komisja ds. Finansowania Działalności Studenckiej

Komentarze

Transkrypt

komisja ds. Finansowania Działalności Studenckiej
KOMISJA DS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok.147, 50-370 Wrocław
Wrocław, dnia 11 kwietnia 2014
WNIOSEK
SPRAWOZDAWCZY
S1
ORGANIZACJI STUDENCKIEJ W ROKU 2013
CZĘŚĆ I
DANE PODSTAWOWE ORGANIZACJI
Pełna nazwa organizacji(nazwa taka sama jak w rejestrze
Prorektora ds. Studenckich):
Studenckie Koło Naukowe Górnik
Siedziba (w przypadku braku własnej siedziby wskazać jednostkę
Uczelni, przy której organizacja działa) :
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Grono zarządzające organizacją (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. UWAGA: informacje podane przez Państwa zostaną
umieszczone na stronie Działu Studenckiego (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Wszystkie poniższe informacje zostaną udostępnione Komisji
ds. Finansowania Działalności Studenckiej, Działowi Studenckiemu oraz Zarządowi Parlamentu Studentów.
Funkcja
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Imię i nazwisko
Maciej Cichalewski
Norbert Kowalik
Paweł Pypeć
Telefon
502027331
692476681
605590649
Email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Opiekun (osoba zatrudniona w Uczelni i sprawująca mgr Katarzyna Zagożdżon
pieczę nad grupą – jeśli taka osoba jest):
Liczba studentów w organizacji :
(stale uczestniczących w działalności)
15
Przybliżona ogólna liczba studentów korzystających z różnych form
działalności organizacji:
30
Warunki lokalowe, techniczne, finansowe związane z działalnością organizacji:
(podać ewentualne braki, problemy, ograniczenia)
SKN Górnik nie korzysta z żadnych pomieszczeń w Geocentrum ani w innym budynku Politechniki Wrocławskiej na
stałe – miejsce zebrań ustalane jest na bieżąco.
Wyposażenie jakim dysponuje podmiot
(Informacje zostaną udostępnione Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej, Działowi Studenckiemu, Zarządowi Parlamentu Studentów
oraz zostaną udostępnione na stronie Samorządu Studenckiego)
Brak.
Współpraca z innymi organizacjami wewnątrz Uczelni i poza nią:
(z kim współpraca odbywa się cykliczna a kto się pojawił jednorazowo w działaniach organizacji)
Wraz z Samorządem Studenckim W6, SKN Górnik pomagał w organizacji Barbórki Wydziałowej w listopadzie 2013.
S1
tel. +48 71 320 22 72, fax. +48 71 320 39 25,
[email protected], www.dzial.studencki.pwr.wroc.pl
1/4
KOMISJA DS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok.147, 50-370 Wrocław
Największy sukces i największa porażka w roku sprawozdawczym:
(podać przyczyny i skutki odnoszonych sukcesów bądź ponoszonych porażek)
Największy sukces: Po prawie roku od reaktywacji koła jego członkowie w pełni się zintegrowali, dzięki czemu zaczęło
ono funkcjonować sprawnie i regularnie w semestrze zimowym 2013/14 co potwierdza ostatnia rubryka tego
dokumentu.
Największa porażka: Pomimo kilku prób nie udało się zorganizować wyjazdu do kopalni w Jegłowej w semestrze
letnim 2012/13 ze względu na niewystarczającą ilość środków oraz niekorzystne warunki pogodowe.
Inny – ważny z punktu widzenia organizacji – aspekt działalności wykraczający poza w/w punkty:
Na początku semestru letniego 2013/14 został zaktualizowany statut SKN Górnik oraz podjęto decyzję o organizacji
Wyjazdu Naukowego – Ekspedycja: Turcja, w wyniku czego powstała kolejna sekcja koła – Geopodróżnik, której celem
jest organizacja wysokobudżetowych, głównie zagranicznych wyjazdów badawczych, naukowych związanych z
górnictwem, geologią lub inną pokrewną dziedziną nauki. Szefem sekcji została Joanna Gacek.
CZĘŚĆ II
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH PRZEZ UCZELNIĘ NA
DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKĄ I DOKTORANCKĄ
(W przypadku braku projektów zostawić puste. W przypadku więcej niż jednego projektu proszę skopiować strony 2 i 3)
Nazwa projektu:
Termin realizacji i miejsce projektu:
Numer wniosku:
Koordynator projektu
Drugi koordynator projektu
Liczba studentów: zaangażowanych w przygotowanie projektu: . . . . . .
korzystających z projektu (z PWr): . . . . . . . . . .
Kwota wnioskowana:
Kwota przyznana:
Inne środki z PWr:
Inne środki spoza PWr:
Kwota wykorzystana:
bilans projektu:
Miejsce rozliczenia projektu Dział Studencki TAK/NIE*
Wydział W …….
Opis realizacji projektu na potrzebę publikacji w Internecie:
Sukcesy projektu:
S1
tel. +48 71 320 22 72, fax. +48 71 320 39 25,
[email protected], www.dzial.studencki.pwr.wroc.pl
2/4
KOMISJA DS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok.147, 50-370 Wrocław
Problemy napotkane przy realizacji projektu:
Najważniejsze korzyści wynikające z projektu (zdobyte doświadczenie, nauka, rozwój):
