Komunikat NR 2 Wakacje z Szachami 2009\374

Komentarze

Transkrypt

Komunikat NR 2 Wakacje z Szachami 2009\374
Komunikat nr 2
„ WAKACJE Z SZACHAMI 2009 – ŁAZY k/Koszalina” „
Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Mielno Zbigniewa Chińskiego
1.Organizator:
Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika Koszalińska” na zlecenie
Polskiego Związku Szachowego w Warszawie.
2.Cel :
Pogłębienie wiedzy szachowej, promocja „królewskiej gry” wśród dzieci i
młodzieŜy, zdobywanie kategorii szachowych przez uczestnictwo w turnieju
klasyfikacyjnym, połączenie rywalizacji sportowej z wypoczynkiem, promocja
aktywności fizycznej.
Przekazanie wzorców moralnych, sportowych, zasady „fair play” ,
przeciwdziałanie patologiom społecznym ,integracja środowiska szachowego .
3.Termin :
04.07-16.07.2009r.
Świadczenia Ŝywieniowe rozpoczynają się kolacją pierwszego dnia turnusu tj.
04.07.2009r.(sobota) i kończą śniadaniem w ostatnim dniu turnusu oraz
wydaniem suchego prowiantu na podróŜ powrotną.
Zakwaterowanie pierwszego dnia turnusu po godzinie 16,00, a ostatniego
dnia turnusu do godziny 10,00 (udostępnione zostanie pomieszczenie na
złoŜenie bagaŜu).
4.Miejsce :
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA” , ul. Wąska 2 , 76-002 Łazy ,
www.bryza.tp2.pl,
5.Warunki uczestnictwa:
-ilość miejsc dotowanych dla 100-stu dzieci ,
-dzieci w wieku od 9 do 13 lat (roczniki 1996-2000), posiadające maksimum II
kategorię szachową,
-limit miejsc na województwo: 7 (minimum 4 miejsc dla członków UKS-ów ,
3 miejsca dla dowolnych klubów zrzeszonych w PZSzach ,
-opłacenie przez Kluby składki członkowskiej za rok 2007 na rzecz PZSzach,
uczestnik koloni nie moŜe być członkiem kadry wojewódzkiej młodzików lub
juniorów w dyscyplinie sportowej – szachy ,
6.Warunki finansowe:
Odpłatność z uwzględnieniem dotacji Ministerstwa Sportu:
740,00 złotych - brutto
dzieci nie dotowane odpłatność 940,00 złotych brutto , osoby towarzyszące
980,00 złotych za 12 dni (zakwaterowanie i wyŜywienie).
w tym:
zakwaterowanie:
w budynkach wczasowych , w pokojach 3,4-osobowych z łazienkami lub
umywalkami z węzłem sanitarnym.
WyŜywienie:
W stołówce Ośrodka – 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
(śniadanie , obiad i kolacja w formie „szwedzkiego stołu”).
W ramach programu: dwa ogniska i cztery dyskoteki, nieodpłatny dostęp do
urządzeń rekreacyjnych będących w dyspozycji Ośrodka
Dojazd i powrót : we własnym zakresie,
W turnieju szachowym obowiązuje opłata klasyfikacyjno-rankingowa 5,00
złotych,
7.Zgłoszenia :
wyłącznie przez Wojewódzkie Związki Szachowe (wykaz uczestników
+oświadczenie- zał. Nr 1 ) , oraz karty kolonijne - zał. Nr 2 - indywidualnie
przez zainteresowanych z kserokopią dowodu wpłaty .
na adres : Marian Kanarek 75-584 Koszalin ul. Jutrzenki 8 ,
(priorytet)
8.Płatność :
Wpłaty w kwocie: 740,00 lub inna
od kaŜdej osoby dokonać na adres i konto jak niŜej :
nazwa odbiorcy: Akademicki Klub Szachowy „Hetman-Politechnika
Koszalińska”
75-620 Koszalin ul. Racławicka 15-17
numer konta :
tytułem:
79 1020 2791 0000 7602 0091 3590
„wakacje z szachami 2009” za uczestnika: imię i nazwisko
9.Ostateczne terminy rekrutacji :
Zgłoszenia, wpłaty , oraz nadesłanie wypełnionych kart kolonijnych naleŜy
dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2009r.
Niedopełnienie w terminie dowolnego z wyŜej wymienionych wymogów
oznaczać będzie rezygnację z przydzielonego miejsca .
Potwierdzone listy przyjętych na kolonię zostaną rozesłane do Wojewódzkich
Związków Szachowych ( drogą elektroniczną) do dnia 25 maja 2009r.
10.ZastrzeŜenie :
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za posiadane przez uczestników:
komórki, aparaty fotograficzne i inne wartościowe przedmioty .
11.Przypomnienie:
KaŜdy uczestnik winien pamiętać o zabraniu ze sobą :
-legitymacji szkolnej
-legitymacji szachowej z potwierdzoną kategorią,
-strój sportowy i kąpielowy,
-notatnik i długopis,
-przybory toaletowe,
-szachy-tylko na potrzeby własne!! ,
-odpowiednie ubiory na złą i dobrą pogodę,
-inne........
12.Kontakt:
Marian Kanarek – koordynator projektu
telefon/faks: 094 3402 509 , kom. 505 171 279 , e-mail: [email protected],