1 Wnioski zespołów orzekających Poradni Psychologiczno

Komentarze

Transkrypt

1 Wnioski zespołów orzekających Poradni Psychologiczno
Wnioski zespołów orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie
po spotkaniu ze specjalistami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
placówek powiatu piaseczyńskiego.
W dniu 16 listopada 2015 r. członkowie wszystkich zespołów orzekających działających w
poradni przeanalizowali wnioski i uwagi zgłoszone przez specjalistów pomocy psychologicznopedagogicznej placówek powiatu piaseczyńskiego na spotkaniu warsztatowym dn. 29 października
2015 r.
1.
Zalecenia zespołu orzekającego.
Specjaliści zatrudnieni w placówkach zgłaszali trudności z realizacją niektórych zaleceń
zawartych w orzeczeniach. Bywa, że rodzice domagają się realizacji na terenie placówek wszystkich
zaleceń, nawet objęcia dziecka opieką lekarską.
Zespoły orzekające nie mogą dostosowywać zaleceń w orzeczeniach do możliwości i warunków
szkoły. Kierując się potrzebami dziecka, zobowiązane są zalecić wszelkie możliwe typy zajęć. Inaczej
mówiąc: orzeczenie uwzględnia trudności i potrzeby ucznia a nie zasoby placówki.
Należy pamiętać również o tym, że dziecko może zmienić szkołę w ciągu okresu, na który zostało
wydane orzeczenie - nie sposób przewidzieć jakimi zasobami będzie dysponować nowa placówka.
Wychodząc jednak naprzeciw postulatom pracowników szkół, w orzeczeniach pojawi się klauzula
dotycząca możliwości wykonania zaleceń przez placówkę:
„ Powyższe zalecenia powinny być realizowane w miarę możliwości placówki we współpracy z
rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r., poz. 532)”.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespoły ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej tworzące IPET, określają dokładnie, jakie zajęcia będą realizowane na
terenie placówki (zgodnie z jej zasobami), a które poza nią organizuje rodzic. Po ewaluacji IPET w/w
wspólnie rozstrzygają, które z zajęć mają być kontynuowane.
2.
Uszczegółowienia zaleceń w orzeczeniach.
Podczas warsztatów nie wypracowano wspólnego stanowiska - oczekiwań w w/w sprawie.
Wielu specjalistów szkolnych było przeciwnych uszczegóławianiu zaleceń w orzeczeniach, gdyż i tak
zaczynają pracę z dzieckiem od diagnozy funkcjonalnej.
3.
Hierarchia ważności zalecanych formy kształcenia specjalnego.
W odpowiedzi na prośbę o wskazywanie jednej formy kształcenia specjalnego informujemy,
iż zespół orzekający – zgodnie z przepisami prawa oświatowego 1 – zobligowany jest wskazać
wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród
form kształcenia: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi,
integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale
integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
1
Rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
1
Kolejność wymieniania form kształcenia w orzeczeniach nie jest wyznacznikiem ich ważności.
Należy pamiętać o tym, że ostateczną decyzję o wyborze placówki podejmują rodzice (prawni
opiekunowie) dziecka.
4.
Brak zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach.
Zgłaszano sytuacje, w których rodzic nie wyraża zgody na udział dziecka w zajęciach
zaleconych w orzeczeniu prowadzonych na terenie szkoły. Proponujemy, aby rodzic złożył na piśmie
swoją decyzję oraz zadeklarował, w jakiej placówce dane zalecenia będą realizowane.
Specjaliści mieli również wątpliwości, jak zachować się wobec dziecka, które nie zostało
poinformowane przez rodziców o swoich problemach zdrowotnych (np. zespół Aspergera) i docieka
powodów zakwalifikowania go na zajęcia. Rodzice mają prawo nie informować dziecka i wymagać
tego od szkoły. Zachęcamy wówczas do zacieśnienia współpracy z rodzicami i wspólnego
wypracowania uzasadnienia dziecku jego obecności na zajęciach w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
5.
„Konsultacja” czy „opieka” psychologiczna na terenie szkoły?
Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i placówce, w szkole są m.in.
„porady i konsultacje”2 - prowadzą je nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
(np. psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci) oraz „inne zajęcia o charakterze terapeutycznym” jako
specjalistyczne.
Dookreślenia formy spotkań z psychologiem na terenie placówki może dokonać zespół
specjalistów opracowujący IPET.
6.
Socjoterapia na terenie placówki.
Specjaliści mieli zastrzeżenia, co do zaleceń w orzeczeniu o potrzebie socjoterapii na terenie
placówki. Zgodnie z przepisami oświatowymi3, dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym
muszą być objęte działaniami o charakterze socjoterapeutycznym, uczniowie niedostosowani
społecznie – działaniami o charakterze resocjalizacyjnym.
W przypadku wydania orzeczenia ze względu na inne problemy dziecka, wprowadzimy zapis „zajęcia
specjalistyczne, w tym o charakterze terapeutycznym; działania o charakterze rewalidacyjnym – w
tym rozwijające umiejętności społeczne” itd.
7.
Zwolnienie ucznia z drugiego i trzeciego języka obcego.
Rozważano przypadek ucznia, który został zwolniony z drugiego języka obcego (opinia
poradni o głębokiej dysleksji rozwojowej), ale chce się uczyć innego, „dodatkowego” na terenie
szkoły - czy wówczas wymagana jest zgoda poradni. Trzeci język obcy to zajęcia dodatkowe –
obowiązkowe, jeśli zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i radę rodziców szkoły.
Przepisy nie określają wprost sytuacji nauki/zwolnienia z „trzeciego języka” w przypadku zwolnienia z
nauki drugiego języka obcego.
Po dyskusjach, uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że to dyrektor szkoły na wniosek rodzica
podejmuje tego typu decyzje (zwalnia z dodatkowych zajęć edukacyjnych). Nie mamy również
2
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3
Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.
2
informacji czy język „dodatkowy” może być nazywany w tym wypadku drugim językiem obcym, czy
trzecim.
8.
Nauczanie indywidulane.
Jeśli stan zdrowia dziecka objętego w/w polepszy się, może ono – na wniosek opiekunów
prawnych – uczestniczyć w zajęciach z klasą. Zgodnie z prawem4 – bez pisemnej zgody lekarza –
nie można jednak zrezygnować z nauczania indywidualnego przed czasem wskazanym w orzeczeniu
poradni.
Jeśli dziecko przestaje być objęte nauczaniem indywidulanym ze względu na polepszenie stanu
zdrowia – dyrektor szkoły informuje o tym poradnię wydająca orzeczenie oraz organ prowadzący.
Jeśli dziecko przestanie być objęte nauczaniem indywidulanym, a stan zdrowia pogorszy się, rodzic
musi ponownie wystąpić z wnioskiem do zespołu orzekającego działającego w poradni o wydanie
nowego orzeczenia.
Koordynator zespołów orzekających poradni
Teresa Szefs
4
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzież.y
3