Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra

Komentarze

Transkrypt

Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra
Instytut Zdrowia i Urody
Barbara Salamandra
ZO-05/16/4
PROCEDURA
OGŁOSZENIE, INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
F-03
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na
zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu.
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 04/01/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zapytanie Ofertowe / SIWZ zostało zamieszczone w dniu 04/01/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.instytutsalamandra.pl
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. NAZWA I ADRES
Nazwa: Instytut Zdrowia i Urody Barbara Salamandra
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 113
Kod pocztowy: 60-313
Miejscowość: Poznań
Powiat: Poznań
NIP: 781-106-08-67
REGON: 362161286
Tel.: +48 660739144
Faks: +48 618201351
Województwo: wielkopolskie
Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.instytutsalamandra.pl
SEKCJA II: INFORMACJA O OGŁOSZENIU
II.1. Nazwa projektu
„Rozwój działalności Instytutu Zdrowa i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych
w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness”
II.2. Tytuł zamówienia
„Zakup mebli do gabinetów i recepcji – na wymiar”
II.3. Numer sprawy
ZO-05/16/4
II.4. Termin składania ofert
Data: 13/01/2017 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00
II.5. Status rozstrzygnięcia:
Zakończone
PROCEDURA P-02/16
Wydanie: 1.0
Zawiera stron: 3
Strona: 1
Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej
klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEKCJA III: WYBRANY WYKONAWCA*
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): … NAZWA (jeżeli dotyczy): ……………………………………..
III.1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2017 (dd/mm/rrrr)
III.2. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5
III.3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
III.4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA1)
Nazwa: DOORS Robert Kubiak
Adres pocztowy: ul. Nowa 47
Miejscowość: Komorniki
Kod pocztowy: 62-052
Powiat: poznański
Kraj/województwo: Polska / wielkopolskie
III.5. Data wpłynięcia oferty: 12/01/2017 (dd/mm/rrrr)
III.6. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)2)
Wartość: 53.153,30 PLN netto
III.7. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY
Cena wybranej oferty3) 60.921,90
Waluta: PLN brutto
SEKCJA IV: PEŁNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY, WRAZ Z UZYSKANĄ
PUNKTACJĄ
CZĘŚĆ NR (JEŻELI DOTYCZY): … NAZWA (JEŻELI DOTYCZY): ……………………………
Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, uzyskaną punktację)
Zestawienie ofert według przyznanych punktów:
Nr oferty: 3
Nazwa firmy: DOORS Robert Kubiak
Adres wykonawcy: ul. Nowa 47, 62-052 Komorniki
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 94,00 pkt
1. Cena (C) – 70,00 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 14,00 pkt
3. Długość okresu gwarancji jakości (G) – 10,00 pkt
Nr oferty: 2
Nazwa firmy: Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński
Adres wykonawcy: ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 75,39 pkt
1. Cena (C) – 49,39 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 20,00 pkt
3. Długość okresu gwarancji jakości (G) – 6,00 pkt
Nr oferty: 5
Nazwa firmy: Zakład Usług Tartaczno-Stolarskich Robert Śliwiński
Adres wykonawcy: ul. Trzemeszeńska 35, 88-410 Gąsawa
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 56,38 pkt
1. Cena (C) – 38,45 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 11,76 pkt
3. Długość okresu gwarancji jakości (G) – 6,17 pkt
PROCEDURA P-02/16
Wydanie: 1.0
Zawiera stron: 3
Strona: 2
Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz nabycie wysokiej
klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nr oferty: 4
Nazwa firmy: ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c.
Adres wykonawcy: ul. Kostrzyńska 20/1, 61-042 Poznań
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – 48,84 pkt
1. Cena (C) – 24,84 pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – 14,00 pkt
3. Długość okresu gwarancji jakości (G) – 10,00 pkt
Nr oferty: 1
Nazwa firmy: Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki
Adres wykonawcy: ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
W oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, w/w wykonawca uzyskał – XXX pkt, oferta wykonawcy nie
podlegała ocenie
1. Cena (C) – XXX pkt
2. Termin Realizacji (Tr) – XXX pkt
3. Długość okresu gwarancji jakości (G) – XXX pkt
--------------------------- (Wykorzystać, Sekcję III i IV formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców,
2)
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia,
3)
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia.
*
niepotrzebne skreślić
1)
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Piotr Jęcka
…………………………….
(podpis upełnomocnionej osoby)
PROCEDURA P-02/16
Wydanie: 1.0
Zawiera stron: 3
Strona: 3