STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im

Komentarze

Transkrypt

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im
STATUT
PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3
im. ARKADEGO FIEDLERA
w POLKOWICACH
Załącznik do Uchwały Nr 162/09
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Arkadego Fiedlera
w Polkowicach
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
z późniejszymi zmianami.
Polkowice, 2009
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1.
Statut dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach,
zlokalizowanej w budynku przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 1, zwanej dalej „Szkołą”.
2. Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.:
1)
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr
273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2014 poz.7);
2)
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr
170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.
689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821oraz z 2008
r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
3)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r.
Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz.
75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);
4)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami(Dz. U.
Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 156, poz.1046);
5)
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r.
Nr 2 poz. 11 i 12);
6)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 oraz Dz. U. z 2010
r. Nr 156, poz.1047);
2
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych. (Dz. U. Nr 26 poz. 232 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208);
8)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
9) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz.
1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r., Nr 142, poz. 1191, Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz.
250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999, Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245 oraz Dz. U.
z 2011r. NR 156, poz. 184);
10) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28);
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487, 1490, Dz. U.2013.532);
12) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516);
13) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad (Dz. U. Nr
13, poz.125);
14) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół wraz z załącznikami (Dz. U. Nr 4 poz. 17);
15) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624);
16) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).
3
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
§ 2.
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;
2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;
3) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno –
wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;
4) Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny wchodzący
w skład Szkoły;
5) uczniu, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do
Szkoły;
6) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego
i Punktu Przedszkolnego;
7) nauczycielu, uczniu, pracowniku – należy przez to rozumieć: nauczyciela, ucznia,
pracownika Szkoły;
8) wychowawcy klasy, należy przez to rozumieć również nauczyciela oddziału przedszkolnego
i punktu przedszkolnego, którym powierzono opiekę nad dziećmi;
9)
rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia i dziecka;
10) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły.
11) Punkcie Przedszkolnym „Pszczółki”- należy przez to rozumieć oddział przedszkolny
wchodzący w skład Szkoły.
Rozdział 2
Informacje ogólne o Szkole
§ 3.
1.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Polkowice, zwana dalej „Organem Prowadzącym”.
2.
Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Szkoły jest Dolnośląski Kurator Oświaty we
Wrocławiu, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”.
4
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
§ 4.
1. Obwód Szkoły obejmuje uczniów zamieszkałych przy ulicach:
1) Sztygarska;
2) 3 Maja;
3) Górników;
4) Ratowników;
5) Lipowa;
6) Ociosowa;
7) Skalników;
8) Rynek;
9) Głogowska;
oraz uczniów zamieszkujących we wsi: Sucha Górna, Kaźmierzów Moskorzyn.
1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 7 lat i obejmuje 3 etapy:
1) obowiązkowe roczne przygotowanie w Oddziale Przedszkolnym;
2) etap I – klasy od I do III – edukacja wczesnoszkolna;
3) etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy.
2. Nauka w Szkole kończy się sprawdzianem poziomu opanowania umiejętności ustalonych
w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu, ustalonych
odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.
§ 5.
1. Szkoła jest jednostką budżetową i posiada zorganizowaną samodzielną obsługę finansową.
2. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych, na dobro którego wpływają środki finansowe
z działalności pozaustawowej, m.in. z wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym i prawnym na
ich działalność statutową, niebędącą w sprzeczności z powagą szkoły.
5
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe na dofinansowanie niektórych form działalności
statutowej z darowizn, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów i dzieci oraz
z przeprowadzanych aukcji i kiermaszy.
4. W Szkole działa stołówka szkolna zapewniająca chętnym uczniom jeden pełnowartościowy
posiłek. Odpłatność za obiady ustala dyrektor szkoły na wniosek kierownika świetlicy.
Odpłatność za obiady jest równa kosztowi zakupu produktów.
5. W Szkole funkcjonuje punkt przedszkolny.
Rozdział 3
Cele i zadania Szkoły
§ 6.
1.
Podstawowym celem Szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów i dzieci do ich dalszej
edukacji oraz życia w społeczeństwie.
2.
Szkoła, dążąc do realizacji swoich celów, wykonuje zadania dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze, określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając
program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły, m. in. poprzez:
a)
prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach;
b) organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek dydaktycznych
i turystyczno-krajoznawczych;
c) udział uczniów w zajęciach kół przedmiotowych i kół zainteresowań;
d) wzbudzanie w uczniach potrzeb korzystania z różnych źródeł wiedzy
i wskazania im sposobów ich wykorzystania;
e)
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych
zgodnie z odrębnymi przepisami;
f) organizowanie obozów naukowych;
2) kształtuje środowisko wychowawcze uczniów i dzieci sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, m. in. poprzez:
6
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
a) diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dzieci oraz ich oczekiwań w tym
zakresie;
b) systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i dzieci, bieżące korygowanie
zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, zgodnie
z programem wychowawczym Szkoły;
c) przydział każdej klasie jednego, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania,
nauczyciela wychowawcy;
d) stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów i dzieci;
e) kontakt uczniów i dzieci oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym;
f) współpracę Szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
g) udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i dzieciom jej
potrzebującym;
h) wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci;
i) współpracę Szkoły z innymi instytucjami pomocnymi w kształtowaniu środowiska
wychowawczego uczniów i dzieci;
j) współudział samorządu uczniowskiego w życiu Szkoły.
§ 7.
1.
Szkoła udziela uczniom i dzieciom pomocy materialnej poprzez:
1) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów, ośrodek
pomocy społecznej, organizacje charytatywne oraz Szkołę;
2) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
3) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie obozów, kolonii oraz półkolonii,
w miarę posiadanych środków i możliwości organizacyjnych;
4) wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej;
5) udzielanie uczniom pomocy o charakterze socjalnym, zgodnie z oddzielnymi przepisami.
2.
Wniosek o przyznanie uczniowi lub dziecku pomocy materialnej składa wychowawca lub
rodzice.
7
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatruje Szkolna Komisja Pomocy Materialnej,
zwana dalej „Szkolną Komisją” powołana przez Dyrektora.
4.
Pomoc materialną przyznaje Dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Szkolną
Komisję.
5.
Szkoła realizując zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i dzieciom
współpracuje z Organem Prowadzącym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Polkowicach oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.
§ 8.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych
3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:
1) niepełnosprawnym
2) niedostosowanym społecznie
3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym
4) ze szczególnymi uzdolnieniami
5) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się
6) z zaburzeniami komunikacji językowej
7) z chorobami przewlekłymi
8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych
9) z niepowodzeniami edukacyjnymi
10) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych
warunków bytowych rodziny
11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
kulturowymi lub zmianą środowiska
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia
8
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2) rodziców ucznia
3) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem
4) poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej
5) pielęgniarki szkolnej
6) asystenta rodziny
7) kuratora sądowego
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:
1) klas terapeutycznych
2) zajęć rozwijających uzdolnienia
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych terapeutycznych
5) porad i konsultacji
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi
3) placówkami doskonalenia nauczycieli
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników do 5, czas trwania – 60 minut.
2) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba
uczestników wynosi do 4. Czas trwania – 60 minut.
3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10. Czas trwania – 60 minut.
9
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia te organizowane są dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Podczas zajęć powinny być stosowane aktywne metody nauczania. Liczebność
grupy maksymalnie 8 osób. Czas trwania zajęć – 45 minut.
5) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia te organizowane są dla uczniów mających
trudności w nauce i problemy z opanowaniem wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczebność grupy do 8 uczniów. Czas
trwania zajęć – 45 minut.
7. Zadania nauczycieli
1) udzielają dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów
3) planują sposób ich zaspokojenia, w tym:
a) w klasach I-III szkoły podstawowej obserwują i dokonują pomiarów pedagogicznych
mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień
b) informują wychowawcę klasy o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną
c) nauczyciel specjalista opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla
ucznia, dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania
uczniowi dalszej pomocy
8. Zadania dyrektora
1) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
2) powołuje zespoły składające się z wychowawcy klasy, nauczycieli uczących
w danej klasie oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem
3) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu – wychowawca klasy
4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
oraz
wymiar
godzin,
w
których
poszczególne formy będą realizowane
5) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla dziecka formach, sposobach
i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin
6) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologicznopedagogicznej w tym specjalistycznej.
10
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
9. Zadania zespołu
1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dokonuje oceny efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, formułuje wnioski i zalecenia do dalszej
pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy
4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
10. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
1) porad
2) konsultacji warsztatów i szkoleń.
12. Dla uczniów niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
a) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny dostosowanie do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
b) zajęcia specjalistyczne
c) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne i inne zajęcia dostosowane do indywidualnych
potrzeb uczniów
d) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
2) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący
i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
a) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
b) opracowuje Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający zalecenia
zawarte w orzeczeniu
c) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej uczniowi
d) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu
11
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
e) program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
§ 9.
Szkoła realizuje również inne, niż wymienione w § 6, zadania wynikające z ustawy i wydanych na
jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności:
1) umożliwia uczniom kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
2) zapewnia poszanowanie odrębności religijnej i kulturowej;
3) organizuje opiekę nad uczniami i dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do
Szkoły, m. in. poprzez:
a) likwidację barier budowlanych w budynku Szkoły ( w miarę możliwości);
b) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym;
c) indywidualizację pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych
z różnych przedmiotów nauczania w zależności od rodzaju niepełnosprawności;
d) prowadzenie pracy z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie
z zaleceniami lekarskimi;
e) zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia i dziecka na podstawie
wniosku poradni psychologiczno – pedagogicznej;
f) utrzymywanie kontaktów uczniów
pobierającymi naukę w domu;
uczęszczających
do
Szkoły
z
uczniami
4) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów
nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, m. in. poprzez:
a) indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym;
b) organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych, w miarę możliwości
finansowych Szkoły;
c) przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach interdyscyplinarnych,
przedmiotowych i tematycznych;
d) uczestniczenie uczniów i dzieci w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
i regionalnego;
12
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
e) udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 10.
1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i dzieci oraz potrzeb
środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi przebywającymi w Szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez:
a)
dbanie, by budynek Szkoły oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadały
ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie;
b)
organizowanie dla pracowników Szkoły różnych form szkolenia
bezpieczeństwa i higieny pracy;
c)
zapewnienie uczniom i dzieciom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich
form zajęć szkolnych;
d)
organizowanie dyżurów nauczycielskich wg. następujących zasad:
-
w zakresie
dyżury pełnią nauczyciele według ustalonego harmonogramu,
- dyżury pełnione są wewnątrz budynku i na terenie posesji Szkoły,
- dyżury rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, trwają
w czasie przerw międzylekcyjnych, a kończą po 10 minutach od zakończenia
ostatniej lekcji,
- nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest bezpośrednio za bezpieczeństwo uczniów
i dzieci oraz porządek i ład w rejonie objętym jego opieką;
2) sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie
wycieczek organizowanych przez Szkołę, m. in. poprzez:
a) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 30 uczniów lub do 25 dzieci
w czasie wyjścia poza teren Szkoły w granicach miasta Polkowice;
b) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów lub do 10 dzieci,
w czasie wyjścia (wyjazdu) z uczniami lub dziećmi poza granice administracyjne miasta
Polkowice;
13
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
c) zapewnienie opieki grupie uczniów lub dzieci w zakresie turystyki kwalifikowanej wg.
odrębnych przepisów;
d) zapoznanie uczniów i dzieci z regulaminem wycieczki oraz jego egzekwowanie;
3) organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami i dziećmi, m. in. poprzez:
a) opiekę pielęgniarską w ustalonych godzinach;
b) sprawowanie szczególnej opieki nad uczniami i dziećmi z problemami
zdrowotnymi;
c) udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach;
d) edukację prozdrowotną ( np. zielone szkoły);
e) współpracę z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych i Terenową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.
2. Wszyscy uczniowie, którzy w uzasadnionych sytuacjach przybędą do szkoły przed 745
zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej.
2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i dzieci, ustanawia się alarm dźwiękowy, po
usłyszeniu którego następuje natychmiastowa ewakuacja uczniów, dzieci i pracowników
z budynku Szkoły – 3 długie sygnały dźwiękowe (dzwonki). Ewakuacja następuje zgodnie
z odrębnymi przepisami bhp i ppoż.
Rozdział 4
Organy Szkoły
§ 11.
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Rada Samorządu Uczniowskiego.
2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1:
1)
działa, oprócz Dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może
być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły;
14
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2)
posiada możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
określonych w ustawie i Statucie;
3)
ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem
kompetencji tego organu lub przepisów prawa;
4)
może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów;
5)
zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Szkoły o podejmowanych
i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy
służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Szkoły podaje się do ogólnej wiadomości, o ile
przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Przepływ informacji między organami odbywa się:
1) w czasie zebrań organów;
2) przez radiowęzeł szkolny;
3) przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń;
4) dla nauczycieli, poprzez księgę zarządzeń;
5) dla rodziców, w czasie zebrań i uroczystości;
6) poprzez stronę internetową szkoły.
§ 12.
1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy Szkoły, a w szczególności:
1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w Szkole;
b) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rady;
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
15
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
d) realizowanie zaleceń, uwag i wniosków Kuratora Oświaty oraz powiadamianie go o ich
wykonaniu;
e) dokonywanie ocen pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela;
f) dbanie o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
g) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
h) analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej,
i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Szkoły;
wychowawczej
i) dbanie o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
j) dbanie o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
k) dbanie o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu;
l) inspirowanie
nauczycieli
i organizacyjnych;
do
innowacji
pedagogicznych,
metodycznych
ł) nadzorowanie i odpowiadanie za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji
przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość
wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
m) dbanie o przestrzeganie Statutu Szkoły;
n) przedkładania Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku
szkolnego ogólnych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz
informacji o działalności szkoły;
o) przedstawianie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
p) opracowywanie oferty realizacji w szkole dwóch godzin zajęć z wychowania
fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po jego zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
r) opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli, w tym tematyki szkoleń i kursów.
2) w zakresie zarządzania i kierowania pracą Szkoły:
a) kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
16
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
c) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
d) wyrażanie zgody na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne
organizacje - z wyjątkiem organizacji politycznych;
e) ustalanie organizacji pracy Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
f) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
g) podejmowanie decyzji o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
h) wstrzymywanie wykonania uchwał organów Szkoły niezgodnych z przepisami prawa;
i) realizowanie zaleceń i wniosków Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty;
j) planowanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony;
k) współpraca z organami Szkoły oraz instytucjami i organizacjami społecznymi,
działającymi na rzecz edukacji;
l) współdziałanie z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty;
ł) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy;
m) zawiadamianie w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi
podlegają;
n) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe
w obwodzie szkoły dzieci;
o) dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną;
p) podawanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolnego zestawu podręczników,
który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
r) dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego
17
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
urządzeń na obiektach wokół szkoły;
s) organizowanie i sprawowanie kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3) w zakresie prawa pracy:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
b) zapewnianie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
c) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom Szkoły;
d) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom
Szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e) zasięganie opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej w sprawie
utworzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich;
f) powierzanie stanowiska wicedyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego
w Szkole, a także odwoływanie z nich;
g) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków pracowniczych;
h) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
i) współpraca z zakładowymi organizacjami związków zawodowych;
j) dokonywanie okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych
na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane kryteria oceny;
k) decydowanie o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
l) organizowanie służby przygotowawczej pracownikom samorządowym zatrudnionym
na stanowiskach urzędniczych w szkole;
ł) opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych;
m) odbieranie ślubowania od pracowników zgodnie z Ustawą o samorządzie
terytorialnym;
n) dokonywanie innych , niż wymienione w lit. a-m czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy.
18
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:
a) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmowanie
sprawozdania z realizacji tego planu;
b) przydzielanie opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela
kontraktowego lub nauczyciela mianowanego;
c) zapewnianie pomocy nauczycielom odbywającym staż;
d) ustalanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
e) wyrażanie zgody na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu;
f) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela kontraktowego;
g) nadawanie nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego lub odmawianie nadania tego
stopnia;
h) prowadzenie rejestru zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
i)
przechowywanie dokumentacji związanej z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
j)
uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
2) w zakresie spraw uczniowskich:
a) sprawowanie opieki nad uczniami i dziećmi oraz tworzenie im warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego;
b) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego uczniów oraz obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci z obwodu szkolnego przydzielonego Szkole;
c) udzielanie zezwoleń na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki oraz
wyznaczanie uczniowi nauczyciela – opiekuna;
d) podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału;
e) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym
do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie;
19
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
f) nagradzanie i karanie uczniów w przypadkach określonych w Statucie;
g) ustalanie wysokości stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
h) przyznawanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
i) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
j) dbanie o zapewnienie uczniom i dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki;
k) odpowiadanie za warunki i sposób organizowania w Szkole krajoznawstwa i turystyki, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
l) dbanie o przestrzeganie praw dziecka oraz praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach;
ł) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami
na terenie Szkoły;
m) dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanym
ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.
6) w zakresie administrowania mieniem Szkoły:
a) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Szkoły oraz
sprawowanie nadzoru nad jej działalnością;
b) organizowanie wyposażania Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
c) organizowanie przeglądów technicznych budynku szkolnego oraz prac
konserwacyjno – remontowych;
d) organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku szkolnego;
e) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole;
f) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników;
g) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów, dzieci i pracowników
Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły.
20
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2. Dyrektor w czasie swojej nieobecności upoważnia wicedyrektora do spraw dydaktycznych
a w kolejności wicedyrektora do spraw wychowawczych do podejmowania decyzji
i podpisywania pism związanych z bieżącymi sprawami szkoły.
§ 13.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Działa w oparciu o ustalony przez siebie
regulamin.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. W wyjątkowych przypadkach (posiedzenie klasyfikacyjne) Rada Pedagogiczna może obradować
w składzie ograniczonym do nauczycieli uczących na danym etapie nauczania. Przyjęte wówczas
uzgodnienia dotyczące uczniów muszą zostać zatwierdzone na najbliższym plenarnym
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
4. Udział członków Rady Pedagogicznej w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, za naruszenie której grozi
odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub karna, w zależności od wagi sprawy.
6. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy:
1) zwoływanie zebrań Rady Pedagogicznej;
2) prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej;
3) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zebrania;
4) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;
5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) Uchwalanie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
21
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
5) uchwalanie Statutu Szkoły i wprowadzanie zmian do Statutu (nowelizacja) ;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydata na stanowisko dyrektora ustalonego przez Organ Prowadzący, jeżeli do
konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata;
6) zamiar przedłużenia przez Organ Prowadzący powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny
okres, bez konkursu;
7) zamiar powierzenia przez Dyrektora nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego oraz odwołania z niego;
8) zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania lub
indywidualny tok nauki;
9) średnią ocen wymaganą do przyznania stypendium ustalaną przez komisję stypendialną;
10) wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
ustalane przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
12) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
13) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian ( nowelizacji) do Statutu i upoważnia dyrektora
do obwieszczenia tekstu ujednoliconego statutu.
10. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wchodzą w skład komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora.
22
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
w Szkole.
§ 14.
1. W Szkole działa Rada Rodziców, jako kolegialny organ społeczny, stanowiący reprezentację
rodziców uczniów Szkoły. Zasady tworzenia Rad Rodziców określa ustawa.
2. Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie:
a) regulaminu swojej działalności, określającego zakres spraw, o których mowa
w ustawie;
b) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego;
2) opiniowanie:
a) szkolnych zestawów programów nauczania;
b) dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu
zawodowego;
c) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
d) podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;
3) wnioskowanie do Dyrektora o:
a) powstanie Rady Szkoły;
b) dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty;
4) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania
lub szkolnym zestawie podręczników.
3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do:
1) Organu Prowadzącego;
2) Kuratora Oświaty;
3) wszystkich organów Szkoły.
23
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4. Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji rozpatrującej odwołanie ucznia lub jego
rodziców od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
5. W celu wspierania statutowej działalności Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
§ 15.
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski stanowiący statutowy organ i reprezentujący
społeczność uczniowską.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje uczniów klas IV – VI. W jej skład wchodzi 10
uczniów klas IV- VI wyłonionych drogą wyborów.
3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do zakończenia danego roku
szkolnego.
4.
Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii
Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów, a ponadto:
1) opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego Szkoły;
2) organizowanie pomocy koleżeńskiej;
3) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz Szkoły i środowiska;
4) rozstrzyganie sporów między uczniami;
5) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
6) redagowanie treści umieszczanych na tablicy z informacjami o pracy Szkoły;
7) współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego.
5.
Tryb wyborów oraz zasady działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego.
24
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
§ 16.
1. Spory wynikłe między organami Szkoły rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze
negocjacji.
2. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane
zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może przystąpić
w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa Szkoły.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji strony przystępują do kolejnej
próby rozstrzygnięcia konfliktu na drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on
stroną konfliktu.
5. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza organów,
których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. Mediatorem może być również
osoba spoza Szkoły, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą
zaakceptować obie strony konfliktu.
6. W przypadku nierozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których
dotyczy konflikt, poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba spoza Szkoły, która zawodowo
zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie
strony konfliktu, przedstawiciel Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się
rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny.
Rozdział 5
Organizacja Szkoły
§ 17.
1. W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I (jesienno – zimowy) i semestr II
(wiosenno – letni).
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Szkole przez pięć dni
w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły
25
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
w danym roku szkolnym, ustala 6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego ustalić inne
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania
zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
§ 18.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 19.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów lub dzieci.
2. Liczba uczniów lub liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 26. Nie tworzy się nowego
oddziału tego samego poziomu nauczania, jeżeli minimalna liczba uczniów lub dzieci wynosi 18.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów w oddziale
może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
§ 20.
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy uczniów i nauczycieli.
2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo –
lekcyjnym.
26
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Jednostką rozliczeniową dla zajęć edukacyjnych w klasach I-VI jest 45 minut, natomiast
jednostką rozliczeniową dla innych zajęć jest 60 minut.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów oraz porządku na terenie szkoły, dyrektor może wydać zarządzenie
o skróceniu w danym dniu lub w części dnia, zajęć edukacyjnych o maksymalnie 1/3 czasu.
5. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerw po czwartej i po piątej lekcji ,
które trwają po 20 minut oraz przerwy po siódmej lekcji, która trwa 5 minut. W przypadku,
o którym mowa w ust. 4., przerwy skraca się odpowiednio do 5 i 10 minut.
§ 21.
1. Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa dokonuje się uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez
Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawach ramowych planów nauczania.
2. Podziału oddziałów na grupy, z uwzględnieniem ust. 1, dokonuje się na zajęciach
z następujących przedmiotów:
1) języków obcych w klasach od I do VI – jeżeli liczba uczniów w danym oddziale przekroczy
24 osoby;
2) wychowania fizycznego – podziału dokonuje się według płci oraz w przypadku, jeżeli liczba
uczniów tej samej płci przekroczy liczbę 26;
3) informatyki – bez względu na liczbę uczniów w oddziale.
3. Za zgodą Organu Prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy również
w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2.
§ 22.
1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
Zajęcia dodatkowe mają formę:
1) zajęć w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań;
2) zajęć , zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych;
3) udziału uczniów
środowiskowych;
w konkursach
,
imprezach
i
uroczystościach
szkolnych
oraz
4) udziału uczniów w cyklicznej edukacji kulturalnej, wycieczkach, warsztatach.
27
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2.
Zajęcia dodatkowe Szkoła organizuje w ramach posiadanych środków finansowych.
3.
Liczba uczestników kół przedmiotowych i kół zainteresowań, zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.
4.
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów lub
dzieci.
5.
Liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynosi od 2 do 5 uczniów lub dzieci,
zajęć dydaktyczno- wyrównawczych od 4 do 8, zajęć socjoterapeutycznych od 2 do 10 uczniów
lub dzieci, zajęć logopedycznych od 2 do 4 uczniów lub dzieci.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone w mniejszych grupach lub indywidualnie.
§ 23.
1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni:
a) komputerowych z dostępem do Internetu,
b) języków obcych,
2) biblioteki (wypożyczalni i czytelni);
3) świetlicy szkolnej;
4) gabinetu Dyrektora;
5) gabinetów wicedyrektorów;
6) sekretariatu;
7) pokoju nauczycielskiego;
8) pielęgniarki szkolnej;
9) gabinetu pedagoga szkolnego;
10) gabinetu stomatologicznego;
11) gabinetu terapii pedagogicznej;
28
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
12) gabinetu logopedycznego;
13) trzech zewnętrznych boisk sportowych;
14) dwóch sal gimnastycznych z zapleczem;
15) sali gier i zabaw;
16) stołówki szkolnej;
17) pomieszczeń kuchennych;
18) pomieszczeń dla organizacji uczniowskich;
19) pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
20) szatni;
21) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
22) gabinetu psychologa szkolnego.
23) sklepiku szkolnego;
24) archiwum;
25) basenu krytego z zapleczem.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, są przystosowane i wyposażone adekwatnie do funkcji,
jakie mają pełnić.
§ 24.
1. Dla uczniów, którzy dłużej przebywają w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców,
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom
opieki pozalekcyjnej, Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe.
2. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w tygodniowym planie zajęć, po
konsultacji z kierownikiem świetlicy, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców
(opiekunów prawnych) uczniów korzystających z opieki świetlicy.
3. Świetlica jest czynna od godz. 645 do 1615 w dniach, w których odbywają się w Szkole
zajęcia dydaktyczne.
29
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4. Zajęcia w prowadzone są w grupach świetlicowych, w których pod opieką jednego
wychowawcy jest nie więcej niż 25 uczniów.
