Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Komentarze

Transkrypt

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego przejętego przez Alior
Bank z Banku BPH w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń przez
Biuro Maklerskie
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH w związku ze świadczeniem usług w zakresie
przyjmowania i przekazywania zleceń, stosuje odpowiednie procedury i rozwiązania w celu ochrony najlepiej
pojętego interesu Klienta. Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH przyjmuje i przekazuje zlecenia
zgodnie z warunkami zlecenia określonymi przez Klienta - niezwłocznie, należycie i uczciwie.
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH przy przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń Klientów
dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podejmuje wszelkie działania w celu uzyskania
możliwie najlepszych wyników dla swoich Klientów, uwzględniając:
cenę instrumentu finansowego na danym rynku,
koszty ponoszone przez Klienta, związane z wykonaniem zlecenia,
spodziewany czas i prawdopodobieństwo wykonania zlecenia i rozliczenia transakcji,
wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia.
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH przekazuje zlecenia do odpowiednich miejsc wykonania
określonych w załączniku do niniejszej polityki.
Treść Polityki Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH udostępnia Klientom na stronie
internetowej www.fuzja.aliorbank.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monitorowanie skuteczności Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH co najmniej raz w roku weryfikuje skuteczność
wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w celu dokonania
oceny konieczności wprowadzenia zmian do tej Polityki. Wszelkie zmiany w Polityce, Biuro Maklerskie przejęte
przez Alior Bank z Banku BPH udostępni Klientom poprzez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie
internetowej www.fuzja.aliorbank.pl
O istotnych zmianach Polityki, Biuro Maklerskie informuje Klienta w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć
umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik do Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego przejętego
przez Alior Bank z Banku BPH
Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH przekazuje zlecenia Klientów do następujących miejsc
wykonania:
1) Agent Transferowy właściwy dla Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA;
2) Agent Transferowy właściwy dla BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA;
3) Agent Transferowy właściwy dla Franklin Templeton Investment Funds;
4) Agent Transferowy właściwy dla Opera Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (do 30 września 2016 roku);
5) Emitenci instrumentów finansowych lub podmioty wyznaczone do wykonywania zleceń w związku z ofertami
tych emitentów, w zakresie instrumentów finansowych danego emitenta, w oferowaniu których pośredniczy
Biuro Maklerskie.