Formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy
Witam i
z a p r a s z a m n a J e s i e n n e O g ó l n o p o l s k i e Wa r s z t a t y
S u z u k i d o C z ę s t o c h o w y w d n i a c h 1 6 – 1 8 . 1 0 . 2 0 0 9
NajwaŜniejsze informacje to :
- Warsztaty odbędą się podczas trwającego w Częstochowie VII Festiwalu Wiolinistycznego im.
Bronisława Hubermana.
- Warsztaty objęte są Honorowym Patronatem Ambasady Japonii w Polsce
- Zajęci będą się odbywały w salach S.P. Nr 38 przy ulicy Jana Pawła II 136/150 (łatwo dojechać
samochodem i autobusami)
- Noclegi proponuję zamawiać w Domu Pielgrzyma (10 minut spacerem od S.P. Nr 38), na hasło „suzuki”
mamy tam specjalne ceny :
• pokój 2 osobowy z łazienką 80 zł/pokój/1 noc
• pokój 3 osobowy z łazienką 93 zł /pokój/ noc
• pokój 4 osobowy z umywalką 17 zł/od osoby/noc
Noclegi rezerwujemy indywidualnie pod numerem tel: 034 37 77 564 lub e-mail: [email protected],
pamiętajcie proszę o haśle „suzuki”
- Zajęcia warsztatowe w piątek 16.10 od godziny 12.00 dwie godziny, przerwa obiadowa i jedna
godzina. Na obiady zapraszamy do miłego lokaliku w pobliŜu szkoły (są bardzo smaczne, sami wiele
razy sprawdzaliśmy), za zupę, II danie i kompot dorośli płacą 12 zł a dzieci 6 zł, ilość proszę zaznaczać
na formularzu a płacimy na miejscu.
- Wieczorem polecamy koncert w Filharmonii Częstochowskiej o godz. 19.00 „Wielkie talenty, wielkie
nadzieje” Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej Jerzy Salwarowski – dyrygent, Samuli
Peltonen (Finlandia) – wiolonczela Laureat I nagrody I Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego
im. K. Pendereckiego Kraków 2008 oraz Malwina Sosnowski (Szwajcaria) – skrzypce Laureatka
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Toruń 2007 w programie A. Dvořak – Koncert
wiolonczelowy h-moll op. 104, L. v. Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op. 61. Bilety moŜna
rezerwować w kasach Filharmonii tel: 034 324-42-30 lub na http://filharmonia.cze.pl/
- W sobotę przewidujemy 4 godziny zajęć z przerwą na obiad a po południu zapraszamy rodziców na
spotkanie z pedagogiem terapeutą a dzieci na zajęcia plastyczno muzyczno ruchowe podczas których
wykonają gigantyczną pocztówkę którą wyślemy do dzieci w Instytucie Kształcenia talentów w
Matsumoto. Okazją do tego jest przypadająca tego dnia 111 rocznica urodzin dr S. Suzuki.
- W niedzielę o 11.00 rozpoczynamy koncert w Filharmonii Częstochowskiej (wcześniej próba). Koncert
finałowy warsztatów jest wpisany w program VII Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława
Hubermana. Do wykonania pierwszej części koncertu zaproszony został Antoś Ingielewicz, który zagra
solo z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej. W drugiej części wystąpią
tradycyjnie wszyscy uczestnicy. Wszyscy będziemy mogli wysłuchać całości koncertu z pierwszych
rzędów Sali Koncertowej (nie musimy kupować dodatkowych biletów !!!)
- W gronie nauczycieli spotkajmy się w sobotę po zajęciach oraz w niedzielę po południu.
- Opłata dla dzieci za uczestnictwo w warsztatach to 80 zł, proszę o zbieranie pieniędzy od rodziców i
wpłaty na konto BOŚ S.A. O/ Częstochowa 83 1540 1014 3101 7311 0482 0001 do dnia 02.10.2009.
Najpóźniej do poniedziałku 05.10.2009 prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych.
Rodzice potrzebujący rachunek proszeni są o wpisanie potrzebnych danych na rewersie formularza.
BieŜące informację będę przekazywała na e-mail, do zobaczenia
pozdrawiam
Magda Rogowska
kontakt 0601 444279 lub 034 3616188
Jesienne Ogólnopolskie Warsztaty Suzuki
w
Częstochowie w dniach 16 – 18. 10.2009
Formularz zgłoszeniowy
Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza.
Dane dziecka:
Nazwisko................................................... Imię........................................data urodzenia ..............…................
Aktualny poziom zaawansowania: zeszyt .......................utwór ...................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................................................................
Telefon: stac. ...................................... kom. ................................... e-mail ........................................................
Nazwisko i imię opiekuna dziecka podczas trwania
warsztatów:..........................................................................................
Dane nauczyciela:
Nazwisko i imię
…..................................................................................................................................................................
Zamawiam obiady w piątek w ilości : rodzic …..., dziecko …....
Zamawiam obiady w sobotę w ilości : rodzic …..., dziecko …....
Opłata za udział dziecka w zajęciach warsztatowych została wniesiona u nauczyciela skrzypiec.
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach do 05.10.2009r. zwracamy 50% opłaty. Po tym terminie opłaty nie
będą zwracane.
Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w Warsztatach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Za ewentualne szkody materialne (uszkodzenia sprzętu) odpowiedzialność materialną ponoszą równieŜ Rodzice lub
opiekunowie prawni uczestników.
Podpisanie formularza jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych
osobowych oraz wizerunku uczestnika oraz Rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcia, nagrania audio i video) dla potrzeb
Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
..........................................
.............................................
data
podpis

Podobne dokumenty