Lista załączników 1.6.2

Komentarze

Transkrypt

Lista załączników 1.6.2
Załącznik nr 6p) do Regulaminu Konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16
Lista załączników do wniosku preselekcyjnego:
1.
- Opinia o innowacyjności lub
- Spis podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań
innowacyjnych zastosowanych w projekcie (z podaniem tytułów raportów, roczników
statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji, itp. oraz
wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi,
z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty
reklamowo-opisowe).
W przypadku, gdy opinia o innowacyjności lub spis podstaw/źródeł danych będą zawarte we
wniosku preselekcyjnym wówczas nie ma konieczności złożenia ww. załącznika.
Dokumentami potwierdzającymi innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory
użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego.

Podobne dokumenty