Dojrzały i aktywny - Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

Komentarze

Transkrypt

Dojrzały i aktywny - Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt pn.: „Dojrzały i aktywny” Poddziałanie 6.1.1 PO KL- wsparcie osób powyżej 50 roku życia
Myszków, dnia ………………….…………
………………………………………………..…
( pieczątka firmowa organizatora stażu)
WNIOSEK
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w oparciu o art.53 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity- Dz. U z 2013r.poz.674 z późn. zm.)
i rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz. U
z 2009r, nr 142, poz.1160.)
I. Informacje o Organizatorze stażu:
1/. Pełna nazwa Organizatora..........………………………………………………………………………………...
2/. Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do podpisywania umowy
…………………….………………………………………………………………………………………….…
3/. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności.......………………………..………………….………………….
4/. Tel/fax ………………………………………….……….. e- mail ……....……………………..………….….
5/. NIP ……………………………………….……………. REGON ..……………..…PKD ……………...……
6/. Forma prawna działalności ............…………………………………………………………..…………………
(przedsiębiorstwo państwowe, działalność indywidualna , spółka z o.o, spółka cywilna, spółka akcyjna, spółdzielnia)
7/. Rodzaj działalności ……………………………………………......………data rozpoczęcia…………………
organizatorem stażu może być podmiot, prowadzący działalność co najmniej 3 m-ce przed dniem złożenia
wniosku.
8/. Forma opodatkowania ......……………………………………………………………………………………….
( ryczałt, karta podatkowa, CIT, PIT na zasadach ogólnych)
9/. Stan zatrudnienia u Organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia
wniosku wynosi: …………………………………
(do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o
pracę nakładczą, uczniów, osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, osób korzystających z urlopów
wychowawczych, macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopach ojcowskich,
urlopach rodzicielskich oraz urlopów bezpłatnych).
10/. Liczba osób aktualnie odbywających staż u pracodawcy …………………………….…………..........…….
w tym:
 w ramach umów o staż zawartych w PUP Myszków …………………………………......…………….
 w innych Powiatowych Urzędach Pracy …………………………………….…………………………
u organizatora stażu , który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie
nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy,
u organizatora stażu który nie jest pracodawcą( nie zatrudnia pracowników) staż może odbywać jednocześnie
jeden bezrobotny.
1
11/.Czy firma korzystała ze środków Funduszu Pracy/EFS w okresie ostatnich 12 miesięcy,
( w ramach umów zawartych w Powiatowym Urzędzie Pracy Myszków i innych powiatowych
urzędach pracy) jeżeli tak to proszę wymienić:
Nazwa programu
Ilość osób
Numer umowy
Liczba zatrudnionych po
zakończeniu
realizacji
programu
Staże
Przygotowanie
zawodowe
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Doposażenie stanowiska
pracy
Dotacje
II. Dane dotyczące skierowania na staż osób bezrobotnych w wieku 50+
1/. Liczba osób wnioskowanych do odbycia stażu....................................……………………………..…………..
2/. Opis zadań wykonywanych podczas stażu przez bezrobotnego:

nazwa zawodu lub
specjalności ( zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności potrzeb rynku
pracy–Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 kwietnia 2010r(Dz.U z 2012r. poz.1268)........…...…………

nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy………………………………………………........
………………………………………………………………………………….………………………

zakres zadań zawodowych (przygotowany dla każdego stanowiska osobno)........................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ..........................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3/. Pożądane kwalifikacje :
 poziom wykształcenia..............................................……………………………………..……………

predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne ……………………………....................................……..

min. kwalifikacje niezbędne do podjęcia przez bezrobotnego stażu na danym stanowisku
………………………………………………………………….....………......………………………
…………..……………………………..............................................................................................
2
4/.Miejsce odbywania stażu....................................................... ………………………………………………...
( adres, telefon)
5/. Wnioskowany okres stażu od dnia ………………………… do dnia……………..…………………..………
6/. Zmianowość………………………godz. pracy od …………………. do.........……………………..………..
Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie
może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej , w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
Urząd może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile
charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla
pracowników.
7/. Proponuję o rozważenie możliwości skierowania jako kandydata/ów do odbycia stażu
…………………………….……………………………………………………………........................................
( imię i nazwisko, PESEL)
8/. Imię i nazwisko , zajmowane stanowisko oraz wykształcenie opiekuna stażysty
……………………………………………………………………………………………………………………
9/. Po okresie odbywania stażu skierowana przez Urząd osoba bezrobotna zostanie/ nie zostanie
zatrudniona*.
Rodzaj umowy , która będzie stanowiła podstawę wykonywania pracy przez bezrobotnego po okresie odbywania
stażu:
 umowa o pracę na czas nieokreślony
 umowa o pracę na czas określony, na okres ……………….. ( nie krótszy niż 3 miesiące)
 umowa o pracę na zastępstwo
 umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło, zlecenie- wynagrodzenie za pracę min. 1680zł
miesięcznie. Umowa nie może być krótsza niż 3 miesiące) na okres ……………………
* właściwe zakreślić
Złożony wniosek nie gwarantuje podpisania umowy o staż.
Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 KK) oświadczam,
że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Myszkowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz .U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 z późn. zm.).
Otrzymane informacje nie będą udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim. Wnioskodawca ma prawo
wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
.........................................................
................................................................
( pieczęć i podpis Organizatora)
(data)
Załączniki:
1/. Uwierzytelniona kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, umowa spółki ,
2/. Oświadczenie organizatora stażu ( załącznik nr 1 do wniosku).
UWAGA:
Wnioski nieuzupełnione , niekompletne lub wypełnione nieczytelnie
nie będą rozpatrywane.
3
Załącznik nr 1 do wniosku
OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA STAŻU
Oświadczam, że:

nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o
likwidację,

firma nie posiada zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne,

w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty nie zostałem ukarany lub skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jestem objęty postępowaniem dotyczącym
naruszenia przepisów prawa pracy,
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 KK) oświadczam, że dane zawarte w
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
…………………………..
........................................................................
( pieczęć i podpis organizatora stażu)
( data )
4
POUCZENIE:
1. Organizacja stażu dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w
oparciu o art.53 ust.9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( tekst jednolity -Dz.U z
2013r. poz.674z póź. zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz.U z 2009r nr 142, poz. 1160.)
W w/w przypadku okres stażu wynosi min.3 miesiące nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.
2. Umowa o zorganizowanie stażu w miejscu pracy może zostać zawarta z pracodawcą
lub pełnoletnią
osobą fizyczną zamieszkująca i prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własny rachunek,
działalność w zakresie: produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej,
pszczelarskiej i rybnej, pozostającym w jej posiadaniu w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar
użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzących dział specjalny
produkcji rolnej.
3. Staż odbywa się wg programu stażu załączonego do umowy
o zorganizowanie stażu.
4. Organizator stażu zobowiązuje się do przeprowadzenia badań lekarskich niezbędnych skierowanemu
przez Urząd Pracy bezrobotnemu do wykonywania pracy na danym stanowisku.
5. Umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Organizatorem stażu szczegółowo określi prawa i obowiązki
stron umowy między innymi zobowiązanie Organizatora stażu do wydania opinii zawierającej
informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych
pozyskanych w trakcie stażu. Dokument ten jest niezbędny do wydania zaświadczenia bezrobotnemu
o odbytym stażu.
5
Załącznik nr 1 do umowy
Myszków, dnia ………………..
.....................................................................
( pieczątka Organizatora stażu)
Program stażu
sporządzony przez Organizatora stażu w dniu …..……………………………....………………………
Staż odbywać się będzie w ………………………………………………….…………………………..
( nazwa zakłady pracy, adres)
- nazwa zawodu ( zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności )………………………….…………
- nazwa komórki organizacyjnej …………………………………………………………..……………
- nazwa stanowiska …………………………………………………………………….....…………….
Zakres wykonywanych zadań
Rodzaj uzyskanych
kwalifikacji lub umiejętności
zawodowych
Wyznaczonym przez Organizatora stażu opiekunem stażysty będzie ………………………......….……
…………………………..………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, wykształcenie)
Organizator stażu oświadcza, iż realizacja programu stażu umożliwi osobom bezrobotnym na
samodzielne wykonywanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie.
Po zakończeniu stażu pozyskane przez w/w osoby umiejętności zostaną potwierdzone w formie opinii
wydanej przez Organizatora stażu.
……….…………………………………
( pieczątka i podpis Organizatora stażu
ZGŁOSZENIE
KRAJOWEJ OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
OFERTA ZAMKNIĘTA
OFERTA OTWARTA
I. Informacja dotycząca pracodawcy i zgłoszonego wolnego miejsca pracy.
1.Nazwa pracodawcy
2.Adres pracodawcy:
…………………………………………..….................................
…….-…………
(kod pocztowy)
………………………………………………..………………….
3. Osoba wskazana do
kontaktu /stanowisko
…………………….........
.........................................
4.Forma kontaktu :
- kontakt osobisty
- kontakt telefoniczny
- kontakt e-mail
- inne
5. Częstotliwość
kontaktów:
- co 3 dni
-raz w tygodniu
- raz w miesiącu
-inne
……………………...
………………..
7. Forma prawna prowadzonej
działalności
REGON…………………….
……………………………….............
NIP……………….………...
………………………………...........
........................................
6.
12. Nazwa zawodu:
13. Nazwa stanowiska:
………………………………........
……………………………...............
……………………………….........
……………………………...............
........................................................
..........................................................
17. Miejsce wykonywania
pracy:
18. Dodatkowe informacje
- praca w delegacji
- zapewniony dojazd
- możliwość zakwaterowania
- inne
……………………………….........
……………………………….........
…………………………….....
……………………………….........
21. Wysokość wynagrodzenia
(brutto):
............................
26. Oczekiwania pracodawcy:
22. System wynagrodzenia:
………………………………........
1/ wykształcenie/kierunek: …………...........................................................
…………………………………..................
( miejscowość)
ulica…………………………………………………..................
telefon……………………….………………………..................
fax …………………………………………................................
e-mail ...........................................................................................
strona internetowa…………………………………...........
8. Liczba zatrudnionych pracowników:……………
9. PKD
10. Agencja
11. Numer wpisu agencji
zatrudnienia
do rejestru
………….......
........................................
TAK
NIE
14.
Liczba wolnych miejsc
.........................
- w tym dla osób niepełnosprawnych …………….....
15. Kod zawodu
16. Data zatrudnienia
……………………..........
19.Rodzaj umowy:
……………………………….
20.System pracy:
- na czas nieokreślony
- na czas określony
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- umowa na zastępstwo
- umowa o pracę
tymczasową
- inne
- jedna zmiana
- dwie zmiany
- trzy zmiany
- ruch ciągły
- inne
………………………
24.Wymiar czasu pracy:
………………………………......
25.Okres zatrudnienia
………………….........................
23.Rozkład czasu pracy:
………………………...... …………………………………
27. Ogólny zakres obowiązków:
…………………………………………………….......................
2/ doświadczenie zawodowe:…………………………………....................
3/ umiejętności:………………………………………………......................
.......................................................................................................................
4/uprawnienia:……………………………………………….........................
............................................................................................................. ...........
…………………………………………………….......................
28.Możliwość zatrudnienia kandydatów z państw EOG
TAK
NIE
29.Sposób rozpowszechniania oferty:
- upowszechnienie oferty pracy w wybranych krajach EOG
TAK
NIE
5/znajomość języka obcego/stopień:………………………….......................
- przekazanie oferty pracy do wskazanych urzędów pracy w
celu upowszechnienia ich w siedzibach
TAK
NIE
………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………...........
II. Adnotacje urzędu:
30. Data przyjęcia oferty:
31.Okres aktualności oferty
32. Data końca realizacji:
33. Osoba przyjmująca ofertę :
……………………………
………………………………
……………………….
………………………………….
Zostałem poinformowany o obowiązkach wynikających z przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. ( art. 36 ust.5a,5b,5c,5d,5e,5f).
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art.233&1 KK,
oświadczam, że:
- zgłaszam ofertę pracy tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie,
- oświadczam , że w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowej oferty pracy nie zostałem
ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jestem
objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
- Oferta otwarta –umożliwia identyfikację danych pracodawcy.
Data, podpis i pieczątka
pracodawcy
...……………………..
-Oferta zamknięta- nie umożliwia identyfikacji danych pracodawcy.