Krotoszyn: Organizacja i przep kat. C dla uczestników projek

Komentarze

Transkrypt

Krotoszyn: Organizacja i przep kat. C dla uczestników projek
WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
POKL.09.02.00-30-048/10
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Krotoszyn: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy
kat. C dla uczestników projektu pod nazwą
nazw Wykwalifikowany
absolwent w Powiecie Krotoszyńskim
Krotoszy skim realizowanego w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków
rodków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 132894 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
obowi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
ĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krotoszyński
Krotoszy
reprezentowany przez Zarząd
d Powiatu Krotoszyńskiego
Krotoszy
,
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700
63 700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7254256, faks 062
7253423.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
CEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE
LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zamawiaj
Organizacja i przeprowadzenie kursu na
prawo jazdy kat. C dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie
Krotoszyńskim
skim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie
enie przedmiotu oraz wielkości
wielko
lub zakresu zamówienia: Organizacja i
przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. C dla uczestników projektu pod nazwą
nazw Wykwalifikowany
absolwent w Powiecie Krotoszyńskim
skim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Ludz
współfinansowanego przez Unię Europejską
Europejsk ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień
zamówie uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień
Zamówie (CPV): 80.41.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie
Ŝenie ofert
oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie
Ŝenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
czenie: 30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
POKL.09.02.00-30-048/10
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej
okre
działalności
ci lub czynności,
czynnoś jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek
ązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełniania warunku dotyczącego
dotycz
posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności
ci lub czynności
czynnoś jeŜeli przepisy nakładają obowiązek
zek ich posiadania dokonana
zostanie na podstawie złoŜonego:a)
zło onego:a) aktualnego (na rok 2012) wpisu do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych prowadzonego na podstawie Rozporządzenia
Rozporz dzenia Ministra Gospo
Gospodarki i Pracy z
dnia 27 października
dziernika 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2004 r. Nr
236, poz. 2365) przez miejscowo Wojewódzki Urząd
Urz d Pracy. b) aktualnego zezwolenia na
prowadzenie działalności
działalnoś zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców
iorców prowadzących
prowadz
ośrodki
rodki szkolenia kierowców tj. zezwolenie na prowadzenie kandydatów na kierowców lub
motorniczych - wydane przez właściwy
wła
urząd
d w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
•
drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późniejszymi
pó niejszymi zmianami)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Ocena spełniania warunku dotyczącego
dotycz
posiadania wiedzy i doświadczenia
wiadczenia dokonana
zostanie na podstawie złoŜonego
zło onego Wykazu wykonanych, a w przypadku śświadczeń
okresowych lub ciągłych
głych równie
równieŜ wykonywanych usług z naleŜytą starannością
staranno
w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
je eli okres prowadzenia
działalności
ci jest krótszy, w tym okresie minimum jednego kursu prawa jazdy kat. C, dla co
najmniej 5 osobowej grupy o wartości
warto ci minimum 5.000,00 zł . z podaniem wartości,
warto
przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączenia
zał czenia dokumentu potwierdzającego,
potwierdzaj
ze
•
usługa ta wykonana została naleŜycie
nale
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
sp
tego warunku
o
Ocena spełniania warunku dotyczącego
dotycz cego dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia dokonana zostanie na podstawie : a) Oświadczenia
O
Wykonawcy, iŜ dysponuje odpowiednią
odpowiedni bazą szkoleniową tj. sprawnymi samochodami,
samochod
w
ilości pozwalającej
cej na przeprowadzenie szkolenia obejmującego
obejmuj cego przedmiot zamówienia,
salą wykładową do zajęć teoretycznych, a takŜe
e odpowiednio wydzielonym i oznakowanym
placem manewrowym do prowadzenia szkolenia praktycznego, zgodnie z wymogami
określonymi
lonymi w Rozporządzeniu
Rozporzą
Ministra Infrastruktury z dnia 27 października
dziernika 2005 r. w
sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
uprawnie przez kierują
kierujących pojazdami
instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi
późniejszymi zmianami).
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Ocena tego warunku
dokonana zostanie na podstawie złoŜonego
zło
oświadczenia
WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
POKL.09.02.00-30-048/10
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania warunku
waru
dotyczącego
cego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
o
zamówienia dokonana zostanie na podstawie : Oświadczenia,
O
iŜ wykonawca dysponuje
wykwalifikowaną kadrą zawodową tj. co najmniej dwoma osobami - instruktorami nauki
jazdy, mającymi
cymi uczestniczy
uczestniczyć w realizacji
alizacji przedmiotu zamówienia w części
częś dotyczącej
przeprowadzenia zajęć praktycznych z 3 letnim doświadczeniem,
wiadczeniem, którzy przeprowadzili co
najmniej 2 kursy z zakresu prawa jazdy kat. C, które to osoby posiadają
posiadaj kwalifikacje
zawodowe wynikające
ące z Rozporządzenia
Rozporz
nia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października
pa
2005
r. w sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
uprawnie przez kieruj
kierujących
pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi
pó
zmianami). Wraz z informacją
informacj o podstawie
odstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena warunku
•
nastąpi
pi na podstawie przedłoŜonego
przedło
oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wg oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
wykonawc warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia
o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy
y przedłoŜyć:
przedło
•
koncesję,, zezwolenie lub licencję
licencj
•
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
ci
równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie
zakres niezbędnym
dnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia
do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
post
a
jeŜeli
eli okres prowadzenia działalności
działalno
jest krótszy - w tym okresie,
kresie, z podaniem ich
wartości,
ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
załączeniem dokumentu
potwierdzającego,
cego, Ŝe
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
s wykonywane
naleŜycie
•
wykaz osób, które będą
bę
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
szcz
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
ci lub kierowanie robotami
budowlanymi,
wraz
z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,
doświadczenia
wiadczenia i wykształcenia niezbędnych
niezb dnych dla wykonania zamówienia, a takŜe
tak
zakresu wykonywanych
wykonywanyc przez nie czynności, oraz informacją
ą o podstawie do
dysponowania tymi osobami
•
oświadczenie, Ŝe osoby, które będą
b
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli
je
ustawy nakładają obowiązek
obowią
posiadania
takich uprawnień
WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
POKL.09.02.00-30-048/10
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
•
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć
Ŝyć:
•
oświadczenie
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•
aktualny odpis z właściwego
wła
rejestru, jeŜeli odrębne
bne przepisy wymagają
wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
wcze
niŜ 6 miesięcy
cy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku
stosunku do osób fizycznych oświadczenie
o
w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli
eli wykonawca ma siedzibę
siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony
iony w kraju, w którym ma siedzibę
siedzib lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
upadło
- wystawiony nie wcześniej
wcze
niŜ
6 miesięcy
cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
niu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) formularz ofertowy b) Oświadczenia
wiadczenia wykonawcy, iiŜ dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową tj.
sprawnymi samochodami, w ilości
ci pozwalającej
pozwalaj cej na przeprowadzenie szkolenia obejmuj
obejmującego
przedmiot zamówienia, salą wykładow
wykładową do zajęć teoretycznych, a takŜe
e odpowiednio wydzielonym i
oznakowanym placem manewrowym do prowadzenia szkolenia praktycznego, zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa
października
dziernika 2005 r. w sprawie
szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
uprawnie przez kierujących
cych pojazdami instruktorów i
egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi
pó niejszymi zmianami) wraz z informacją
infor
o
podstawie do dysponowania tymi zasobami,
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość
Ŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią
stanowi osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
AMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza
najni
cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień
postanowie zawartej umowy w stosunku do treści
tre
oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień
postanowie umowy oraz określenie
lenie warunków zmian
WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
POKL.09.02.00-30-048/10
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Umowa moŜe
e ulec zmianie w zakresie: zmiany osó
osób wykonujących czynności
ci Wykonawcy,
wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyraŜenia
wyra
zgody przez Zamawiającego
cego oraz Ŝe osoby te
będą spełniać warunki opisane w SIWZ, zmiany wysokości
wysoko ci cen, jedynie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT. Terminów realizacji
rea
jeŜeli będzie
dzie to spowodowane przyczynami leŜącymi
le
po stronie zamawiającego Ilości
ści uczestników wówczas gdy będzie
b dzie to wynikało z ilości
iloś rekrutowanych
uczestników Wynagrodzenia jeŜeli
Ŝeli zmieni si
się ilość uczestników kursu (zmniejszy).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna
dost pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.powiat-krotoszyn.pl
krotoszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna
mo
uzyskać pod adresem: www.powiatkrotoszyn.pl lub
b Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700
63
Krotoszyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
post powaniu lub ofert:
07.05.2012 godzina 08:15, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty
Pie
Wlkp.
10 63-700 Krotoszyn pok. 25.
IV.4.5) Termin związania
zania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące
dotycz ce finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: WYKWALIFIKOWANY
WYKWALIFIKOW ANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
KROTOSZY
POKL.09.02.00-30-048/10
048/10 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności
ci i jakości
jakoś szkolnictwa zawodowego.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie
uniewa
postępowania o udzielenie
dzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków
rodków pochodzących
pochodz
z budŜetu
etu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
niepodlegaj
zwrotowi środków
rodków z pomocy udzielonej przez pa
państwa
stwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
by przeznaczone
aczone na sfinansowanie
całości lub części
ci zamówienia: nie
SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa