Regulamin działania Klubu Odkrywców Niemieckiego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin działania Klubu Odkrywców Niemieckiego
Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno - Kulturalnych w Polsce
www.vdg.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.haus.pl
Regulamin działania
Klubu Odkrywców Niemieckiego
1. Klub Odkrywców Niemieckiego, zwany dalej
Klubem, organizowany jest przy szkole
w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach
porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą
a Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.
2. Członkami Klubu, działającego przy danej szkole, są jej uczniowie.
3. Klub ma swojego opiekuna-nauczyciela.
4. Cele Klubu są następujące:
–
zdobywanie wiedzy na temat kultury i życia społeczno gospodarczego Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych
–
zdobywanie wiedzy na temat kultury, życia społecznego
i wielokulturowej historii Górnego Śląska jak i innych regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce (np. Warmia i Mazury)
–
zdobywanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień
dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności
mniejszości niemieckiej w Polsce, a także mniejszości niemieckiej
w Europie (np. na Węgrzech, w Rumunii, w Danii)
–
nauka języka niemieckiego
–
udział w działaniach realizowanych przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej w ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”
5. Klub spotyka się co najmniej dwa razy w miesiącu w terminie
wskazanym przez opiekuna Klubu.
6. Spotkania Klubów odbywać się mogą w salach szkolnych, w salach
DFK, bibliotekach lub w formie wycieczek do miejsc, które tematycznie
zgadzają się z celami działalności Klubu.
7. Działalność Klubu – uczniów oraz opiekuna - opiera się na pracy
społecznej ogółu Członków.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.haus.pl
Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno - Kulturalnych w Polsce
www.vdg.pl
8. Klub jest otwarty dla nauczycieli i rodziców.
9. Klub działa według określonego wczesnego planu pracy
(harmonogramu), przygotowanego przez opiekuna i przesłanego do
akceptacji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej – w październiku
należy przesłać harmonogram na pierwszy semestr a w lutym na drugi
semestr, bądź cały plan pracy Klubu na dany rok szkolny przesłać już
w październiku.
10.Opiekun zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z działalności
Klubu za I semestr do 20 stycznia oraz za II semestr do 30 czerwca.
11.Podczas swoich spotkań Klub wykorzystuje przesyłane materiały,
wydane w ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim” oraz
materiały otrzymane podczas szkolenia dla Opiekunów.
12. Członkowie Klubu co najmniej dwa razy spotykają się podczas zajęć
Klubu z osobą, która opowie im o własnych doświadczeniach
wynikających z dwujęzyczności.
13.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oferuje Klubom możliwość
promocji swojej aktywności poprzez odpowiednią zakładkę na stronie
internetowej www.bilingua.haus.pl
14. Opiekun Klubu przesyła koordynatorowi Kampanii minimum raz w
miesiącu informację w wersji polskiej i niemieckiej dot. działalności
Klubu wraz ze zdjęciami na stronę www.bilingua.pl do zakładki o Klubie.
15.W razie gdyby Klub został rozwiązany, opiekun zobowiązuje się do
poinformowania DWPN o zaistniałym fakcie oraz do dostarczenia
wszelkich otrzymanych materiałów do siedziby DWPN w Opolu lub
Gliwicach.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec