8.07.2014 - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Komentarze

Transkrypt

8.07.2014 - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Dz.U./S S128
08/07/2014
228153-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/2
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228153-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Rzeszów: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2014/S 128-228153
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul. Szopena 51,
pokój nr 314, Osoba do kontaktów: Anna Lech, Rzeszów35-959, POLSKA. Tel.: +48
178676240. Faks: +48 178520611. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.6.2014, 2014/S 114-200284)
Przedmiot zamówienia:
CPV:38000000, 33191000, 38510000, 33152000, 33191110, 42513000, 38436000, 38310000, 38437000, 42912300,
38434510, 38951000, 38540000, 38950000, 42931100, 44211500, 16160000, 31500000, 38432200
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
Mikroskopy
Inkubatory
Autoklawy
Urządzenia chłodnicze i mrożące
Wstrząsarki i akcesoria
Wagi precyzyjne
Pipety i akcesoria laboratoryjne
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
Cytometry
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR) w czasie rzeczywistym
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę (PCR)
Wirówki laboratoryjne i akcesoria
Szklarnie
Różny sprzęt ogrodniczy
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Chromatografy
Zamiast:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
24.7.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
24.7.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
24.7.2014 (09:30)
Powinno być:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
28.7.2014 (09:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
08/07/2014
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/2
Dz.U./S S128
08/07/2014
228153-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/2
28.7.2014 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.7.2014 (09:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
08/07/2014
S128
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/2

Podobne dokumenty