Ankieta dotycząca zagrożeń azbestem

Komentarze

Transkrypt

Ankieta dotycząca zagrożeń azbestem
Spis treści
1. Wstęp
2. Działania wstępne
3. Zwiad ekologiczny
4. Sprzątamy świat i „tropimy” azbest
5. Działania końcowe
6. Zakończenie
7. Załączniki:
harmonogram akcji
mapka
ankieta dotycząca zagrożeń azbestem
ankieta dotycząca selektywnej zbiórki
odpadów
quiz azbestowy
ulotka dotycząca akcji „wygraj z azbestem”
fotoreportaż
Wstęp
Od kilkunastu już lat ekologia jest jednym z priorytetowych kierunków
działań naszej placówki. Staramy się w miarę możliwości uczestniczyć
we wszystkich akcjach, projektach oraz wielu zwykłych, codziennych
przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska, w którym żyjemy,
takich jak choćby systematyczna segregacja odpadów.
Corocznie ochoczo włączamy się do akcji „Sprzątanie Świata”
mając nadzieję, że zarazimy swoją ekologiczną postawą lokalną społeczność
i przyczynimy się do upiększenia choćby skrawka naszej planety.
Tematyka tegorocznej kampanii zainteresowała nas szczególnie. Nasza
szkoła leży bowiem na terenach wiejskich, gdzie wciąż wszechobecny jest azbest,
przede wszystkim w postaci eternitu pokrywającego dachy budynków. Zwiad
ekologiczny przeprowadzony przez uczniów naszej szkoły wykazał, iż znajdziemy
go w każdym niemal gospodarstwie. Taki stan rzeczy nie wynika jednak
z ignorancji i lekceważenia środowiska naturalnego przez miejscową ludność,
powodem jest niewiedza. Akcja, jaką przeprowadzili uczniowie orszymowskiej
szkoły, dowiodła, iż niemal do dziś mieszkańcy okolicznych wsi nie uświadamiali
sobie zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie materiałów zawierających
azbest. Świadczyło o tym chociażby ogromne zainteresowanie broszurami
i ulotkami roznoszonymi przez młodzież szkolną.
Okazało się, że kampania ta była bardzo potrzebna.
Mamy nadzieję, że nasz udział w tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”
przyczyni się do uświadomienia sobie i innym, że rzeczywiście „ziemia jest
w naszych rękach” i że tylko od nas zależy, w jakim stanie przekażemy ją
przyszłym pokoleniom.
Działania wstępne
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizowało
w okresie luty – wrzesień 2008 r. projekt „Ku zrównoważonemu rozwojowi
gmin województwa mazowieckiego” pod hasłem „Płocka akademia ekologii
uczy segregować odpady i chronić środowisko przyrodnicze”. W ramach
tego projektu odbyły się szkolenia, w których uczestniczyła nauczycielka
przyrody – p. Hanna Kowalska
Poruszano na nich następujące zagadnienia:
- gospodarka odpadami,
- programy ochrony środowiska,
- ochrona przyrody w gminach, rozwój rolnictwa ekologicznego,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- ekorozwój w gospodarowaniu przestrzenią w gminach,
- zadrzewienia i zalesienia jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
- skutki globalnego ocieplenia dla Polski i przeciwdziałanie im,
- gospodarka wodno-ściekowa w gminach.
Każdy z uczestników zobowiązany był do wypełnienia zleconych zadań
w środowisku lokalnym, które dotyczyły:
- aktualnej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami w ich środowiskach,
- przygotowania imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
z uwzględnieniem tematyki odpadowej,
- przygotowania projektu „Nie musimy degradować środowiska wytwarzając
odpady, w tym odpady niebezpieczne”,
- przygotowania i przeprowadzenia kampanii „Sprzątanie Świata w lokalnym
środowisku, wygrać z azbestem”.
Wiadomości z warsztatów p. H. Kowalska przekazywała na bieżąco
członkom Rady Pedagogicznej i uczniom, zachęcając ich do współpracy
i realizacji zadań zaproponowanych w trakcie szkolenia.
Dla uświetnienia obchodów Dnia Ziemi zaprosiliśmy do naszej szkoły
pracowników Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
przedstawicieli Urzędu Gminy w Małej Wsi z panem wójtem na czele, sołtysów
oraz mieszkańców pobliskich wsi. W uroczystościach brali udział również
nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionej z nami szkoły w Dzierżanowie.
Centralnym punktem naszego spotkania była prelekcja prezesa RCEE –
pana Ludwika Ryncarza na temat różnorodnych działań na rzecz naszego
środowiska przyrodniczego. Interesującą częścią wstępną wygłoszonego
referatu był przegląd (z użyciem środków audiowizualnych) rodzimych
gatunków flory i fauny ze szczególnym uwzględnieniem okazów
ginących z powodu degradacji wielu ekosystemów. Następnie prelegent długo i
ciekawie mówił o tym, co każdy z nas może zrobić dla środowiska,
w którym żyje.
W tym samym czasie uczniowie naszej szkoły oraz sąsiedniej placówki
z Dzierżanowa zgromadzili się na sali gimnastycznej z pozostałymi
pracownikami RCEE, którzy prowadzili pogadanki i organizowali różnorodne
turnieje ekologiczne dla dzieci. Największym zainteresowaniem cieszył się
konkurs na zbudowanie „śmieciostwora” z przygotowanych wcześniej
i posegregowanych odpadów. Dzieci wykonały też ciekawe plakaty pod hasłem:
„Ziemia – nasza planeta”.
Dnia 9.09.2008r. odbyło się szkolenie w RCEE w Płocku dotyczące
przeprowadzenia kampanii „ Sprzątanie Świata 2008”. W szkoleniu
uczestniczyła p. Hanna Kowalska . Podczas spotkania zapoznano uczestników
z hasłem tegorocznej akcji „ Ziemia w twoich rękach” rozszerzonym dla regionu
Mazowsza Płockiego o problem wyrobów i odpadów azbestowych.
Poruszone tematy dotyczyły :
- unikania wytwarzania odpadów,
-racjonalnej gospodarki odpadami już wytworzonymi,
-identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska w tym odpadami
niebezpiecznymi ( azbestowymi) i wyrobami zawierającymi azbest,
-sprzątania terenów na których odpady stwarzają szczególne zagrożenie
dla środowiska przyrodniczego,
-włączenie mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska.
Uczestnicy zostali poinformowani również o przebiegu tegorocznej akcji
i właściwym jej przeprowadzeniu. Otrzymali plakaty i broszury informacyjne
dotyczące problematyki azbestowej i „Sprzątania Świata”.
Dnia 10.09.2008r. odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej. Pani Hanna
Kowalska przekazała informacje ze szkolenia w Płocku. Podjęto decyzję
o przystąpieniu do akcji i konkursu ekologicznego. Na koordynatorów akcji
wyznaczono p. Zuzannę Niemirowską i p. Hannę Kowalską. Omówiono
regulamin konkursu, ustalono termin i przebieg akcji.
Podjęto następujące decyzje:
- akcja będzie prowadzona w obrębie pięciu wsi: Orszymowa, Lasocina,
Pruszczyna, Borzenia, Wilkanowa,
- do akcji przystąpią wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami , panie woźne
oraz chętni rodzice,
- koordynatorami podczas sprzątania przydzielonych terenów będą
nauczyciele- wychowawcy klas,
- p. Hanna Kowalska podejmie rozmowę z przedstawicielami Urzędu Gminy
w sprawie przebiegu akcji i możliwości jej finansowania,
- koordynatorzy podejmą współpracę z redakcją „ Tygodnika Płockiego”,
który będzie patronował akcji,
- szczegółowy harmonogram przebiegu akcji będzie wywieszony na gazetce
szkolnej,
- po zakończonej akcji uczniowie otrzymają ciepły posiłek,
- do dnia 30.09.2008r. zostanie opracowane sprawozdanie końcowe.
Jedną z form przygotowania uczniów do akcji „Sprzątanie Świata 2008”
było wykonanie dwóch gazetek ściennych. Jedna z nich, przygotowana
przez Samorząd Uczniowski, nosiła tytuł „Segreguj odpady”. Druga natomiast,
pod hasłem „Ziemia w Twoich rękach – wygraj więc z azbestem”, przybliżała
dzieciom istotę tegorocznej akcji.
Zwiad ekologiczny
Uczniowie wstępnie zostali zapoznani z tematyką odpadową i azbestową
na lekcjach przyrody i kółku ekologicznym. Następnie otrzymali ankiety
skierowane do ich rodziców oraz innych mieszkańców okolicznych wsi
(86 osób), które wypełnione zwrócili nauczycielowi przyrody. Analiza ankiety
posłużyła do zorientowania się jaki jest stopień zagrożenia azbestem.
Oto wyniki ankiety:
- 80% ankietowanych odpowiedziało, że jego zdaniem, azbest
jest szkodliwy,
- 75% ma świadomość, że azbest powoduje choroby układu oddechowego,
- 82% ankietowanych wie, na czym polega jego szkodliwość,
- 92% wskazało eternit jako produkt zawierający azbest,
- 66% ankietowanych odpowiedziało ,że mają azbestowe pokrycia
dachowe w stanie dobrym, 25% w stanie średnim, 9 % w stanie złym,
- 85% wiedziało, że do 2032 r. są zobowiązani zlikwidować azbest
w swoich gospodarstwach,
- 12% przewiduje zmianę pokrycia dachowego w ciągu najbliższych
2 lat, 18% w ciągu 5 lat, 70% w ciągu 10 lat lub później,
- 45% ankietowanych nie zamierza zmienić azbestowego pokrycia
dachowego , ponieważ uważają , że azbest nie zagraża ich zdrowiu,
22% twierdzi, że pokrycie dachowe jest jeszcze w dobrym stanie,
33%, że brakuje im środków finansowych.
Dnia 11 września 2008r. przedstawiciele kółka ekologicznego
wraz z opiekunem przeprowadzili rozmowy z pracownikami Gminnego Zakładu
Komunalnego Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz pracownikiem referatu ochrony
środowiska.
Rozmowa z kierownikiem GZK dotyczyła:
- gospodarki odpadami na terenie gminy,
- możliwości ich wywiezienia po akcji „Sprzątanie Świata”,
- problemu odpadów szkodliwych w tym azbestu.
Pracownicy GZK nie udzielili wyczerpujących informacji, w związku
z tym udaliśmy się do referatu ochrony środowiska. Uczniowie pytali tu
o wyroby i odpady azbestowe znajdujące się na terenie naszej gminy oraz
możliwość uzyskania dopłat do wymiany pokryć dachowych i likwidacji azbestu.
Przedstawili też wyniki przeprowadzonych wśród części mieszkańców ankiet.
Kierownik referatu poinformował nas, że w styczniu, we wsiach podlegających
gminie został przeprowadzony spis ilości azbestu znajdującego się na danym
terenie.
Zgodnie ze spisem, jego ilość wynosi 285 000 m2,
zaś na terenie działania naszej szkoły przedstawia się następująco:
Orszymowo – 20 032 m2
Lasocin – 12 000 m2
Wilkanowo – 9 000 m2
Borzeń – 6 000 m2
Wystąpiliśmy także do Urzędu Gminy z prośbą o pomoc w wydrukowaniu
ulotek informacyjnych dotyczących zagrożenia azbestem, których treść wcześniej
zredagowaliśmy. Pracownicy urzędu obiecali powielić je w ilości 150 sztuk.
