985-GN MANUALE D’ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

985-GN MANUALE D’ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI
985GN_M_007_005_PL_rev0
985-GN
(na podstawach 531-NOT _ NOTK _ NOU _ 985-MGN)
MANUALE D’ISTRUZIONI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IMPORTANTE:
- in questo “MANUALE D’ISTRUZIONI”, si approfondiscono solo i capitoli che per questo macchinario
differiscono da quanto detto nel fascicolo “CONOSCENZA ED INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO
SITMA”.
- questo “MANUALE D’ISTRUZIONI” deve sempre
essere consultato insieme al fascicolo allegato
“Terminale Operatore PROFACE per basi SITMA
531”.
WAŻNE:
- w niniejszej “INSTRUKCJI OBSŁUGI”, poszerzone są
tylko te rozdziały, które dla tej maszyny różnią
się od informacji w broszurze “ZNAJOMOŚĆ I
MONTAŻ INSTALACJI SITMA”.
- niniejsza “INSTRUKCJA OBSŁUGI” należy zawsze
konsultować wraz z załączoną broszurą “Terminal Operatorski PROFACE dla podstaw SITMA
531”.
Stampato n° 985GN_M_007_005_PL_rev0, valido dalla serie 5°, alla serie ... n° ...
Wydrukowano nr 985GN_M_007_005_PL_rev0, wazna od seri 5°, do serii ... nr ...
1
985GN_M_007_005_PL_rev0
RIASSUNTO REVISIONI
PODSUMOWANIE REWIZJI
Rev.
Wyd.
Descrizione
Opis
Data
Data
Autore
Autor
Approvazione
Zatwierdzenie
0
Prima emissione
Wydanie pierwsze
19/05/2008
Sola Stefano
Sola Stefano
2
985GN_M_007_005_PL_rev0
Sommario
1.4.1 PERICOLI RESIDUI
Spis treści
1.4.1 RYZYKO SZCZĄTKOWE
5
CAPITOLO 2. “INFORMAZIONI PRELIMINARI”
6
5
ROZDZIAŁ 2. “INFORMACJE
WSTĘPNE”
6
2.1 LAY-OUT 6
2.2 DESCRIZIONE GENERALE (USO PREVISTO)
6
2.3 USO NON PREVISTO 7
2.4 FLUSSO OPERATIVO 7
2.5 DATI TECNICI 7
3.5 DISIMBALLO
8
4.5 POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
9
4.6 ALLACCIAMENTO ALLE FONTI DI ENERGIA E RELATIVI CONTROLLI
11
4.6.1 Prese di forza meccaniche 11
4.6.2 Collegamento elettrico
11
4.6.3 Collegamento pneumatico 12
5.2 DESCRIZIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
14
5.3 POSTI DI LAVORO / RUMORE AEREO 15
5.4 DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO 15
5.5 DESCRIZIONE DEI MODI DI ARRESTO
17
5.5.1 Arresto di EMERGENZA
17
5.5.2 Arresto (non di sicurezza operatore)
18
5.5.3 Interruzione elettrica di EMERGENZA
18
6.3 COMANDI MACCHINA 19
6.4 ACCENSIONE E SELEZIONE MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO 20
6.4.1 Accensione 20
6.4.2 Selezione modalità di funzionamento
20
6.5 MESSA A PUNTO
20
6.5.1 Regolazione del formato
20
6.5.2 Sincronizzazione deposito prodotti entro il canale di raccolta sotto transitante
22
6.6 AVVIAMENTO E CONTROLLI DI PRODUZIONE
23
6.6.1 Avviamento 23
6.6.2 Controlli di produzione
24
6.7 ARRESTO 24
7.2 NORME DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE PERIODICA 25
7.2.1 Piano di manutenzione ordinaria 25
7.2.2 Sostituzione di parti soggette ad usu-
2.1 LAY-OUT 6
2.2 OPIS OGÓLNY (UŻYCIE WSKAZANE) 6
2.3 UŻYCIE NIEWSKAZANE
7
2.4 PRZEPŁYW PRACY
7
2.5 DANE TECHNICZNE
7
3.5 ODPAKOWANIE 8
4.5 POZYCJONOWANIE MASZYNY
9
4.6 PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDEŁ ENERGII I
ODPOWIEDNIE KONTROLE
11
4.6.1 Mechaniczne układy odbioru mocy
11
4.6.2 Podłączenie elektryczne
11
4.6.3 Podłączenie pneumatyczne 12
5.2 OPIS I KONTROLA SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA
14
5.3 MIEJSCA PRACY / HAŁAS POWIETRZNY
15
5.4 OPIS TRYBÓW FUNKCJONOWANIA 15
5.5 OPIS TRYBÓW ZATRZYMANIA
17
5.5.1 Zatrzymanie AWARYJNE
17
5.5.2 Zatrzymanie (nie bezpieczeństwa
operatora) 18
5.5.3 Odłączenie elektryczne STANU
AWARYJNEGO
18
6.3 STEROWANIE MASZYNY
19
6.4 WŁĄCZENIE
I WYBÓR TRYBU
FUNKCJONOWANIA
20
6.4.1 Włączenie
20
6.4.2 Wybór trybu funkcjonowania
20
6.5 REGULACJE
20
6.5.1 Regulacja formatu 20
6.5.2 Synchronizacja składu produktów w
poniższym kanale zbiorczym 22
6.6
URUCHOMIENIE
I
KONTROLE
PRODUKCJI
23
6.6.1 Uruchomienie 23
6.6.2 Kontrole produkcji 24
6.7 ZATRZYMANIE 24
7.2 ZASADY OKRESOWEJ KONSERWACJI I
SMAROWANIA 25
7.2.1 Plan konserwacji zwyczajnej
25
7.2.2 Wymiana zużywających się części 29
7.2.2.1
Wymiana
szczypiec
poboru
produktów
29
7.2.2.2 Wymiana buforów ograniczenia
szczypce 30
3
985GN_M_007_005_PL_rev0
ra 29
7.2.2.1 Sostituzione pinze prelievo prodotti
29
7.2.2.2 Sostituzione tamponi battipinza 30
7.3 REGOLAZIONI E FASATURE 31
7.3.1 Regolazione “Supporto guide verticali” (rif. fig.731A) 31
7.3.2 Fasature “Eccentrici portatubo, beccucci portaventose, leva comando tubo
portaventose” (rif. fig.732A) 32
7.3.3 Fasatura “Pinze preleva prodotto” 34
7.3.4 Fasatura “Aspirazione ventose”
35
7.3 REGULACJE I USTAWIENIA
31
7.3.1 Regulacja “Wspornika prowadnic
pionowych” (odn. rys.731A) 31
7.3.2 Regulacje “Mimośrodów nośnych
przewodu, dzióbków nośnych przyssawek,
dźwigni sterowania przewodem nośnym
przyssawek” (odn. rys.732A) 32
7.3.3 Regulacja “Szczypiec poboru produktu”
34
7.3.4 Regulacja “Zasysania przyssawek” 35
4
985GN_M_007_005_PL_rev0
1.4.1 PERICOLI RESIDUI
1.4.1 RYZYKO SZCZĄTKOWE
PERICOLO DI TRASCINAMENTO / SCHIACCIAMENTO / CESOIAMENTO
- Con linea operativa, non introdurre le mani nella
zona anteriore inferiore del mettifoglio: presenza di parti rotanti.
- Utilizzare il mettifoglio con controlli “DOPPIO” e
“MANCA” disabilitati, consente l’intero svuotamento del magazzino prodotti e conseguente
scopertura della zona di prelievo pinze: PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALIMENTANDO
MANUALMENTE NUOVI PRODOTTI NEL MAGAZZINO.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PRZECIĄGNIĘCIA / ZGNIECENIA / PRZECIĘCIA
- Gdy linia funkcjonuje, nie wkładać dłoni do przedniej dolnej części nakładaka: obecność obracających się części.
- Korzystać z nakładaka z unieaktywnionymi kontrolami “PODWÓJNY” i “BRAK” , pozwala na
całkowite opróżnienie magazynu produktów z
następującym po tym odkryciem strefy poboru
szczypiec: ZWRÓCIĆ NAJWYŻSZĄ UWAGĘ WKŁADAJĄC RĘCZNIE NOWE PRODUKTY DO MAGAZYNU.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO (solo
quando installato su base SITMA 531)
Spostare il banchino su ruote in modo molto lento e
oculato, con il mettifoglio superiore in posizione
sovrapposta e ben serrata al banchino inferiore.
Evitare ostacoli a terra quali cavi, canaline elettriche, ecc…; il suo peso elevato e/o la posizione
ruotata o non serrata del mettifoglio superiore
possono essere causa di pericolosi sbilanciamenti durante la sua movimentazione.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA (tylko, gdy zainstalowany na podstawie SITMA 531)
Przesunąć ławę na kołach bardzo powoli i ostrożnie, z
nakładakiem górnym w pozycji nałożonej i dobrze
przymocowanej do ławy dolnej. Unikać przeszkód
na podłożu takich jak, przewody, prowadnice przewodów, itd.; jej duży ciężar i/lub obrócona czy nieprzymocowana pozycja nakładaka górnego mogą
spowodować niebezpieczne przechylenia podczas
jego przemieszczania.
Prestare la massima attenzione dovendo operare nelle zone macchina dove è apposta
questa targhetta PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO; zone accessibili solo al personale istruito e autorizzato.
Zwrócić najwyższą uwagę w razie
konieczności pracy w strefach maszyny, gdzie
znajduje się niniejsza tabliczka NIEBEZPIECZEŃSTWO ORGANY W RUCHU; strefy dostępne tylko
dla personelu przeszkolonego i autoryzowanego.
5
985GN_M_007_005_PL_rev0
CAPITOLO 2. “INFORMAZIONI PRELIMINARI”
ROZDZIAŁ 2. “INFORMACJE
WSTĘPNE”
2.1 LAY-OUT
2.1 LAY-OUT
1850 mm.
Kg. 452
ø mm.
12 x 18
ø mm.
12 x 18
ø mm. 6 x 8
0,6 MPa
m.
0m
85
.
mm
880
FLUSSO OPERATIVO
PRODUCTION FLOW
FLUX OPERATIF
PRODUKTSTROM
21A
21A
2.2 DESCRIZIONE GENERALE (USO PREVISTO)
2.2 OPIS OGÓLNY (UŻYCIE WSKAZANE)
SITMA 985 jest podajnikiem automatycznym przeznaczonym do składania w przesuwającym się poniżej
kanale zbiorczym, “nadciętych lub złożonych kartek,
broszur, czasopism, pocztówek, kopert, itd.”.
Il SITMA 985 é un alimentatore automatico atto a deporre in fase, entro un canale di raccolta sotto transitante,
“fogli pretagliati o piegati, opuscoli, riviste, cartoline,
buste, ecc...”.
Wsparty jest podstawą na kółkach jezdnych lub regulowanych nóżkach (w zależności od wersji), i urządzeniem wspierającym podajnik ze wspomaganym unoszonym rdzeniem; pozwalają one w krótkim czasie na:
- łatwe przesunięcie podajnika z jednego miejsca do drugiego wzdłuż linii zasilającej/podawania;
E’ supportato da una base con ruote pivottanti o piedi
regolabili (secondo la versione), e con dispositivo di sostegno alimentatore a fulcro sollevabile servo-assistito;
questi permettono in pochi istanti di:
- spostare agevolmente l’alimentatore da un alloggiamento all’altro previsto lungo la linea di alimentazione;
6
985GN_M_007_005_PL_rev0
- ruotare l’alimentatore in senso trasversale o longitudinale rispetto il trasportatore a dentelli sottostante.
- obrócić podajnik poprzecznie i podłużnie względem
poniższego transportera ząbkowanego.
Inoltre, la base di sostegno alimentatore è provvista
secondo le versioni di:
- motorizzazione prelevata direttamente dal modulo di
trasporto a dentelli mediante cinghia dentata;
- motorizzazione elettronica autonoma operante in asse
elettrico con la linea principale.
Ponadto, podstawa wspierająca podajnik wyposażona jest w zależności od wersji w:
- napęd silnikowy pobierany bezpośrednio z modułu
transportu ząbkowanego poprzez pas zębaty;
- elektroniczny niezależny napęd silnikowy pracujący w
osi elektrycznej z linią główną.
Una serie di controlli fotoelettrici rileva:
- eventuali mancati o doppi sfilamenti di prodotti dal magazzino;
- livello minimo prodotti nel magazzino;
- ecc...;
dai quali potrà conseguire l’arresto dell’intera linea di
confezionamento.
Zespół kontroli fotoelektrycznych odczytuje:
- ewentualny brak lub podwójne wyciąganie produktów
z magazynu;
- minimalny poziom produktów w magazynie;
- itd.,
poprzez które możliwe będzie zatrzymanie całej linii
pakowania.
Un pannello operatore (previsto solo nella versione
con alimentatore motorizzato elettronicamente), abbinato ad una torretta di segnalazione luminosa, completano la sua dotazione che risulta così del tutto autonomo
e spostabile nei vari punti previsti sulla linea.
Panel operatorski (uwzględniony tylko w wersji z podajnikiem z napędem elektronicznym), połączony z wieżyczką sygnalizacji świetlnej, dopełniają wyposażenie ,
które w ten sposób jest zupełnie niezależne i możliwe do
przesunięcia w różne miejsca przygotowane na linii.
Su richiesta, l’alimentatore può essere dotato di “sistema per lo scarico programmato (selective) dei prodotti” per
il suo intervento secondo precisi piani produttivi.
Na zamówienie, podajnik może zostać wyposażony w
“zaprogramowany system rozładunku (selective) produktów” w celach ingerencji zgodnie z konkretnymi planami
produkcyjnymi.
Wszystkie części w ruchu montowane są na wspornikach samo wyrównujących się i/lub z samo smarującymi
się łożyskami; każda część podajnika jest pomalowana
lub poddana ocynkowaniu, oksydowaniu lub chromowaniu.
Tutte le parti in movimento sono montate su supporti
autoallineanti e/o cuscinetti autolubrificanti; ogni parte
dell’alimentatore è verniciata o sottoposta a trattamento
di zincatura, o brunitura, o cromatura.
I componenti elettrici ed elettronici, di comando e
controllo, sono rispondenti alle normative in vigore.
Komponenty elektryczne i elektroniczne, sterowania i
kontroli zgodne są z obowiązującymi przepisami.
2.3 USO NON PREVISTO
2.3 UŻYCIE NIEWSKAZANE
La linea SITMA non é stata progettata per:
• usi diversi da quelli citati nel punto 2.2;
• usi di tipo alimentare;
• usi in atmosfera esplosiva.
Linia SITMA nie została zaprojektowana do:
• zastosowań innych od tych opisanych w punkcie
2.2;
• zastosowań typu zasilającego;
• zastosowań w atmosferze wybuchowej.
2.4 FLUSSO OPERATIVO
2.4 PRZEPŁYW PRACY
Vedere capitolo 2.1.
Patrz rozdział 2.1.
2.5 DATI TECNICI
2.5 DANE TECHNICZNE
PRODOTTI MAGGIORMENTE IDONEI
NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIE PRODUKTY
Fogli pretagliati o piegati, opuscoli, riviste, cartoline,
ecc...
Nadcięte lub złożone kartki, broszury, czasopisma,
pocztówki, itd.
POSSIBILITA’ D’ALIMENTAZIONE
Lunghezza* min./max. mm.:
Larghezza* min./max. mm.:
Spessore min./max. mm.:
Grammatura min./max. g/m2:
MOŻLIWOŚĆ ZASILANIA
Długość* min./max. mm.:
Szerokość* min./max. mm.:
Grubość min./max. mm.:
Gramatura min./max. g/m2:
100 - 320
150 - 420
fino 8
50 - 200
7
100 - 320
150 - 420
do 8
50 - 200
985GN_M_007_005_PL_rev0
Grammatura consigliata g/m2: 80
Peso prodotto max. g.:
fino 750
Velocità max. prodotti/ora:
fino 20000
Gramatura zalecana g/m2:
Ciężar produktu max. g.:
Prędkość max. produktów/h:
* = rispetto il senso marcia SITMA 985-GN
* = względem kierunku ruchu SITMA 985-GN
DIMENSIONI MACCHINA
WYMIARY MASZYNY
Vedi capitolo 2.1
Patrz rozdział 2.1
DATI ELETTRICI PRINCIPALI
GŁÓWNE DANE ELEKTRYCZNE
Vedi capitolo 2.1
Patrz rozdział 2.1
COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA
PODŁĄCZENIE SKOMPRESOWANEGO POWIETRZA
Vedi capitolo 2.1
Patrz rozdział 2.1
COLLEGAMENTO ARIA SOFFIATA
PODŁĄCZENIE DMUCHANEGO POWIETRZA
Vedi capitolo 2.1
Patrz rozdział 2.1
COLLEGAMENTO ARIA ASPIRATA
PODŁĄCZENIE ZASYSANEGO POWIETRZA
Vedi capitolo 2.1
Patrz rozdział 2.1
3.5 DISIMBALLO
80
do 750
do 20000
3.5 ODPAKOWANIE
35A
35A
Solo per SITMA 985 installato su base SITMA 531
con ruote pivottanti (vedi fig. 35A): ad emendamento
di quanto detto nel fascicolo “CONOSCENZA ED INSTAL-
Tylko dla SITMA 985 na podstawie SITMA 531 z kółkami jezdnymi (patrz rys. 35A): jako uzupełnienie tego,
co podano w broszurze “ZNAJOMOŚĆ I MONTAŻ INSTA-
8
985GN_M_007_005_PL_rev0
LAZIONE DELL’IMPIANTO SITMA” consegnato insieme a
questo manuale, al presente alimentatore dovranno essere installate le ruote pivottanti allegate nell’imballo; a
tal scopo occorrerà:
- sollevare l’apparato con un muletto (vedi istruzioni di
capitolo 3.5 del succitato fascicolo);
- installare le ruote pivottanti e livellarle correttamente;
- appoggiare lentamente l’apparato a terra.
LACJI SITMA” dostarczonej wraz z niniejszą instrukcją, do
niniejszego podajnika należy domontować kółka jezdne
dołączone do opakowania; w tym celu należy:
- unieść urządzenie podnośnikiem (patrz instrukcje w
rozdziale 3.5 wspomnianej broszury);
- zainstalować kółka jezdne i odpowiednio je wypoziomować;
- oprzeć powoli urządzenie na podłożu.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
Spostare il banchino su ruote in modo molto lento e
oculato, con il mettifoglio superiore in posizione
sovrapposta e ben serrata al banchino inferiore.
Evitare ostacoli a terra quali cavi, canaline elettriche, ecc…; il suo peso elevato e/o la posizione
ruotata o non serrata del mettifoglio superiore
possono essere causa di pericolosi sbilanciamenti durante la sua movimentazione.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA
Przesunąć ławę na kołach bardzo powoli i ostrożnie, z
nakładakiem górnym w pozycji nałożonej i dobrze
przymocowanej do ławy dolnej. Unikać przeszkód
na podłożu takich jak, przewody, prowadnice przewodów, itd.; jej duży ciężar i/lub obrócona czy nieprzymocowana pozycja nakładaka górnego mogą
spowodować niebezpieczne przechylenia podczas
jego przemieszczania.
4.5 POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
4.5 POZYCJONOWANIE MASZYNY
Ad integrazione di quanto detto nel fascicolo “CONOSCENZA ED INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO SITMA”,
di seguito si descrivono le istruzioni per il corretto abbinamento della base SITMA 531, al modulo di trasporto a
dentelli SITMA E3:
- adeguare altezza e orizzontalità del SITMA 531 a quella del modulo SITMA E3; a tal scopo agire sulle ghiere
delle ruote pivottanti 1 (lato dx. e sx.) (fig.45B);
- avvicinare la base al modulo, sino ad innestare le spine
coniche di riferimento previste;
- bloccare provvisoriamente la base al modulo, con l’ausilio degli agganci rapidi 2-3 (fig.45B);
- bloccare definitivamente la base SITMA 531 al modulo,
con l’ausilio delle viti 4-5 (lato dx. e sx.) (fig.45B).
Jako uzupełnienie tego, co podane w broszurze “ZNAJOMOŚĆ I MONTAŻ INSTALACJI SITMA”, poniżej znajdują
się instrukcje właściwego połączenia podstawy SITMA
531 z modułem transportu ząbkowanego SITMA E3:
- dostosować wysokość i poziom SITMA 531 do modułu SITMA E3; w tym celu posłużyć się pierścieniami
kółek jezdnych 1 (strona prawa i lewa) (rys.45B);
- zbliżyć podstawę do modułu, aż do zaczepienia przygotowanych wtyków stożkowych odniesienia;
- zablokować prowizorycznie podstawę na module przy
pomocy szybkozłączy 2-3 (rys.45B);
- zablokować ostatecznie podstawę SITMA 531 na module śrubami 4-5 (strona prawa i lewa) (rys.45B).
9
985GN_M_007_005_PL_rev0
SITMA E3
SITMA 985-GN
4
SBLOCCAGGIO
UNLOCKING
DEBLOCAGE
LÖSUNG
DESBLOQUEO
NUOVO POSIZIONAMENTO
NEW LOCATION
NOUVEAU POSITIONNEMENT
NEU POSITIONIERUNG
NUEVA POSICIÕN
2
3
5
1
SITMA E3
45B
45B
Inoltre il SITMA 985 può essere posizionato a 0°, oppure 90°, rispetto il canale di trasporto sotto transitante;
la scelta di una o l’altra posizione dipende dal senso nel
quale s’intende depositare il prodotto entro al canale di
trasporto.
Per ruotare l’alimentatore da 0° a 90°, avendo preventivamente allacciato la macchina alle fonti di energia
(vedi istruzioni di capitolo 4.6), e avendola correttamente
accesa (vedi capitolo 6.4.1), occorrerà:
- attivare il sollevatore dell’alimentatore, sino a fine corsa
in alto, agendo sul selettore 1 (fig.45C);
- allentare il sistema di bloccaggio rotazione alimentatore
agendo sul volantino 2 (fig.45C), quindi ruotare manualmente l’alimentatore in posizione 90°; bloccare
nuovamente il volantino 2;
- abbassare il piedino 3 (fig. 45C) in posizione verticale,
quindi regolarlo in modo da poggiare con sicurezza
sul piano sottostante.
Ponadto, SITMA 985 może być ustawiona na 0°, lub
90°, względem poniższego kanału transportu; wybór jednej i drugiej pozycji zależy od kierunku, w którym zostanie złożony produkt w kanale transportu.
Aby obrócić podajnik z 0° do 90°, do uprzednim przymocowaniu maszyny ze źródłami energii (patrz instrukcje
rozdziału 4.6), i jej właściwym włączeniu (patrz rozdział
6.4.1), należy:
- uaktywnić podnośnik podajnika aż do wyłącznika
krańcowego u góry, posługując się przełącznikiem 1
(rys.45C);
- obluzować system blokady obrotu podajnika pokrętłem
2 (rys.45C), następnie przekręcić ręcznie podajnik do
pozycji 90°; ponownie zablokować pokrętło 2;
- obniżyć nóżkę 3 (rys. 45C) do pozycji pionowej, następnie wyregulować ją tak, aby pewnie oprzeć na poniższej płaszczyźnie.
WAŻNE: przełącznik 1 (rys.45C) jest aktywny tylko, gdy podajnik ustawiony jest na 0°.
IMPORTANTE: il selettore 1 (fig.45C) risulta attivo solo con alimentatore posizionato a 0°.
Aby obrócić podajnik z 90° do 0°, powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Per ruotare l’alimentatore da 90° a 0°, ripetere le operazioni di cui sopra in ordine inverso.
10
985GN_M_007_005_PL_rev0
1
2
0° - 90°
3
45C
45C
4.6 ALLACCIAMENTO ALLE FONTI DI ENERGIA E RELATIVI CONTROLLI
4.6 PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDEŁ ENERGII I
ODPOWIEDNIE KONTROLE
4.6.1 Prese di forza meccaniche
4.6.1 Mechaniczne układy odbioru mocy
Solo per SITMA 985 privo di motorizzazione autonoma: occorre collegare la cinghia o catena di trasmissione moto al trasportatore a dentelli motorizzante; infine
tensionare la cinghia o catena con l’ausilio del tenditore
predisposto.
Tylko dla SITMA 985 pozbawionego niezależnych
napędów: należy podłączyć pas lub łańcuch transmisji
ruchu do transportu ząbkowanego z napędem; na zakończenie naprężyć pas lub łańcuch odpowiednim napinaczem.
Solo per SITMA 985 installato su base SITMA 531
provvista di motorizzazione autonoma: prese di forza
meccaniche non previste.
Tylko dla SITMA 985 zainstalowanego na podstawie SITMA 531 wyposażonego w niezależny napęd:
mechaniczne odbiory mocy nie przewidziane.
4.6.2 Collegamento elettrico
4.6.2 Podłączenie elektryczne
Innestare i connettori elettrici 1-2 come raffigurato in
fig. 462A.
Przyłączyć łączniki elektryczne 1-2 jak pokazano na
rys. 462A.
IMPORTANTE: indicazioni sul corretto collegamento elettrico sono riportate anche sugli schemi elettrici forniti con le macchine.
WAŻNE: zalecenia dotyczące właściwego połączenia elektrycznego podane są również na
schematach elektrycznych dostarczonych z maszynami.
DIVIETO DI STACCARE LE SPINE
Con apparecchiature in tensione è assolutamente
vietato staccare qualsiasi spina elettrica e/o connettore di segnali senza avere preventivamente
arrestato le macchine ed azzerato i rispettivi interruttori generali di tensione; PERICOLO DI RIDUZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA E/O DANNI
ZAKAZODŁĄCZANIAWTYKÓWGdyurządzenia są pod napięciem surowo zakazane jest odłączanie
jakiegokolwiek wtyku elektrycznego i/lub łącznika
sygnałowego bez uprzedniego zatrzymania maszyn
i wyzerowania odpowiednich ogólnych wyłączników
napięcia NIEBEZPIECZEŃSTWO OGRANICZENIA WA-
11
985GN_M_007_005_PL_rev0
RUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I/LUB USZKODZEŃ
ALLE APPARECCHIATURE.
SITMA E3
SITMA 985-GN
3
1
2
4
5
SITMA 531
462A
462A
4.6.3 Collegamento pneumatico
4.6.3 Podłączenie pneumatyczne
Innestare il tubo per l’aria compressa 0,6 MPa (ø 6 x 8)
ad un qualsiasi raccordo rapido 3 (fig. 462A) predisposto
sul modulo di trasporto a dentelli SITMA E3;
Przymocować przewód skompresowanego powietrza
0,6 MPa (ø 6 x 8) do jakiejkolwiek przygotowanej szybkozłączki 3 (rys. 462A) na module transportu ząbkowanego
SITMA E3;
Innestare i tubi per l’aria soffiata-aspirata 4-5 (fig.462A),
ai raccordi rapidi predisposti nella zona inferiore del modulo SITMA E3.
Podłączyć przewód powietrza wydmuchiwanego-zasysanego 4-5 (rys.462A), do szybkozłączek przygotowanych w
dolnej strefie modułu SITMA E3.
In dettaglio, gli utilizzi dell’aria vanno così gestiti (vedi
rif. di fig.463A):
A dokładnie, użycie powietrza zarządzane jest w ten sposób (patrz odn. na rys.463A):
1) =
rubinetto di selezione provenienza aria
soffiata:
- OFF (aria chiusa);
- 6 BAR (aria prelevata da rete pneumatica di stabilimento, selezione consigliata);
- aria generata dalla/e pompe di linea
1) =
zawór kurkowy wyboru pochodzenia
dmuchanego powietrza:
- OFF(WYŁ) (powietrze zamknięte);
- 6 BAR (powietrze pobrane z sieci pneumatycznej zakładu, wybór polecany);
- powietrze wytworzone przez pompę/y linii
IMPORTANTE: a fini di risparmio energetico, in selezione 6 BAR, l’aria viene erogata solo con
linea avviata; l’erogazione può essere forzata con
WAŻNE: w ramach oszczędności energetycznej, przy wyborze 6 BAR, powietrze jest dostarczane
tylko przy uruchomionej linii; dostarczenie można wy-
macchina ferma, selezionando
sul terminale operatore della macchina principale di linea; la
forzatura decadrà automaticamente al primo avvio
macchina.
2) = rubinetto aria aspirata nelle ventose di prelievo prodotto (aria generata dalla/e pompe di linea);
3) = distributore per aria soffiata dai beccucci 4 (aria generata dalla/e pompe di linea); facilita la separazione
musić na nieruchomej maszynie, wybierając
na terminalu operatorskim głównej maszyny linii; wymuszenie zakończy się automatycznie przy pierwszym
uruchomieniu maszyny.
2) = zawór kurkowy powietrza zasysanego w przyssawkach poboru produktu (powietrze wytworzone przez
pompę/y linii);
3) = rozdzielacz powietrza dmuchanego przez dzióbki 4
12
985GN_M_007_005_PL_rev0
dei prodotti impilati e ne riduce l’attrito nelle fasi sfilamento dal magazzino;
5) = valvole per aria soffiata sul piano d’appoggio prodotti (aria erogata dalla/e pompe di linea); riduce l’attrito
del prodotto in sfilamento dal magazzino sfilato;
6) = beccucci per aria soffiata sui prodotti in rilascio nel
canale del trasportatore sottostante (aria erogata dalla/e pompe di linea); ha funzione di stabilizzazione
prodotti.
7) = pomello attivazione elettrovalvola pneumatica per
SCARICO PERSONALIZZATO; per l’attivazione premere in basso e ruotare in senso orario.
(powietrze wytworzone przez pompę/y linii); ułatwia
rozdzielenie ułożonych produktów i redukuje ich
tarcie w fazach wyciągania z magazynu;
5) = zawory powietrza dmuchanego na płaszczyznę opierania
produktów (powietrze wytworzone przez pompę/y linii);
redukuje tarcie produktu wyciąganego z magazynu;
6) = dzióbki powietrza dmuchanego na produkty do pozostawienia w kanale poniższego transportu (powietrze wytworzone przez pompę/y linii); jej funkcją jest ustabilizować
produkty.
7) = gałka aktywacji elektrozaworu pneumatycznego USTAWIONEGO INDYWIDUALNIE ROZŁADUNKU; aby uaktywnić wcisnąć na dole i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3
7
5
2
4
1
6
4
463A
13
463A
985GN_M_007_005_PL_rev0
5.2 DESCRIZIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
5.2 OPIS I KONTROLA
BEZPIECZEŃSTWA
Ad implementazione di quanto detto nel fascicolo
“CONOSCENZA ED INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO SITMA”, la sicurezza del SITMA 985 e base SITMA 531, é affidata a:
- ripari fissi 1 (fig. 52A) in lamiera, che richiedono l’uso di
un attrezzo per essere smontati;
- ripari a soffietto 2 (fig. 52A), utili ad occludere eventuali zone pericolose tra le guide mobili del magazzino
prodotti e le fiancate dell’alimentatore;
- riparo interbloccato mobile 3 (fig. 52A) in policarbonato trasparente, sollevabile manualmente, che alla sua
apertura comanda l’arresto macchina;
- riparo interbloccato 4 (fig. 52A) in rete metallica, sollevabile manualmente, che alla sua apertura comanda
l’arresto macchina;
- riparo fisso 5 (fig. 52A) in rete metallica, sollevabile manualmente, che richiede l’uso di un attrezzo per essere smontato;
- sportello quadro elettrico 6 (fig. 52A) in lamiera, che richiede l’uso di un attrezzo per essere smontato (presente solo nell’alimentatore con motorizzazione autonoma).
Jako uzupełnienie tego, co podane w broszurze “ZNAJOMOŚĆ I MONTAŻ INSTALACJI SITMA”, bezpieczeństwo
SITMA 985 i podstawy SITMA 531, powierzona jest:
- osłonom stałym 1 (rys. 52A) z blachy, które do demontażu wymagają użycia narzędzia;
- osłonom mieszkowym 2 (rys. 52A), przydatnych do
osłonięcia ewentualnych niebezpiecznych stref między ruchomymi prowadnicami magazynu produktów
i bokami podajnika;
- zablokowanej osłonie ruchomej 3 (rys. 52A) z przeźroczystego poliwęglanu, unoszonego ręcznie, która w
momencie otwarcia się zatrzymuje maszynę;
- zablokowanej osłonie 4 (rys. 52A) z metalowej siatki,
unoszonego ręcznie, która w momencie otwarcia się
zatrzymuje maszynę;
- osłonie stałej 5 (rys. 52A) z metalowej siatki, unoszonej
ręcznie, która do demontażu wymaga narzędzia;
- drzwiczkom tablicy elektrycznej 6 (rys. 52A) z blachy, które do demontażu wymagają użycia narzędzia (obecne tylko na podajniku z niezależnym napędem).
SYSTEMÓW
Zwrócić najwyższą uwagę w razie konieczności pracy w strefach maszyny, gdzie
znajduje się niniejsza tabliczka NIEBEZPIECZEŃSTWO ORGANY W RUCHU; strefy dostępne tylko
dla personelu przeszkolonego i autoryzowanego.
Prestare la massima attenzione dovendo operare nelle zone macchina dove è apposta
questa targhetta PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO; zone accessibili solo al personale istruito e autorizzato.
Nie neutralizować, usuwać ani zmieniać
żadnego z urządzeń ochronnych czy bezpieczeństwa maszyny.
Non neutralizzare, rimuovere, o comunque modificare qualsiasi dispositivo di protezione o sicurezza della macchina.
W razie chwilowego usunięcia osłon,
natychmiast przedsięwziąć niezbędne środki,
aby zredukować do minimum możliwość ryzyka
z tym związanego.
Nie regulować, smarować, czyścić, gdy organy są
w ruchu.
Nel caso di rimozione temporanea delle protezioni, adottare immediatamente misure
per ridurre al minimo possibile il rischio che ne
deriva.
Non regolare, lubrificare, pulire, con organi in
moto.
14
985GN_M_007_005_PL_rev0
SITMA 985-GN
2
2
4
1
1
3
5
1
1
6
SITMA 531
52A
52A
5.3 POSTI DI LAVORO / RUMORE AEREO
5.3 MIEJSCA PRACY / HAŁAS POWIETRZNY
Vedi LAYOUT allegato al fascicolo “CONOSCENZA ED
INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO SITMA”.
Patrz LAYOUT dołączony do broszury “ZNAJOMOŚĆ I
MONTAŻ INSTALACJI SITMA”.
5.4 DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO
5.4 OPIS TRYBÓW FUNKCJONOWANIA
Tryb odpowiedni do
“REGULACJI”
Modalità idonea alla
“MESSA A PUNTO”
- MODO MANUALE: alimentatore funzionante manualmente mediante azzeramento selettore CONTROLLI 6
(fig.63A) e rotazione del suo volano laterale (solo in
versione con motorizzazione meccanica a cinghia);
- OFF LINE: alimentatore funzionante elettricamente
(solo in versione con motorizzazione elettronica autonoma), previo digitazione sul terminale operatore 1
(fig.63A) dei pulsanti:
• OFF LINE
• JOG: funziona solo nell’istante in cui si tiene premuto il pulsante F1;
• START / STOP: si attiva alla velocità attualmente
preimpostata, o lo si arresta premendo il pulsante
F6.
NOTA: la velocità può essere variata premendo i pulsanti
- TRYB RĘCZNY: podajnik funkcjonujący ręcznie zerując
przełącznik KONTROLE 6 (rys.63A) i obracając jego
pokrętło boczne (tylko w wersji z napędem mechanicznym na pas);
- OFF LINE: podajnik funkcjonuje elektrycznie (tylko w
wersji z niezależnym napędem elektronicznym), po
uprzednim wciśnięciu na terminalu operatorskim 1
(rys.63A) przycisków:
• OFF LINE
• JOG (IMPULSY): funkcjonuje tylko w momencie, w
którym przytrzymuje się przycisk F1;
• START / STOP: uaktywnia się przy prędkości aktualnie ustawionej, lub zatrzymuje się go wciskając
przycisk F6.
ADNOTACJA: prędkość może być zmieniona wciskając
przyciski
15
985GN_M_007_005_PL_rev0
o
.
o
Modalità idonea al
“CICLO PRODUTTIVO”
.
Tryb odpowiedni do
“CYKLU PRODUKCYJNEGO”
- ON LINE: alimentatore funzionante in sincronia con la
linea sulla quale è installato:
• selezione ON LINE sul terminale operatore 1 ( fig.63A)
(solo in versione con motorizzazione elettronica
autonoma);
• selettore 6 (fig.63A) in posizione 1.
- ON LINE: podajnik funkcjonuje zsynchronizowany z linią, na której jest zainstalowany:
• wybór ON LINE na terminalu operatorskim 1 (rys.63A)
(tylko w wersji z niezależnym napędem elektronicznym);
• przełącznik 6 (rys.63A) na pozycji 1.
- ON LINE + SCARICO PERSONALIZZATO (optional):
alimentatore funzionante solo secondo specifica programmazione di produzione:
• selezione ON LINE sul terminale operatore 1 ( fig.63A)
(solo in versione con motorizzazione elettronica
autonoma);
• selettore 6 (fig.63A) in posizione 2;
• elettrovalvola SCARICO PERSONALIZZATO 7 (fig.
463A) attivata mediante pressione e rotazione in
senso orario del suo pomello;
- ON LINE + USTAWIONY INDYWIDUALNIE ROZŁADUNEK
(opcja): podajnik funkcjonuje tylko zgodnie z konkretnym programem produkcji:
• wybór ON LINE na terminalu operatorskim 1 (
rys.63A) (tylko w wersji z niezależnym napędem
elektrycznym);
• przełącznik 6 (rys.63A) na pozycji 2;
• elektrozawór USTAWIONEGO INDYWIDUALNIE ROZŁADUNKU 7 (rys. 463A) uaktywniony wciśnięciem
i obróceniem jego gałki zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
La modalità ON LINE può operare nei seguenti sotto
modi di funzionamento:
Tryb ON LINE może funkcjonować w następujący
sposób:
• MARCIA (CICLO AUTOMATICO): funziona solo a “ripari interbloccati” chiusi (attivi), azionando un pul-
• RUCH/PRACA (CYKL AUTOMATYCZNY): funkcjonuje tylko z zamkniętymi “zablokowanymi osło-
sante
, suona l’avvisatore acustico e la linea
parte solo se il pulsante viene ripremuto entro un
breve tempo dal termine della suoneria.
,
nami” (aktywnymi), uaktywniając przycisk
rozbrzmiewa sygnalizator dźwiękowy i linia uruchamia się tylko, jeśli przycisk zostanie ponownie
wciśnięty krótko po zakończeniu sygnału.
• MARCIA (UN CICLO): funziona solo a “ripari interbloccati” chiusi (attivi), azionando un pulsante
, suona l’avvisatore acustico e la linea esegue
“1 solo ciclo” solo se il pulsante viene ripremuto
entro un breve tempo dal termine della suoneria;
se riazionato ancora entro un breve tempo, la linea esegue un’altro ciclo completo senza ripetere
la procedura acustica.
NOTA: MARCIA (UN CICLO) opera a bassa velocità preimpostata dalla SITMA.
• IMPULSI: funziona solo a “ripari interbloccati” chiusi (attivi), azionando un pulsante IMPULSI
, suona l’avvisatore acustico e la linea esegue “un
piccolo avanzamento”, solo se il pulsante viene ripremuto entro un breve tempo dal termine della
suoneria; se riazionato entro breve tempo, la linea
esegue un altro piccolo avanzamento senza ripetere la procedura acustica.
IMPORTANTE: il pulsante IMPULSI
situato nella zona saldatori della confezionatrice,
risulta sempre attivo.
16
• RUCH/PRACA (JEDEN CYKL): funkcjonuje tylko z
zamkniętymi “zablokowanymi osłonami” (aktywnymi), uaktywniając przycisk
, rozbrzmiewa
sygnalizator dźwiękowy i linia wykonuje “tylko 1
cykl” tylko jeśli przycisk zostanie ponownie wciśnięty krótko po zakończeniu sygnału; jeśli ponownie uaktywniony po krótkiej chwili, linia wykonuje kolejny pełny cykl bez powtarzania procedury
dźwiękowej.
ADNOTACJA: RUCH (JEDEN CYKL) pracuje z małą prędkością ustawioną przez SITMA.
• IMPULSY: funkcjonuje tylko z zamkniętymi “zablokowanymi osłonami” (aktywnymi), uaktywniając przycisk
IMPULSY
, rozbrzmiewa sygnalizator dźwiękowy
i linia wykonuje “jeden mały posuw”, tylko, jeśli przycisk
zostanie ponownie wciśnięty w przeciągu krótkiej chwili
od zakończenia sygnału; jeśli uruchomiony ponownie w
przeciągu krótkiej chwili, linia wykonuje kolejny mały posuw bez powtarzania procedury dźwiękowej.
WAŻNE: przycisk IMPULSY
umieszczony w strefie zgrzewarek pakowarki jest zawsze
aktywny.
985GN_M_007_005_PL_rev0
PERICOLO: utilizzando quest’ultimo
pulsante PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: korzystając z
tego ostatniego przycisku ZWRÓCIĆ NAJWYŻSZĄ UWAGĘ.
• COMANDO MANUALE (modalità idonea alle operazioni di manutenzione della macchina): consente il funzionamento lento della macchina
anche con protezioni aperte, previo l’azionamento a due mani di un’apposita pulsantiera volan-
• STEROWANIE RĘCZNE (tryb odpowiedni do konserwacji maszyny): umożliwia powolne funkcjonowanie maszyny również z otwartymi osłonami,
po uprzednim oburęcznym uaktywnieniu odpo-
te
; detta funzione é attivabile
solo ai MANUTENTORI MECCANICI E/O ELETTRI-
CI
wiedniego przenośnego panelu
; wspomnianą funkcję mogą uaktywnić tylko KONSERWATORZY MECHANICZNI I/LUB ELEKTRYCZNI
autorizzati, premendo
z autoryzacją, wciskając
il pulsante
nella pagina
MENÙ 3 del terminale operatore della macchina
principale di linea, e digitando un codice segreto
(comunicatogli da SITMA) nell’apposito campo
d’immissione dati che verrà a comparire.
przycisk
na stronie MENÙ
3 terminala operatorskiego głównej maszyny linii,
i wciskając zastrzeżony kod (podany przez SITMA)
na odpowiednim polu wprowadzania danych,
które się pojawiło.
5.5 DESCRIZIONE DEI MODI DI ARRESTO
5.5 OPIS TRYBÓW ZATRZYMANIA
5.5.1 Arresto di EMERGENZA
5.5.1 Zatrzymanie AWARYJNE
Solo per SITMA 985 privo di motorizzazione autonoma:
Tylko dla SITMA 985 bez niezależnego napędu:
- premendo un qualsiasi pulsante a fungo
GENZA della linea;
EMER- wciskając jakikolwiek przycisk-grzyb
linii;
AWARYJNY
- disattivando l’interruttore generale
posizionato sul quadro elettrico della macchina principale di
linea;
- aprendo il riparo interbloccato 3-4 (fig.52A), oppure
aprendo un qualsiasi “riparo interbloccato” della linea.
- unieaktywniając wyłącznik ogólny
umieszczony
na tablicy elektrycznej głównej maszyny linii;
- otwierając zablokowaną osłonę 3-4 (rys.52A), lub jakąkolwiek z “zablokowanych osłon” linii.
Solo per SITMA 985 installato su base SITMA 531
provvista di motorizzazione autonoma:
Tylko dla SITMA 985 na podstawie SITMA 531 wyposażonego w niezależny napęd:
- premendo il pulsante a fungo
EMERGENZA 3 (fig.
63A) oppure, solo se si sta operando in modalità ON
- wciskając przycisk-grzyb
AWARYJNY 3 (rys. 63A)
lub, tylko jeśli pracuje się w trybie ON LINE, wciskając
LINE, premendo un qualsiasi pulsante a fungo
EMERGENZA sulla linea nel quale è installato il SITMA
985;
jakikolwiek przycisk-grzyb
AWARYJNY na linii,
ma której zainstalowane jest urządzenie SITMA 985;
- disattivando l’interruttore generale
posizionato
sulla macchina principale di linea;
- aprendo il riparo interbloccato 3-4 (fig.52A), oppure,
solo se si sta operando in modalità ON LINE, apren-
- unieaktywniając wyłącznik ogólny
umieszczony
na głównej maszynie linii;
- otwierając zablokowaną osłonę 3-4 (rys.52A), lub, tylko
jeśli pracuje się w trybie ON LINE, otwierając
17
985GN_M_007_005_PL_rev0
do un qualsiasi “riparo interbloccato” della linea sulla
quale è installato il SITMA 985.
5.5.2 Arresto (non di sicurezza operatore)
Solo per SITMA 985 privo di motorizzazione autonoma:
- premendo un qualsiasi pulsante
nea.
ARRESTO della li-
Solo per SITMA 985 installato su base SITMA 531
provvista di motorizzazione autonoma:
- premendo, solo se si sta operando in OFF LINE, il pulsante F6 sul terminale operatore 1 (fig.63A);
- premendo, solo se si sta operando in ON LINE, un qual-
jakąkolwiek z “zablokowanych osłon” linii, na której zainstalowane jest urządzenie SITMA 985.
5.5.2 Zatrzymanie (nie bezpieczeństwa
operatora)
Tylko dla SITMA 985 bez niezależnego napędu:
- wciskając jakikolwiek przycisk
Tylko dla SITMA 985 na podstawie SITMA 531 z
niezależnym napędem:
- wciskając, tylko jeśli pracuje się w trybie OFF LINE, przycisk F6 na terminalu operatorskim 1 (rys.63A);
- wciskając, tylko jeśli pracuje się w trybie ON LINE, jakikolwiek przycisk
siasi pulsante
ZATRZYMANIE linii.
ZATRZYMANIE linii.
ARRESTO della linea.
5.5.3 Interruzione elettrica di EMERGENZA
5.5.3 Odłączenie
AWARYJNEGO
Disattivando l’interruttore generale
posizionato sul quadro elettrico della macchina principale di linea.
Unieaktywniając wyłącznik ogólny
umieszczony na tablicy elektrycznej głównej maszyny linii.
18
elektryczne
STANU
985GN_M_007_005_PL_rev0
6.3 STEROWANIE MASZYNY
6.3 COMANDI MACCHINA
4
1
5
2
3
6
63A
63A
1) Terminale operatore (solo su SITMA 985 installato su
base SITMA 531 provvista di motorizzazione autonoma)
1) Terminal operatorski (tylko na SITMA 985 zainstalowanym na podstawie SITMA 531 z niezależnym napędem)
IMPORTANTE: per l’utilizzo del terminale
operatore consultare il fascicolo allegato “Terminale
Operatore PROFACE per basi SITMA”.
2) Lampada segnalazione EMERGENZA
3) Pulsante EMERGENZA (solo su SITMA 985 installato su
base SITMA 531 provvista di motorizzazione autonoma)
4) Lampada colore rosso di segnalazione allarme (protezione aperta, ecc...)
5) Lampada colore arancione di segnalazione stato:
- lampeggiante lento = mancato sfilamento;
- luce fissa= doppio sfilamento;
- lampeggiante veloce = livello minimo dei prodotti
nel magazzino
6) Selettore CONTROLLI (livello minimo prodotti nel magazzino, mancato o doppio sfilamento prodotto dal
magazzino, aggancio-sgancio motorizzazione alimentatore qualora montato su base meccanica):
0 = controlli non attivi, oppure aggancio-sgancio
motorizzazione alimentatore qualora montato su
base meccanica
1 = controlli attivi
WAŻNE: w celu korzystania z terminalu
operatorskiego odnieść się do załączonej broszury
“Terminal Operatorski PROFACE dla podstaw SITMA”.
2) Lampka sygnalizacyjna AWARIA
3) Przycisk AWARIA (tylko na SITMA 985 na podstawie SITMA 531 wyposażonej w niezależny napęd)
4) Lampka koloru czerwonego sygnalizacji alarmu (osłona
otwarta, itd.)
5) Lampka koloru pomarańczowego sygnalizacji stanu:
- migająca powoli= brak wyciągania;
- światło stałe= podwójne wyciąganie;
- migająca szybko= minimalny poziom produktów w
magazynie
6) Przełącznik KONTROLE (minimalny poziom produktów w
magazynie, brak lub podwójne wyciągnięcie produktu
z magazynu, podłączenie/odłączenie napędu podajnika, gdyby zamontowany był na podstawie mechanicznej):
0 = kontrole nieaktywne, lub podłączenie/odłączenie
napędu podajnika, gdyby zamontowany był na
podstawie mechanicznej
1 = kontrole aktywne
IMPORTANTE: quando previsto l’optional
SCARICO PERSONALIZZATO, il suddetto selettore è a
19
WAŻNE: gdy przewidziana jest opcja USTAWIONY INDYWIDUALNIE ROZŁADUNEK, wspomniany przełącznik znajduje się na 3 pozycjach:
985GN_M_007_005_PL_rev0
3 posizioni:
0 = controlli non attivi
1 = controlli attivi
2 = SCARICO PERSONALIZZATO
0 = kontrole nieaktywne
1 = kontrole aktywne
2 = USTAWIONY INDYWIDUALNIE ROZŁADUNEK
6.4 WŁĄCZENIE
I
FUNKCJONOWANIA
6.4 ACCENSIONE E SELEZIONE MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO
WYBÓR
TRYBU
6.4.1 Włączenie
6.4.1 Accensione
-
Na głównej maszynie linii należy:
zamknąć tablicę elektryczną i uaktywnić główny wy-
-
Sulla macchina principale di linea occorre:
chiudere il quadro elettrico ed attivare l’interruttore
-
łącznik napięcia
;
zamknąć wszystkie osłony, następnie upewnić się, że
-
generale di tensione
;
chiudere tutte le protezioni, quindi accertarsi che non
-
vi siano pulsanti rossi
EMERGENZA premuti;
aprire il rubinetto dell’aria compressa e regolare la
pressione a 0,6 Mpa;
attivare le pompe aspiranti dell’impianto.
-
Na SITMA 985 i podstawie SITMA 531 należy:
Sul SITMA 985 e base SITMA 531, occorre:
-
brak jest wciśniętych czerwonych przycisków
AWARIA;
otworzyć zawór kurkowy skompresowanego powietrza i wyregulować ciśnienie na 0,6 Mpa;
uaktywnić pompy ssące instalacji.
-
accertarsi che il pulsante rosso EMERGENZA
3
(fig.63A) non risulti premuto;
selezionare la provenienza dell’aria aspirata-soffiata,
quindi regolare gli utilizzi predisposti come da istruzioni di capitolo 4.6.3
-
upewnić się, że czerwony przycisk AWARIA
3
(rys.63A) nie jest wciśnięty;
wybrać pochodzenie powietrza zasysanego-dmuchanego, następnie wyregulować przygotowane części z
nim pracujące jak w instrukcjach rozdziału 4.6.3
6.4.2 Wybór trybu funkcjonowania
6.4.2 Selezione modalità di funzionamento
Postępować zgodnie ze wskazówkami rozdziału 5.4
OPIS TRYBÓW FUNKCJONOWANIA.
Agire secondo le indicazioni di capitolo 5.4 DESCRIZIONE DEI MODI DI FUNZIONAMENTO .
6.5 REGULACJE
6.5 MESSA A PUNTO
6.5.1 Regulacja formatu
6.5.1 Regolazione del formato
Oczytać cechy i wymiary produktu do podania (długość, szerokość, grubość), następnie po uprzednim ustawieniu SITMA 985 na 0° lub 90° względem poniżej przesuwającego się kanału zbiorczego (patrz instrukcje roz.
4.5), wybrać miejsce i kierunek układania produktów jak
najkorzystniejsze do podania.
Rilevare le caratteristiche e le misure del prodotto da
alimentare (lunghezza, larghezza, spessore) quindi, avendo già preventivamente posizionato il SITMA 985 a 0° o
90° rispetto il canale di raccolta sotto transitante (vedi
istruzioni di cap. 4.5), scegliere la posizione e il senso
d’impilamento prodotti più favorevole alla loro alimentazione.
-
-
IMPORTANTE:
il foglio singolo non presenta limitazioni nel senso
di alimentazione, è comunque consigliabile posizionarlo in modo da non fuoriuscire dalla sagoma del
prodotto sotto transitante;
il prodotto in 1° piega, o cucito, o busta da lettere
(patella in alto), dovrà essere sfilato dal lato piega;
dovrà comunque essere alimentato in modo da non
fuoriuscire dalla sagoma del prodotto sotto transitante.
-
WAŻNE:
pojedyncza kartka nie przedstawia ograniczeń w
zakresie podania, zaleca się jednak umieszczenie jej
tak, aby nie wystawała poza zarys produktu przesuwającego się poniżej;
produkt w 1ym złożeniu, lub zszyty, lub koperta,
należy wyciągnąć od strony złożenia; należy go tak
podać, aby nie wystawał poza zarys produktu przesuwającego się poniżej.
Ustawić prowadnice 1-2-3 (rys.651A) tak, aby zawrzeć
z wystarczającą dokładnością ułożone produkty, bez
przytrzymywania ich niepotrzebnie; ponadto:
20
985GN_M_007_005_PL_rev0
Posizionare le guide 1-2-3 (fig.651A) in modo da contenere con sufficiente precisione i prodotti impilati, senza
però trattenerli oltre il dovuto; inoltre:
- nel SITMA 985 posizionato a 0° rispetto il canale di raccolta sotto transitante, i prodotti dovranno essere trasportati dal massimo numero di nastri possibile (vedi
rif. 4-5-6 fig.651A), o qualora le loro ridotte dimensioni non permettessero, occorre impilarli ben centrati
rispetto il solo nastro centrale;
- nel SITMA 985 posizionato a 90° rispetto il canale di
raccolta sotto transitante, i prodotti dovranno essere
impilati ben centrati rispetto il solo nastro centrale;
Tra quelle fornite in dotazione, installare le ventose
aspiranti più idonee al prodotto in lavorazione; eventuali
ventose rimaste scoperte, devono sempre essere sostituite con gli appositi tappi forniti in dotazione.
- na SITMA 985 ustawionego 0° względem poniższego
kanału zbiorczego, produkty muszą być transportowane z jak największej ilości taśm (patrz odn. 4-5-6
rys.651A), gdyby nie pozwoliły na to ich ograniczone
wymiary, należy ułożyć je w sposób dobrze wycentrowany względem tylko taśmy centralnej;
- na SITMA 985 ustawionego 90° względem poniższego
kanału zbiorczego, produkty należy ułożyć w sposób
dobrze wycentrowany względem tylko taśmy centralnej;
Spośród tych w wyposażeniu, należy zainstalować te
przyssawki ssące, które są najodpowiedniejsze dla obsługiwanego produktu; ewentualne przyssawki, które pozostaną odkryte zawsze należy zastąpić odpowiednimi
zatyczkami w wyposażeniu.
OBBLIGO: le protezioni a soffietto 7-8
(fig.651A) devono sempre essere totalmente allargate, al fine di non permettere l’introduzione
delle mani nella parte posteriore dell’alimentatore.
OBOWIĄZEK: osłony mieszkowe 7-8
(rys.651A) zawsze muszą być w pełni rozszerzone,
aby uniemożliwić wprowadzenie dłoni do tylnej
części podajnika.
16
7
2
3
15
9
8
14
1
10
11
13
6
5
12
4
651A
651A
Agire sui pomelli situati nella parte superiore delle
Posłużyć się gałkami umieszczonymi w górnej części
21
985GN_M_007_005_PL_rev0
guide verticali 2-3 (fig.651A) per registrare la sporgenza
delle viti a spillo sottostanti; le loro estremità devono sorreggere sufficientemente i prodotti sopra impilati, senza
peraltro ostacolarli durante lo sfilamento dal magazzino.
prowadnic pionowych 2-3 (rys.651A) aby wyregulować
występ kołków gwintowanych; ich końcówki muszą odpowiednio podtrzymywać produkty ułożone powyżej,
bez blokowania ich podczas wyciągania z magazynu.
Assicurarsi che tutti gli utilizzi dell’aria soffiata-aspirata siano regolati secondo le indicazioni di capitolo 4.6.3,
eventualmente ottimizzare la loro direzione; in dettaglio:
- pomello 9 (fig.651A) per dirigere l’aria soffiata tra i prodotti impilati nel magazzino (l’aria riduce l’attrito tra i
prodotti in sfilamento);
- beccucci 10 per dirigere l’aria soffiata sopra i prodotti
rilasciati dai nastrini 4-5-6 (l’aria comprime i prodotti
e li stabilizza nel canale di raccolta sottostante).
Upewnić się, że wszystkie zastosowania powietrza
zasysanego-dmuchanego są wyregulowane zgodnie ze
wskazaniami z rozdziału 4.6.3, ewentualnie zoptymalizować ich kierunek, a dokładnie:
- gałką 9 (rys.651A) aby skierować dmuchane powietrze
między ułożone w magazynie produkty (powietrze
redukuje tarcie między wyciąganymi produktami);
- dzióbkami 10, aby skierować dmuchane powietrze ponad produkty pozostawiane przez taśmy 4-5-6 (powietrze ogranicza produkty i doprowadza do ich stabilizacji w poniższym kanale zbiorczym).
Accostare lo scivolo 11 (fig.651A) alla guida prodotti
12; a tal scopo abbassare la leva 13 e contemporanea-
Przybliżyć ślizg 11 (rys.651A) do prowadnicy produktów 12; w tym celu obniżyć dźwignię 13 i jednocześnie
mente trascinare lo scivolo.
przeciągnąć ślizg.
Attivare i controlli fotoelettrici di MANCA o DOPPIO
SFILAMENTO dell’alimentatore; a tal scopo occorre attivare il selettore 14 (fig. 651A).
Uaktywnić kontrole fotoelektryczne BRAK lub PODWÓJNE WYCIĄGANIE podajnika; w tym celu należy uaktywnić przełącznik 14 (rys. 651A).
Regolare la sensibilità del controllo fotoelettrico DOPPIO SFILAMENTO; a tal scopo occorrerà azionare secondo
Wyregulować czujność kontroli fotoelektrycznej PODWÓJNE WYCIĄGANIE; w tym celu należy uaktywnić wg
procedura un qualsiasi pulsante IMPULSI
della linea,
in modo di sfilare un prodotto dal magazzino sino a posizionarlo nella parte posteriore delle ruote porta pinze
di prelievo.
linii tak,
procedury jakikolwiek przycisk IMPULSY
aby wyciągnąć produkt z magazynu aż do umieszczenia
go w tylnej części kół nośnych szczypiec poboru.
IMPORTANTE:
- il prodotto deve sostare esattamente sotto al cuscinetto di rilevazione DOPPIO SFILAMENTO (situato nella
parte posteriore dell’alimentatore);
- assicurarsi che il prodotto sotto al cuscinetto sia stato
sfilato come SINGOLA UNITA’ , non erroneamente in
doppia unità.
WAŻNE:
- produkt musi znajdować się dokładnie pod elementem
odczytu PODWÓJNE WYCIĄGANIE (umieszczony w
tylnej części podajnika);
- upewnić się, że produkt pod elementem odczytu został
wyciągnięty jako POJEDYNCZA JEDNOSTKA, a nie
błędnie jako PODWÓJNA JEDNOSTKA.
- agire ancora sul pulsante IMPULSI
sino a che il cuscinetto sopraccitato, appoggiandosi sul prodotto
sottostante, faccia illuminare (luce fissa) la lampada
16 (fig.651A) di segnalazione DOPPIO SFILAMENTO;
ruotare lentamente il volantino 15, sino a far spegnere la lampada 16;
- a questo punto, la regolazione sensibilità del controllo
fotoelettrico DOPPIO SFILAMENTO, è stato effettuato
correttamente.
- posłużyć się przyciskiem IMPULSY
do momentu,
gdy wspomniana poduszeczka, opierając się na poniższym produkcie, doprowadzi do zaświecenia się
(światło stałe) lampki 16 (rys.651A) sygnalizacyjnej
PODWÓJNEGO WYCIĄGANIA; przekręcić powoli pokrętło 15, aż do zgaszenia lampki 16;
- w tym momencie, regulacja czułości kontroli fotoelektrycznej PODWÓJNE WYCIĄGANIE, została przeprowadzona właściwie.
6.5.2 Sincronizzazione deposito prodotti entro il canale di raccolta sotto transitante
6.5.2 Synchronizacja składu produktów w
poniższym kanale zbiorczym
Agire, secondo procedura di capitolo 5.4, su un qual-
Posłużyć się zgodnie z procedurą rozdziału 5.4, jakim-
siasi pulsante IMPULSI
della linea sino a posizionare
un prodotto 1 (fig.652A) al limite del suo rilascio da parte
dei nastrini di trasporto 2.
kolwiek przyciskiem IMPULSY
linii aż do umieszczenia produktu 1 (rys.652A) do końca jego zwolnienia ze
strony taśm transportu 2.
Sganciare la motorizzazione dell’alimentatore rispetto la linea principale agendo, secondo la versione, nel se-
Odczepić napęd podajnika względem linii głównej
korzystając, w zależności od wersji w następujący spo-
22
985GN_M_007_005_PL_rev0
guente modo:
- selettore 6 fig. 63A in posizione 0 (solo in versione con
motorizzazione meccanica a cinghia);
- selezione OFF LINE sul terminale operatore 1 ( fig.63A)
(solo in versione con motorizzazione elettronica autonoma).
sób:
- z przełącznika 6 rys. 63A na pozycji 0 (tylko w wersji z
napędem mechanicznym na pas);
- wyboru OFF LINE na terminalu operatorskim 1 ( rys.63A)
(tylko w wersji z niezależnym napędem elektronicznym).
Agire ancora su un qualsiasi pulsante IMPULSI
della linea sino a posizionare un dentello di trasporto 3
(fig.63A) ad una distanza di 100 mm. dal prodotto 1 prima
posizionato.
Posłużyć się jakimkolwiek przyciskiem IMPULSY
linii aż do umieszczenia ząbka transportu 3 (rys.63A) na
odległość 100 mm. od ustawionego wcześniej produktu
1.
IMPORTANTE: con alimentatore posizionato a 90° rispetto il canale di raccolta sotto transitante (posizione a cavallo), il deposito del prodotto
dovrà avvenire immediatamente in coda ad un dentello di trasporto.
WAŻNE: z podajnikiem ustawionym na
90° względem poniższego kanału zbiorczego (pozycja pomiędzy), do składu produktu musi dojść natychmiast w tylnej części ząbka transportu.
Agganciare nuovamente l’alimentatore alla linea principale selezionando secondo la versione:
- selettore 6 fig. 63A in posizione 1 (solo in versione con
motorizzazione meccanica a cinghia);
- selezione ON LINE sul terminale operatore 1 ( fig.63A)
(solo in versione con motorizzazione elettronica au-
Doczepić ponownie podajnik do linii głównej wybierając
w zależności od wersji:
- przełącznik 6 rys. 63A na pozycji 1 (tylko w wersji z napędem mechanicznym na pas);
- wybór ON LINE na terminalu operatorskim 1 (rys.63A)
(tylko w wersji z niezależnym napędem elektronicznym).
tonoma).
2
.
mm
100
3
1
652A
652A
6.6
URUCHOMIENIE
PRODUKCJI
6.6 AVVIAMENTO E CONTROLLI DI PRODUZIONE
6.6.1 Avviamento
I
KONTROLE
6.6.1 Uruchomienie
Eseguire preventivamente i seguenti accertamenti:
- di avere eseguito una corretta MESSA A PUNTO del SITMA 985 (vedi cap. 6.5) e della linea sulla quale è installato;
- assenza di protezioni aperte;
Zapobiegawczo należy upewnić się, że:
- dokonano właściwej REGULACJI zarówno SITMA 985
(patrz rozdz. 6.5) jak i linii, na której zostało zainstalowane;
- brak jest otwartych osłon;
23
985GN_M_007_005_PL_rev0
- assenza di pulsanti
- brak jest wciśniętych przycisków
EMERGENZA premuti;
- assenza di allarmi
segnalati sul terminale
operatore principale di linea e/o su quello del SITMA
985: protezioni aperte, mancanza pressione, ecc...;
quindi premere per un istante un qualsiasi il pulsan-
AWARIA;
wskazanych na głównym
- brak jest alarmów
terminalu operatorskim linii i/lub na urządzeniu SITMA 985: osłony otwarte, brak ciśnienia, itd.; następnie wcisnąć na chwilę jakikolwiek przycisk
RUCH
te
MARCIA, oppure
1 CICLO, per azzerare la
lista allarmi ed abilitare la macchina al funzionamento;
- magazzini riforniti di prodotti da alimentare;
- selettore CONTROLLI 6 (fig.63A) attivato;
- terminale operatore 1 (fig.63A), quando previsto, selezionato in modo di funzionamento ON-LINE (vedi
istruzioni del fascicolo allegato “Terminale Operatore
PROFACE per basi SITMA 531”).
1 CYKL, aby wyzerować listę alar(PRACA), lub
mów i przygotować maszynę do funkcjonowania;
- magazyny wypełnione produktami do podania;
- przełącznik KONTROLE 6 (rys.63A) uaktywniony;
- terminal operatorski 1 (rys.63A), gdy przewidziany, z
wyborem, na trybie ON-LINE (patrz instrukcje załączonej broszury “Terminal Operatorski PROFACE dla
podstaw SITMA 531”).
Avviare il SITMA 985, e tutta la linea sul quale è in-
Uruchomić SITMA 985, i całą linię, na której®ej jest
stallato, premendo un qualsiasi pulsante
o
MARCIA
zainstalowane, wciskając jakikolwiek przycisk
lub
CICLO AUTOMATICO.
RUCH
CYKL AUTOMATYCZNY.
6.6.2 Controlli di produzione
6.6.2 Kontrole produkcji
Verificare che:
- i prodotti vengano correttamente sfilati dal magazzino;
- non avvengano arresti macchina causati da “mancati“ o
“doppi” sfilamenti di prodotti dal magazzino;
- i prodotti sfilati dal SITMA 985 vengano correttamente
immessi in sincronia tra i dentelli del canale di raccolta sotto transitante.
Sprawdzić, czy:
- produkty są właściwie wyciągane z magazynu;
- maszyna nie zatrzymuje się z powodu “braku“ lub “podwójnych” wyciągań produktów z magazynu;
- produkty wyciągane z SITMA 985 są odpowiednio
wprowadzane między ząbkami poniższego kanału
zbiorczego.
Se necessario:
- ottimizzare la regolazione delle viti a spillo che sostengono i prodotti nel magazzino (vedi istruzioni di capitolo 6.5.1);
- regolare pressione e direzione dell’aria soffiata-aspirata
secondo le indicazioni di capitolo 4.6.3;
- affinare la sensibilità del controllo fotoelettrico DOPPIO
SFILAMENTO (vedi istruzioni di capitolo 6.5.1);
- migliorare la “Sincronizzazione deposito prodotti entro
il canale di raccolta sotto transitante”, agendo come
descritto a capitolo 6.5.2
W razie konieczności:
- zoptymalizować regulację kołków gwintowanych podtrzymujących produkty w magazynie (patrz instrukcje z rozdziału 6.5.1);
- wyregulować ciśnienie i kierunek powietrza dmuchanego-zasysanego wg wskazań z rozdziału 4.6.3;
- poprawić czułość kontroli fotoelektrycznej PODWÓJNEGO WYCIĄGANIA (patrz instrukcje z rozdziału 6.5.1);
- poprawić “Synchronizację składu produktów w kanale
zbiorczym przesuwającym się poniżej”, postępując,
jak opisano w rozdziale 6.5.2
6.7 ARRESTO
6.7 ZATRZYMANIE
Patrz instrukcje w punkcie 5.5
Vedi istruzioni al punto 5.5
24
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.2 NORME DI MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE PERIODICA
7.2 ZASADY OKRESOWEJ KONSERWACJI I
SMAROWANIA
7.2.1 Piano di manutenzione ordinaria
7.2.1 Plan konserwacji zwyczajnej
ATTENZIONE: lo smaltimento dei materiali esausti, oli, grassi, materiali di consumo,
ecc... devono essere effettuate secondo le norme
vigenti nel paese di utilizzo della macchina.
UWAGA: likwidacja zużytych materiałów, oleju, smarów, czy innych musi być przeprowadzona zgodnie z normami obowiązującymi w
kraju eksploatacji maszyny.
IMPORTANTE: una buona pulizia quotidiana di tutte le parti macchina con l’ausilio di straccio e aria compressa, contribuirà senz’altro ad evitare inconvenienti di funzionamento e a prolungare la
sua vita lavorativa.
WAŻNE: właściwe codzienne czyszczenie
wszystkich części maszyny szmatką i skompresowanym powietrzem, będzie sprzyjać uniknięciu problemów w funkcjonowaniu i przedłuży ich maszynowe
życie .
1
2
1
3
721A
Ventose aspiranti 1 (fig.721A): verifica dell’usura ed eventuale sostituzione.
8 ore/8h zużycia i ewentualna wymiana.
Przyssawki ssące 1 (rys.721A): sprawdzenie
Pinze di prelievo prodotto 2 (fig.721A),
e tamponi battipinze 3: verifica dell’usura ed
eventuale sostituzione.
Szczypce poboru produktu 2 (rys.721A), i
500
buforów ograniczających szzypiec 3: sprawdore/500h zenie zużycia i ewentualna wymiana.
25
985GN_M_007_005_PL_rev0
3
1
4
2
5
4
4
4
721B
Camme 1-2 (fig.721B): ingrassare a velo con
pennello le piste esterne per il rotolamento cuscinetti; utilizzare grasso KLÜBER POLYLUB (cd.
SITMA C570567).
500
cienką warstwę na ścieżki zewnętrzne obrotu
ore/500h łożysk; użyć smar KLÜBER POLYLUB (kod SITMA
Krzywki 1-2 (rys.721B): nanieść pędzelkiem
Supporto orientabile 3 (fig.721B): immettere grasso K sec. DIN 51825 tipo KLUBER ISOFLEX
LDS 18 SPECIAL A (cd. SITMA C570534).
Wspornik nastawny 3 (rys.721B): wprowadzić
500
smar K sec. DIN 51825 typu KLUBER ISOFLEX LDS
ore/500h 18 SPECIAL A (kod SITMA C570534).
Teste a snodo 4 (fig.721B): immettere grasso K sec. DIN 51825 tipo KLUBER ISOFLEX LDS 18
SPECIAL A (cd. SITMA C570534).
Głowice sferyczne 4 (rys.721B): wprowadzić
500
smar K sec. DIN 51825 typu KLUBER ISOFLEX LDS
ore/500h 18 SPECIAL A (kod SITMA C570534).
Cinghia dentata 5 (fig.721B): controllare
tensione ed eventualmente regolare.
Pas zębaty 5 (rys.721B): sprawdzić naprężenie
500
i
ewentualnie
wyregulować.
ore/500h
C570567).
26
985GN_M_007_005_PL_rev0
1
721C
Camme interne, settori dentati, pignoni
dentati, situati sotto il carter 1 (fig.721C): ingrassare a velo con pennello utilizzando grasso
KLÜBER POLYLUB (cd. SITMA C570567).
Krzywki wewnętrzne, przedziały zębate,
500
zębniki umieszczone pod obudową 1
ore/500h (rys.721C): nanieść pędzelkiem cienką warstwę
smaru KLÜBER POLYLUB (kod SITMA C570567).
27
985GN_M_007_005_PL_rev0
3
2
1
721D
Riduttore 1 (fig.721D) (solo dove previsto
installato): lubrificato a vita con olio:
- AGIP Blasia S320 (ISO-L-CKD,DIN 51502
PGLP) (cd. SITMA C570551);
- KLUBER LUBRICATION Syntheso 320 EP;
- MOBIL Glygoyle HE320, SHELL Tivela WB/SD
Albero allungabile 2 (fig.721D) (solo dove
previsto installato): lubrificare periodicamente
con grasso minerale gli snodi e la sede scanalata
dell’albero allungabile.
In caso di smontaggio e rimontaggio dell’ albero allungabile é importante rispettare i punti di
riferimento “0” rappresentati in figura.
Rinvio angolare 3 (fig.721D) (solo dove
previsto installato): lubrificato a vita con olio
sintetico SHELL TIVELA OIL SC320, oppure IP TELIUM OIL VSF 320 (cd. SITMA C570547); quantità
100 ml.
Long life
Reduktor 1 (rys.721D) (tylko gdzie przewidziana instalacja): smarowany na całe życie
olejem:
- AGIP Blasia S320 (ISO-L-CKD,DIN 51502 PGLP)
(kod SITMA C570551);
- KLUBER LUBRICATION Syntheso 320 EP;
- MOBIL Glygoyle HE320, SHELL Tivela WB/SD
500
ore/500h
Wał wydłużalny 2 (rys.721D) (tylko gdzie
przewidziana instalacja): smarować regularnie smarem mineralnym przeguby i siedzisko
rowkowe wału wydłużalnego.
W razie demontażu i ponownego montażu
wału wydłużalnego ważne jest przestrzeganie
punktów odniesienia “0” na rysunku.
Przekładnia kątowa 3 (rys.721D) (tylko
Long life gdzie przewidziana instalacja): smarowana na
(12500
ore)/(12500h)
28
całe życie olejem syntetycznym SHELL TIVELA
OIL SC320, lub IP TELIUM OIL VSF 320 (kod SITMA
C570547); ilość 100 ml.
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.2.2 Sostituzione di parti soggette ad usura
7.2.2 Wymiana zużywających się części
7.2.2.1 Sostituzione pinze prelievo prodotti
7.2.2.1
Wymiana
produktów
szczypiec
poboru
Prima di sostituire eventuali PINZE danneggiate controllare la disposizione dell’INGRANAGGIO e del SETTORE
e fare attenzione di infilare la PINZA in modo essa fuoriesca nel VANO TRA 2 DENTI CONGIUNTI come rappresentato in fig. 7221A.
Przed wymianą ewentualnych uszkodzonych SZCZYPIEC sprawdzić układ PRZEKŁADNI i DZIAŁU i zwrócić
uwagę na wprowadzenie SZCZYPIEC tak, aby wysunęły
się z WRĘBU MIĘDZY 2 PRZYLEGŁYMI ZĘBAMI jak pokazano na rys. 7221A.
INGRANAGGIO PORTAPINZE
PLIERS GEAR
ENGRENAGE PORTE - PINCES
ZANGENZAHNRAD
ENGRENAJE PORTA - PINZAS
PINZA
GRIPPER
ZANGEN
PINCE
PINZA
VANO TRA 2 DENTI CONGIUNTI
TOOTH SPACE
ENTREDENT
ZAHNLUCKE
HUECO ENTRE DIENTES
SETTORE DENTATO
TOOTHED SECTOR
SECTEUR DENTE
ZAHNSEGMENT
SECTOR DENTADO
7221A
29
7221A
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.2.2.2 Sostituzione tamponi battipinza
L’alimentatore é dotato di tamponi battipinza A
(fig.7222A) in gomma speciale.
La durata di queste parti gommate é funzione della
velocità operativa adottata, alle caratteristiche del prodotto da alimentare, ecc…; per la loro sostituzione agire
come segue :
- allentare i rullini tenditori B e spostare lateralmente la
cinghia C;
- svitare le viti D e smontare il supporto dei due tamponi
battipinza A;
- sostituire l’intero supporto dei tamponi battipinza con
un nuovo ricambio, rimontarlo nella sua sede operando in ordine inverso a quello prima eseguito.
7.2.2.2 Wymiana buforów ograniczenia
szczypce
Podajnik wyposażony jest w bufory ograniczenia
szczypiec A (rys.7222A) ze specjalnej gumy.
Trwałość tych gumowych części zależna jest od przyjętej prędkości operacyjnej, cech produktu do podania,
itd; aby je wymienić, postąpić, jak opisano:
- obluzować krążki napinające B i przesunąć bocznie pas
C;
- odkręcić śruby D i zdemontować wspornik 2 buforów
ograniczenia szczypiec A;
- wymienić cały wspornik buforów ograniczenia szczypiec na nowy, montując go w jego siedzisku postępując odwrotnie do tego, co opisano wcześniej.
A
D
C
B
7222A
30
7222A
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.3 REGOLAZIONI E FASATURE
7.3 REGULACJE I USTAWIENIA
7.3.1 Regolazione “Supporto guide verticali” (rif. fig.731A)
7.3.1 Regulacja “Wspornika
pionowych” (odn. rys.731A)
Verificare con l’ausilio di un calibro di precisione, che
le viti “D” distino rispettivamente 118 e 138 mm. dal bordo verticale fiancate alimentatore.
Sprawdzić przyrządem pomiarowym (typu sprawdzian), czy śruby “D” odległe są odpowiednio 118 i 138
mm. od krawędzi pionowej boków podajnika.
Montare la guida verticale “A” e bloccarla con l’ausilio
della vite “B”.
Zamontować prowadnicę pionową “A” i zablokować
ją śrubą “B”.
Liberare il supporto guide “C “allentando le viti “D”.
Zwolnić wspornik prowadnic “C “obluzowując śruby
“D”.
Sprawdzić ekierką o 90°, prostopadłość płaszczyzny
“E” względem profilu pionowego “F”; ewentualnych regulacji można dokonać śrubami “G”.
Verificare con una squadretta a 90°, la perpendicolarità del piano “E” rispetto il profilo verticale “F”; eventuali
aggiustamenti possono essere attuati con l’ausilio delle
viti “G”.
Verificare con una squadretta a 90°, la perpendicolarità della guida verticale “A” rispetto il piano “E”, eventuali
aggiustamenti possono essere attuati muovendo il supporto “C”; bloccare le viti “D” a termine verifica.
prowadnic
Sprawdzić ekierką o 90°, prostopadłość prowadnicy
pionowej “A” względem płaszczyzny “E”, ewentualnych
regulacji można dokonać poruszając wspornik “C”; zablokować śruby “D” na zakończenie kontroli.
138 mm.
118 mm.
A
GUIDA VERTICALE
VERTICAL GUIDE
GUIDE VERTICAL
GUIA VERTICAL
B
C
SUPPORTO GUIDE
GUIDE BEARING
FUHRUNGSLAGER
SUPPORT GUIDE
SOSTEN
G
118 mm.
E
138 mm.
D
2 VITI LATO DX
2 VITI LATO SX
RIGHT SIDE SCREWS 2
LEFT SIDE SCREWS 2
2 VIS COTE' DROITE
2 VIS COTE' GAUCHE
2 TORNILLOS LADO
DERECHO
2 TORNILLOS LADO
IZQUIEREDO
F
731A
31
731A
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.3.2 Fasature “Eccentrici portatubo, beccucci portaventose, leva comando tubo
portaventose” (rif. fig.732A)
Regolare il tirante “E” ad una lunghezza di 200 mm.,
ed il tirante “F” ad una lunghezza di 240 mm.
7.3.2 Regulacje “Mimośrodów nośnych
przewodu, dzióbków nośnych przyssawek,
dźwigni sterowania przewodem nośnym
przyssawek” (odn. rys.732A)
Wyregulować odciąg “E” na długość 200 mm., i odciąg
“F” na długość 240 mm.
Agire, secondo procedura di capitolo 5.4, su un qual-
Posłużyć się, zgodnie z procedurą rozdziału 5.4, jakim-
della linea sino a far salire nel
siasi pulsante IMPULSI
suo P.M.S. (punto morto superiore) la leva “D”.
kolwiek przyciskiem IMPULSY
linii aż do wzniesienia
do jej M.G.P. (martwego górnego punktu) dźwigni “D”.
Liberare gli eccentrici portatubo allentando le 2 viti
“B” (una a destra alimentatore e una a sinistra).
Zwolnić mimośrody nośne przewodu obluzowując
2 śruby “B” (jedną na prawo od podajnika i drugą na
lewo).
Liberare la leva comando tubo portaventose allentando le due viti “C”.
Zwolnić dźwignię sterowania przewodem nośnym
przyssawek obluzowując dwie śruby “C”.
Sempre agendo sul pulsante IMPULSI
della linea, posizionare il centro del beccuccio portaventosa ad
una distanza di 14-15 mm. dalla guida prodotto “A”, e ad
un’altezza di 3 mm. da un righello di riscontro appoggiato
sul piano d’appoggio prodotti (vedi dettaglio ingrandito
della figura); ricercare tale condizione spostando avanti
e indietro (in egual modo) le viti “B”, e/o ruotando il beccuccio secondo necessità.
Przyciskiem IMPULSY
linii, ustawić centrum
dzióbka nośnego przyssawki na odległość 14-15 mm. od
prowadnicy produktu “A” i na wysokość 3 mm. od linijki
ustalającej opartej na płaszczyźnie składania produktów
(patrz powiększony szczegół na rysunku); znaleźć taki
stan przesuwając do przodu i do tyłu (w taki sam sposób)
śruby “B”, i/lub przekręcając dzióbek wg potrzeb.
IMPORTANTE: il corretto posizionamento del beccuccio portaventose, impone alle viti “B”
un’uguale e marcata inclinazione verso il lato operatore.
WAŻNE: właściwe umiejscowienie dzióbka nośnego przyssawek narzuca śrubom “B” takie
samo i znaczne pochylenie w kierunku strony operatora.
Bloccare gli eccentrici portatubo stringendo le due
viti “B” (una a destra alimentatore e una a sinistra).
Zablokować mimośrody nośne przewodu zaciskając
dwie śruby “B” (jedna z prawej strony podajnika druga z
lewej ).
Bloccare la leva comando tubo portaventose serrando le viti “C”.
Attivare ancora l’alimentatore per un intero ciclo per
verificare che le viti “B”, durante l’arco del loro movimento, coprano la stessa oscillazione a destra e sinistra rispetto una verticale; il corretto riscontro di questa situazione
indica che il beccuccio portaventose opera in condizioni
ottimali.
32
Zablokować dźwignię sterowania przewodu nośnego
przyssawek mocując śruby “C”.
Uaktywnić podajnik na cały cykl, aby sprawdzić, czy
śruby “B”, podczas ich ruchu oscylują w ten sam sposób
na prawo i lewo względem pionu; zaistnienie tej sytuacji
wskazuje, że dzióbek nośny przyssawek pracuje w optymalnych warunkach.
985GN_M_007_005_PL_rev0
14 -15 mm.
A
2
3
4
5
3 mm.
1
GUIDA PRODOTTO A
PRODUCT GUIDE
GUIDE PRODUIT
GUIA PRODUCTO
14-15 mm.
B
ECCENTRICO PORTATUBO
TUBE HOLDER CAM
EXCENTRIQUE PORTE TUBE
EXCENTRICO PORTATUBO
BECCUCCIO
PORTA VENTOSA
F
E
200
mm
.
240 mm
.
= =
SUCKERS HOLDER
SPOUT
BEC PORTE
SUCETES
PIQUITO PORTA
VENTOSAS
C
LEVA COMANDO TUBO
PORTA VENTOSE
SUCKERS HOLDER
TUBE LEVER
LEVIER DE COMMANDE
TUBE PORTE SUCETTES
PALANCA MANDO TUBO
PORTA VENTOSAS
D
732A
33
732A
985GN_M_007_005_PL_rev0
7.3.3 Fasatura “Pinze preleva prodotto”
7.3.3 Regulacja “Szczypiec poboru produktu”
Allentare il supporto di una qualsiasi pinza “A”
(fig.733A); a tal scopo servirsi delle apposite chiavi per
allentare prima il dado “B”, quindi la vite “C”.
Obluzować wspornik jakichkolwiek szczypiec “A”
(rys.733A); w tym celu skorzystać z odpowiednich kluczy,
aby obluzować najpierw nakrętkę “B”, następnie śrubę “C”.
Ruotare di 180° il supporto pinza in modo da offrire lo
spazio sufficiente alle successive operazioni.
Przekręcić wspornik szczypiec o 180° tak, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca kolejnym czynnościom.
A
CHIAVE A "T"
BRUGOLA DI 6
B
T ALLEN
WRENCH "6"
VIS CHC M.6
LLAVE A "T"
PARA TORNILLOS
A CABEZAL
CILINDRICO
CHIAVE A SNODO 13
ARTICULATED
WRENCH
CLE' ARTICULEE'
LLAVE ARTICULADA
C
733A
733A
Agire, secondo procedura di capitolo 5.4, su un qual-
Posłużyć się, wg procedury z rozdziału 5.4, jakimkol-
siasi pulsante IMPULSI
della linea sino a posizionare
il battipinza “E” (fig.733B) ad una distanza di 154 mm. dall’asse “D”.
wiek przyciskiem IMPULSY
linii, aż do ustawienia
ogranicznika szczypiec “E” (rys.733B) na odległość 154
mm. od osi “D”.
IMPORTANTE: misurazione da effettuarsi
con l’ausilio di un calibro di precisione come rappresentato in figura.
WAŻNE: pomiaru dokonać przy pomocy
specjalnego przyrządu (np. sprawdzianu) jak przedstawiono na rysunku.
D
D
154 mm.
E
BATTIPINZA
GRIPPER ANVIL
BUTEE DE PINCE
TOPE PINZA
733B
Posizionare tutte le pinze “A” (fig.733C), tranne quella
allentata inizialmente, a contatto con la parte gommata
del battipinza “E”; a tal scopo occorre prima allentare il
34
733B
Ustawić wszystkie szczypce “A” (rys.733C), z wyjątkiem
tych początkowo obluzowanych, w styczności z gumową
częścią ogranicznika szczypiec “E”; w tym celu najpierw na-
985GN_M_007_005_PL_rev0
leży obluzować nakrętkę “B”, następnie śrubę “C”.
dado “B”, quindi la vite “C”.
IMPORTANTE: le pinze devono esercitare
una leggera pressione sul battipinza sottostante.
WAŻNE: szczypce muszą wywierać lekki
nacisk na poniższy ogranicznik szczypiec.
Ribloccare tutto procedendo in senso inverso.
Zablokować wszystko postępując w odwrotnej kolejności.
Non ruotando assolutamente le ruote portapinze,
posizionare l’ultima pinza “A” (fig.733C), in precedenza
capovolta per motivi di spazio, a contatto con il battipinza “E”; bloccarla in detta posizione come già fatto con le
altre.
Nie przekręcając absolutnie kół nośnych szczypiec,
ustawić ostatnie szczypce “A” (rys.733C), uprzednio obrócone ze względu na miejsce w styczności z ogranicznikiem szczypiec “E”; zablokować je na tej pozycji tak, jak
pozostałe.
CHIAVE A "T"
BRUGOLA DI 6
E
A
B
T ALLEN
WRENCH "6"
VIS CHC M.6
LLAVE A "T"
PARA TORNILLOS
A CABEZAL
CILINDRICO
CHIAVE A SNODO 13
ARTICULATED
WRENCH
CLE' ARTICULEE'
LLAVE ARTICULADA
C
733C
733C
7.3.4 Fasatura “Aspirazione ventose”
7.3.4 Regulacja “Zasysania przyssawek”
Attivare l’aspirazione dell’alimentatore, quindi attivarlo in modo lento e verificare che l’aspirazione delle
ventose termini nell’istante in cui le pinze A (fig.734A) distano 6 mm. dal battipinza B; in caso contrario ricercare
detta condizione anticipando o ritardando la camma di
comando microinterruttore 1.
Uaktywnić ssanie podajnika, następnie uaktywnić
jego pracę w sposób powolny i sprawdzić, czy zasysanie
przyssawek kończy się w momencie, w którym szczypce
A (rys.734A) odległe są 6 mm. od ogranicznika szczypiec
B; w przeciwnym razie znaleźć dany stan przyspieszając
lub opóźniając krzywkę sterowania mikrowyłącznika 1.
1
734A
35
734A
985GN_M_007_005_PL_rev0
36

Podobne dokumenty