PROTOKÓŁ nr 2/2011

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ nr 2/2011
PROTOKÓŁ nr 23/2013
XXIII SESJI RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO
Z DNIA 10 KWIETNIA 2013 R.
Sesja Rady Osiedla Świerczewo odbyła się w Szkole Podstawowej nr 79 w Poznaniu
ul. Jesionowa 14. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:30.
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
W obecności quorum ( 9 osób obecnych ) obrady XXIII Sesji Rady Osiedla Świerczewo
otworzyła Pani Anna Matusewicz - Potocka - Przewodnicząca Rady Osiedla.
Lista obecności radnych stanowi (zał. nr 1) do protokołu.
Proponowany porządek obrad stanowi (zał. nr 2) do protokołu. Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 9 osób uczestniczących w sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Osiedla.
Protokół z XXII sesji Rady Osiedla został przekazany radnym drogą elektroniczną celem
wstępnego zapoznania się. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.W związku z powyższym
protokół z XXII sesji RO został przyjęty.
3. Przedstawienie projektów uchwał :
Na sesję przybył Pan Błażej Szymański.
Przewodnicząca RO przedstawiła projekty uchwał w sprawie :
1) uzupełnienia składu Rady Osiedla Świerczewo.
Powyższe podyktowane zostało wygaśnięciem mandatu radnego Pana Artura
Wojciechowskiego. Wobec tego faktu Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów
a nie utracił prawa wybieralności. Z uwagi na nie wyrażenie zgody przez Pana Andrzeja
Kolasińskiego na wejście w skład Rady Osiedla, wystosowano zapytanie do kolejnego
kandydata tj; Pana Przemysława Marciniaka. W/w wyraził zgodę na udział
w pracach Rady. Dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
Głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały :
Za – 10 Przeciw - 0, Wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII58/I/2013 została podjęta przez Radę Osiedla
Świerczewo.
( zał. nr 3 )
2) uruchomienia wypłaty diet.
Zarząd Osiedla przygotował projekt uchwały z propozycją podziału diet dla członków
RO za miesiąc marzec br., na łączną kwotę 2 400,00 zł . Przewodnicząca Rady
podkreśliła, iż wysokość kwot przyznanych diet jest odzwierciedleniem wkładu pracy
w realizację zadań osiedlowych i poniesionych kosztów związanych z ich
wykonywaniem.
Głosowanie nad projektem w/w uchwały :
Za – 10 Przeciw - 0, Wstrzymujących się – 0
1
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/59/I/2013 została podjęta przez Radę Osiedla
Świerczewo.
( zał. nr 4 )
Na sesję przybył Pan Adam Zimmer.
3) wprowadzenia zmian w planie wydatków Osiedla Świerczewo na rok 2013
w ramach środków przekazanych do Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1.
Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane było niemożliwością zrealizowania
w całości zadania pn. „ Organizacja festynu osiedlowego” w ramach środków
przekazanych do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 na rok 2013. Wobec
powyższego celem całkowitego wykorzystania przekazanych środków Rada Osiedla
postanowiła dokonać stosownych zmian zgodnych z § 2 niniejszej uchwały.
Głosowanie nad przyjęciem projektu ww. uchwały :
Za – 11 Przeciw - 0, Wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/60/I/2013 została podjęta przez Radę Osiedla
Świerczewo.
( zał.nr 5 )
4. Podsumowanie przebiegu spotkania w dniu 05.04.2013 r. Prezydenta Miasta
Poznania z mieszkańcami i Radą Osiedla Świerczewo.
W dniu 05.04.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 79 z inicjatywy Rady Osiedla odbyło się
spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami i Radą Osiedla Świerczewo.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych :
Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej i Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej. Na wstępie o godz. 15,00 odbyło się spotkanie zamknięte tylko
z udziałem RO. Przewodniczący Zarządu przygotował prezentację multimedialną
obrazującą zaplanowaną wcześniej tematykę.
Do istotnych problemów nurtujących Radę i mieszkańców Świerczewa zaliczono:

zagospodarowanie glinianek.
Rada Osiedla rozważa możliwość zagospodarowania obszaru glinianek poprzez
budowę alejek, montaż ławek, śmietników itp. Niestety brak administratora terenu
stanowi znaczne utrudnienie. Prezydent zobowiązał się przedstawić sprawę Radzie
Miasta Poznania,

przeznaczenie środków celowych z remontów dróg i chodników na inwestycje.
Zdaniem RO taka możliwość pozwoliłaby na zmodernizowanie istniejących już
chodników czy budowę nowych. Obecnie zgodnie z obowiązującymi procedurami jest
to niemożliwe. PMP obiecał rozważyć ewentualność wprowadzenia korekty
w dotychczasowych zapisach,

likwidacji „przesmyków” – wąskich przejść pomiędzy ulicami na osiedlu.
Rada Osiedla przeprowadziła w powyższym temacie sondę internetową wśród
mieszkańców. Wynika z niej, iż większość jest przeciwnych ich likwidacji. Przesmyki
skracają drogę pieszym i rowerzystom w dotarciu do celu ( sklepu, przystanku,
Kościoła itp.).RO również popiera to stanowisko. Zdaniem Prezydenta powinny być
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w w/w temacie, a MPU powinna
dostosować się do ich wyników. W związku z powyższym RO przy współudziale
MPU przeprowadzi w najbliższym czasie konsultacje. Przesmyki często uczęszczane
i wykorzystywane będą wyłączone z opiniowania i pozostaną zachowane.
Natomiast pozostałe, mniej eksploatowane, zarośnięte będą poddane zaopiniowaniu
mieszkańców,
2

śmieci w świetle nowej ustawy.
Od 01 lipca wchodzi w życie nowa ustawa regulująca pobieranie opłat za wywóz
śmieci. W związku z powyższym cały system gospodarki komunalnej gmin zostanie
gruntownie przebudowany. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni wprowadzaniem
nowych zmian z uwagi na niedoinformowanie. Wysokość opłat uzależniona będzie od
liczby osób zamieszkujących pod danym adresem i od prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów. Wszystkie pojemniki będą oczipowane. Do dnia 04 czerwca br.
należy złożyć wypełnione deklarację o liczbie zamieszkujących. Miasto Poznań i
okolice będą obsługiwane przez 72 firmy sprzątające.

brak kanalizacji burzowej oraz przebudowa Górczynki.
W odpowiedzi na powyższe Prezydent wyjaśnił, iż w przypadku budowy kanalizacji
burzowej - Miasto w chwili obecnej nie dysponuje żadnymi środkami finansowymi.
Wobec powyższego realizacja zadania jest niemożliwa. Natomiast jeżeli chodzi
o przebudowę Górczynki, należy ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska ( środki na retencję wód ). RO wystąpi z wnioskiem
do ZDM o pozyskanie takiego dofinansowania.

budowa tunelu w ul. Czechosłowackiej oraz przebudowa pętli autobusowej na
ul. Opolskiej.
Zgodnie z ustaleniami pod koniec roku ruszy budowa tunelu na ul. Czechosłowackiej
wraz z nowym układem drogowym. Temat budzący szerokie kontrowersje wśród
mieszkańców z uwagi na niedoinformowanie. Na wniosek PMP, przygotowana
zostanie przez ZDM prezentacja multimedialna, celem uszczegółowienia
mieszkańcom przedmiotowego zagadnienia. Niestety w przypadku rozbudowy pętli
autobusowej przy ul. Opolskiej Miasto z uwagi na złą sytuację finansową nie będzie
partycypować w kosztach. W związku z powyższym nie nastąpi rozszerzenie zakresu
prac.
Większość tematów omawianych przez RO pokryła się z oczekiwaniami mieszkańców, które
poruszono w części otwartej i rozmowach indywidualnych z PMP.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Osiedla za rok 2012.
Zgodnie z § 30 statutu Osiedla Świerczewo, Rada raz w roku informuje mieszkańców
o swojej działalności przez publiczne upowszechnienie sprawozdania. Radni otrzymali drogą
elektroniczną przygotowane przez Przewodniczącą RO sprawozdanie z działalności Rady
Osiedla za rok 2012. Powyższe zostanie zamieszczone na stronie internetowej osiedla. Radni
zaakceptowali przedstawione sprawozdanie.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2012.
Na poprzedniej sesji radni zaakceptowali przygotowane przez Zarząd Osiedla opisowe
sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012. Z uwagi na brak w tym okresie
niezbędnych informacji z Wydziałów UMP i m.j.o. co do szczegółowej realizacji zadań,
ustalono, iż powyższe nastąpi po ich otrzymaniu. Ponieważ w dniu 06.03.2013 r. zostały
udostępnione informacje dot. wykonanych w roku 2012 zadań przez wydziały i miejskie
jednostki organizacyjne, Przewodniczący Zarządu przygotował dodatkowo uszczegółowione
rozliczenie z wykonania budżetu za rok 2012. Radni przyjęli powyższe uzupełnienie.
3
7. Propozycje zmian w statucie Osiedla Świerczewo.
RO otrzymała w dniu 11.02.2013 r. pismo z WJPM ws. składania ewentualnych uwag
i propozycji zmian w statutach osiedli do końca kwietnia br. W związku z powyższym
Przewodnicząca RO przedstawiła następujące propozycje :

zmienić zapis w § 10 ust.1 pkt. 2 dopisując do remontów dróg także inwestycje.
Zdaniem RO taka możliwość pozwoli nie tylko na remont, ale również na
zmodernizowanie istniejących już chodników oraz budowę nowych.
 usunąć ze statutu zapis dot. utworzenia na terenie Osiedla jednostki niższego rzędu tj;
„Rejonu Powstań Śląskich ”. RO w dniu
08.06.2011 r. podjęła uchwałę
Nr III/15/I/2011 ws. wyrażenia woli zmiany statutu Osiedla Świerczewo, w której
uzasadniła bezcelowość potrzeby tworzenia rejonu. Niestety do tej pory wniosek RO
nie został uwzględniony.
Członkowie Rady jednomyślnie zaakceptowali zaproponowane zmiany.
Następnie Pan Dawid Abramowicz zaprosił obecnych do wzięcia udziału w uroczystościach
organizowanych z okazji 30-lecia powstania Osiedla Powstańców Śląskich, które odbędą się
w dniu 30.05.2013 r. na ich terenie.
8. Omówienie korespondencji.
Przewodniczący Zarządu Osiedla – Pan Tomasz Wierzbicki zapoznał radnych z pismami
i e-mailami , które wpłynęły między sesjami do RO :











pismo ZDM z dnia 27.02.2013 r. ws. wykazu zadań powierzonych osiedlom do
realizacji w 2013 r. i 2014 r. wraz z ich wyceną,
odpowiedź BOM nr 4 z dnia 28.02.2013 r. ws. skutecznego rozwiązanie problemu
odbioru odpadów z nieruchomości usytuowanej przy ulicy Śliwkowej 91.
Ponieważ BOM nr 4 nie jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości zasadnym jest
skierować pismo do Straż Miejskiej o ustalenie administratora terenu,
pismo Stowarzyszenia Pomocy „ Inny Dom ” z dnia 26.02.2013 r. o dofinansowanie
Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Nibylandia”,
odpowiedź z Urzędu Miasta Lubonia z dnia 18.03.2013 r. ws. doprowadzenia do stanu
właściwego silnie zanieczyszczonego przez odpady terenu należącego do Skarbu
Państwa,
pismo Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa z dnia 21.03.2013 r. ws.
spotkania informacyjnego nt. organizacji Jubileuszowej XX edycji konkursu „ Zielony
Poznań „. RO wytypowała do komisji konkursowej 3 osoby : P. Marię Pajtasz,
P. Dawida Abramowicza i P. Adama Zimmera,
odpowiedź z Urzędu Miasta Lubonia z dnia 18.03.2013 r. na wniosku RO
o zamontowanie barier uniemożliwiających wjazd samochodom i quadom na
Glinianki od strony ul. Niezłomnych /Świerczewskiej w Luboniu,
pismo z ZZM ws. rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadań RO Świerczewo na
zadania: „Montaż psich pakietów” i „Doposażenie placu zabaw przy W.Korfantego”,
pismo z Gimnazjum Nr 44 z dnia 26.03.2013 r. z prośbą do RO o dofinansowanie
zakupu kserokopiarki,
odpowiedź ZDM z dnia 25.03.2013 r. ws. wybudowania kanalizacji deszczowej
na terenie Osiedla Świerczewo,
odpowiedź ZDM z dnia 04.04.2013 r. na wniosek RO o wymalowanie linii
segregacyjnych w osi ul. Jesionowej,
Decyzja PMP nr 28/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa
oświetlenia na części działek położonych przy ul. Kotarbińskiego,
4