Wyniki zwiadu oraz sprawozdanie z pobytu w Urzędzie Gminy zostaną
przedstawione społeczności szkolnej podczas apelu poprzedzającego
rozpoczęcie akcji „Sprzątanie Świata” dnia 19.09.2008r.
Sprzątamy świat i „tropimy” azbest
Dnia 19.09.2008 r. akcję „ Sprzątanie Świata” poprzedził apel dotyczący
problematyki odpadowej , bezpieczeństwa podczas akcji, zagrożeń związanych
z azbestem oraz podsumowania zwiadu ekologicznego.
Apel przygotowała p. Hanna Kowalska , a zaprezentowali go uczniowie
klasy V i VI.
Na początku klasa VI przypomniała, co to są odpady. Następnie mówiła
o ich różnorodności, a także odpowiedniej selekcji oraz możliwości
wykorzystania ich jako surowców wtórnych. Uczniowie poinstruowali, do jakich
pojemników należy wyrzucać poszczególne rodzaje odpadów i co należy zrobić
z odpadami niebezpiecznymi. Na koniec przekazali ciekawostki związane
z ochroną środowiska.
Klasa V przybliżyła tematykę azbestu: jego historię, rodzaje, różnorodne
wykorzystanie oraz powiedziała, co należy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko
chorób powodowanych azbestem.
Na zakończenie uczniowie podsumowali przebieg zwiadu ekologicznego,
po czym p. H. Kowalska przypomniała jeszcze raz zasady bezpieczeństwa,
jakimi należy się kierować podczas akcji „ Sprzątanie Świata”.
Wyposażeni w worki i rękawice jednorazowe, które otrzymaliśmy
z Urzędu Gminy, przystąpiliśmy do akcji według wcześniej opracowanego
harmonogramu. Tereny przydzielone zostały zgodnie z możliwościami
wiekowymi uczniów. Opiekunami poszczególnych klas byli ich wychowawcy.
Akcja objęła swym zasięgiem okoliczne wsie. Brali w niej udział wszyscy
uczniowie klas 0-VI (62 dzieci), nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły,
a także rodzice. Choć pogoda niezbyt sprzyjała naszym działaniom,
osiągnęliśmy zamierzony cel – zebraliśmy ok. 550 kg odpadów. Ich selekcję
prowadziliśmy na bieżąco. Znaleźliśmy dwa dzikie wysypiska śmieci.
Jedno z nich uprzątnęliśmy.
Zadaniem wszystkich podczas sprzątania było także „tropienie” azbestu.
W związku z tym uczniowie klas IV-VI rozdawali mieszkańcom ulotki
oraz broszury i kalendarze pozyskane z Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej. Dotyczyły one selektywnej zbiorki odpadów oraz akcji „Wygrać
z azbestem”. Dotarliśmy do 143 rodzin. Okazało się, że ich wiedza na ten temat
była niewielka, o czym świadczyło powszechne zainteresowanie otrzymanymi
materiałami oraz całokształtem akcji.
Po skończonej akcji uczniowie otrzymali ciepły posiłek sponsorowany
przez miejscowy Urząd Gminy.
Działania końcowe
Uwieńczeniem przeprowadzonej kampanii było spotkanie zorganizowane
22.09.2008 r., na które zaproszeni zostali rodzice i przedstawiciele
Urzędu Gminy w Małej Wsi – sekretarz oraz kierownik referatu do spraw
ochrony środowiska.
Na początku zaproponowano rodzicom udział w „quizie azbestowym”,
opracowanym przez RCEE, i rozdano karty z pytaniami. Poproszono,
by przed zakończeniem spotkania oddano je wypełnione. Celem tego było
zdiagnozowanie poziomu wiedzy na temat azbestu i zagrożeń, jakie ze sobą
niesie.
Następnie uczniowie zaprezentowali krótki program dotyczący
selektywnej zbiórki odpadów oraz tematyki azbestowej. Później przedstawili
sprawozdanie z przebiegu akcji ze szczególnym uwzględnieniem hasła
tegorocznej kampanii.
Przedstawiciele Urzędu Gminy naświetlili problem występowania
i utylizacji odpadów szkodliwych ze szczególnym uwzględnieniem azbestu.
Ponieważ dotyczy on wszystkich mieszkańców, wystąpienie wzbudziło duże
zainteresowanie. Padło wiele pytań, dlatego debata ekologiczna trwała dosyć
długo. Podsumowaniem dyskusji było omówienie wyników przeprowadzonego
w jej trakcie quizu. Okazało się, że nasza kampania odniosła oczekiwany skutekświadomość ekologiczna lokalnej społeczności jest wysoka. Świadczą o tym
także wyniki ankiety dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, o wypełnienie
której poproszono wcześniej rodziców za pośrednictwem uczniów.
W celu poszukiwania nowego systemu gospodarowania odpadami
dla województwa mazowieckiego, RCEE w Płocku zorganizowało seminarium
wyjazdowe do jedynej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie.
W zajęciach szkoleniowych brała udział przedstawicielka naszej szkoły –
Hanna Kowalska, która po powrocie przybliżyła Radzie Pedagogicznej
i uczniom zasadę funkcjonowania w\w obiektu, jego przepustowość,
oddziaływanie na środowisko, rentowność, itp. Jej pobyt w spalarni pozwolił
na obiektywne przekazanie informacji na temat termicznego unieszkodliwiania
odpadów. Umożliwia jej także udział w kompetentnej dyskusji na temat
możliwości budowy spalarni odpadów w regionie płockim.
Sprawozdanie opracowały:
Hanna Jolanta Kowalska
Monika Bielicka
Anna Brodalka
Zakończenie
W ramach działań związanych z kampanią postanowiliśmy zrobić nieco
więcej niż zazwyczaj dla naszego środowiska. Wykonaliśmy wiele ważnych
zadań, pogłębiliśmy swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów
oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą azbest.
Nasz udział w akcji przyniósł wiele wymiernych efektów:
- wiedza i umiejętności zdobyte przez nauczyciela przyrody podczas szkoleń
w ramach programu „Płocka akademia ekologii uczy segregować odpady
i chronić środowisko przyrodnicze” dają nowe możliwości pracy z dziećmi
na zajęciach lekcyjnych oraz kółkach zainteresowań,
- wzrosła świadomość ekologiczna naszych uczniów oraz całej społeczności
lokalnej dzięki ankietom oraz ulotkom rozprowadzanym przez uczniów;
zrozumieli oni, że powinni zgłosić zgodnie z prawem obecność azbestu
w ich gospodarstwach w celu zabezpieczenia go we właściwy sposób,
- nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z Urzędem Gminy w zakresie gospodarki
odpadami,
- umożliwiliśmy rodzicom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami
Urzędu Gminy, którzy poinformowali ich o możliwości uzyskania pomocy
finansowej na zdjęcie pokryć dachowych i unieszkodliwienie azbestu,
- zlokalizowaliśmy dwa dzikie wysypiska śmieci, z czego jedno uprzątnęliśmy,
- zebraliśmy ok. 550 kg odpadów, segregując je na bieżąco.
Mamy nadzieję, że udział w kampanii rozbudził w mieszkańcach naszej
okolicy chęć działania na rzecz środowiska naturalnego i uświadomił,
że „Ziemia jest w naszych rękach”.
HARMONOGRAM AKCJI
„SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008”
KLASA
PRZYDZIELONY TEREN
ODPOWIEDZIALNI
Monika Bielicka
O
Teren wokół szkoły oraz plebanii
Marzena
Gruszczyńska
Teren od szkoły do remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej
Marzena Górnicka
I
II
Marlena Irzyk
III
IV
Wieś Lasocin
Arletta Gołaszewska
V
Wieś Wilkanowo
Hanna Kowalska
Anna Brodalka
VI
Wsie Orszymowo i Borzeń
Aneta Ambroziak
Klasy O- III rozpoczną sprzątanie od godz. 9.00, które potrwa do godz. 11.00
Klasy IV-VI rozpoczną sprzątanie od godz. 9.00, które potrwa do godz. 13.00
Uczniowie otrzymają od opiekunów worki i rękawice jednorazowe.\
Po zakończonej akcji przewidywany jest ciepły posiłek.
Ankieta dotycząca zagrożeń azbestem
Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Uzyskane dzięki niej informacje pomogą nam ocenić stopień zagrożenia
azbestem w najbliższej okolicy. Przeprowadzenie tej ankiety jest jednym
z elementów kampanii „Ziemia w twoich rękach- wygraj więc z azbestem”,
w której uczestniczymy.
Właściwą odpowiedź prosimy podkreślić.
1. Czy azbest Pana/ Pani zdaniem jest szkodliwy?
a)tak
b) nie
c) nie wiem
2. Czy wie Pan/Pani jakie choroby powoduje azbest?
a) choroby układu pokarmowego
b) choroby układu krążenia
c) choroby układu oddechowego
3. Czy wie Pan/Pani na czym polega szkodliwość azbestu?
a) szkodliwy jest jego skład chemiczny
b) szkodliwe jest wdychanie włókien uwalniających się
z uszkodzonych płyt azbestowych
c) szkodliwe jest spożycie azbestu
4. W jakich wyrobach występujących w gospodarstwie
Pana/ Pani znajduje się azbest?
a) płyty azbestowo- cementowe
b) rury i złącza
c) przędza
d) nie wiem
5. Jaki jest stan azbestowych pokryć dachowych w gospodarstwie
Pana/ Pani?
a) dobry
b) średni
c) zły
6. Czy przewiduje Pan/ Pani zmianę pokrycia dachowego?
a) tak, w ciągu 2 lat
b) tak, w ciągu 5 lat
c) tak, w ciągu 10 lat lub później
7. Czy Pan/ Pani wie do którego roku jest zobowiązany zlikwidować
azbest w swoim gospodarstwie?
a) 2012
b) 2025
c) 2032
d) 2035
8. Jeżeli nie planuje Pan /Pani usunięcia azbestu w ciągu 10 lat,
to co jest tego powodem?
a) azbest nie zagraża zdrowiu
b) pokrycie dachowe jest jeszcze w dobrym stanie
c) brak środków finansowych
Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety!
Ankieta dotycząca selektywnej zbiórki odpadów
Szanowni Państwo!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Właściwą odpowiedź prosimy podkreślić.
1. Czy segreguje Pan/Pani śmieci?
a) zawsze
b) czasami
c) nie segreguję
2. Czy w Pan/Pani okolicy są pojemniki do segregacji odpadów ?
a )tak
b )nie
c )nie wiem
3. W jaki sposób Pan/Pani zdobywa informacje dotyczące selektywnej zbiórki
odpadów?
a) z mediów(np. prasa, telewizja)
b) z tablic informacyjnych
c) z ulotek, broszur
d) od sołtysa
e) poprzez dzieci (uczniów)
4. Czy Pana/Pani zdaniem ilość pojemników na odpady jest wystarczająca?
a) tak
b) nie
5. Co zmieniłby Pan/ Pani w sposobie organizacji selektywnej zbiórki
odpadów?
a)zwiększenie ilości pojemników na śmieci
b) zwiększenie częstotliwości odbioru śmieci
c) inne………………………………………….
6. Jak w Pana/Pani gminie rozwiązywany jest problem odpadów
niebezpiecznych?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
7. Czy w Pana/Pani najbliższej okolicy istnieją dzikie wysypiska śmieci?
a)tak
b) nie
c) nie wiem
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!