program studiów - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Komentarze

Transkrypt

program studiów - Wydział Pedagogiki i Psychologii
PROGRAM STUDIÓW
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i
2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a
3. Oferowane specjalności: a n i m a c j a k u l t u r y z a r t e t e r a p i ą , p e d a g o g i k a
resocjalizacyjna, opiekuńczo – wychowawcza, rewalidacyjna,
edukacja
dla
bezpieczeństwa,
pedagogika
przedszkolna,
pedagogika wczesnoszkolna, menadŜer oświaty, pedagogika
regionalna i międz ykulturowa.
4.
5.
6.
7.
8.
Poziom kształcenia: s t u d i a d r u g i e g o s t o p n i a
Profil kształcenia: o g ó l n o a k a d e m i c k i
Forma studiów: s t u d i a s t a c j o n a r n e
Liczba semestrów: c z t e r y
Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi
kształcenia: 1 2 0
9. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 875
10. Program uchwalony na posiedzeniu RW 11 kwietnia 2013r. obowiązuje od roku akademickiego
2013/2014.
II. MODUŁY KSZTAŁCENIA
MODUŁ 1. PODSTAWOWY
Efekty kształcenia
K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09,
K_W11
K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09,
K_U12
K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K08
Sposoby weryfikacji
Egzamin pisemny,
Kolokwium pisemne,
Aktywność studenta w dyskusji,
Ocena koleŜeńska – członków grupy,
Zaliczenie pisemne lub ustne
Aktywność studenta w dyskusji
Kolokwium pisemne lub ustne
Referat pisemny
Praca w grupach podczas zajęć ćwiczeniowych
Pkt. ECTS 14
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 4
za zajęcia o charakterze praktycznym: 10
Przedmioty
1. Polityka społeczna
2. Komunikacja społeczna
3. Podstawy estetyki
4. Antropologia kulturowa
5. Psychologia kliniczna
MODUŁ 2. KIERUNKOWY
Efekty kształcenia
K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08,
K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15, K_W16
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08,
K_U10, K_U11
Sposoby weryfikacji
Praca pisemna-zespołowa
Egzamin pisemny,
Kolokwium pisemne,
Aktywność studenta w dyskusji,
Ocena koleŜeńska – członków grupy,
1
K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07,
K_K08
Zaliczenie pisemne lub ustne
Aktywność studenta w dyskusji
Kolokwium pisemne lub ustne
Referat pisemny
Prezentacje multimedialne
Samoocena studentów
Pkt. ECTS 32
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 9
za zajęcia o charakterze praktycznym: 23
Przedmioty
1. Pedagogika ogólna
2. Pedagogika porównawcza
3. Andragogika
4. Pedeutologia
5. Edukacja międzykulturowa
MODUŁ 3. METODOLOGICZNY
Efekty kształcenia
K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08,
K_W16
K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08
K_K02
Sposoby weryfikacji
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Praca zaliczeniowa-raport z badań ilościowych
Teczka do analizy wyników badań jakościowych
Aktywność na zajęciach
Samoocena
Ocena pracy zespołowej
Pkt. ECTS 10
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 3
za zajęcia o charakterze praktycznym: 7
Przedmioty
1. Metodologia badań społecznych
2. Badania ilościowe z elementami statystyki
3. Metody badań jakościowych
MODUŁ 4a. PEDAGOGIKA REGIONALNA I MIĘDZYKULTUROWA
Efekty kształcenia
_W01, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10,
K_W11, K_W13, K_W14, K_W15, K_W16
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09,
K_U10, K_U11, K_U12,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,
K_K07, K_K08
Sposoby weryfikacji
Egzamin pisemny
Praca pisemna
Teczka prac
Prezentacja
Kolokwium
Aktywność
Pkt. ECTS 41 pkt.
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
Wielokulturowość polskiego pogranicza
Edukacja europejska
Diagnoza potrzeb społecznych migrantów i uchodźców
Komunikacja międzykulturowa
2
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kulturowe podstawy Ŝycia społecznego
Metodyka edukacji regionalnej i międzykulturowej
Polityka wielokulturowa
Mniejszości narodowe i etniczne w systemie polityczno- prawnym krajów europejskich
Warsztaty pracy w warunkach zróŜnicowania kulturowego
Dziedzictwo kulturowe regionu
Organizacje pozarządowe w wielokulturowym społeczeństwie
MODUŁ 4b. ANIMACJA KULTURY Z ARTETERAPIĄ
Efekty kształcenia
K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06,
K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W15
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07,
K_U08, K_U10, K_U11, K_U12
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,
K_K07, K_K08
Sposoby weryfikacji
Test umiejętności i wiedzy, esej, ćwiczenia
praktyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć, test
umiejętności i wiedzy, esej, projekt, prezentacja,
ćwiczenia praktyczne, ocena aktywności w trakcie
zajęć
Pkt. ECTS 41 pkt.
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zachowania komunikacyjne
Psychoanaliza sztuki
Formy manualne w terapii
Metody terapeutyczne w muzyce
Meloterapia
Sztuki plastyczne w terapii
Arteterapia w edukacji
Filmoterapia
Psychoterapia
MODUŁ 4c. PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Efekty kształcenia
K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07,
K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13,
K_W15
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,
K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,
K_K07
Sposoby weryfikacji
Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Prace pisemne
Teczka prac
Projekt
Sprawozdanie
Prezentacje
Kolokwium
Aktywność
Inne: zadania na platformie e-learningowej,
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Readaptacja społeczna
Współczesne systemy resocjalizacji
Warsztaty pracy resocjalizacyjnej
Diagnoza w resocjalizacji
ZagroŜenia środowisk wychowawczych
Elementy psychoterapii
3
7.
8.
9.
10.
Arteterapia z biblioterapią
Programy profilaktyczno - resocjalizacyjne
Socjologia dewiacji
Warsztaty pracy z rodziną
MODUŁ 4d. REWALIDACYJNA
Efekty kształcenia
K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09,
K_W11, K_W13,
K_U02, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07
Sposoby weryfikacji
Egzamin: ustny, pisemny,
Zaliczenie: prace pisemne, teczka prac, projekt,
sprawozdanie, prezentacje, kolokwium, aktywność,
ocena umiejętności praktycznych, ocena pracy w
grupie
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym:30
Przedmioty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawy terapii logopedycznej
Alternatywne metody wspomagania rozwoju
Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego
Media w edukacji osób niepełnosprawnych
Andragogika specjalna
Trening umiejętności wychowawczych
Trening umiejętności społecznych
Terapia pedagogiczna
MODUŁ 4e. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Efekty kształcenia
K_W01, K_W02,K_W05, K_W06, K_W07,
K_W08,K_W12, K_W15,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U07, K_U9, KU-10, K_U11,
Sposoby weryfikacji
Egzamin pisemny, egzamin ustny, prace pisemne,
teczka prac, projekt, prezentacje, kolokwium,
aktywność
K_K02, K_K04
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym:30
Przedmioty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej
Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka
Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka
Współpraca przedszkola ze środowiskiem społecznym dziecka
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Psychopedagogika kreatywności
Warsztaty literackie i teatralne
Twórcze zajęcia ruchowe w przedszkolu
MODUŁ 4f. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
Efekty kształcenia
Sposoby weryfikacji
4
K_W01, K_W02,K_W05, K_W06, K_W07,
K_W08, K_W11,K_W12, K_W15,
K_U01, K_U04,
K_U05, K_U6, K_U07, KU-10, K_U11,
Egzamin pisemny, egzamin ustny, prace pisemne,
teczka prac, projekt, prezentacje, kolokwium,
aktywność
K_K02, K_K04
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym:30
Przedmioty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej
Projektowanie działań edukacyjnych w klasach I-III
Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się
Edukacja literacka w klasach I-III
Dziecko i zdrowie
Media w edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III
Pedagogika kreatywności
MODUŁ 4g. MENADśER OSWIATY
Efekty kształcenia
K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W14
K_U01, K_U03, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10,
K_U11, K_U12
K_K02, K_K04, K_K05, K_K07
Sposoby weryfikacji
egzamin pisemny
prace pisemne
projekt
sprawozdanie
prezentacje
kolokwium
aktywność
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Teoria organizacji i zarządzania
Kultura organizacyjna szkoły
Metodyka kierowania zespołem
System edukacji
Kompetencje międzykulturowe w zarządzaniu
Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu
Mediacje w edukacji
Zarządzanie funduszami w edukacji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie jakością
Twórczość w zarządzaniu
Partnerstwo edukacyjne
Strategie reform oświatowych
Prawo oświatowe
MODUŁ 4h. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Efekty kształcenia
Sposoby weryfikacji
5
K_W01, K_W09
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04
egzamin pisemny
prace pisemne
projekt
sprawozdanie
prezentacje
kolokwium
aktywność
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ochrona ludności, obrona cywilna
Naturalne zagroŜenia bezpieczeństwa
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
Współczesne zagroŜenia terroryzmem
Strategie zapobiegania przestępczości
Pozarządowe formy bezpieczeństwa
Psychologia społeczna
Strategie bezpieczeństwa narodowego
Bezpieczeństwo w sieciach informacyjnych i informatycznych
Historia bezpieczeństwa
MODUŁ 4i. OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Efekty kształcenia
K_W01, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10,
K_W013, K_W15, K_W016
K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09,
K_U10, K_U12,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06
Sposoby weryfikacji
egzamin pisemny
prace pisemne
projekt
sprawozdanie
prezentacje
kolokwium
aktywność
Pkt. ECTS 41
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 11
za zajęcia o charakterze praktycznym: 30
Przedmioty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
System opieki w UE
ZagroŜenia środowisk wychowawczych
Diagnoza środowisk wychowawczych
Warsztaty pracy z rodziną
Warsztaty pracy opiekuńczo-wychowawczej
Współczesne problemy opieki i wychowania
Profilaktyka problemów społecznych
Warsztat poradniczo-doradczy
Elementy psychoterapii
MODUŁ 5. ZAJĘCIA DO WYBORU
Efekty kształcenia
K_W05, K_W12, K_W15
K_U03, K_U05, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12
K_K01, K_K04, K_K07
Sposoby weryfikacji
Zaliczenie ustne lub pisemne
Aktywność na ćwiczeniach
Samoocena studentów
Praca projektowa
Prezentacja multimedialna
6
Pkt. ECTS 10
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 4
za zajęcia o charakterze praktycznym: 6
Przedmioty
1. Przedmiot do wyboru 1
2. Przedmiot do wyboru 2 (preorientujący)
3. Przedmiot do wyboru 3
4. Wykład monograficzny
MODUŁ 6. DYPLOMOWY
Efekty kształcenia
K_W04, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U08
K_K05, K_K06
Sposoby weryfikacji
Egzamin dyplomowy
Praca dyplomowa
Teczka prac
Sprawozdania
Prezentacje
Aktywność
Inne: zadania na platformie e-learningowej
Pkt. ECTS 13
w tym,
za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów:5
za zajęcia o charakterze praktycznym: 8
Przedmioty
1.
Seminarium magisterskie
III. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE
1. Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów: 36
2. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 14
3. Łączna liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 84
4. Minimalna liczba punktów ECTS z zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku: N I E
DOTYCZY
5. Minimalna liczba punktów ECTS z zajęć wychowania fizycznego: N I E D O T Y C Z Y
6. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów do wyboru: 53%.
7. Procentowy udział punktów ECTS dla kaŜdego obszaru kształcenia, do którego
przyporządkowany jest program studiów (jeŜeli efekty kształcenia określone dla programu
kształcenia wyodrębniono z kilku obszarów kształcenia): obszar kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych – 38%, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych – 62%
IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY
Uzyskanie absolutorium , przygotowanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu
magisterskiego.
Tytuł: magister
………………………………………….
(pieczątka i podpis Dziekana)
7