Dodatkowa informacja lub sprostowanie

Komentarze

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99
Miejscowość: Koleczkowo
Kod pocztowy: 84-207
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 586725000
Osoba do kontaktów: Adrian Pobłocki, Agnieszka Borowska
E-mail: [email protected]
Faks: +48 586727474
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.ekodolina.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/5
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19
12 11– frakcja o średnicy 90-160 mm (luz)
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odzysku i/lub unieszkodliwiania odebranych przez Wykonawcę od
Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 - frakcja o średnicy 90-160 mm (luz), przy czym odpady te mogą
zostać poddane wyłącznie poniżej wskazanym ostatecznym procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania:
a) odzysku - wyłącznie w procesie R1 zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach
z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013 poz.21 z późn.zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz.U.UE.L 190/1 z późn.zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i
zakończenie tego procesu.
b) unieszkodliwiania - wyłącznie procesowi D10 - zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013 poz.21 z późn.zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr
1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz.U.UE.L 190/1 z późn.zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi unieszkodliwiania” rozumie się
rozpoczęcie i zakończenie tego procesu.
UWAGA:
W związku z wejściem w życie w dn. 23.01.2013r. ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21) Zamawiający uzna za prawidłowe decyzje administracyjne zawierające rodzaje procesów odzysku/
unieszkodliwiania zgodne z ustawą o odpadach w jej brzmieniu przed dniem 23.01.2013r.
2. Rodzaj Odpadu
1. Odpad, stanowiący frakcję energetyczną, sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w
tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
składający się z odpadów balastowych o wartości energetycznej, z procesu sortowania zmieszanych odpadów
komunalnych o średnicy 90 - 160 mm, w ilości 6.000 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z
zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz
warunków magazynowych).
2. Odbiór odpadu:
a) odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
[RIPOK] w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.
b) odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie
kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.
c) załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego.
d) ze względu na brak opakowania odpadów (odpady luzem) pojazdy Wykonawcy muszą posiadać możliwość
załadunku ‘od góry’.
e) załadunki możliwe są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
od 7:00 do 14:00.
f) odbierany odpad będzie ważony na wadze samochodowej, z dokładnością do 40 kg, zlokalizowanej na
terenie RIPOK. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed
załadunkiem.
g) waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren Spółki nie może
przekraczać 18 ton oraz odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać
długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m.
h) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz
uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w RIPOK oraz w trakcie
magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia ostatecznych procesów odzysku
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/5
i/lub unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania
swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. Przewoźników.
i) z chwilą wydania odpadów Wykonawcy [wskazanemu przez niego Przewoźnikowi], przechodzą na
Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub
uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z
nimi i za skutki z tego wynikające.
j) Odbiór na podstawie zamówień jednostkowych przygotowywanych przez Zamawiającego i dostarczonych
Wykonawcy.
3. Opakowanie odpadu:
Zamawiajacy nie dokona opakowania przekazywanych odpadów, tj. będą one załadowane jako frakcja o
średnicy 90-160 mm na pojazdy Wykonawcy luzem.
4. Dokumenty związane z potwierdzeniem wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz
sprawdzeniem prawidłowości/ustaleniem ilości odpadów poddanych procesowi odzysku/unieszkodliwiania:
1) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana na terytorium Polski:
a) dokument wydania z magazynu (WZ) – Zamawiający będzie wystawiać dokument WZ przy każdym
wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakładu EKO DOLINA w Łężycach
b) karta przekazania odpadu – Zamawiający wystawiać będzie zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące
odpady odebrane przez Wykonawcę w okresie jednego miesiąca kalendarzowego [karta wystawiana będzie
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz.U.2013 poz.21 z późn.zm.)]. Do każdej karty przekazania odpadu będzie dołączony
bilans ważeń z programu komputerowego obsługującego system wagowy w zakładzie prowadzonym przez
Zamawiającego
c) dokument potwierdzający wykonanie odzysku/unieszkodliwiania – Wykonawca zobowiązany będzie
doręczać Wykonawcy dokumenty potwierdzające odzysk/ unieszkodliwianie, sporządzone zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
2) W przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski:
a) dokument wydania z magazynu (WZ) – Zamawiający będzie wystawiać dokument WZ przy każdym
wyjeździe załadowanego pojazdu Wykonawcy z terenu zakładu EKO DOLINA w Łężycach
b) dokument przesyłania – dokument ten będzie wypełniany i przekazywany zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006 r. w
sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. UE.L 190/1 z późn.zm.)
c) zaświadczenie potwierdzające odzysk/unieszkodliwianie – prowadzący instalację gdzie będą przetwarzane
odpady opisane w rozdz. III ust. 1-2 zobowiązany będzie wystawiać zaświadczenia potwierdzające wykonanie
ostatecznego odzysku/unieszkodliwiania, spełniające wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów
(Dz.U.UE.L 190/1 z późn.zm.) i doręczać to zaświadczenie właściwym organom, zgodnie zapisami art. 16e) w/w
rozporządzenia. Ponadto prowadzący instalację zobowiązany będzie doręczać Zamawiającemu kserokopie w/w
zaświadczeń poświadczone przez Wykonawcę za ich zgodność z oryginałem.
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania
środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2005
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
90500000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/5
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
OWP-P/13/2014/RDF luz
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ekodolina
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-052634 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 079-138916 z dnia: 23/04/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/04/2014 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Powinno być:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
03/06/2014 Godzina: 14:00
Sekcja IV: Procedura. Pkt IV.3.4
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
17/06/2014 Godzina: 14:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura. Pkt IV.3.8
Powinno być:
17/06/2014 Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)
Zamiast:
03/06/2014 Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-070396
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/5