REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP „CULLEX” Michał

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP „CULLEX” Michał
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP
„CULLEX” Michał Poleszko
§1
WSTĘP
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” został sporządzony i wydany przez
F.U.H „CULLEX” Michał Poleszko z siedzibą w Komarnie, 58 – 508 Komarno 29 D, NIP
611 – 216 – 10 – 94
2. Regulamin określa zasady i warunki najmu przyczep od Wypożyczalni Przyczep
„CULLEX” na podstawie umów najmu
3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Wypożyczalnię
Przyczep „CULLEX”, chyba że umowa stanowi inaczej.
4. Ilekroć w Regulaminie bądź umowie mowa jest o:
a. NAJEMCY – należy rozumieć osobą wynajmującą przyczepę wskazaną w umowie
b. WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć F.U.H „CULLEX” z siedzibą w
Komarnie
c. PRZYCZEPĘ – należy przez to rozumieć przyczepę stanowiącą przedmiot umowy
najmu.
§2
PRZEDMIOT NAJMU
1. Przedmiotem umów najmu są lekkie przyczepy, którymi dysponuje WYNAJMUJĄCY
§3
NAJEMCA
1. Najemcą może być osoba, która:
a. Ukończyła 25 lat
b. Posiada i przedstawi Najmującemu własny dokument stwierdzający
tożsamość, tj. dowód osobisty
c. Posiada i przedstawi Najmującemu ważne, od co najmniej trzech lat Prawo
Jazdy uprawniające do kierowania tego typu pojazdami
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przyczepę od momentu jej wydania
do momentu zwrotu dokonanego na podstawie protokołów wydania oraz zwrotu.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu
§4
WYDANIE I ZWROT PRZYCZEPY
Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r.
Strona
obie strony ustaliły wcześniej inne miejsce.
2. Przyczepę można rezerwować telefonicznie jak również wysyłając zapytanie za
pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej
www.cullex.pl w zakładce kontakt .
3. Rezerwacja przyczepy nastąpi po wpłacie przez osobę rezerwującą zadatku
gotówką lub przelewem na konto wynajmującego.
4. Przelewu należy dokonać na podane konto: Raiffeisen Bank Polska
28175000120000000030338677 w tytule należy podać Imię i Nazwisko NAJEMCY oraz
1
1. Wydanie i zwrot Przyczepy następuje na terenie siedziby Najmującego, chyba że
datę najmu przyczepy. Kwota zadatku wynosi równowartość Kwoty wynajmu jak za
dobę (w zależności od modelu przyczepy).
5. W dniu podpisania umowy kwota zadatku zostaje wliczona w cenę najmu. Jeżeli
Najemca nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, zadatek przepada na rzecz
Wynajmującego.
6. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie
przyczepy powyżej dwóch godzin spowoduje naliczenie opłat zgodnie z §9
Regulaminu
7. Najemca zobowiązany jest zwrócić Przyczepę z kompletem dokumentów w stanie w
jakim ją wydano Najemcy. Najmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego
odebrania Przyczepy od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia
użytkowania jej z naruszeniem warunków określonych w regulaminie
8. Zamiar przedłużenia wynajmu, Najemca powinien zgłosić Najmującemu minimum 6
godzin przed upływem terminu zwrotu.
9. Nie zwrócenie przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od umówionego terminu bez
poinformowania o tym fakcie Najmującego skutkuje zgłoszeniem na Policję
przywłaszczenia mienia i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
10. W przypadku zwrotu lub pozostawienia Przyczepy niesprawnej lub z uszkodzeniami
uniemożliwiającymi jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Najmujący
obciąży Najemcę kosztami holowania i naprawy Przyczepy.
§5
SERWIS, STAN TCHNICZNY,
KRADZIEŻ, USZKODZENIA
1. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych
2.
3.
4.
5.
6.
Strona
2
7.
napraw w przedmiocie najmu.
Jeśli podczas użytkowania dojdzie do awarii przedmiotu najmu, Najemca jest
zobowiązany do skontaktowania się z Najmującym w celu ustalenia dalszego
postępowania związanego z ewentualną naprawą lub zabezpieczeniem
przedmiotu najmu.
W razie zaistnienia szkody, kolizji, wypadku lub kradzieży Najemca ma obowiązek
niezwłocznie poinformować Najmującego pod numerem telefonu 534-111-803
oraz Policję 997 lub 112.
W przypadku zniszczenia ( na skutek nieprawidłowego użytkowania, kolizji, wypadku
drogowego) w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Najemca
zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości nowej przyczepy.
W przypadku unieruchomienia Przyczepy niezawinionego przez Najemcę na okres
dłuższy niż cztery godziny Najmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy
przyczepę zastępczą tej samej ładowności albo usunie przyczynę unieruchomienia
Przyczepy
W przypadku gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód
parkingowych i kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemca
powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia
przyznającego się do winy
Najmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Przyczepie.
Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r.
§6
KAUCJA
1. Za wynajem przyczepy pobierana jest kaucja określona w umowie najmu. Kaucja
zostaje wniesiona w gotówce lub przelewem na konto w momencie rezerwacji
telefonicznej bądź elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie www.cullex.pl w zakładce kontakt.
2. Zwrot kaucji następuje po zwrocie Przyczepy przez Najemcę i po podpisaniu przez
strony protokołu zwrotu
3. W przypadku zwrotu Przyczepy w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub
stwierdzenia naruszenia przez Najemcę §5 regulaminu lub umowy z kaucji
zostanie potrącona opłata wynikająca z §9 - tabela opłat dodatkowych
§7
OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji zgodnie z jej przeznaczeniem
2. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest do:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a) Przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji
b) Przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego
c) Stosowania się do ograniczeń dopuszczalnej ładowności Przyczepy
określonej w dowodzie rejestracyjnym
d) Właściwego zabezpieczenia Przyczepy przed kradzieżą, oraz parkowania
przyczepy w bezpiecznym miejscu
Najemca jest zobowiązany do zwrotu przyczepy w stanie nie pogorszonym
ponad stan wynikający z jego prawidłowej eksploatacji
Koszt naprawy ogumienia podczas eksploatacji Przyczepy ponosi Najemca
Najemca zobowiązany jest zwrócić Przyczepę czystą w środku jak i na zewnątrz
Stosowania się zakazu przewozu zwierząt w Przyczepie
Przemieszczanie się z wynajętą Przyczepą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
może nastąpić jedynie za zgodą Najmującego
Najemca nie będzie upoważniony do oddawania przedmiotu najmu osobom
trzecim do używania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego
§8
OBOWIĄZKI NAJMUJĄCEGO
1. Najmujący obowiązany jest do:
Strona
3
a) Wydania Przyczepy posiadającej aktualne ubezpieczenie OC
b) Wydania Przyczepy wraz z dowodem rejestracyjnym
c) Wydania Przyczepy, która stanowi jedynie własność Najmującego
2. Najmujący wydaje przyczepę czystą
3. Najmujący oświadcza, że wynajmowana Przyczepa na podstawie posiadanej
wiedzy jest sprawna
Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r.
§9
TABELA OPŁAT DODATKOWYCH
Brak polisy ubezpieczeniowej OC
Brak dokumentów przyczepy
Zwrot brudnej przyczepy
Podmiana części lub dokonanie przeróbek w Przyczepie
Holowanie przyczepy – 1 km
Zwrot przyczepy od 1 do 4 godzin po
terminie
2050x1100x1100 mm
2450x1450x1500 mm
Laweta
2300x1850 mm na motocykle
Zwrot przyczepy powyżej 4 godzin
200 zł
200zł
40 zł
Do wysokości strat
4,50 zł
35 zł
45 zł
70 zł
45 zł
Stawka jak za kolejne doby
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strona
4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszego regulaminu, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozpoznaniu i
rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na
siedzibę najmującego
3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
Wypożyczalni Przyczep „CULLEX”, w związku z rezerwacją i wynajmem
przyczepy zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883)
Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r.

Podobne dokumenty