Cicha noc.cdr

Komentarze

Transkrypt

Cicha noc.cdr
Cicha noc
Franz X. Gruber (1787-1863)
# 6 U . [email protected] U .
V
F 4
5
9
F
F
V
U . [email protected] U V .
#V
U U. [email protected] U U . [email protected] U V
#V
U U . [email protected] U V.
V.
U V
UV
Œpiew oktawê ni¿ej zapisu.
U V
U V.
U U. [email protected] U U . [email protected] U V
U. [email protected] U .
[email protected] U C .
U
1/
Cicha noc, œwiêta noc! Pokój niesie ludziom wszem,
A u ¿³óbka Matka œwiêta czuwa sama uœmiechniêta,
Nad Dzieci¹tka snem, nad Dzieci¹tka snem.
2/
Cicha noc, œwiêta noc, Pastuszkowie od swych trzód
Biegn¹ wielce zadziwieni, za anielskim g³osem pieni,
Gdzie siê spe³ni³ cud, gdzie siê spe³ni³ cud.
3/
Cicha noc, œwiêta noc. Narodzony Bo¿y Syn.
Pan wielkiego majestatu, niesie dziœ ca³emu œwiatu,
Odkupienie win, odkupienie win.
U