Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze

Komentarze

Transkrypt

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze
Możliwości finansowania inwestycji
w gospodarce odpadami
ze środków Unii Europejskiej
Aleksandra Malarz
Z-ca Dyrektora
Departament Integracji Europejskiej
Ministerstwo Środowiska
Katowice, 23 marca 2004 r.
Od daty akcesji…
Inwestycje w zakresie
gospodarki odpadowej mogą
być współfinansowane z:
†Funduszu Spójności
†Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Beneficjenci Końcowi
† samorządy terytorialne i ich
związki
† przedsiębiorstwa komunalne
Minimalna wartość projektu
† 10 milionów euro
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Maksymalna wysokość wsparcia
† 85% kosztów kwalifikowanych
Alokacja (sektor środowiska)
† 2,1 mld euro
Alokacja indykatywna – odpady
† 242,5 mln euro (13%)
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Dokumenty programowe:
† Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 -2006
† Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF)
† Strategia wykorzystania Funduszu Spójności
na lata 2004 - 2006
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Jeden z priorytetów:
Racjonalizacja gospodarki odpadami
i ochrona powierzchni ziemi
† budowa, rozbudowa lub modernizacja składowisk
odpadów komunalnych oraz tworzenie systemów
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych
† tworzenie systemów zbiórki i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych
† tworzenie systemów zagospodarowania osadów
ściekowych
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Kryteria wyboru projektu:
‰wielkość aglomeracji
† I priorytet - powyżej 200 000 mieszkańców
† II priorytet - od 150 000 do 200 000 mieszkańców
† III priorytet - do 150 000 mieszkańców
‰zgodność z miejscowym
planem gospodarki odpadami
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
Kryterium stanu przygotowania
przedsięwzięcia:
uzyskane decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz uregulowane prawo
do terenu dla składowiska i/lub
zakładu gospodarki odpadami
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności – przepływ wniosku
Wniosek wstępny - karta potencjalnego przedsięwzięcia
(strony internetowe wojewódzkich funduszy)
wfosigw (ocena formalna)
rejestracja w bazie ISEKP
NFOŚiGW
(kwalifikacja i ocena formalna zgodnie z kryteriami)
Ministerstwo Środowiska - Sektorowa Jednostka Zarządzająca
Komitet Sterujący - ocena, rekomendacja projektów
Minister Środowiska - decyzja o wyborze projektów do
przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusz Spójności
– przepływ Aplikacji
Aplikacja do Funduszu Spójności
(przygotowuje beneficjent we współpracy z NFOŚiGW;
pomoc techniczna)
Ministerstwo Środowiska
(analiza i ocena Aplikacji)
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
(przesłanie Aplikacji do KE)
Komisja Europejska
(ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania)!!!
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Projekty wybrane przez Komitet Sterujący
i zaakceptowane przez Ministra Środowiska
do przygotowania Aplikacji w 2004 r. :
Zakład Przetwarzania Odpadów regionu Chełma,
Zakład recyklingu odpadów, pozyskiwania paliw
zastępczych i produkcji energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (Skarbimierz),
† Biebrzański System Gospodarki Odpadami,
† Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania
odpadów Tczew,
† Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku,
† Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w
Sosnowcu,
† Rozbudowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w
Bielsku – Białej,
† Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu
leszczyńskiego.
Łączna wartość dofinansowania: ok. 130 mln euro
†
†
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Fundusze strukturalne
† Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
† Europejski Fundusz Społeczny
† Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
† Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Inwestycje – gospodarka odpadami
2 programy operacyjne:
† Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
– dla samorządów
† Sektorowy Program Operacyjny –
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
(SPO-WKP) – dla przedsiębiorców
Współfinansowane z ERDF!
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
ZPORR
Działania uwzględniające gospodarkę opadami :
‰Infrastruktura ochrony środowiska
– ok.300 mln euro
duże inwestycje w budowę i modernizację infrastruktury o znaczeniu
regionalnym
‰Obszary wiejskie – ok.350 mln euro
małe inwestycje o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich
i w małych miastach (do 20 tyś. mieszkańców)
‰Obszary podlegające restrukturyzacji
– ok.120 mln euro
obszary przemysłów tradycyjnych wymagające aktywizacji
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
ZPORR
Beneficjenci Końcowi
†gminy, powiaty i województwa lub działające
w ich imieniu jednostki organizacyjne;
†związki, porozumienia i stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego;
†inne jednostki publiczne
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
ZPORR
Maksymalna wysokość wsparcia:
† 75 % kosztów kwalifikowanych
lub
† 50 % kosztów kwalifikowanych,
gdy inwestycje infrastrukturalne
generują znaczący zysk netto.
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
SPO-WKP –
Działanie 2.4
Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
† Przedsiębiorstwa przemysłowe
•
wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu
prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki
odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można
zapobiec poprzez zmiany technologiczne.
† Kontakt:
Ministerstwo Środowiska
Departament Integracji Europejskiej
Zespół ds. Koordynacji Funduszy Strukturalnych
tel. (0-22) 579 22 95, [email protected]
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
SPO-WKP –
Działanie 2.2
Wsparcie konkurencyjności produktowej i
technologicznej przedsiębiorstw
† Przedsiębiorstwa z branży ochrony
środowiska
•
wsparcie dla nowych dużych inwestycji
– utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, zmiany w
produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego – dla
wszystkich przedsiębiorstw;
działanie w gestii Ministerstwa Gospodarki
‰ Kontakt:
Departament Instrumentów Finansowych
tel. (0-22) 693 58 06, fax.(0-22) 693-40-16
www.mg.gov.pl
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
SPO-WKP –
Działanie 2.3
Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw przez inwestycje
† Przedsiębiorstwa z branży ochrony
środowiska
•
pomoc dla MŚP przy realizacji projektów inwestycyjnych,
modernizacyjnych i promocyjnych,
zakup i wykorzystanie nowych technologii
działanie w gestii Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
‰ Kontakt:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. (0-22) 699 70 44
www.parp.gov.pl
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
SPO-WKP
POMOC PUBLICZNA (ang. state aid)
† Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o
warunkach dopuszczalności i
nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców
„ Rozporządzenia wykonawcze
† Ochrona środowiska
† Pomoc regionalna
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
SPO-WKP
Kryteria wyboru projektów
† wskaźnik kosztów i korzyści
† zmiana technologii
† wielkość przedsiębiorstwa
† lokalizacja - bezrobocie
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska
Kontakt
Ministerstwo Środowiska
Departament Integracji Europejskiej
e-mail: [email protected]
tel. (22)5792503
fax. (22)5792295
Więcej informacji również na stronach:
www.cios.gov.pl
Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska