mogą
odbywać się w żadnym innym miejscu bez wiedzy i pisemnej akceptacji Organizatora.
Szczegółowy harmonogram warsztatów muzycznych może ulec zmianie ze względu na
wymogi produkcji Audycji.
10. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania instrukcji i wskazówek
osoby wskazanej przez Organizatora (tu: trenera/nauczyciela wokalnego) w czasie
warsztatów muzycznych, pod rygorem usunięcia z Konkursu organizowanego w ramach
Audycji.
11. Każdy z Etapów Konkursu organizowanego w ramach Audycji przeprowadzony zostanie
w studiu telewizyjnym z udziałem Publiczności i Jury oraz będzie rejestrowany w
szczególności za pomocą techniki telewizyjnej w terminach i w miejscu wskazanych
przez Organizatora. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się do udziału w warsztatach,
próbach, nagraniach dodatkowych materiałów telewizyjnych oraz nagraniach Audycji w
miejscu, dniu i godzinie wyznaczonej przez Organizatora.
12. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, choroby Uczestnika,
pozbawienia Duetu prawa do udziału w Konkursie zgodnie z § 9 Regulaminu lub
wystąpienia innych powodów uniemożliwiających udział Duetu w warsztatach
muzycznych, próbach i/lub nagraniach Audycji w trakcie trwania Konkursu, Duet ten
zostaje wykluczony z Konkursu organizowanego w ramach Audycji, a Organizator
wyznacza Duet Rezerwowy, który od tej pory zastępuje wykluczony Duet.
13. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami Konkursu organizowanego w ramach
Audycji, Duety będą łączone w pary lub drużyny wokalne z innymi Duetami, decyzję o
takim przyporządkowaniu Duetów podejmie Organizator.
14. Uczestnik, a w przypadku Uczestników Niepełnoletnich Przedstawiciel ustawowy,
przyjmuje do wiadomości, że Uczestnik w trakcie występu w Konkursie organizowanym
w ramach Audycji nie może i nie będzie w jakikolwiek sposób reklamować lub promować
jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub
dostarczone przez Organizatora.
6
15. Uczestnik, a w przypadku Uczestników Niepełnoletnich Przedstawiciel ustawowy
przyjmuje do wiadomości, że w trakcie trwania Konkursu organizowanego w ramach
Audycji, Uczestnik nie będzie wygłaszać wypowiedzi niezwiązanych z Konkursem i/lub
Audycją oraz nie będzie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzyma się
od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
§ 5. Przebieg Konkursu organizowanego w ramach audycji
Konkurs organizowany w ramach Audycji przebiega w następujących etapach („Etapy
Konkursu”):
I ETAP KONKURSU – ODCINKI CASTINGOWE
1. Podczas I Etapu Konkursu zostaną zrealizowane 2 odcinki Audycji (odcinki 1-2 Audycji,
dalej: „Odcinki Castingowe”). W każdym z dwóch Odcinków Castingowych weźmie
udział po 10 Duetów.
2. Decyzję o tym, czy Duet weźmie udział w 1. lub 2. Odcinku Castingowym podejmuje
Organizator.
3. W każdym Odcinku Castingowym zostanie wykonanych 5 muzycznych pojedynków
Duetów, w których dwa Duety rywalizują ze sobą, kolejno wykonując po 1 Utworze.
4. Z Odcinków Castingowych do kolejnego etapu Konkursu organizowanego w ramach
Audycji przechodzi po 5 Duetów, które w muzycznych pojedynkach Duetów uzyskały
większą liczbę punktów przyznanych przez Publiczność i Jury oraz po 1 Duecie z każdego
Odcinka Castingowego, który z pozostałych Duetów uzyskał największą liczbę punktów
przyznanych przez Publiczność.
