Rozdział I - Pioneer.com.pl

Komentarze

Transkrypt

Rozdział I - Pioneer.com.pl
Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 20 listopada 2013 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 20 listopada 2013 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy
Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej lista subfunduszy otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Subfundusze:
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
Pioneer Akcji Europy Wschodniej
Pioneer Obligacji Strategicznych
Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu*
Pioneer Surowców i Energii
Pioneer Gotówkowy
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego*
Pioneer Dochodu i Wzrostu Subkontynentu Indyjskiego*
Pioneer Dochodu i Wzrostu Ameryki Łacińskiej*”
2)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „25 października
2013 r.” zastępuje się datą: „20 listopada 2013 r.”
3)
W Rozdziale III Część B pkt 12.5.3. dotyczący Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„12.5.3.
Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od dnia 20 listopada 2013 r.:
50% MSCI Europe Index + 45% BofA ML Euro HY Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI Europe Index – liczony w EURO i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z
siedzibą w Nowym Jorku indeks odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16
największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii,
Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks
odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w walutach lokalnych.
BofA ML Euro HY Index – Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Index – indeks obrazujący
stopy zwrotu dla obligacji korporacyjnych o ratingu niższym niż inwestycyjny emitowanych na rynku
EURO lub euroobligacji, wyrażone w walucie EURO.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu do dnia 19 listopada 2013 r.:
50% MSCI Europe Index + 25% Citigroup US BIG Corporate Index + 20% ML EMU Corp Index +
5% WIBID
gdzie:
1
MSCI Europe Index – liczony w EURO i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z
siedzibą w Nowym Jorku indeks odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16
największych rynków europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii,
Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks
odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w walutach lokalnych.
Citigroup US BIG Corporate Index indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji
rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz
posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
ML EMU Corp Index (ML EMU Large Cap Corporate Index) – indeks obrazujący stopę zwrotu
dużych emisji papierów korporacyjnych denominowanych w Euro, dopuszczonych do publicznego obrotu,
z ratingiem inwestycyjnym (composite Moody’s i S&P). Warunkiem kwalifikacji obligacji do benchmarku
jest stały kupon, wielkość emisji co najmniej 500 mln Euro i czas do wykupu co najmniej 1 rok.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem
danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych
danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają
się wszelkich gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń,
MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem
lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne,
karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości
wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej,
pisemnej zgody MSCI.”
4)
W Rozdziale III Część B pkt 13.5.3. dotyczący Subfunduszu Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„13.5.3.
Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu
odzwierciedlający zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę
inwestycyjną Subfunduszu, zwany dalej “benchmarkiem”
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od dnia 20 listopada 2013 r.:
50% MSCI US Index + 45% Citigroup US BIG Corporate Index + 5% WIBID
gdzie:
MSCI US Index – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji dużych, średnich oraz małych spółek w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.
Citigroup US BIG Corporate Index – indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji
rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz
posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Benchmark obowiązujący w Subfunduszu do dnia 19 listopada 2013 r.:
50% MSCI US Index + 25% Citigroup US BIG Corporate Index + 20% ML EMU Corp Index +
5% WIBID
gdzie:
MSCI US Index – liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks
odzwierciedlający zmiany cen akcji dużych, średnich oraz małych spółek w Stanach Zjednoczonych
Ameryki.
Citigroup US BIG Corporate Index indeks obrazujący stopy zwrotu na rynku w USA dla obligacji
rządowych, korporacyjnych oraz zabezpieczonych, denominowanych w dolarach amerykańskich oraz
posiadających rating inwestycyjny, publikowany codziennie przez Citigroup Index LCC;
ML EMU Corp Index (ML EMU Large Cap Corporate Index) – indeks obrazujący stopę zwrotu
dużych emisji papierów korporacyjnych denominowanych w Euro, dopuszczonych do publicznego obrotu,
z ratingiem inwestycyjnym (composite Moody’s i S&P). Warunkiem kwalifikacji obligacji do benchmarku
jest stały kupon, wielkość emisji co najmniej 500 mln Euro i czas do wykupu co najmniej 1 rok.
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight).
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem
danych MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych
danych (lub do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają
się wszelkich gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu w odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń,
MSCI i jego podmioty powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem
2
lub tworzeniem danych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne,
karne, wynikowe lub inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości
wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej,
pisemnej zgody MSCI.”
5)
W Rozdziale V pkt 3.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.3.
6)
I.
Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące
Funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają:
Bartosz Częścik – zarządza portfelami inwestycyjnymi następujących Subfunduszy: Pioneer Dochodu i
Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pioneer Akcji Rynków
Wschodzących, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Akcji Rynków
Dalekiego Wschodu, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer
Surowców i Energii, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.
Michał Stawicki i Radosław Cholewiński – zarządzają portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Pioneer
Gotówkowy.”
W Rozdziale VII w pkt. 2. w treści statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4 artykuł 24 §1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
,,1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim;”
II.
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4 artykuł 27 §1 ustęp 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
III.
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4 artykuł 27 §1 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.
IV.
takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4a artykuł 32e §1 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.
VII.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim;”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4a artykuł 32e §1 ustęp 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
VI.
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może nabywać następujące
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1)
Transakcje swap na stopę procentową.
2)
Transakcje FRA (forward rate agreement).”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4a artykuł 32b §1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
V.
takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz”
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może nabywać następujące
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) Transakcje swap na stopę procentową.
2) Transakcje FRA (forward rate agreement).”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4b artykuł 32bb §1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
3
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”
VIII.
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4b artykuł 32ee §1 ustęp 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
IX.
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4b artykuł 32ee §1 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.
X.
takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4c artykuł 32eee §1 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.
XIII.
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim,”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4c artykuł 32eee §1 ustęp 1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
XII.
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może nabywać następujące
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) Transakcje swap na stopę procentową.
2) Transakcje FRA (forward rate agreement).”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4c artykuł 32bbb §1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
XI.
takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz”
W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może nabywać następujące
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne:
1) Transakcje swap na stopę procentową.
2) Transakcje FRA (forward rate agreement).”
W Rozdziale IV w Podrozdziale 4d artykuł 32lll §1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:
„1)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank
Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim;”
Warszawa, 20 listopada 2013 r.
4

Podobne dokumenty