5. Do podstawowych zadań realizowanych w świetlicy należą zadania opiekuńcze,
wychowawcze i dydaktyczne, a w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej w bezpiecznych
warunkach przed i po zajęciach lekcyjnych,
2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć
w tym zakresie,
3) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez
organizowanie różnorodnych form zająć,
4) pomoc dzieciom w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
5) kształtowanie nawyków w zakresie higieny osobistej i otoczenia oraz dbałości
o własne zdrowie,
6) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i postaw prospołecznych,
7) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, korygowanie nieprawidłowych
zachowań,
8) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy oraz
pedagogiem i psychologiem szkolnym,
9) współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym,
10) umożliwienie wychowankom korzystanie z posiłków obiadowych,
11) zapewnienie opieki uczniom w stołówce szkolnej.
6. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni)
wypełniając Kartę zgłoszenia. Wzór wniosku określa Dyrektor Szkoły.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy lub odmowie podejmuje Dyrektor Szkoły
porozumieniu z kierownikiem świetlicy i pedagogiem szkolnym. Od odmownej decyzji
Dyrektora Szkoły można odwołać się do Burmistrza Polkowic.
8. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy
i nauczyciela – wychowawcy określa Dyrektor Szkoły.
9. Szczegółową organizację funkcjonowania placówki normuje Regulamin świetlicy szkolnej –
opracowany przez kierownika świetlicy, zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę
Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
§ 25.
1. Biblioteka szkolna jest:
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy i innych nauczycieli, oraz indywidualnie
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
2) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów, nauczycieli, innych
pracowników szkoły oraz rodziców.
30
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz
rodzice uczniów i dzieci. W razie potrzeby mogą przebywać tam uczniowie z klas IV – VI
oczekujący na połączenie autobusowe.
3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.
4. Korzystanie z pomieszczeń bibliotecznych i jej zbiorów realizowane i przestrzegane jest przez
czytelników zgodnie z odrębnym regulaminem: wypożyczalni i czytelni.
5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) wypożyczanie zbiorów z wypożyczalni;
3) korzystanie ze zbiorów w czytelni na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę
w uzasadnionych przypadkach;
4) prowadzenie zajęć realizujących program ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza
i medialna”;
5) korzystanie z komputera, Internetu i programów multimedialnych.
6. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.
§ 26.
1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i materiały audiowizualne, z zakresu:
1) wydawnictw informacyjnych;
2) podręczników szkolnych i programów nauczania dla nauczycieli;
3) literatur podstawowych i uzupełniających do języka polskiego;
4) lektur dla uczniów;
5) beletrystyki pozalekturowej;
6) wydawnictw psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych z różnych przedmiotów
nauczania.
2. Podstawę doboru książek, czasopism i innych materiałów stanowią zadania dydaktyczno –
wychowawcze Szkoły oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną
i pozostałych czytelników.
31
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
4. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 34.
§ 27.
1. W ramach zajęć pozalekcyjnych Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z sal lekcyjnych, sal
gimnastycznych oraz basenu.
2. Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się pod nadzorem
pracownika pedagogicznego Szkoły.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 28.
1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole należą:
1) nauczyciele, w tym wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych;
2) wychowawcy świetlicy;
3) pedagog szkolny;
4) nauczyciele bibliotekarze;
5) logopeda;
6) psycholog.
3. Do zadań pracowników administracyjnych, należą czynności związane z prowadzeniem
dokumentacji księgowej, dokumentacji osobowej pracowników, dokumentacji uczniowskiej,
organizowaniem pracy obsługi oraz wykonywaniem innych prac biurowych.
Do pracowników administracyjnych Szkoły należą :
1)
pracownicy księgowości;
2)
kierownik administracyjno - gospodarczy;
3)
pracownicy kadr;
32
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4)
sekretarz szkoły;
5)
specjalista ds. BHP;
6)
intendent.
4. Do zadań pracowników obsługi należy przygotowanie obiadów dla uczniów, utrzymanie
pomieszczeń obiektów i posesji Szkoły w należytym ładzie i porządku oraz wszystkich
urządzeń w sprawności technicznej.
Do pracowników obsługi Szkoły należą :
1) sprzątaczki;
2) woźna;
3) konserwatorzy;
4) ratownicy;
5) kucharki;
6) pomoce kuchenne;
7) stróże nocni.
5. W Szkole tworzy się niepedagogiczne stanowiska kierownicze:
1) głównego księgowego;
2) kierownika gospodarczego.
6. W Szkole jest pielęgniarka szkolna, której stosunek pracy oraz szczegółowe kompetencje
określają oddzielne przepisy Ministra Zdrowia. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki
szkolnej należy w szczególności dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów i dzieci, o stan
sanitarnohigieniczny Szkoły. Pielęgniarka, wykonując swoje zadania, współpracuje
z Dyrektorem, wychowawcami i rodzicami uczniów.
7. Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 3-5, określają zakresy obowiązków
i uprawnień tych pracowników, umieszczone w ich dokumentacji osobowej.
8. Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników wymienionych w ust. 3 – 5,
uzależniona jest od potrzeb Szkoły oraz jej możliwości finansowych.
9. Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych reguluje Karta
Nauczyciela, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi – ustawa o pracownikach
samorządowych, oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
33
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
§ 29.
1. Dyrektor Szkoły realizuje swoje zadania przy pomocy następujących kierowniczych stanowisk
pedagogicznych:
1) wicedyrektora ds. dydaktycznych;
2) wicedyrektora ds. wychowawczych;
3) kierownika świetlicy.
2. Do kompetencji nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych w przydziale czynności;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli;
3) przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli, w stosunku do których sprawują
bezpośredni nadzór pedagogiczny;
4) przygotowywanie projektów dokumentacji szkolnej z zakresu swoich kompetencji;
5) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą Szkoły
w zakresie swoich kompetencji;
6) organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli;
7) przygotowanie materiałów sprawozdawczych i dokonanie analizy danych, dotyczących
efektów kształcenia, wychowania i opieki, w zakresie przydzielonych obszarów działania;
8) inne kompetencje i zadania, określone w szczegółowym przydziale czynności.
3. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego obowiązki pełnią w kolejności wicedyrektor do
spraw dydaktycznych i wicedyrektor do spraw wychowawczych.
4. Wicedyrektorzy podejmują inne decyzje niż bieżące na podstawie pisemnego upoważnienia
dyrektora.
§ 30.
1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za
jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i dzieci.
2. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci poprzez:
34
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
a) rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
b) przestrzeganie oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów i dzieci zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych;
c) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych;
2) prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez:
a) właściwy dobór programów nauczania oraz podręczników,
b) właściwy dobór treści zajęć i sposobów ich przekazywania,
c) monitorowanie podstawy programowej,
d) właściwe rozplanowanie materiału nauczania i jego realizację,
e) utrwalanie omówionych partii materiału nauczania,
f) stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu,
g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych uczniów i dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
h) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I
szkoły podstawowej.
3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
a)
sprawowanie opieki nad przydzieloną salą lekcyjną,
b)
zgłaszanie usterek, zapotrzebowania na doposażenie sali lub wymianę zużytego sprzętu
na nowy,
zabezpieczenie wartościowego sprzętu szkolnego lub pomocy naukowych,
c)
d) dbanie o estetykę pomieszczeń dydaktycznych;
4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez:
a) prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,
b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
c) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla chętnych uczniów,
d) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom,
35
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
5) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
o rozpoznanie potrzeb uczniów i dzieci, poprzez:
szkolnych,
w
oparciu
a) diagnozowanie potrzeb uczniów i dzieci oraz przyczyn niepowodzeń,
b) współpracę w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych ucznia i dziecka
z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia i dziecka, pedagogiem szkolnym
i specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
c) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów i dzieci wymagających pomocy
w zrozumieniu materiału nauczania,
d) zachęcanie uczniów i dzieci zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom
i dzieciom z trudnościami w nauce;
6) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie nauczanego przedmiotu
lub rodzaju prowadzonych zajęć poprzez:
a) podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych,
b) udział w konferencjach metodycznych i korzystanie z pomocy doradców metodycznych,
c) inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego,
e) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie badania jakości swojej
pracy,
f) samokształcenie z wykorzystaniem najnowszej literatury z zakresu metodyki nauczania;
7) prowadzeniem dokumentacji szkolnej, wg zasad określonych odrębnymi przepisami.
3. Nauczyciele składają Dyrektorowi roczne lub półroczne rozkłady materiału nauczania do dnia 10
września każdego roku.
4. Nauczyciele stażyści opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.
Nauczyciele kontraktowi opracowują scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć, które są
hospitowane, zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz prowadzonych lekcji otwartych.
5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy
metodycznego, pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy,
pracowników Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz specjalistów
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polkowicach, w formie indywidualnych
konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach
doskonalenia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
36
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
6. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmienić nauczyciela danego
przedmiotu na pisemny umotywowany wniosek więcej niż połowy rodziców uczniów lub dzieci
danego oddziału.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, następuje od drugiego semestru lub nowego roku szkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana może nastąpić w każdym czasie trwania roku
szkolnego.
8. Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale z przyczyn, o których mowa w ust. 6, traci
z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć godziny ponadwymiarowe.
9. Szkoła może przyjąć słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych
kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
§ 31.
1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor
przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.
2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy:
1) wypracowanie wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu regulującego
wzajemne prawa i obowiązki;
2) pomoc w opracowaniu przez nauczyciela projektu planu rozwoju zawodowego na okres
stażu;
3) prowadzenie zajęć edukacyjnych, których obserwatorem będzie nauczyciel odbywający staż
i omawianie z nim obserwowanych zajęć;
4) uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego
staż i omawianie obserwowanych zajęć;
5) wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych;
6) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
7) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela kontraktowego.
3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż lub opiekuna stażu;
2) w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;
37
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3) w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną;
4) w przypadku niewywiązywania się z jego obowiązków;
§ 32.
1.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy nauczycieli, którego
zadaniem jest w szczególności:
a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz w miarę potrzeb jego
modyfikowanie
b) współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału
c) wymiany informacji.
2.
Spotkania zespołu odbywają się minimum dwa razy w trakcie roku szkolnego.
3.
Przewodniczącym zespołu klasowego nauczycieli jest wychowawca danego oddziału, który
sporządza notatki ze spotkań.
4.
Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu
przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej
„przewodniczącym”.
5.
W Szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) nauczania wczesnoszkolnego, w skład którego wchodzą wychowawcy klas I-III oraz
Oddziałów Przedszkolnych;
2) przedmiotów humanistycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele:
a) języka polskiego,
b) historii;
3) matematyczno – przyrodniczy, w skład którego wchodzą nauczyciele:
a) matematyki,
b) techniki,
c) przyrody,
d) informatyki;
4) języków obcych;
5) wychowania fizycznego;
38
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
6) wychowawców świetlicy szkolnej;
7) przedmiotów humanistyczno – artystycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele:
a) nauczyciele bibliotekarze;
b) plastyki;
c) muzyki;
d) religii.
6.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania , korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i stosowanych podręczników;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru
dydaktycznego;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
metodycznego, w szczególności dla początkujących nauczycieli;
oraz
doradztwa
4) planowanie i realizacja działań edukacyjno-wychowawczych;
5) wspólne opiniowanie przygotowanych
i eksperymentalnych programów nauczania.
w
Szkole
autorskich,
innowacyjnych
6) ocenę efektów kształcenia i konstruowanie programów naprawczych
7.
Do zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych należy w szczególności:
1) kierowanie pracami zespołu;
2) opracowywanie planów pracy zespołu;
3) organizowanie spotkań zespołu;
4) organizowanie lekcji koleżeńskich;
5) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia;
6) analizowanie pracy zespołu;
7) sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności zespołu
oraz wniosków do dalszej pracy.
39
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
8.
W Szkole działa Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzą wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy, koordynator ds. bezpieczeństwa i pedagog szkolny. Pracą zespołu
wychowawczego kieruje wicedyrektor ds. wychowawczych. Do zadań Zespołu
Wychowawczego należy między innymi:
1) przygotowanie propozycji programu wychowawczego Szkoły oraz programu profilaktyki;
2) rozstrzyganie o sposobach załatwienia spraw wychowawczych wymagających interwencji
Szkoły;
3) wypracowanie kryteriów oceniania zachowania;
4) współudział w organizowaniu pomocy materialnej uczniom i dzieciom tej pomocy
potrzebującym.
9.
W miarę potrzeb, w Szkole tworzy się zespoły problemowo – zadaniowe, doraźnie powoływane
do wykonania specyficznych, nieplanowanych wcześniej zadań Szkoły. Pracami zespołów
kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora.
§ 33.
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Wychowawca w miarę możliwości prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania
w Szkole.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i dziećmi danego
oddziału, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów i dzieci, proces ich uczenia
się i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów i dzieci;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
i dzieci oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia i dziecko;
2)
planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski;
40
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
b) zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka;
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) wzajemnego wspierania się w działaniach wychowawczych,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów i dzieci.
6) występuje do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników
ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego określonego
we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo
zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie.
5. Wychowawca spełnia swoje zadania, dopasowując metody wychowawcze odpowiednio do
wieku uczniów i dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych po przeprowadzeniu
diagnozy indywidualnej i diagnozy zespołu.
6. Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów
i dzieci
1) obowiązkowo w formie cyklicznych zebrań i konsultacji,
2) doraźnie, w miarę potrzeb.
7. Wychowawca klasy czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów. Współpracuje
w tym zakresie z pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły.
8. Wychowawca prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania i wychowania w oddziale, nad
którym powierzono mu opiekę.
9. Wychowawcy klas IV - VI prowadzą zeszyt, w którym są odnotowywane uwagi dotyczące
pozytywnego i negatywnego zachowania. W uzasadnionych przypadkach wychowawca
prowadzi indywidualną dokumentację ucznia.
10. W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor powierza pełnienie
w zastępstwie obowiązków wychowawcy innemu nauczycielowi.
41
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
11. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zmienić wychowawcę oddziału na
pisemny umotywowany wniosek większości rodziców uczniów danego oddziału.
§ 34.
1. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela
bibliotekarza należy w szczególności:
1)
gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami oraz
przeprowadzanie ich selekcji;
2)
prowadzenie ewidencji zbiorów;
3)
opracowywanie
konserwacja);
4)
udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory
biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;
5)
organizowanie różnych form pracy czytelniczej;
6)
zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im
swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek;
7)
przygotowanie uczniów i dzieci do samodzielnego doboru wartościowych książek
i innych materiałów bibliotecznych;
8)
tworzenie
warunków
do
poszukiwania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
9)
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;
zbiorów
(klasyfikacja,
katalogowanie,
przez
opracowanie
czytelników,
techniczne,
porządkowania
10) udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych
stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika;
11) wdrażanie uczniów i dzieci do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami
i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych typów wydawnictw
i pomocy bibliotecznych;
12) informowanie czytelników o nowościach bibliotecznych.
2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie miasta,
głównie w zakresie wymiany doświadczeń.
42
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z bibliotekami miejskimi oraz z biblioteką pedagogiczną
w zakresie wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarza oraz w pozyskiwaniu nowości
wydawniczych i nawiązywaniu korzystnej współpracy z wydawnictwami szkolnymi.
§ 35.
1. W Szkole zatrudnieni są pedagog szkolny i psycholog szkolny.
2. Pedagog szkolny wspomaga wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów i dzieci
w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, a w szczególności:
1) diagnozuje oraz ocenia potrzeby uczniów i dzieci w zakresie opiekuńczo- wychowawczym;
2) wspomaga wychowawców klas w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku nauki;
3) udziela wychowawcom i rodzicom pomocy w ich pracy z uczniami i dziećmi sprawiającymi
trudności wychowawcze;
4) współdziała w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;
5) współdziała z dyrekcją szkoły w organizacji pomocy dydaktycznej uczniom i dzieciom
w zakresie wyrównywania braków w nauce;
6) organizuje formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
7) przeciwdziała wszystkim formom niedostosowania społecznego uczniów;
8) organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej:
9) organizuje i koordynuje działania profilaktyczne;
10) wspiera nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym.
3. Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała z organizacjami
społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi
instytucjami wspomagającymi rodzinę.
4. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
a) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych
możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu określenia odpowiednich form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
c) udzielanie pomocy uczniom i dzieciom w eliminowaniu napięć psychicznych wynikających
43
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
z niepowodzeń szkolnych;
d) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
e) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego
Szkoły i Programu Profilaktyki.
§ 36.
1. W Szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy udzielanie pomocy uczniom
i dzieciom z zaburzeniami mowy oraz wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców
w ich działaniach w tym zakresie. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz, ustalenie indywidualnego programu pracy dla każdego
ucznia i dziecka objętego terapią logopedyczna;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej wśród uczniów i dzieci
z zaburzeniami mowy;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów i dzieci oraz rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia i dziecka;
6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych
z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki.
nauczycieli,
wynikających
§ 37.
1.
W Szkole działa Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa, zwany dalej „Koordynatorem”,
którego zadaniem jest integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz współpraca ze
środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
2.
Koordynator powoływany jest przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców.
3. Koordynator powoływany jest spośród nauczycieli zatrudnionych w Szkole, na czas
nieokreślony.
4. Dyrektor może odwołać Koordynatora po zasięgnięciu opinii organów Szkoły:
1) na jego umotywowany wniosek;
2) w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy;
3) w przypadku ukarania go karą dyscyplinarną;
4) w przypadku niewywiązywania się z jego obowiązków;
44
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
5) na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców .
5. W szczególności do zadań Koordynatora należy:
1) stworzenie i czuwanie nad wewnętrznym systemem przeciwdziałania i zapobiegania
przemocy;
2) ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników Szkoły w celu poprawy
bezpieczeństwa;
3) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, dzieci,
rodziców) oraz środowiskowych w zakresie bezpieczeństwa;
4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w Szkole
programu wychowawczego i programu profilaktyki;
5) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach
kryzysowych i zagrożenia;
6) pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policją,
strażą pożarną) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
uczniów i dzieci;
7) zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami
pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa uczniów
i dzieci;
8) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;
9) współpraca z rodzicami i środowiskiem;
10) dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną;
11) propagowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów i dzieci na terenie szkoły.
6. Koordynator dokumentuje swoje działania i co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przedstawia
Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności.
Rozdział 7
Uczniowie Szkoły i ich rodzice
§ 38.
1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, które w roku 2014 kończą 5 lub 6 lat.
W określonych przypadkach, do oddziału przedszkolnego uczęszczają również dzieci do 8
roku życia, jeżeli dziecku odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
2. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które
w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcie spełniania
obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
45
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015
może rozpocząć dziecko urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r. , które zostało
objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.
§ 39.
1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się dzieci urodzone w 2007 roku
oraz urodzone w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. W roku szkolnym
2015/2016 przyjmuje się dzieci urodzone od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. i urodzone
w 2009r.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów:
2.1 z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły (wynikające z ewidencji ludności)
2.2 na wniosek rodziców zamieszkałych poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
3. Uczniów zamieszkałych poza obwodem przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:
1.
Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są pracownikami szkoły
3 pkt
2.
W szkole uczy się lub uczyło rodzeństwo dziecka
3 pkt
3.
4.
5.
6.
Rodzice (prawni opiekunowie) pracują w systemie zmianowym co powoduje, że
odbiór dziecka ze szkoły będzie realizowany przez najbliższą rodzinę
mieszkająca w pobliżu szkoły
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Polkowicach
Jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest absolwentem Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polkowicach
Inne ważne względy uwarunkowane sytuacją rodzinną
2 pkt
2 pkt
1 pkt
1 pkt
4. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:
 rodzice uczniów z obwodu szkoły składają w sekretariacie: „Zgłoszenie dziecka do
rejonowej szkoły podstawowej” w terminie od 1 marca do 31 marca.
 rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie „Wniosek o przyjęcie
dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej” w terminie od 1 marca do 31 marca.
5. Rekrutację klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna w skład której
wchodzą: wicedyrektor do spraw dydaktycznych, pedagog i psycholog szkolny.
Komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów przyjętych spoza obwodu w terminie do
20 kwietnia.
6. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 im Arkadego Fiedlera
w Polkowicach w roku szkolnym 2014/2015 przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze Gminy Polkowice. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww.
warunek, niż liczba wolnych miejsc w placówce w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2014/2015 obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw.
46
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora szkoły
z burmistrzem tzw. kryteria lokalne.
w uzgodnieniu
6.1 Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
6.2 Kryteria naboru:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kryteria
Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie kandydata przez rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria lokalne
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w
systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również
do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego
dziecko.
Dziecko:
- którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym
2014/2015 edukację przedszkolną lub
- z którego rodziny ubiega się o przyjęcie więcej niż 1 dziecko.
Dziecko, którego rodzice deklarują we wniosku pobyt
w przedszkolu 8 godzin i więcej.
Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w
gminie Polkowice i rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w urzędzie Skarbowym w Polkowicach.
Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do żłobka.
Dziecko:
- którego adres zamieszkania mieści się najbliżej siedziby danego
przedszkola lub
- którego miejsce pracy rodzica/rodziców (prawnych opiekunów)
mieści się w okolicy przedszkola lub
- które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej zlokalizowanej
w okolicy danego przedszkola.
Liczba
punktów
40 pkt
40 pkt
40 pkt
40 pkt
40 pkt
40 pkt
40 pkt
20 pkt
5 pkt
8 pkt
2 pkt
2 pkt
7. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego
Fiedlera w Polkowicach odbywa się wg. następującego harmonogramu:
1. Od 03 lutego do 24 lutego – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.
47
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2. Od 01 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału
przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.
3. Do 14 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci wstępnie
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4. Od 15 do 22 kwietnia - obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej
placówki.
5. Do 30 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.
6. Od 1 maja do 26 maja – terminy odwoławcze.
§ 40.
1. Uczniów przyjętych do pierwszych klas przydziela się do poszczególnych
wg zasad:
1) proporcjonalny podział uczniów ;
oddziałów
2) w miarę możliwości w równej liczbie dziewcząt i chłopców;
3) równy podział między wszystkie oddziały, uczniów z rozpoznanymi dysfunkcjami
psychicznymi lub fizycznymi.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców ucznia,
Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie oddziału przydzielonego wg zasad określonych
w ust. 1.
§ 41.
1.Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o Prawach
Dziecka, a w szczególności do:
1) zachowania jego tożsamości narodowej i kulturowej
2) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra innych osób
3) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową
oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole, w tym wpływ na wybór opiekuna samorządu
uczniowskiego, nadawanie programów w rozgłośni szkolnej oraz wydawanie gazetki
samorządowej
4) zachowania prywatności
5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej na terenie szkoły
6) zapewnienia koniecznej pomocy medycznej oraz opieki zdrowotnej na terenie szkoły,
w tym zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
7) korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami
8) stworzenia bezpiecznych warunków do nauki, zapewniających:
a) życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie edukacyjnym
b) rozwijanie osobowości, zainteresowań, talentów oraz zdolności umysłowych
i fizycznych
c) sprawiedliwą, obiektywną i jawną ocenę oraz prawo do jej uzasadnienia oraz
ewentualnej poprawy
48
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
d) pomoc w przypadku trudności w nauce
e) możliwość korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
f) uczestnictwo w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz w życiu kulturalnym
i artystycznym szkoły.
2. W przypadku naruszenia praw dziecka lub ucznia rodzice lub opiekunowie prawni mogą
w terminie 7 dni od daty zdarzenia złożyć skargę do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Skargę
rozpatruje komisja w składzie: wicedyrektor ds. wychowawczych, opiekun Samorządu
Uczniowskiego, wychowawca i pedagog szkolny w terminie 14 dni od daty wniesienia skargi.
§ 42.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Szkolnym
Kodeksie Ucznia i Regulaminie Przerw Międzylekcyjnych dotyczących zwłaszcza:
a)
udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz
właściwego zachowania w ich trakcie;
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły;
c) dbałości o własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój intelektualny i kulturalny;
d) dbałości o ład i porządek w Szkole oraz dbałości o mienie szkolne;
e) współtworzenia i dbania o utrzymanie dobrego wizerunku Szkoły w środowisku;
f) dbałości o schludny i estetyczny wygląd ;
g) wyłączania telefonów komórkowych i elektronicznych urządzeń odtwarzających
i zapisujących na czas trwania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych;
h) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie,
o których mowa w Statucie.
2. Łamanie obowiązujących w szkole norm i zasad zachowania skutkuje stosowaniem
konsekwencji określonych w Szkolnym Systemie Dyscyplinarnym, który stanowi załącznik
nr 2 do Statutu.
3. Na terenie budynku Szkoły obowiązuje uczniów i dzieci noszenie obuwia zmiennego
w wyznaczonych okresach.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, telefony komórkowe, inne przedmioty
wartościowe przyniesione do szkoły.
49
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
§ 43.
1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane w następującej formie:
1) pochwały ustnej wychowawcy;
2) nagrody rzeczowej;
3) pochwały Dyrektora;
4) odznak za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach przyznawanych uczniom klas 0 – III
zgodnie z regulaminem;
5) odznaki „Absolwent na medal” przyzwanej przez Radę Pedagogiczną, na wniosek
wychowawcy zgodnie z regulaminem;
6) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem;
7) nagrody Burmistrza.
3. Uczniowie klas III otrzymują dyplomy ukończenia I etapu edukacji, a absolwenci –
pamiątkowe dyplomy ukończenia Szkoły.
§ 44.
1. W stosunku do ucznia nieprzestrzegającego obowiązków, o których mowa w § 42, może być
zastosowana jedna z następujących kar:
1) upomnienie wychowawcy;
2) rozmowa dyscyplinująca w obecności rodziców;
3) czasowe cofnięcie niektórych przywilejów uczniowskich takich jak np. „szczęśliwy
numerek”;
4) prace porządkowe na terenie szkoły ( za zgodą rodzica);
5) obniżenie oceny z zachowania;
6) nagana dyrektora;
50
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
7) przeniesienie ucznia do innego oddziału;
8) przeniesienie ucznia spoza rejonu do macierzystej szkoły;
9) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 1. Nie jest
wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia.
3. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów samorządu uczniowskiego
o obronę jego interesów.
4. O udzielonych karach Szkoła zawiadamia rodziców ucznia.
§ 45.
1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach dokonywane jest na piśmie lub
ustnie przez rodziców w ciągu tygodnia od powrotu ucznia lub dziecka na zajęcia szkolne.
2. Uczeń, którego nieobecność w szkole przekracza miesiąc, po ustaniu przyczyny nieobecności,
uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy
oraz terminy i formy jej zaprezentowania.
3. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę lub innego nauczyciela za
zgodą Dyrektora w przypadku udziału w:
1) imprezach sportowych;
2) konkursach przedmiotowych;
3) wycieczkach szkolnych;
4) innych imprezach, gdzie reprezentuje Szkołę.
4. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do nie
odnotowywania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
§ 46.
W przypadku stwierdzenia niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego obowiązuje następująca
procedura:
1) rozmowa wychowawcy z rodzicami
2) utrata punktów z zachowania oraz rozmowa pedagoga szkolnego z rodzicami
3) przy nieobecnościach nieusprawiedliwionych przekraczających 10 h obniżenie oceny
z zachowania do nieodpowiedniej
4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły skierowane do rodziców (prawnych
opiekunów) zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany
i wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że
51
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego.
Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić
dzień, w którym doręczenie nastąpiło (zwrotne potwierdzenie odbioru) .
5) W przypadku niezastosowania się rodziców do trzykrotnego wezwania, mimo upływu
wyznaczonego w upomnieniach terminu, dyrektor uruchamia tryb postępowania
egzekucyjnego i wysyła odpowiedni druk do organu prowadzącego.
§ 47.
1. Rodzice oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia .
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych ;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności w nauce;
4) pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego
dziecka;
5) wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty opinii na temat
pracy Szkoły.
3. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami w terminach ustalanych na początku każdego
roku szkolnego.
4. Rodzicom przysługuje prawo do rozmowy z nauczycielami również poza ustalonym
harmonogramem spotkań cyklicznych.
5. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowawczym m.in. poprzez organizowanie:
1) prelekcji
2) warsztatów
3) lekcji otwartych
4) klasowych spotkań
5) konsultacji z pedagogiem szkolnym
6) konsultacji z psychologiem szkolnym
7) pomoc w organizacji i prowadzeniu akcji charytatywnych.
52
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
6.
Rodzice uczestniczą w życiu Szkoły m.in. poprzez:
1) udział w zebraniach z wychowawcą
2) udział w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-wychowawczych
3) prowadzenie zajęć lekcyjnych („rodzice – fachowcy”)
4) udział w imprezach klasowych i szkolnych
5) pomoc w organizacji i prowadzeniu akcji charytatywnych
7. Rodzice uczniów Szkoły mogą zorganizować dla swoich dzieci bal kończący naukę
w Szkole. Podczas trwania balu rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego
przedsięwzięcia. Wychowawcy klas pomagają rodzicom w zorganizowaniu tej imprezy.
§ 48.
1. Rodzice uczniów i dzieci uczęszczających do jednego oddziału wybierają spośród siebie klasową
radę rodziców.
2. W skład klasowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców wybieranych na okres
jednego roku szkolnego w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.
3. Do dnia wyboru nowego składu klasowej rady rodziców działa klasowa rada rodziców wybrana
w poprzednim roku szkolnym.
4. Klasowa rada rodziców pomaga wychowawcy klasy przy organizowaniu i realizowaniu
wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie lub dzieci danego oddziału.
5. Klasowa rada rodziców może występować do wychowawcy klasy lub Dyrektora
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów lub dzieci danego oddziału.
6. Spośród klasowych rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawiciela rodziców do Rady
Rodziców.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów danego oddziału, mogą większością
głosów wnieść wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub nauczyciela danego
przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej z zachowaniem zasad, o których mowa w § 30 ust. 6 i 7.
Rozdział 8
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
§ 49.
1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym
zakresie;
53
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
4) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
6) dostarczenie rodzicom uczniów i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w ostatnim tygodniu trwania semestru I.
3. Szczegółowe zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz warunki i tryb uzyskania
wyższej, niż przewidywana, oceny klasyfikacyjnej oraz zasady przeprowadzania sprawdzianu,
określają odrębne przepisy.
§ 50.
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana, oceny klasyfikacyjnej zachowania, jak również
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 51.
1.
Dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia o przewidywanych
dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
54
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2.
O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania , nauczyciel
przedmiotu i wychowawca, informują ucznia i jego Rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej. Informacja ta musi być potwierdzona pisemnie przez rodzica
(prawnego opiekuna) w dzienniku lekcyjnym.
§ 52.
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas od I do III formułowane są
w sposób opisowy.
2. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
3. Ocena opisowa przekazywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Karta Oceny
Opisowej przechowywana jest również w dokumentacji szkolnej.
4. Ocenianie bieżące uczniów klas od I do III dokonywane jest w formie:
1) słownej oceny motywującej do aktywności i wysiłku;
2) pisemnej informacji wpisanej do zeszytu ucznia na temat poprawności wykonania
zadania;
3) bieżącej oceny cząstkowej wg skali:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Słowne wyrażenie oceny
Znakomicie
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
słabo
niedostatecznie
Cyfrowe wyrażenie
oceny
6
5
4
3
2
1
§ 53.
1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas od IV do VI
ustala się w stopniach według następującej skali:
55
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
Lp.
1
2
3
4
5
6
Słowne wyrażenie oceny
Skrót literowy
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst.
Cyfrowe wyrażenie
oceny
6
5
4
3
2
1
2. Szczegółowe zasady oceniania ucznia określają nauczyciele w przedmiotowych systemach
oceniania.
§ 54.
1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania
tej klasy;
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim (regionalnym) albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczana;
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów w nowych
sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawie programowej ale opanował
je na poziomie przekraczającym minimalne wymagania programowe;
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne;
56
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie
na poziomie nie przekraczającym minimalnych wymagań;
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz:
b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem przedmiotu nauczania
w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu oraz:
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
2. Szczegółowe zasady oceniania, oraz zasady wspólne dla wszystkich przedmiotów lecz
podlegające okresowej ewaluacji i zmianom, określają PSO opracowywane przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów.
§ 55.
1. Ocenianiu ucznia podlegają:
1)
wiedza i umiejętności sprawdzane poprzez:
a) prace klasowe obejmujące przynajmniej jeden dział programowy;
b) sprawdziany;
c) kartkówki, obejmujące do trzech ostatnich tematów lekcyjnych;
d) odpowiedzi ustne;
e) prace domowe;
f) aktywność na lekcji;
g) prace dodatkowe –długoterminowe projekty, dodatkowe zadania domowe, udział
w konkursach przedmiotowych;
57
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
2) praca w grupach;
3) aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie nauczania;
2. O terminie pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
3. Uczeń może pisać jedną pracę klasową lub sprawdzian w ciągu dnia oraz maksymalnie trzy
prace klasowe lub sprawdziany w okresie tygodnia. Zasada ta nie dotyczy innych form
sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia.
4. Kartkówki obejmujące treści nauczania ostatnich trzech jednostek lekcyjnych
przeprowadzane są bez uprzedzenia.
5. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł podczas sprawdzania wiedzy
i umiejętności powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej
poprawy.
6. Nieobecność ucznia na zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej nieusprawiedliwiona
w ciągu 7 dni jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi za tę pracę oceny niedostatecznej.
8. Pisemne prace uczniów nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do dwóch tygodni od dnia ich
napisania. Terminy sprawdzenia prac uczniów wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela
w pracy.
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są im udostępniane do wglądu lub oddawane.
9. Prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego przez nauczyciela przedmiotu.
Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.
10. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do poprawienia niesatysfakcjonującej go
bieżącej oceny w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawiona ocena odnotowywana
jest w dzienniku obok oceny poprzedniej; obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustaleniu
oceny klasyfikacyjnej.
11. Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną, uzupełnienia
wiadomości i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.
§ 56.
1. Uczniowie klas pierwszych i czwartych nie otrzymują ocen niedostatecznych do końca września
danego roku szkolnego.
2. Oceny są jawne dla ucznia oraz rodziców ucznia.
58
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
4. Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania określają
Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO), których postanowienia nie mogą być sprzeczne
z zawartymi w Statucie.
5. PSO ustalane są przez zespoły przedmiotowe, a zatwierdzane przez Dyrektora. PSO podlegają
corocznej ewaluacji.
§ 57.
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły, Szkolnym Kodeksie
Ucznia i Regulaminie Przerw Międzylekcyjnych.
2. Na ocenę zachowania ucznia ma wpływ jego postawa prezentowana w 4 głównych obszarach:
1) pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych;
2) kulturze osobistej;
3) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych;
4) zaangażowaniu ucznia w życie klasy, szkoły i środowiska.