5. Do II Etapu Konkursu przechodzi łącznie 12 Duetów.
II ETAP KONKURSU – ODCINKI KONKURSOWE
1. Podczas II Etapu Konkursu zostanie zrealizowanych 5 odcinków Audycji z udziałem
Duetów wyłonionych w Odcinkach Castingowych (odcinki 3-7 Audycji, dalej: „Odcinki
Konkursowe”).
2. W ramach odcinka nr 3 Audycji:
a) weźmie udział 12 Duetów;
b) każdy z Duetów wykona po 1 Utworze;
c) po występach wszystkich 12 Duetów, 11 Duetów z największa liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność oraz Jury przechodzi do odcinka nr 4 Audycji.
3. W ramach odcinka nr 4 Audycji:
a) weźmie udział 11 Duetów;
b) odcinek nr 4 Audycji podzielony jest na 2 rundy;
c) w I rundzie, Duety zostają pogrupowane w drużyny wokalne, tj. 1 drużynę wokalną,
składająca się z dwóch Duetów oraz 3 drużyny wokalne składające się z 3 Duetów
każda. Każda drużyna wokalna wykona po 1 Utworze;
7
d) po występach wszystkich drużyn wokalnych w I rundzie, 1 Duet z każdej drużyny
wokalnej z największą liczbą punktów przyznanych przez Jury automatycznie
zakwalifikuje się do odcinka nr 5 Audycji. Pozostałe 7 Duetów rywalizuje w rundzie
II;
e) w rundzie II pozostałe 7 Duetów wykona po 1 Utworze;
f) po występach wszystkich pozostałych Duetów, 6 Duetów z największą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność oraz Jury przechodzi do odcinka nr 5 Audycji;
g) do odcinka nr 5 Audycji przechodzi łącznie 10 Duetów: 4 Duety wyłonione w rundzie
I oraz 6 Duetów wyłonionych w rundzie II.
4. W ramach odcinka nr 5 Audycji:
a) weźmie udział 10 Duetów;
b) każdy z Duetów wykona po 1 Utworze;
c) po występach wszystkich 10 Duetów, 9 Duetów z największa liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność oraz Jury przechodzi do odcinka nr 6 Audycji.
5. W ramach odcinka nr 6 Audycji:
a) Organizator ma prawo zaprosić do udziału w odcinku Gościa specjalnego;
b) weźmie udział 9 Duetów;
c) odcinek nr 6 Audycji podzielony jest na 2 rundy;
d) w I rundzie Duety zostają pogrupowane w drużyny wokalne, tj. 3 drużyny wokalne
składające się z trzech Duetów każda. Każda drużyna wokalna wykona 1 Utwór;
e) po występach wszystkich drużyn wokalnych w I rundzie, 1 Duet z każdej drużyny
wokalnej z największą liczbą punktów przyznanych przez Jury automatycznie
zakwalifikuje się do odcinka nr 7 Audycji. Pozostałe 6 Duetów rywalizuje w rundzie
II;
f) w II rundzie pozostałe 6 Duetów wykona po 1 Utworze;
g) po występach wszystkich pozostałych Duetów, 5 Duetów z największa liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność, Jury oraz Gościa specjalnego przechodzi do odcinka
nr 7 Audycji;
h) do 7 odcinka Audycji przechodzi łącznie 8 Duetów: 3 Duety wyłonione w I rundzie
oraz 5 Duetów wyłonionych w II rundzie.
6. W ramach odcinka nr 7 Audycji:
a) Organizator ma prawo zaprosić do udziału w odcinku Gościa specjalnego;
b) weźmie udział 8 Duetów;
c) odcinek nr 7 Audycji podzielony jest na 2 rundy;
d) w I rundzie Duety zostają pogrupowane w drużyny wokalne, tj. 4 drużyny wokalne
składające się z dwóch Duetów każda. Każda drużyna wokalna wykona 1 Utwór;
e) po występach wszystkich drużyn wokalnych w I rundzie, 1 Duet z każdej drużyny
wokalnej z największą liczbą punktów przyznanych przez Jury automatycznie
zakwalifikuje się do odcinka nr 8 Audycji. Pozostałe 4 Duety rywalizują w rundzie II;
f) w rundzie II pozostałe 4 Duety wykonają po 1 Utworze;
g) po występie wszystkich pozostałych Duetów, 3 Duety z największą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność, Jury oraz Gościa specjalnego przechodzą do odcinka
nr 8 Audycji;
h) do 8 odcinka Audycji przechodzi łącznie 7 Duetów: 4 Duety wyłonione w I rundzie
oraz 3 Duety wyłonione w II rundzie.
III ETAP KONKURSU – ODCINKI PRZEDFINAŁOWE
8
1. W III Etapie Konkursu weźmie udział 7 Duetów zakwalifikowanych z Odcinków
Konkursowych oraz 1 Duet wybrany przez Jury z grona Duetów, które nie
zakwalifikowały się uprzednio do dalszych Etapów Konkursu organizowanego w ramach
Audycji w którymkolwiek z wcześniejszych Etapów Konkursu. Podczas III Etapu
Konkursu zostaną zrealizowane 2 odcinki (odcinki nr 8-9 Audycji, dalej: „Odcinki
Przedfinałowe”).
2. W ramach odcinka nr 8 Audycji:
a) weźmie udział 8 Duetów;
b) odcinek nr 8 Audycji podzielony jest na 2 rundy;
c) w rundzie I każdy z Duetów wykona po 1 Utworze;
d) po występach wszystkich 8 Duetów, 4 Duety z największa liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność przechodzi do odcinka nr 9 Audycji. Pozostałe 4
Duety rywalizują w rundzie II;
e) w II rundzie zostaną wykonane 2 muzyczne pojedynki - po dwa Duety w każdym
pojedynku, w którym każdy Duet śpiewa po 1 Utworze;
f) w rundzie II po każdym muzycznym pojedynku, Duety z większą liczbą punktów – tj.
sumą punktów przyznanych przez Jury w danym pojedynku w II rundzie i punktów
przyznanych przez Publiczność w I rundzie, awansują do odcinka nr 9 Audycji;
g) do odcinka nr 9 Audycji przechodzi łącznie 6 Duetów: 4 Duety wyłonione w rundzie I
oraz 2 Duety wyłonione w rundzie II.
3. W ramach odcinka nr 9 Audycji:
a) weźmie udział 6 Duetów;
b) odcinek nr 9 Audycji podzielony jest na 3 rundy;
c) w rundzie I każdy z Duetów wraz z innymi członkami swojej rodziny (lub osobami
najbliższymi w przypadku Duetów, w skład których wchodzi Uczestnik Niepełnoletni
znajdujący się w pieczy zastępczej) wykona po 1 Utworze;
d) po występach 6 Duetów w I rundzie jeden Duet z największą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność automatycznie awansuje do odcinka nr 10 Audycji,
jeden Duet z najniższą liczbą punktów przyznanych przez Publiczność zostaje
wyeliminowany z Konkursu organizowanego w ramach Audycji, a 4 pozostałe Duety
przechodzą do rundy II;
e) w rundzie II zostaną wykonane 2 muzyczne pojedynki dwóch Duetów, w których
Duety śpiewają po 1 Utworze;
f) w rundzie II odcinka nr 9 Audycji po każdym muzycznym pojedynku, Duety z
większą liczbą punktów – tj. sumą punktów przyznanych przez Jury w pojedynku i
punktów przyznanych w I rundzie, automatycznie awansują do odcinka nr 10 Audycji,
a 2 pozostałe Duety przechodzą do rundy III;
g) w rundzie III każdy z Duetów wykona po 1 Utworze;
h) w rundzie III Duet z większą liczbą punktów przyznanych przez Jury i Publiczność
przechodzi do odcinka nr 10 Audycji, a Duet z mniejszą liczbą punktów przyznanych
przez Jury i Publiczność zostaje wyeliminowany z dalszego udziału w Konkursu
organizowanego w ramach Audycji;
i) do 10 odcinka Audycji przechodzą łącznie 4 Duety: 1 Duet wyłoniony w I rundzie, 2
Duety wyłonione w II rundzie oraz 1 Duet wyłoniony w III rundzie.
IV ETAP KONKURSU – WIELKI FINAŁ
9
1. Podczas Etapu IV Konkursu zostanie zrealizowany jeden odcinek Audycji z udziałem 4
Duetów zakwalifikowanych z Odcinków Przedfinałowych (odcinek nr 10 Audycji, dalej:
„Wielki Finał”).
2. W ramach odcinka nr 10 Audycji:
a) wezmą udział 4 Duety;
b) odcinek nr 10 Audycji podzielony jest na 3 rundy;
c) w I rundzie każdy z Duetów wraz z przyporządkowanym przez Organizatora Gościem
specjalnym wykona po 1 Utworze;
d) po występach wszystkich Duetów w I rundzie Duet z najwyższą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność oraz Jury automatycznie awansuje do rundy III
Wielkiego Finału, a 3 pozostałe Duety przechodzą do rundy II;
e) w rundzie II każdy z Duetów wykonuje 1 Utwór z przyporządkowanym przez
Organizatora Gościem specjalnym lub członkiem Jury;
f) po występach 3 Duetów w II rundzie, jeden Duet z największą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność przechodzi do III rundy Wielkiego Finału, a 2
pozostałe Duety zostają wyeliminowane z dalszego udziału w Konkursu
organizowanego w ramach Audycji;
g) w rundzie III każdy Uczestnik z pozostałych w Konkursie 2 Duetów (tj. 4 osoby)
wykona indywidualnie 1 Utwór;
h) po 4 indywidualnych występach, jeden Duet z największą liczbą punktów
przyznanych przez Publiczność łącznie Uczestnikom wchodzącym w skład tego Duetu
wygrywa Konkurs organizowany w ramach Audycji.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie organizowanym w ramach Audycji jest:
a) statuetka oraz tytuł „Najlepiej Śpiewającej Rodziny”,
b) świadczenie niepieniężne w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) brutto dla Zwycięskiego Duetu,
c) możliwość wzięcia udziału w 20 godzinnych warsztatach wokalnych pomagających
Uczestnikom Zwycięskiego Duetu w rozwoju profesjonalnych zdolności wokalnych i
w rozwoju kariery artystycznej.
2. Nadawca, działający w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
przyzna Zwycięskiemu Duetowi, który uzyskał prawo do Nagrody, dodatkową kwotę
pieniężną na poczet 10- procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2012 r poz.361 z późn. zm.), stanowiącej
ok. 11% wartości nagrody, o której mowa w ust.1 b) powyżej. Dodatkowa kwota
pieniężna o której mowa powyżej będzie pobrana przez Nadawcę na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem nagrody o której mowa w ust. 1 b)
powyżej i wpłacona przez Nadawcę (płatnika podatku) na konto właściwego urzędu
skarbowego.
3. Organizator i/lub Nadawca zastrzega sobie prawo ustanowienia Nagrody Dodatkowej.
Rodzaj Dodatkowej Nagrody oraz przesłanki jej przyznania będą ogłaszane w trakcie
trwania Konkursu organizowanego w ramach Audycji.
10
4. Jeśli Nagroda Dodatkowa, o której mowa w ust. 3 będzie stanowiła świadczenie
niepieniężne, Nadawca i/lub Organizator, działający w charakterze płatnika podatku
dochodowego od osób fizycznych, przyzna dodatkową kwotę pieniężną na poczet 10procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tj. Dz. U z 2012 r poz.361 z późn. zm.) stanowiącej ok 11% wartości Nagrody
Dodatkowej stanowiącej świadczenie niepieniężne. Dodatkowa kwota pieniężna o której
mowa powyżej będzie pobrana przez Nadawcę lub Organizatora na poczet podatku
dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem tej Nagrody Dodatkowej i wpłacona
przez płatnika podatku na konto właściwego urzędu skarbowego.
5. Jeżeli Nagroda Dodatkowa, o której mowa w ust. 3 będzie stanowiła świadczenie
pieniężne Uczestnik otrzyma Nagrodę Dodatkową pomniejszoną o wartość należności
publiczno-prawnych, jakie Nadawca i/lub Organizator pobiera od Uczestnika i
odprowadza do właściwego urzędu skarbowego, w związku z przekazaniem Uczestnikowi
niniejszej Nagrody Dodatkowej.
6. Nagroda zostanie przekazana przez Nadawcę w terminie 4 tygodni od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że termin wydania Nagrody jest dłuższy, o czym Zwycięski Duet
zostanie poinformowany w trakcie Konkursu.
7. Nagroda Dodatkowa zostanie przekazane przez Nadawcę i/lub Organizatora.
8. Nagroda i Nagroda Dodatkowa nie podlegają jakiejkolwiek wymianie.
§ 7. Nadzór nad przebiegiem Konkursu organizowanego w ramach Audycji i reklamacje
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu organizowanego w ramach Audycji nadzór
sprawuje Komisja powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
2. Komisja rozpatruje wszelkie reklamacje od Uczestników związane z udziałem w
Konkursie organizowanym w ramach Audycji. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą
być składane przez Uczestnika w czasie realizacji odcinka Audycji bezpośrednio po
zdarzeniu, które jest podstawą reklamacji Organizatorowi. Reklamacje dotyczące
Konkursu Uczestnicy mogą kierować do Organizatora na adres: ROCHSTAR S.A., ul.
Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja w Konkursie
„Aplauz, Aplauz!”.
3. Komisja ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej otrzymania.
4. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia
reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję.
§8 Ochrona danych osobowych
1.
Administratorem Danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu
organizowanego w ramach Audycji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
Konkursu oraz Audycji i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca
zamieszkania (wyłącznie miejscowość) Uczestnika, w tym również w ramach Audycji.
11
2.
Organizator będzie przechowywał Dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.
Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w
przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą
przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Organizatora: Rochstar
S.A., Administracja Danych osobowych, ul. Wał Miedzeszyński 384, 03 – 994
Warszawa.
4.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika Pełnoletniego lub Przedstawiciela
ustawowego Uczestnika Niepełnoletniego z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie
dodatkowych danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu
organizowanego w ramach Audycji.
5.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie organizowanym w
ramach Audycji.
6.
Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem
organizowanym w ramach Audycji jest Organizator - Rochstar S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384. Dane osobowe, o których mowa w
niniejszym paragrafie będą udostępniane TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Wiertniczej 166 oraz innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy
Nadawca, celem organizacji Konkursu i Audycji oraz celem wydania nagród laureatom
konkursu.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Naruszenie przez Uczestnika i/lub Przedstawiciela ustawowego któregokolwiek z
postanowień Regulaminu lub umowy z Organizatorem lub jakiegokolwiek z podpisanych
przez Uczestnika oświadczeń (jeśli takie zostaną podpisane), uprawnia Organizatora do
podjęcia decyzji o pozbawieniu Uczestnika prawa do udziału w Konkursie
organizowanym w ramach Audycji lub otrzymania Nagrody. Organizator jest uprawniony
do podjęcia decyzji, której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności w przypadku:
a) w którym udział Uczestnika mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia Uczestnika lub innych osób, ewentualnie ryzyko narażenia na szkodę
majątkową lub niemajątkową Przedstawiciela ustawowego, Uczestnika lub innych
osób,
b) niewykonywania zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,
c) nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez Organizatora
harmonogramie realizacji Audycji,
12
d) stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi przed
przystąpieniem do Konkursu i Audycji i w trakcie ich trwania.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: Rochstar S.A. ul. Wał Miedzeszyński
384, 03 – 994 Warszawa oraz na stronie www.tvn.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r..
13
Oświadczenie Uczestnika Pełnoletniego dotyczące akceptacji Regulaminu
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję go i zobowiązuję
się do jego przestrzegania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że naruszenie jakiegokolwiek
postanowienia niniejszego Regulaminu pozbawia mnie oraz Uczestnika Niepełnoletniego statusu
Uczestnika oraz prawa do udziału Konkursie.
.....................................................................
imię i nazwisko Uczestnika Pełnoletniego
....................................................................
podpis
....................................................................
Data i miejsce
……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej
oświadczenie od Uczestnika Pełnoletniego w imieniu
Organizatora
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych Uczestnika Niepełnoletniego
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję wszystkie jego
warunki i wyrażam zgodę na postanowienia w nim zawarte oraz na udział w Audycji i Konkursie
przez Uczestnika Niepełnoletniego, którego jestem Przedstawicielem ustawowym.
....................................................................
imię i nazwisko Uczestnika Niepełnoletniego
.....................................................................
imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego
....................................................................
podpis
....................................................................
Data i miejsce
……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej
oświadczenie od Przedstawiciela ustawowego w
imieniu Organizatora
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w Konkursie i warunkami uczestnictwa
w Audycji, rozumiem warunki uczestnictwa oraz potwierdzam, że Uczestnik Niepełnoletni, którego
jestem Przedstawicielem ustawowym spełnia wymagania uczestnictwa w Audycji, wymienione w
Regulaminie.
.....................................................................
imię i nazwisko Uczestnika Niepełnoletniego
.....................................................................
imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego
....................................................................
podpis
....................................................................
Data i miejsce
……………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej
oświadczenie od Przedstawiciela ustawowego w
imieniu Organizatora
14
HARMONOGRAM „APLAUZ, APLAUZ!”
Załącznik nr 1
11 lub 12 lipca
vocal camp dla uczestników
14-18 lipca
warsztaty uczestników do odc. 1 i 2
17 lipca
próby systemu do głosowania przez publiczność
19 lipca
próby muzyczne i kamerowe do odc. 1
20 lipca
nagranie odc. 1 CASTING
21 lipca
próby muzyczne i kamerowe do odc. 2
22 lipca
nagranie odc. 2 CASTING
24 lipca
sesja wizerunkowa TVN
29 lipca - 2 sierpnia
warsztaty uczestników do odc. 3
3 sierpnia
próby muzyczne i kamerowe do odc. 3
4 sierpnia
nagranie odc. 3
5 sierpnia
konferencja ramówkowa
7 - 11 sierpnia
warsztaty uczestników do odc. 4
12 sierpnia
próby muzyczne i kamerowe do odc. 4
13 sierpnia
nagranie odc. 4
15 - 19 sierpnia
warsztaty uczestników do odc. 5
20 sierpnia
próby muzyczne i kamerowe do odc. 5
21 sierpnia
nagranie odc. 5
22 - 26 sierpnia
warsztaty uczestników do odc. 6
27 sierpnia
próby muzyczne i kamerowe do odc. 6
28 sierpnia
nagranie odc. 6
30 sierpnia - 3 września warsztaty uczestników do odc. 7
4 września
próby muzyczne i kamerowe do odc. 7
5 września
nagranie odc. 7
6 września
nagranie ENG repasaż
6 - 10 września
warsztaty uczestników do odc. 8
11 września
próby muzyczne i kamerowe do odc. 8
12 września
nagranie odc. 8
13 - 17 września
warsztaty uczestników do odc. 9
18 września
próby muzyczne i kamerowe do odc. 9
19 września
nagranie odc. 9
21 - 25 września
warsztaty uczestników do odc. 10
26 września
próby muzyczne i kamerowe do odc. 10
27 września
nagranie odc. 10
15