RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Komentarze

Transkrypt

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
„Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizacja III sektora (organizacja pozarządowa)”
GODZINA
9.00 – 9.30
TEMAT
Rejestracja uczestników i uczestniczek szkolenia; wprowadzenie do tematyki szkolenia.
9.30 – 11.00
MODUŁ 1.
* Podstawy prawne działania organizacji pozarządowych (Ustawa o fundacjach, Prawo o
stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego);
* Procedury rejestrowania organizacji pozarządowej;
* Przygotowanie statutu organizacji; możliwości i warunki zmian w statucie;
* Tworzenie organów organizacji pozarządowej (zarząd, komisja rewizyjna, rada itd.).
Odpowiedzialność organów organizacji pozarządowej i ich członków.
11.00 – 11.15
Przerwa kawowa
11.15 – 13.30
MODUŁ 2.
* Księgowość organizacji pozarządowych; tworzenie polityki rachunkowości;
* Podstawowe obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej;
* Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego oraz możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej.
13.30 – 14.00
Obiad
14.00 – 15.30
MODUŁ 3.
* Możliwości nawiązywania partnerstw i realizacji wspólnych projektów:
wewnątrzsektorowych (organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa),
publiczno – prywatnych, publiczno – społecznych, międzynarodowych;
* Korzyści z realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zadania i obowiązki partnerów;
* Zasady zawierania i realizacji umów w trakcie realizacji projektu, w tym – współpraca z
wolontariuszami.
15.30 – 15.45
Przerwa kawowa
15.45 – 16.45
MODUŁ 5.
Możliwe formy i sposoby angażowania się osób starszych we współkształtowanie
rzeczywistości lokalnej w formie m.in. wolontariatu, aktywności obywatelskiej,
komunikacji międzypokoleniowej, praw osób starszych, rzecznictwa interesów seniorów
np. w postaci rad seniorów czy rad pożytku publicznego.