Informacje o projekcie, jakie ukazały się w mediach (adresy stron www, nazwa i numer czasopisma):
Współpraca z firmami, organizacjami, instytucjami zewnętrznymi:
Osoby najbardziej zaangażowane w realizację projektu:
S1
tel. +48 71 320 22 72, fax. +48 71 320 39 25,
[email protected], www.dzial.studencki.pwr.wroc.pl
3/4
KOMISJA DS. FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ
NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok.147, 50-370 Wrocław
Inne projekty realizowane przez organizacje (nie finansowane ze środków przeznaczonych przez Uczelnie na działalność
studencką i doktorancką):
(wymienić informacje o projektach, osoby najbardziej zaangażowane w ich realizacje, najważniejsze korzyści wynikające z realizacji projektu, etc.)
1. Wyjazd do starych kamieniołomów granitu w ok. Janowic Wielkich w dn. 15.10.2013r. Pomysłodawcami byli opiekun
koła mgr Katarzyna Zagożdżon oraz dr Paweł Zagożdżon. Wraz z dwójką członków sekcji geologicznej odnaleziono na
podstawie starych, posiadanych przez wydział W6 map, dwa kamieniołomy granitu oraz udokumentowano je zgodnie ze
sztuką. Była to dobra okazja do poszerzenia wiedzy przez studentów z geologii oraz sprawdzenia umiejętności w praktyce.
2. Wyjazd grupy 10 osób na Targi Branży Kamieniarskiej Kamień-Stone w Centrum Kongresowy w Poznaniu 06.11.2013r. w
towarzystwie dr inż. Magdaleny Duchnowskiej i dr inż. Alicji Bakalarz. Koordynator wyjazdu: Maciej Cichalewski. Studenci
mieli okazję na własne oczy zobaczyć maszyny służące przeróbce kamienia (niektóre w pracy) wykorzystujące
zaawansowane technologie i porozmawiać z ich producentami oraz poznać aktualne trendy w kamieniarstwie.
3. Wyjazd do Kopalni Górażdże 08.11.2013r. grupy 10 osób z SKN Górnik wraz z zastępcą opiekuna dr inż. Katarzyną
Grudzińską. Koordynator wyjazdu: Michał Polcyn. Studenci mieli okazję zapoznać się pracą na kopalni odkrywkowej, pracą
maszyn i wodzideł technologicznych oraz jednocześnie prowadzonymi pracami rekultywacyjnymi na kopalni wraz z
ciekawymi geologicznie miejscami jak leje krasowe etc.
4. Członkowie SKN Górnik stanowili Tablicę Piwną na Barbórce Wydziałowej w dn. 22.11.2013r. Pomysł uczestnictwa
zrodził się w głowie przewodniczącego koła, a ziścił we współpracy z organizatorem Barbórki dr inż. Robertem Królem.
Dzięki temu przedsięwzięciu 6 reprezentantów SKN Górnik miało możliwość obcowania z kulturą górniczą z pierwszej ręki
w trakcie przygotowań oraz samej imprezy.
5. Trzydniowy wyjazd do Złotego Stoku w dn. 29.11-01.12.2013r. Pomysłodawca: Piotr Miśta. Koordynatorzy: Piotr Miśta,
Maciej Cichalewski. Wraz z absolwentami W6 i byłym zarządem SKN Górnik studenci spenetrowali złotostockie sztolnie
mogąc doświadczyć warunków w jakich kiedyś pracowano, poznać różnice między różnymi rodzajami obudów
stosowanych w górnictwie niemieckim oraz polskim. Ponadto zebrano dużą ilość okazów, które następnie przeznaczono
do laboratorium wydziałowego, zapoznano się z historią miejsca i wydobycia na trasie turystycznej, w nowo otwartym
muzeum oraz w nowym parku technologicznym prezentującym historyczne maszyny takie jak kruszarki stosowane przed
wynalezieniem silnika spalinowego oraz nawiązano bliski kontakt z właścicielką górniczej trasy turystycznej w Złotym Stoku
Elżbietą Szumską.
6. Barbórka SKN Górnik w Klubie TOPO na ok. 25 osób 13.12.2013r. Koordynatorzy wydarzenia: Mateusz Florczak i Maciej
Cichalewski. Studenci kultywowali tradycje górnicze organizując własną Barbórkę. W imprezie uczestniczyli również
Katarzyna i Paweł Zagożdżon.
7. W Grudniu podjęto decyzję o rozpoczęciu projektu Odzysk, który polegać ma na bioługowaniu miedzi z odpadów
poflotacyjnych z ZWR Rudna. Pomysłodawca: Michał Polcyn. Koordynatorzy: Michał Polcyn i Maciej Cichalewski. W trakcie
realizowania projektu studenci będą mogli praktycznie wykorzystać umiejętności nabyte na zajęciach z Przeróbki kopalin I i
II oraz nauczyć się nowych, dzięki współpracy z m.in. dr hab. inż. Andrzejem Łuszczkiewiczem, prof. PWr.
8. Popularno-naukowe warsztaty dla przedszkoli – organizowane już dwukrotnie (ostatnio 25.02.2014), których celem jest
popularyzacja górnictwa wśród najmłodszych, za pomocą prezentacji audiowizualnej, podstawowych narzędzi górnika,
średniowiecznego i współczesnego stroju górniczego, okazów minerałów i skał. Pomysłodawcy: Jolanta Mitoraj, Piotr
Miśta. W przedsięwzięciu wzięli udział: Jolanta Mitoraj, Piotr Miśta, Paweł Pypeć, Michał Sobieszek.
Osoba sporządzająca sprawozdanie: ..................................................................
/ imię nazwisko czytelnie/
S1
...........................................
/ podpis /
tel. +48 71 320 22 72, fax. +48 71 320 39 25,
[email protected], www.dzial.studencki.pwr.wroc.pl
4/4