3. Przy formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia uwzględnia się
w szczególności:
1) wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
59
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
8) umiejętność współżycia w grupie.
4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia w klasach IV – VI ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe, skrót literowy – wz;
2)
bardzo dobre – bdb;
3)
dobre, skrót literowy – db;
4)
5)
poprawne, skrót literowy – pop;
nieodpowiednie, skrót literowy – ndp;
6)
naganne – ng.
§ 58.
1. Śródroczna lub roczna ocena zachowania ucznia w klasach I – III jest oceną opisową, która
wynika z ocen cząstkowych według skali:
1)
2)
3)
4)
5)
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
- W
- B
- D
-P
-N
odnotowanych w dzienniku lekcyjnym.
2. Śródroczna lub roczna ocena zachowania uczniów klas od I do III ma charakter opisowy
i uwzględnia:
1) spełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych:
a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych;
b) punktualność;
c) dbałość o podręczniki, zeszyty, przybory i pomoce szkolne;
d) przygotowanie do zajęć;
e) aktywność w czasie zajęć;
f) jakość pracy na zajęciach;
g) wytrwałość w pracy;
60
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
h) samodzielność w myśleniu i działaniu;
2) kulturę osobistą ucznia:
a) dbałość o własny wygląd;
b) kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
c) jakość kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) stosowanie form grzecznościowych;
3) działania ucznia na rzecz innych:
a) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
b) dbałość o estetykę i czystość wokół siebie;
c) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego;
d) umiejętność współpracy z innymi;
e) poszanowanie własności osobistej i społecznej;
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
g) pomoc innym;
h) udział w akcjach organizowanych w klasie i na terenie Szkoły.
3. Kryteria oceny zachowania kl. I-III
a) WZOROWE
 Zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów w szkole
i w środowisku,.
 Uczeń zawsze przestrzega norm obowiązujących w klasie i szkole.
 Zawsze przestrzega obowiązujących regulaminów.
 Jest pilny, sumienny.
 Jest koleżeński i życzliwy.
 Pomaga innym.
 Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
 Rozwija własne zainteresowania.
 Wytrwale pokonuje trudności.
 Wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki.
 Umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej.
 Bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.
61
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach





Jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Dba o porządek w klasie i szkole.
Nie spóźnia się na zajęcia.
Uczeń używa zwrotów grzecznościowych.
b) BARDZO DOBRE
















Uczeń przestrzega norm obowiązujących w klasie i szkole.
Przestrzega obowiązujących regulaminów.
Przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
Jest pilny, obowiązkowy.
Jest koleżeński i życzliwy.
Pomaga innym.
Rozwija własne zainteresowania.
Wytrwale pokonuje trudności.
Bardzo dobrze wypełnia przydzielone obowiązki.
Zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej.
Bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.
Pomaga w ich realizacji imprez klasowych.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Dba o porządek w klasie i szkole.
Nie spóźnia się na zajęcia.
Uczeń używa zwrotów grzecznościowych.
c) DOBRE











Zazwyczaj przestrzega obowiązujące regulaminy.
Jest dosyć obowiązkowy.
Na ogół jest koleżeński i życzliwy.
Zdarza się, że nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
Czasami nie wypełnia przydzielonych obowiązków.
Na ogół zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej.
Czasami bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.
Nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Na ogół dba o porządek w klasie i szkole.
Sporadycznie spóźnia się na zajęcia.
Nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych.
d) POPRAWNE
 Uczeń często nie przestrzega norm obowiązujących w klasie i szkole oraz
obowiązujących regulaminów.
 Jest mało obowiązkowy.
 Często jest niekoleżeński i nieżyczliwy.
 Często nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
 Nie zawsze jest przygotowany do zajęć.
 Ma trudności ze zgodną współpracą z rówieśnikami.
62
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach




Często utrudnia pracę na lekcji.
Często spóźnia się na zajęcia.
Zdarza mu się używać wulgaryzmów.
Nie zawsze dba o porządek w klasie i szkole.
e) NIEODPOWIEDNIE















Uczeń bardzo często nie przestrzega norm obowiązujących w klasie i szkole
oraz obowiązujących regulaminów.
Zazwyczaj nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
Jest niekoleżeński.
Zazwyczaj dezorganizuje pracę w grupie, zabawę.
Jest nieobowiązkowy.
Nie angażuje się w życie klasy.
Biernie uczestniczy w zajęciach.
Nie dba o porządek w klasie i szkole.
Często stosuje wulgaryzmy.
Lekceważy polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły.
Niszczy mienie szkoły i cudzą własność.
Stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec rówieśników.
Samowolnie opuszcza teren szkoły.
Nagminnie spóźnia się na zajęcia.
4. Kryteria przyznawania ocen w klasach IV – VI :
1) śródroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie przyjętego „Arkusza oceny
zachowania ucznia” oraz ustalonego dla niego systemu punktowego, wzór arkusza stanowi
załącznik nr 1 do statutu . Suma uzyskanych przez ucznia punktów przeliczana jest na ocenę
wg obowiązującej skali:
wzorowe
96-100 %
bardzo dobre
89-95 %
dobre
68-88 %
poprawne
49-67 %
nieodpowiednie 30-48 %
naganne
0-29 %
2) Punkty w „Arkuszu oceny zachowania ucznia” (na koniec obu okresów oraz cząstkowo
jeden raz w ciągu każdego okresu) wychowawca przyznaje po uwzględnieniu:
a) samooceny ucznia rozumianej jako prawo do wyrażenia opinii na temat własnego
zachowania i postępowania;
b) oceny zespołu klasowego wyrażonej w toku dyskusji;
63
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
c) uwag innych nauczycieli i pracowników szkoły;
d) uwag zamieszczonych w klasowym zeszycie uwag.
3) W przypadku rażącego złamania ustaleń Szkolnego Kodeksu Ucznia (np. palenia
papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających, wymuszeń, kradzieży,
drastycznych pobić, bądź na skutek decyzji dyrektora szkoły) uczeń może otrzymać
śródroczną lub końcoworoczną ocenę naganną z zachowania z pominięciem wyżej
opisanej procedury.
§ 59.
1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje
komisję. Tryb powoływania komisji, jej skład oraz kompetencje określają odrębne
przepisy.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 60.
1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych regulują odrębne przepisy.
2. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu. W przypadkach
losowych lub zdrowotnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii.
O miejscu i terminie egzaminu szkoła pisemnie informuje ucznia i jego rodziców.
4. Zadania praktyczne lub pytania teoretyczne na egzamin poprawkowy przygotowuje na
piśmie co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu nauczyciel przedmiotu,
a zatwierdza Dyrektor.
§ 61.
1. Uczniowie lub rodzice uczniów mają prawo w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych odwołać się od ustalonej z zajęć edukacyjnych rocznej oceny
klasyfikacyjnej, jeżeli ich zdaniem ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Odwołanie nie może dotyczyć oceny niedostatecznej wystawionej na koniec roku szkolnego
w stosunku do której, tryb odwołania i sprawdzania wiedzy ucznia regulują odrębne przepisy.
64
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
3. Po przyjęciu odwołania, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej.
4. Skład i tryb pracy komisji, o której mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy.
5. Komisja przeprowadza egzamin w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami ucznia, nie
później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń..
6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka,
muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych. Z egzaminu sporządza się protokół.
7. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu
sprawdzającego:
1) podwyższyć stopień;
2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela.
8. W przypadku podwyższenia oceny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nauczyciel w dzienniku
lekcyjnym skreśla ocenę poprzednią i wpisuje wyższą. W arkuszu ocen ucznia wpisuje
się ocenę ustaloną przez komisję.
§ 62.
1.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na danych
zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego w szkolnym planie
nauczania.
2.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
e) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
f) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
65
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
5.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny
z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań
praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 4 pkt 2, przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 63.
1. Szkoła używa pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na
pieczęciach i stemplach używana jest nazwa:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 im Arkadego Fiedlera ul. Kardynała B. Kominka 1
59-100 Polkowice;
2) napis w otoku: „Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach im. Arkadego Fiedlera”.
2. Szkoła posiada sztandar, który jest eksponowany podczas ważnych uroczystości w szkole oraz
poza jej terenem.
3. Obchody kolejnych rocznic nadania szkole imienia będą dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest Rada Pedagogiczna.
Zmiany do Statutu wprowadzane są w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie
których Statut został opracowany, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
z inicjatywy każdego z organów Szkoły. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora szkoły do
ujednolicenia tekstu statutu.
7. Statut dostępny jest w czytelni szkoły oraz na stronie internetowej.
66

Podobne dokumenty