FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PODSTAWOWE Z

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PODSTAWOWE Z
ul. Wólczańska 243, 93-035 Łódź; Tel. 426 328 320; [email protected]; www.pactus.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NA SZKOLENIE PODSTAWOWE Z MEDIACJI
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię i nazwisko
IWONA GRACZYK
Wykształcenie
WYŻSZE
Adres do
korespondencji
LAWINOWA 57b,92-010 ŁÓDŹ
Numer telefonu
666 02 63 52
Adres e-mail
[email protected]
Dane do rachunku
J.W.
Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto
Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS, w treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę
szkolenia.
Bank BZ WBK 21 1090 2705 0000 0001 0719 4464
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie najpóźniej 7 dni przed
planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed
szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty
za szkolenie.
Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn
niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity
tekst Dz.U Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS.
Zgłoszenie można przesłać e-mailem na [email protected] bądź faxem 426328320
.
................................................
podpis

Podobne dokumenty