KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH – wzór

Komentarze

Transkrypt

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH – wzór
Załącznik nr 1.
KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH – wzór
Numer projektu
Tytuł projektu
Dane Uczestnika projektu
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Data usługi:
Godziny (od do):
Czas trwania:
Podpis uczestnika
projektu:
Data usługi:
Godziny (od do):
Czas trwania:
Podpis uczestnika
projektu:
Miejsce realizacji usługi:
Imię i nazwisko doradcy:
Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie, gm. Lubaczów
Opis usługi:
……………………………………………………
Podpis doradcy
Oświadczam, Ŝe otrzymałem(łam) następujące materiały szkoleniowe:
1.
2.
3.
………………………………………………………
Podpis Uczestnika projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2.
Istotne postanowienia umowy
Umowa nr GOPS-3420-1/2010
Zawarta w dniu ………2010 r. w Rzeszowie,
pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w imieniu
którego działa Maria Oleszycka – Kierownik Ośrodka, zwanym w dalszej części umowy GOPS
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………….. ,
z siedzibą w ……….. , adres: …………… ,
wpisaną do rejestru ………. prowadzonego przez …………… pod numerem ……………..,
reprezentowaną przez: …………….
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39 i następnych
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.
1655 z późn. zm.), o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa
zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu „CZAS
NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz. Przedmiot umowy obejmuje: /zakres
jak w siwz/.
3. Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach oraz
w korespondencji prowadzonej w związku z realizacją niniejszej umowy umieścić logo
i oznaczenia wskazane przez Zamawiającego.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Zgodnie z siwz i ofertą.
§3
1. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie częściami w terminach określonych w § 2.
2. Liczba osób, które zostaną objęte doradztwem wynosi nie więcej niŜ 23.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem doradztwa
kaŜdej z edycji imienną listę osób skierowanych na szkolenie w ramach danej edycji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia
doradztwa.
5. Osobą upowaŜnioną do kontaktu z Wykonawcą jest ........ , tel. 017 ......... , e-mail: ............ .
6. Osobą upowaŜnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: …………. ………..
, tel: ………. , fax: ……. , e-mail: ………
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawca z zastrzeŜeniem ust. 2
otrzyma wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty ........ zł brutto (słownie: ....
złotych brutto), tj. ......zł netto (słownie: złotych netto).
Cena jednostkowa za doradztwo dla jednej osoby wynosi ..... zł brutto (słownie: ......... złotych
brutto).
2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone poprzez pomnoŜenie faktycznej
liczby uczestników oraz kosztów doradztwa jednego uczestnika.
3. Cena brutto podana w ofercie jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Cena
brutto zawiera wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, opłat, uzgodnień,
dojazdów, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z
przepisami.
§ 5.
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za wykonaną usługę szkolenia w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału prawidłowo wystawionej
faktury VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 1,
w terminie do 7 dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …… . Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki w zapłacie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób
trzecich i przekaŜe materiały w stanie wolnym od obciąŜeń prawami osób trzecich.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%
łącznej kwoty brutto umowy, określonej w § 4 ust.1,
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a takŜe jej określonej części w wysokości 0,5 %
wartości przedmiotu zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
upływie terminu określonego w umowie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niŜsza
niŜ wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest moŜliwe jedynie do wartości powstałej
szkody.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie
faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.
§ 8.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający odstąpi od umowy przypadku gdy Wykonawca opóźni się z realizacją
zamówienia, tak Ŝe terminy wynikające z niniejszej umowy nie będą mogły być zrealizowane,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu
dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy i dochodzenia
odszkodowania z tym związanego, w razie co najmniej jednokrotnego stwierdzenia
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania w części przedmiotu umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi
dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie,
w jakim umowa jest w stanie to określić.
4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania
sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, ….. dla Wykonawcy i trzy
dla Zamawiającego.
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJACY:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 3.
OFERTA
Do przetargu nieograniczonego GOPS-3410-1/2010 na wykonanie zamówienia pn:
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych
Planów Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski
Fundusz Społeczny
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów.
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:
Lp. Nazwa (wy) Wykonawcy (ów) ……….
Adres(y) Wykonawcy(ów)………..
3. Osoba uprawniona do kontaktów
Imię i nazwisko ……..
Adres ………
Nr telefonu ……… Nr faksu ……….. Adres e-mail …………
4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam/y, Ŝe:
- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia,
- gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ
- za cenę jak niŜej:
Lp
1
2
cena
Cena jednostkowa brutto w PLN za doradztwo
dla 1 osoby
Cena całkowita brutto w PLN za doradztwo 23
osób
5. Akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór Umowy określony w załączniku Nr 2 do SIWZ.
6. W przypadku uznania niniejszej Oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć
umowę w siedzibie zamawiającego i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Przedmiot zamówienia zamierzam/my wykonać siłami własnymi / przy udziale
podwykonawców*.
W załączeniu następujące oświadczenia i dokumenty:
1) .....
2) .....
Data ………………………..
podpis/podpisy ……………….
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 4.
OŚWIADCZENIE
Pełna nazwa firmy …………………………………………………………………………..………..
Siedziba ………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: …………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………….......……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
oświadcza, Ŝe
odnośnie do zamówienia publicznego GOPS-3410-1/2010, którego Zamawiającym jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, udzielanego w trybie przetargu
nieograniczonego na
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.
- posiada wiedzę i doświadczenie,
- dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,*
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
……………………………………
data
………………………………….
Podpis / podpisy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OŚWIADCZENIE
Pełna nazwa firmy ……………………………………………………………………………………..……….. ,
Siedziba …………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………………….…
NIP …………………………., REGON ……..………………….
reprezentowana przez: ….……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
oświadcza, Ŝe
odnośnie do zamówienia publicznego GOPS-3410-1/2010, którego Zamawiającym jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, udzielanego w trybie przetargu
nieograniczonego na
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
……………………………………
data
………………………………….
Podpis / podpisy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 5.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOPS-3410-1/2010 na wykonanie usługi polegającej na:
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat - Doświadczenie Wykonawcy
lp
Przedmiot zamówienia
Wartość brutto
w zł
Daty wykonania
od – do
(dd/mm/rrrr) –
(dd/mm/rrrr)
Odbiorca /
Zamawiający
(pełna nazwa
i dokładny adres)
1
2
3
4
5
Data ………………………..
podpis/podpisy ……………….
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 6.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOPS-3410-1/2010 na wykonanie usługi polegającej na:
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
lp
Nazwisko i imię
Kwalifikacje
zawodowe
Doświadczenie
w zakresie
prowadzenia doradztwa
Wykształcenie
Zakres
czynności
1
2
3
4
5
Data ………………………..
podpis/podpisy ……………….
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 7.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr GOPS-3410-1/2010 na wykonanie usługi polegającej na:
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LUBACZÓW” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Europejski Fundusz Społeczny
WYKAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE BĘDĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM
1
Zakres czynności
powierzonych do wykonania
podwykonawcy nr 1
2
Zakres czynności
powierzonych do wykonania
podwykonawcy nr 2
3
Zakres czynności
powierzonych do wykonania
podwykonawcy nr 3
*w razie potrzeby tabele powtórzyć
Data ………………………..
podpis/podpisy ……………….
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.