Wrocław 22

Komentarze

Transkrypt

Wrocław 22
Wrocław 24.10.2016 r.
OGŁOSZENIE
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCYNY PRACY WE WROCŁAWIU OGŁASZA
PRZETARG NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU I APARATURY
WYCOFANEJ Z UŻYTKOWANIA
I. Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14
50-123 Wrocław
strona internetowa: www.dwomp.pl
II. Przedmiotem przetargu jest:
Sprzedaż sprzętu i aparatury wycofanej z użytkowania tj:
- Aparat RTG TROPHY Radiologe
- Czytnik płyt obrazowych RTG FUJIFILM
- Stacja lekarska RTG FUJIFILM
- Duplikator RTG RIMAGE
Szczegółowy wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży określa:
załącznik nr 1 do regulaminu - wykaz sprzętu zmagazynowanego w
w DWOMP we Wrocławiu ul. Oławska 14
III. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie DWOMP we Wrocławiu ul. Oławska
14 w pokoju nr 109 do dnia 3.11.2016 r. do godz. 1030.
IV. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.11.2016 r. o godz.1100. w siedzibie
DWOMP we Wrocławiu ul. Oławska 14 (pok. 108).
V. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa kieruje się
zaoferowaną ceną – najwyższa dla całości sprzętu.
VI. Zawartość oferty
1. Oferta powinna zawierać
1) nazwę i dokładny adres oferenta,
2) bezwarunkową ofertę zakupu sprzętu wymienionego w załącznika nr 1
wraz z oferowaną ceną,
3) termin płatności,
4) dowód wniesienia wadium.
2.Wzór oferty określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.
1
VII. Termin i miejsce w którym można obejrzeć przedmioty przeznaczone
do kasacji
Sprzęt przeznaczony do sprzedaży oferenci mogą oglądać codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 od dnia ukazania się
ogłoszenia o przetargu.
Sprzęt ujęty w załączniku Nr 1 – można oglądać w DWOMP we Wrocławiu
ul. Oławska 14.
VIII. Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium
Cena wywoławcza podana jest w załączniku Nr 1 do Regulaminu
Wysokość wadium określa § 5 Regulaminu
IX. Termin i sposób wniesienia wadium
Wadium należy wnieść do dnia 2.11.2016r. do godz. 1400
Sposób wniesienia wadium określa § 5 Regulaminu
X. Informacja o sposobie zapoznania się z Regulaminem przetargu
Regulamin przetargu jest umieszczony na stronie internetowej
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy www.dwomp.pl
XI. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osób, które udzielają informacji
na temat przetargu
Maria Dziadosz - tel. (71) 344 93 08
Krystyna Kiejko - tel. (71) 344 93 15
Roman Wasielewski - tel. (71) 344 93 14
XII. Sposób zapłaty za zakupiony sprzęt
1. Oferent jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy sprzedaży i wystawieniu faktury przez Sprzedającego.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
2