do dnia P!(·..9ri2.V!.(-:.natablicy

Komentarze

Transkrypt

do dnia P!(·..9ri2.V!.(-:.natablicy
ZARZĄDZENIE
NR 0050.72.2016
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 8 lipca 20 16 r.
w sprawie pod ania do pu blicznej wia d o m ości wykazu n ieruchom ości, stanowiących własność
Gm iny Skw ierzyna, przeznaczonych do s przedaży w drod ze przeta rgu ustn ego nieograniczoneg o
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 20 16r. poz . 446) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997r. o gospodarce
n ieruchomo ściami (t.j. Dz. U. z 20 15r. poz.I774) oraz §3 u chwały Nr XXXIX/328/1O Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 9 kwi etnia 20 1Or. w sprawi e zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzi erżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Oz.Urz.Woj .Lubu skiego Nr 32,
poz.497) zarządzam, co następuj e:
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
przetargu ustnego nieograni czon ego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ l.
Podaję
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podl ega podaniu do publicznej
wiadomości
1) wywieszenie na okres 2 1 dni , tj. od dnia d3.,. Q{ ~.c?:!f':"-, do dnia
w siedzibi e Urzędu Miejski ego wSkwierzynie,
sprzedaży
w drodze
poprzez:
P!(·..9ri2.V!.(-:. natabli cy
ogłoszeń
2) zamieszczenie w Biuletyni e Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Skw ierzyna,
3)
o głoszenie
informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokaln ej - dziennik "Gazeta Lubuska".
§ 3. Wykonanie
Zarządzenia
powierza
i Zagospodarowania Przestrzennego.
się
Kierownikowi Referatu Gospodarki
Nieruchomościami
§ 4. Zarządzeni e wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Skwierzyny
Mw~
Lesław Hołownia
Id : XNAKB-TN OUV-GFWWR-VFCUT-HFC OU. Przyjety
Strona 1
Za łącz n i k
nr 1
do Za rzą dze n i a Nr 00 50.72 .2016
Burmistrza Skw ierzyny z dnia 8 lipca 2016r.
W Y KA Z
n i e r u ch o m ości sta n owiących wła sn o ś ć Gm iny Skw ierzyna, a przeznaczonych do s p rzedaży w drod ze przet argu ustnego nieograniczonego:
Oznaczenie
n ieruch omo ści
wg ksi ęg i wieczystej oraz ewidencji
gruntó w
Opis n i e ruchomo ś ci
Lp.
Księga
Położen i e
d zia łki
Pow.
2
[m ]
Wi eczysta
nie ruchomości
1.
498
700
GW1M/00049243/0
2.
499
700
GW1M/00049243/0
3.
509
699
GW 1M/00049 243/0
Nr
4.
510
699
GW 1M/00049243/0
5.
526
699
GW1M/00049 243/0
6.
527
699
GW1M/00049243/0
ob ręb
4 Mu rzynowo,
Gmina Skwierzyna
ob ręb
4 M urzynow o,
Gmina Skwierzyna
obręb
4 M urzynow o,
Gmina Skwierzyna
obręb
4 Mu rzynowo,
Gmina Skwie rzyna
obręb
4 M urzynowo,
Gmina Skwi erzyna
ob rę b
4 M urzynow o,
Gmina Skwierzyna
Przeznaczenie n i e rucho mo ś ci
i sposób jej zagospodaro wania
Cena
Forma i t ryb zbycia
n i e ruc ho m o ści
n ie ruc h omo ści
[zł]
N i eru ch o m ość niezabudo wana. Wg wy pisu z rejest ru
grunt ów teren oznaczony symbo lem u żytkó w " RV " .
grunty orne .
16.500 zł*
Nieru c h o m ość niezabudow ana. Wg wypisu z rejestru
grunt ów t eren oznaczony symbolem u żyt ków " RV " ·
grunty orne.
17.000
zł
*
17.000
zł
*
Nieruc h o m ość niezabudowana. Wg wypi su z rejest ru
grunt ów teren oznaczony symbolem u żyt ków " RV -;
grunty orne.
Ni eruchomo ść niezabudowan a. Wg wyp isu z rejestru
grunt ów teren oznaczony symbolem u żytkó w " RV"
i "RVI"· grunty orne.
Plan zagospodarowa nia przestrzennego dla
tego terenu nie obowiązuj e, stracił swoją
wa żność.
W
u wa ru nkowań
studium
i kierun ków d zi a łk i wchod zą w s kład t erenu
przeznaczonego na obszary roln icze· orne,
u żytki zielon e.
Sprzed aż n ie ru ch om ośc i
w drodze przet argu ustn ego
nieograniczonego.
17.000 zł *
N i e ruchomość niezabudo wan a. Wg wypi su z rejestru
grunt ów teren oznaczony symbolem u żytków "RV" .
grunty orn e.
17.000
zł
*
Ni e ruchomość niezabudowa na. Wg wy pisu z rejest ru
grunt ów teren oznaczony symbol em użytków " RV " grunty orne.
17.000
zł
*
* Dla w w. nieru ch o m ości mieiscow y plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność oraz nie została wydana decyzia o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu, wobec tego
ich sp rze daż pod lega zwoln ieniu z poda tk u VATna podstawie art. 43 ust.l pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług fU Dz. U. z 2011r. Nr 1 77, poz. 1054 ze zm. ).
Osoba, kt ór ej przysłu guj e roszczenie o nabycie n i eru ch om o ści na mocy ustawy o gospoda rce ni eru ch om o ści am i lub o d rę b nyc h pr zepisów albo j est poprzednim
wła ś ci ci e l em zbywa nej ni eru ch om o ś c i , pozbaw ionym pr awa włas ności t ej ni eru ch om o ś ci przed dniem 5 grud nia 1990 r. lub je go s p a d ko b ie rcą - m o że s ko rzysta ć
. cho rnosc
' .t, Jeze
. . I'I zło
ź w mose
.
k o Jej
. . na byC 'le przed oP J•.'
C' s /pvDn
t'r>
.-?c}.-46:- •
Z pi.e rw s z eń, stw a w nabyC .lu meru
ozy
.,.
\ o')-•• • • ~ .. . . . . . . . .
Wyk az pod aje s i ę do pub licznej wiado moś ci poprzez wywieszenie na okres 21 dni na t ablicy ogłosze ń w siedzi bie Ur~ę9u Mi ej skiego w Skw ierzynie oraz
ćv d o d ma
. w B'lU Ietv rue
. Inf ormaCJ..I Pu bliIczneJ. U rz ę d u M "leJ skilego w Skwi
. Okres wyw .ieszeni.a wy kazu.. o d d nla
. -43, Of02c,2/
'
opu blik
I owa nie
w Ierzynie.
: ()y 02c.J/6:
;...
.
Inf ormacj a o wy wi eszeniu wykazu zosta nie podana do publi cznej w iado mości poprzez ogłosze n ie w prasie lokalnej - "Gazeta Lubuska" .
o«
Wszelki ch dodat kowych informacji udzie la Referat Gospoda rk i Ni eru ch om o ści am i i Zagospodarowa nia Przestrzenn ego U rzędu Mi ejskiego w Skwi erzynie pok. 10/
t el. 95 7216533 i 95 72 16 536.
BU