pismo Wydziału Oświaty z dnia 09.04.2013 r. o wytypowanie przedstawicieli RO
do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 3, ul. Jesionowa 14. RO postanowiła wyznaczyć : P.Tomasza
Wierzbickiego i P.Annę Matusewicz – Potocką ( osoba rezerwowa ).
Na zakończenie Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, iż w dniu 19 kwietnia
br. RO i Szkoła Podstawowa Nr 79 zapraszają wszystkich na wspólne sprzątanie Świata,
w ramach którego odbędzie się porządkowanie terenu glinianek. Zbiórka chętnych do pomocy
o godz. 10,00 przy skrzyżowaniu ulic : Kocha i Witaszka.
Pan Dawid Abramowicz opuścił sesję.
9. Wolne głosy i wnioski.
Pani Anna Matusewicz – Potocka poruszyła następujące zagadnienia :


powtarzających się napadów seksualnych na kobiety w rejonie ulic : Sempołowskiej,
Opolskiej, Głogowej,Jarzębowej, Jesionowej. Policja przy pomocy mieszkańców ujęła
psychicznie chorego sprawcę,
wytypowania w ramach cyklu spotkań prewencyjnych z Policją najbardziej
kolizyjnego skrzyżowania na Osiedlu. Zdaniem RO jest to skrzyżowanie na
ul. K.Buczka/Leszczyńska,
Sesję opuścił Pan Marcin Maćkowiak


wprowadzenia zmiany organizacji ruchu wjazdu w ul. Jarzębową. Przewodniczący
Zarządu przygotował symulację przebudowy,
omówienia przebiegu spotkania odbytego w ramach programu „Bezpieczna dzielnica
– bezpieczny mieszkaniec „.
Pan Jan Sulanowski – wystąpił z zapytaniem czy można wywieszać komunikaty o tematyce
religijnej na osiedlowej tablicy ogłoszeń. RO wyraziła zgodę.
Pani Ewa Buszkiewicz i Pan Adam Zimmer opuścili sesję.
Pan Marian Dyczkowski poruszył sprawy :


zwiększenia liczby koszy na ul. Boh. Westerplatte. Powyższy wniosek zostanie
rozpatrzony przy konstruowaniu budżetu RO na rok 2014,
uporządkowania terenu na ul. Buczka pomiędzy zdewastowanym budynkiem
a sklepami ( porozbijane butelki ).
10.Zamknięcie obrad sesji.
Dziękując wszystkim za udział w obradach Pani Anna Matusewicz – Potocka Przewodnicząca Rady Osiedla zamknęła XXIII sesję Rady Osiedla Świerczewo.
Zakończenie obrad sesji nastąpiło o godz. 20:00.
Kolejną sesję wyznaczono na dzień 08 maja 2013 r. o godz. 17:30.
Protokołowała:
Jolanta Gruba
5
6