ogłoszenie o zamówieniu nr 002/2012 z dnia 16 kwietnia

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o zamówieniu nr 002/2012 z dnia 16 kwietnia
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 002/2012 Z DNIA 16 KWIETNIA 2012 ROKU
W związku z realizacją projektu WND – RPLD.03.06.00-00-856/11, zgodnie z „Zasadami udzielania
zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”, przystępujemy
do procedury wyboru wykonawcy w zakresie zadań szczegółowo opisanych poniżej.
1. Zamawiający
Lupoline Marcin Kowalski, 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228, NIP 729 – 020 – 32 - 11, REGON
470228012 zaprasza do złożenia oferty w ramach realizowanego projektu „Wzrost konkurencyjności
firmy Lupoline Marcin Kowalski poprzez modernizację parku maszynowego” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
Działanie III.6: Rozwój mikro-
i małych przedsiębiorstw
2. Tryb udzielenia zamówienia
a/ Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego składania ofert na poszczególne kategorie
urządzeń oraz dopuszcza możliwość częściowego składania ofert na poszczególne sztuki urządzeń
w ramach danej kategorii.
b/ W toku oceny ofert Zamawiający może zwrócić się z zachowaniem formy pisemnej do Oferentów
z prośbą o udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących formy i treści złożonych ofert. Oferent
składa wyjaśnienia z zachowaniem formy pisemnej.
c/ Informacja o wynikach oceny wraz z niezbędnym uzasadnieniem zostanie niezwłocznie po jej
zakończeniu podana do publicznej wiadomości, w tym przekazana indywidualnie każdemu
Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu.
d/ Zamawiający bez zbędnej zwłoki podpisze umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.
e/ Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
warunków udzielenia
unieważnienia postępowania.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
a/ Zamówienie obejmuje dostawę następujących środków trwałych:
zamówienia
lub
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Środek trwały
Ilość/liczba
1.
Zig-zag automatyczny
4 sztuki
2.
Stebnówka automatyczna
5 sztuk
3.
Rygiel automatyczny
2 sztuki
4.
Overlock
4 sztuki
Lp.
b/ Opis urządzeń, wymagania minimalne:
Lp.
Środek trwały
Wymagania minimalne
Zig – zag automatyczny pozwalający na doszywanie
wszelkich
gumokoronki,
drobnych
szycia
wykończeń
ozdobnego
typu
koronki,
krawędzi,
szycia
stykowego na zakładkę, podwijania.
1.
Zig-zag automatyczny
Parametry techniczne:
- sterowany komputerowo z systemem bezpośredniego
napędu,
- prędkość szycia max do 5 000 ściegów/min.,
- do szycia na materiałach cienkich i średniej grubości,
- długość ściegu max do 5 mm,
- szerokość ściegu max do 10 mm.
- możliwość wykonania ściegu prostego i zig-zag,
- możliwość wykonania ściegu krytego prawego i lewego,
- szycie po łuku półokręgu prawo- i lewostronne,
- funkcja ściegu wstecznego trakcie operacji szycia,
- funkcja szycia ciągłego,
- funkcja miękkiego obniżania stopki dociskowej,
- licznik obcinanej nici,
- licznik nici w bębenku,
- funkcja wyboru krzywizny pedału,
- panel elektroniczny,
- przełącznik bezpieczeństwa,
- napięcie do 240V,
- częstotliwość do 60 Hz,
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- natężenie prądu max 4.0 A.
Stebnówka automatyczna umożliwiająca m.in. obcinanie
nici, pozycjonowanie igły, możliwość programowania
wielkości rygla początkowego i końcowego.
Parametry techniczne:
2.
Stebnówka automatyczna
- silnik servo wbudowany w główkę maszyny (system
driver direct),
- transport ząbkowy,
- długość ściegu max do 5 mm,
- prędkość szycia max do 5 000 ściegów/min,
- funkcja obcinania nici,
- funkcja pozycjonowania igły,
- funkcja podnoszenia stopki,
- możliwość programowania wielkości rygla początkowego
i końcowego,
- odrzutnik nici „wiper”,
- mikrowyłącznik ściegu wstecznego,
- elektroniczne sterowanie.
Rygiel automatyczny z możliwością wykonania kilkunastu
rodzajów rygli bez wymiany krzywek, posiadający płynną
regulację długości i szerokości rygli.
Parametry techniczne:
3.
Rygiel automatyczny
- 2 nitkowy,
- silnik servo wbudowany w głowicę,
- prędkość szycia max do 3 000 ściegów/min,
- długość ściegu max do 12 mm,
- liczba standardowych wzorów min 45,
- możliwość wprowadzenie min 100 nowych wzorów,
- możliwość skalowania wzorów,
- płynna regulacja długości i szerokości rygli,
- elektroniczne sterowanie,
- zasilanie max 230V.
Parametry techniczne:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 4 nitkowy,
4.
Overlock
- rozstaw między igłami – 2 mm,
- szerokość obrzutu 4 mm (2 + 4 mm),
- prędkość szycia max 7 000 ściegów/min,
- transport dolny ząbkowy,
- silnik sprzęgłowy,
- podstawa + blat roboczy,
- centralne smarowanie,
- zasilanie max 380 V.
4. Kryteria oceny i sposób obliczania ceny
a/ Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem ceny - waga kryterium 100% .
b/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym
przez Zamawiającego w pkt. 3 zapytania i najniższą ceną.
5. Forma i termin wykonania zamówienia
a/ Termin dostawy: do 25 maja 2012 roku.
b/ Zamawiający ustala, iż rozliczenie za dostawę nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione przez
Dostawcę w ustalonym terminie.
6. Warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i forma złożenia oferty
a/ W postępowaniu udział może wziąć każdy Oferent, który zgodnie ze złożoną deklaracją posiada
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
ogłoszeniu.
b/ Oferty należy przygotować pisemnie w formie zawierającej wszystkie niezbędne informacje.
c/ Ofertę można:
- złożyć osobiście w siedzibie firmy: Lupoline Marcin Kowalski przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi,
- doręczyć za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adres: Lupoline Marcin Kowalski, ul. Kilińskiego
228, 93-124 Łódź,
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
d/ Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2012r., o godzinie 15:00.
e/ Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy Lupoline Marcin Kowalski, w dniu w którym upływa termin
składania ofert, tj. dnia 30 kwietnia 2012 roku o godzinie 16:00.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
f/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Sposób informowania Oferentów o prowadzonym postępowaniu
a/ Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu zawarta w niniejszym ogłoszeniu dostępna jest do
publicznej wiadomości za pośrednictwem:
- siedziby firmy: Lupoline Marcin Kowalski, ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź,
- strony internetowej firmy: www.lupoline.pl
b/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania niniejszego zapytania do wybranych przez
siebie potencjalnych Oferentów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wzięcia udziału i złożenia oferty
w postępowaniu.
8. Sposób kontaktowania się pomiędzy Zamawiającym a Oferentami w postępowaniu
Do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Oferentami w sprawach związanych
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający upoważnia:
Imię nazwisko: Mariola Hundziak
Telefon: 42/ 646 08 56
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty