L"zal. .. "....

Komentarze

Transkrypt

L"zal. .. "....
STAROST\HI 1'0\"1·\'1 OWF
w \l~;~lko",ic
WPl:.YN E;;t.O
, -.. --------~- .. --~-'"l
data I 2014
'04-~J
LdZ.119;e,Q5:;L"zal. .."....... OSWIADCZENIE MAJi\TKOViE podpis
elOhmklt l'!ltl~!l:6~ IHI"iattt, sekretan:a ("''f/iatl!, slr"uBl!ilm j39wiat!l, l,ie~l>a j8QI!B8tld ofgaflimeyjaej flowiatH} 8seby :z;sr'i3f!Elzajtt;eej i ezlealEft ergAlitt zar:cttElznjileegs f}E1l'iljat9W,! 63<:'li'l!l: Plll:'i'fftl!: 81 ,,;-: osoby wydajl!cej decyzje administracyjnc w imienill starostyl SlG(..[!f.l2:Z. ... ,
dnia
3~ .. o4.2-~..(4,
{:niejscowost)
Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczania obowiqzana jast do zgodnago z
prawdq , starannego i zupelnago wypalnienia kazdej z rubryk.
2. Jezali poszczeg61na rubryki nia znajduj~ w konkratnym
przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nia dotyczy".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic
przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w maj~tkowych,
dochod6w i zobowiqzan do maj~tku odr~bnago i maj~tku
obj~tago malzansk~ wsp61nosciq majqtkowq.
4. Oswiadczanie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq,
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierzytelnosci
pieni~zne.
6. W
cz~sci
A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w
cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcago oswiadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.
CZE,SC: A
Ja, nizej
podp~sany(a), tt.1tZ-f f1118RZ- M/tR11r1J .5 z yJj cO
···················*·~················f
4
(imiona i nazwisko
oraz nazwisko I'ogt!ND
urodzo::y(a) . . 2-.~,C9.1""n/('!Q' .~ ·r;,-nr-::/t·· w -;v,Z ...... l?I.) ... ,
......... NA::lJl~N.«:<·H~ ... .$Jc:;'N~(i7.. .4. ~ ...
U~NI.a.'1 .. • • • • • • • • •
~
..
A:IJ
••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
(miejsce zatrudnienia,
s~anowisko :~b funkcja)
po zapoznani~ sie z przepisa~i us~awy z dnia 21 sierpnia 1997
_. c oaranicze~iu prowadzenia dzialalno§ci gospodarczej przez
osoby pel~i~ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 I'. Nr 113, poz. 115 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. NI' 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0
saDorzqdzie powiaLowym (8z. ~. z 2COl I'. NI' 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr i13, poz. 984,
Nr 153, poz. 127~, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 25c tej ustawy oswiadczam. 2.e posiadam WChOdz~ceK
w sklaci malzellskiej wsp61nosci maja.tkowej lut st-p p ' eV?f
'j
:ti:itje{"i;sJ< OsAT¥lbMY:
I. Zasoby pieni~2:rce:
- stedk:: pienc""zne zgromadzone
L
J"
na hmt<c:
l-. ~1. 7tfJ!?
walucie polsklej:
.. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , ..... , .. , .. I~:
4l)9~(I:J.r;;~z
Do", 0 powierzchni: ," A.1.{). .. , 1112,., 0 war-;:osci:
'Z.
tycuJ prawny: ;..t.sr.tJt::t.J.kAS,N.([).SC. f'I/t't.2.e-~k.4.. . ......... . 2. Mieszka:-:ie 0 powierzchn~: ..... U' m2 ( () wacccsci: ........ . t YLuJ prawny: ..
...[J{!).
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa
I
powierzchnia: _ ..... . o wartosci: .... .
tocizaj zabudowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tytul pr-awny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z tego tytulu osi.qgnE(lem (""lam) \~ roku ubjeglym przych6d i doch6d W wys8ko2Ci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N!fi'., .
.it/f)
T.y'C.41 .................. , ....... . :G' ..............
N/. - . ..DoTY.Cz..v. ......................... . ti. I:1n~ nierU~homoscib.
. . . .:.:.r......
pmnerzchnla:
J6 .... . ~'l-S
................... ................. . ·Z· ....-
/ir)' ........................... .
° wartosCl: fJRIt:?- ..... !f.-r . ........................... .. . " .. : ... :: .. : .... ~1J"'l:-lribS"r;r,' ..... ~'L 'iUil:' ............ .
• J
tyt'li pr2wny . .M.
­
.r.'19(.%, .... .I.VOI.f:P.,. t11'1v.~"Jjftll. ......... . III. Posiadam udzialy w sp61kach hand~owy~h - nacezl( ooda(; liczb"" i emitem::a udzia16w: ... ,13 . .()[)2!-JItJ:t»..J.--: .PH. r:/!..()I'1If:G: ..... . udzialv te stanowia. :Jakiet
'vli~ksz~
...... : ............. '.. . {:tivfi . . J)t9.I.
niz 10% udzia16w
'vI
sp6lce~
Y.C?y' ...................... .
Z tego. tytu:<u oSiqgnE(lem(<c}a1 w rok~l upieglyn; doch6d w
wysokOSCl: . . . . . . . . . . . . . . 1,1..00. PI..N. ......................
.
IV. Posiadam akcje .", .sp61ka::h handl 01-/ch
emitenta akcj i: ........ N'18'. .
n~fezv
pcaac liczb" l J.).<!J.n.c.z. ·T... : .•......•.•....•.
.......................................................... akcJe te
J,~
stanowi~
pakiet wiGkszy
~it
:0% akcji w sp61ce:
... _.,
Z tego tytul~
!Nysokosci:
osi~gnalemlelam)
ro~u
w
ubieglym doch6d w
V.
Naby~emlam)
Inabyl m6j malzonek, z vJyl~czeniem IT.ienia
przynaleinego do jego ITaj~tku odr~bnego: od S~arbu Pafistwa,
innej pa6stwowej osoby prawnej, ]ednostek samorz~du
terytorialnego, ieh zwi~zk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastepuj~ee mienie,
~t6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu ­
nalezy podac opis mienia i da~.,.ll,abvc~p, od kogo: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N.rG: . . ,D. . l .~ C2 r. ....................... . VI.
1. Prowadze dzialalno~c gospodarcza2 (nalezy podac forme
prawn~ i przedmiot dzialalnosc:i):
........................ .
· ................... .NJe. ..J] (),TtC.z,y.
.... ................ . - osobiscie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - wsp61nie z innymi osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lym przych6d
Z tego tytulu osiagn~lem(elam) w roLl ub
i doch6d vi wysokos
.................................... .
2. Zariadzam dzialalnoscia gcspodareza lub jestem
przedstawieielem, pelncmoenikiem taki
dzialalno~ci
(nalezy podac forme prawna i Rr_zedao:: dziaJ:alnosei): .....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /y fIJi: . .
I.P..TY. . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
osobiscie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - wsp61nie z innymi osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z tego tytulu os iagnaleEl (elaD) w roku ubieglyn doeh6d
w wysokosei:
VII.
1. W sp61kach handlowych (nazv,la,
siedziba sp6J:ki):
....... _. _. · ................... .1:1. (Ii. . ./).0. r~ ?:?-.~.................... . JesteD ezlonkiem
zarz~du
(ad
~iedy)
- ]estem ezlonkiem rady nadzorezej
-
:
(od
jesteru czlonkiem komisji rewizyjnej
edy) :
(cd kiedy):
........ . Z tego tytulu osiagnale!Ill"lam) w roku ubieglyrr doeh6d
w wysokosei:
2. \'1
}dzjelni~~~;'::::
:iJ.i//: :jj;Pi:Y:c.i.~:::::::::::::::::::
.... - ............................
-~
... ............... .... .
- jestem ezlonkiem zarzadu (od kiedy) :
~
.. Jost.om czlonki.om racy nadzorczej3 (od kiedy):
jestem czi:onkiern kom':sji
Z
~ego
tytulu
w)lsokosci:
rewizyjne~j
osi~gn~lem:elam}
.................
#
.......... , (od kiedy):
........ . w roku ubieglym doch6d w
• • • • • • •
~
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3. \'/ fc:ndacjach prowadZ"8fch dzial.i')lno~F
Zql
.................. lv} . .... D<?T't {2;.~............. , ........ . jeste:n czlonk:'.e:n zarzClciu (od kiecy):
. . . . . . . . . . . . . . . . . , .. - jestem czlof'kie,n rady nadzorczej (od kiedy): ...... , .... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... .
- jostem czlo:li<iom kor"isj i re,,,izyjnej (od kiedy): . . . . . . . . .
z togo tytulu osiqgnqlerr.ielam) '" ro;m ubieglym docb6d w
y.iYSOKosci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Tnne dochody osiClgane z tytulu zatrucinienia lub lunej dzialalnosci zacQbkowej lub zaj~cl!. z podapiem kwot U~9kiwanYCh Z kazdego tytUIU'i.Mf!:
.............
e.'l~l:f:rjo. ....
. . J.f!1(}~. . 0.
. .(),I1)O}JX .
.P.
zw..
P..
JJ(f)Cl:fJj" .... . ~ ........ .,2,11'.42.2..1, 6.}.... 2.42.. (P~.~~ .. . P! ..............f.I1.:t:~f. <P. .•...• ' .~'J. .. ,8.1 .. . IX. Skicadniki r.l.ienia n;chomego 0 "ar::osci powyzej 10.000 zlotych (ifi przypadku pojazdow mecho.nicznycL nalezy poda6 ma::ke;, model i ::ok prod"kcj i): . . . . 'fo.yo.T:!l-. AUf!JS . ~ .. ~<Sl!3. ';' . .g()~. ....... . x.
Zobowi"za:-Jla pienieine 0 wartosci pO>iyzej ]0. COO zlotyc!1, w tym
zaciClgniete kredyty i pozyczki oraz "arunki, no. jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, H ZW2.~Z;':':U z Jakim zdarzeni.em, w jaki
wysokosci): . . . . . . . . NtE . .. J)iO.T.'f.C:?'( ........................ .

Podobne dokumenty