instrukcja montażu drzwi wewnętrznych

Komentarze

Transkrypt

instrukcja montażu drzwi wewnętrznych
INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Wymagania montażowe :
1. Montowad należy wyroby gotowe ostatecznie wykooczone powłokami finalnymi ( malowane ,
anodowane , olejowanie itp.)
2. Montowad należy w otworach ściennych po zakooczonych pracach murarskich i osuszeniu
tynków.
3. Dla prawidłowego ustawienia i zamocowania ościeżnicy do muru , otwór w ścianie powinien byd
większy od obrysu ościeżnicy od 5 do 10 mm na stronę .
Montaż :
Prawidłowy montaż i właściwą jakośd zapewniają tylko ościeżnice dobrane wymiarowo do otworu i
grubości muru . Montaż przebiega wg. następujących czynności :
1. Drzwi oraz ościeżnicę rozpakowad za pomocą nożyczek lub poprzez zerwanie folii ochronnej w
sposób bezpieczny uniemożliwiający uszkodzenie elementów !!!
2. Montaż ościeżnic – przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzid pion i poziom za pomocą
„poziomicy” na ścianie w , której odbędzie się montaż drzwi oraz sprawdzenia z jakiego materiału
została zbudowana , aby dobrad odpowiednie akcesoria montażowe .
3. Na równym i twardym podłożu ułożyd poziomo elementy ościeżnicy zewnętrznej
( profil
pionowy Prawy i Lewy oraz profil Górny od strony przeciwzawiasowej) oraz przygotowad kątownik
aluminiowy (szt.2 ) i złącze kątowe (szt.2) wraz z śrubami i uszczelką.
4. Skręcid ościeżnicę w następujący sposób :
Po zmontowaniu sprawdzid kątownikiem czy złożone elementy posiadają kąt prosty , jeśli kąt jest większy
lub mniejszy niż 90 ° należy wyregulowad ościeżnicę na złączu kątowym lub kątowniku aluminiowym .
Zamontowad uszczelkę w ościeżnicy .
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 1
5. Ustawid kompletną ościeżnicę wewnętrzną (z zawiasami) w świetle otworu drzwiowego z
zachowaniem równomiernych odległości pomiędzy ościeżnicą a murem. Najpierw ustawid poziom
ościeżnicy następnie pion .
6. Do niwelacji luzu pomiędzy ościeżnicą a murem użyd materiałów płytowych ( płyta pilśnia , płyta
HDF lub inne ).
7. Ościeżnicę montowad do muru za pomocą kołków rozporowych , śrub samogwintujących lub
innych złącz w zależności z jakiego materiału została zbudowana ściana *3+. Rozmieszczenie
otworów montażowych :
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 2
8. Firma PRESTIGE produkuje dwa rodzaje wypełnieo ościeżnicy o szerokości 160 mm i 320 mm .
9. Przyciąd wypełnienie ościeżnicy w celu dopasowania go do szerokości muru. Następnie
przymocowad wypełnienie za pomocą wkrętów [1] do ościeżnicy zewnętrznej (wcześniej złożonej).
10. Zmontowad ościeżnice ze sobą za pomocą wkrętów przez wcześniej przygotowane otwory pod
uszczelką wrębową[2]. Założyd uszczelkę.
[1]
[3]
[2]
W przypadku znacznej odległości ościeżnicy od ściany , przekraczającej normę użyd pianki uszczelniającej
lub niskoprężnej w celu wypełnienia i usztywnienia konstrukcji .
11. W produkcji drzwi aluminiowych stosowane są 2 rodzaje zawiasów w zależności od grubości
skrzydła :
12. Drzwi osadzid w ościeżnicy :
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 3
Wcisnąd uszczelkę w ościeżnicę , a następnie wyregulowad zawiasy aby
uzyskad równomiernie szczeliny pomiędzy drzwiami a ościeżnicą .
+/- 1 mm
+/- 1 mm
13.
14.
Ościeżnica powinna równomiernie dolegad do muru .
Zamontowad klamkę dostarczoną w komplecie z ościeżnicą zewnętrzną. W tym celu należy
zmierzyd grubośd drzwi wraz z osłoną (szyldem) i dociąd na odpowiedni wymiar śruby montażowe
oraz trzpieo klamki.
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 4
UWAGA!!!
W trakcie montażu klamki do drzwi szklanych zwrócid uwagę na siłę dokręcenia klamki, aby nie
uszkodzid szkła.
15.
16.
Sprawdzid sprawnośd działania zamontowanych drzwi, wyregulowanie skrzydła oraz działanie
zawiasów i zamków .
Posprzątad stanowisko montażu drzwi.
Transport i magazynowanie :
1. Drzwi muszą byd przechowywane i transportowane w opakowaniu producenta . Transport drzwi
powinien się odbywad krytymi środkami transportu . Na czas transportu należy zabezpieczyd przed
możliwością przesuwania się .
2. Wszystkie drzwi należy przechowywad w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania
(55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażad ich na zamoknięcie, wysoką
temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi mogą byd składowane w
pozycji poziomej na równym utwardzonym i gładkim podłożu.
3. Drzwi mogą byd również równo oparte o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbad o
stabilnośd tego ustawienia. Drzwi nie mogą byd narażone na uszkodzenia mechaniczne
spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.
4. Drzwi nie mogą byd składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od
czynnych urządzeo grzewczych.
5. Drzwi powinny pozostawad w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 5
Prestige Drzwi wewnętrzne INSTRUKCJA MONTAŻU
Strona 6