pełny tekst - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk

Komentarze

Transkrypt

pełny tekst - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
-
-
-
-
-
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA
WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ZESZYTY
NAUKOWE
Journal of Science
of the Gen. Tadeusz Kosciuszko
Military Academy of Land Forces
ROCZNIK XLV
-
-
-
-
-
1 (167)
STYCZEŃ – MARZEC
2013
WROCŁAW
KOMITET NAUKOWY
płk prof. dr hab. Mariusz WIATR – przewodniczący
płk dr hab. inż. Henryk SPUSTEK – prof. nadzw. WSOWL – zastępca przewodniczącego
prof. Donald ABENHEIM – USA
prof. Vantsyan ANUSHAVAN A. – Armenia
prof. Tomasz ARCISZEWSKI – USA
prof. dr hab. inż. Andrzej BUCHACZ – Polska
prof. Aleksander S. BOKHONSKY – Ukraina
dr hab. Teresa GRABIŃSKA – Polska
prof. dr Paola B. HELZEL – Włochy
prof. dr hab. inż. Marian HOPEJ – Polska
prof. dr hab. Artur KATOLO – Włochy
płk dr Marek KULCZYCKI – Polska
prof. Aleksander N. MIKHAYLOV – Ukraina
prof. Konrad OKULICZ – Niemcy
prof. Frank J. PROCHASKA – USA
prof. Valdas RAKUTIS – Litwa
prof. ing. Miloslav SEIDL – Słowacja
płk dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA – Polska
dr hab. inż. Tadeusz SMOLNICKI – Polska
prof. dr hab. inż. Zbigniew STARCZEWSKI –
Polska
dr hab. inż. Janusz SZELKA – Polska
prof. ing. Ladislav ŚIMAK – Słowacja
prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIĄTEK – Polska
prof. Heinz VETSCHERA – Austria
dr hab. inż. Zenon ZAMIAR – Polska
prof. Nenad ZRNIĆ – Serbia
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – Polska
Redaktor naczelny
ppłk dr inż. Krzysztof JAMROZIAK
Tel. +48 71 7658 246
e-mail: [email protected]
Zastępca redaktora naczelnego
kpt. mgr inż. Piotr SASKA
Tel. +48 71 7658 155
e-mail: [email protected]
Sekretarz redakcji
por. mgr inż. Piotr BASTKOWSKI
Tel. +48 71 7658 242
e-mail: [email protected]
Redaktor statystyczny
dr Agnieszka SKOWRONEK – GRĄDZIEL
Tel. +48 71 7658 244
e-mail: [email protected]
Redaktorzy językowi
język polski
mgr Magdalena MARIAN
Tel. +48 71 7658 600
e-mail: [email protected]
język angielski
John MIS
e-mail: [email protected]
ppłk mgr Mikołaj KUGLER
Tel. +48 71 7658 313
e-mail: [email protected]
Redaktorzy tematyczni
płk dr hab. inż. Henryk SPUSTEK
e-mail: [email protected]
płk dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
e-mail: [email protected]
mjr dr Ireneusz CIOSEK
e-mail: [email protected]
dr hab. Teresa GRABIŃSKA
e-mail: [email protected]
-
-
-
-
-
REDAKCJA
© Copyright by Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Artykuły opublikowane w „Zeszytach Naukowych” mają charakter dyskusyjny i odzwierciedlają poglądy autorów na omawiane zagadnienia
Autor
Tytuł artykułu
Str.
NAUKI SPOŁECZNE
Mikołaj KUGLER
Polskie interesy narodowe w operacji „Pustynna Burza”
w Zatoce Perskiej
5
Agata JAGIEŁŁO
Jarosław TONDERA
Uśpiony konflikt. Bośni i Hercegowiny 20 lat niepodległości
15
Anna
JAGIEŁŁO-SZOSTAK
Kwestie narodowościowe na Bałkanach jako przykład
konfliktu cywilizacyjnego – wybrane zagadnienia
24
Ryszard
M. MACHNIKOWSKI
„Globalna wojna z terrorem/długa wojna”– jej wpływ na
ład społeczny XXI wieku
36
Paweł ZAKRZEWSKI
Analiza sieci społecznych w badaniach nad bezpieczeństwem militarnym i niemilitarnym państwa
47
Katarzyna DOJWA
Karolina KALITA
Štefan KOČAN
Czy polacy są pacyfistami? Postawy i opinie polaków
względem wybranych kwestii podnoszonych przez ruch
pacyfistyczny
57
Psychospołeczne wymiary ,,wycofnia społecznego” na
przykładzie Japonii
71
Instytucja agenta policyjnego w porządku prawnokarnym
Republiki Słowackiej
80
Wojciech FURMANEK Sposoby zwiększania efektywności rażenia współczesnej
odłamkowej i odłamkowo-burzącej amunicji artyleryjskiej
95
Współpraca nauki i przemysłu w osiągnięciu przewagi
technologicznej na polu walki - cyklu życia systemów
uzbrojenia
113
Tomasz
MIROSŁAW
Zbigniew
ŻEBROWSKI
Zbigniew
STARCZEWSKI
-
-
-
-
-
NAUKI TECHNICZNE
NAUKI EKONOMICZNE
Wiktor
BIERNIKOWICZ
Nowoczesne technologie wykrywania i eliminacji zagrożeń stosowane w łańcuchach dostaw
120
Bożena HOŁA
Andrzej POLAK
Krzysztof GAWRON
Marek SAWICKI
Maciej MORKA
Podejście procesowe do zarządzania w budownictwie
132
Elżbieta
RADZISZEWSKA
-ZIELINA
Janusz MIREK
Problemy zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym
w praktyce
142
Piotr JAŚKOWSKI
Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze
zmienną w czasie intensywnością wykonania procesów
niekrytycznych
150
Zbysław
DOBROWOLSKI
Niedostatki systemu nadzoru i kontroli w działalności samorządowych organizacji publicznych
160
Anna SCHEIBE
Ocena serwisów internetowych polskich miast wojewódzkich skierowanych do odbiorców zagranicznych
176
Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach: ERP a BMS – porównanie
186
Renata KOZIK
Agnieszka LEŚNIAK
Edyta
PLEBANKIEWICZ
Problemy wyboru i zawierania umów z firmami podwykonawczymi
198
Bernadetta
FIJAŁKOWSKA
Meandry restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
209
Wojciech DROZD
Komputerowe wspomaganie w zarządzaniu nieruchomościami
224
-
-
-
-
-
Anna LAMEK
CONTENTS
Mikołaj KUGLER
Polish national interests in operation Desert Storm” in the
Persian Gulf
5
Agata JAGIEŁŁO
Jarosław TONDERA
Dormant conflict. 20 years of independence in Bosnia and
Herzegovina
15
Anna
JAGIEŁŁO-SZOSTAK
National issues in the Balkans as exampleof civilization
conflict. Selected aspects
24
Ryszard
M. MACHNIKOWSKI
Global war on terror/long war – its influence on 21st
century social order
36
Paweł ZAKRZEWSKI
Social network analysis in research on military and nonmilitary national security
47
Katarzyna DOJWA
71
Institution of police agent in penal law order of Slovak
Republic
80
Wojciech FURMANEK Methods of improving combat effectiveness of highexplosive and high-explosive-fragmentation projectiles
95
Tomasz
MIROSŁAW
Zbigniew
ŻEBROWSKI
Zbigniew
STARCZEWSKI
Cooperation of industry and science to soldier’s advantage
on battlefield - complex weapon system life cycle
113
Wiktor
BIERNIKOWICZ
New technologies of threats detection and elimination
in supply chains
120
Bożena HOŁA
Andrzej POLAK
Krzysztof GAWRON
Marek SAWICKI
Maciej MORKA
Process approach to management in construction industry
132
-
-
-
Štefan KOČAN
-
57
Psychosocial dimensions of “social withdrawal” shown of
the example of Japan
Karolina KALITA
-
Are the Polish people pacifists? Attitudes and opinions of
Poles regarding selected issues raised by pacifist movement
-
Elżbieta
RADZISZEWSKA
-ZIELINA
Janusz MIREK
Problems of construction enterprise management in practice
142
Piotr JAŚKOWSKI
Scheduling construction projects with variable intensity of
non-critical processes
150
Zbysław
DOBROWOLSKI
Inadequacies of supervision and audit system in local public organisations
160
Anna SCHEIBE
Review of Polish provincial cities websites for foreigners
176
Anna LAMEK
Management support tools for different organisations:
comparing ERP and BMS
186
Renata KOZIK
Agnieszka LEŚNIAK
Edyta
PLEBANKIEWICZ
Problems of selecting and concluding contracts with subcontractors
198
Bernadetta
FIJAŁKOWSKA
Meanders of independent public health care institutions
restructuring
209
Wojciech DROZD
Computer support for real estate management
224
WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY
OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych znajdują się
w wykazie wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz są indeksowane w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych” Baz
Tech – http: //baztech.icm.edu.pl, Indexie Copernicus – http: //indexcopernicus.com oraz
Google Scholar – http://scholar.google.pl
Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej czasopisma
W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji papierowej jaki
i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma „Zeszyty Naukowe Wyższa
Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the
gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces" jest wersja papierowa.
-
-
-
-
-
Adres redakcji
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51- 150 Wrocław 31
tel.: +48 71 7658 155
www.wso.wroc.pl
e-mail: [email protected]
Wydrukowano w Sekcji Wydawniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu tel. (7)658-204
Nakład 140 egz.
Zam. 264/2013
-
-
-
-
-