komunikat 3 subfundusze FIO

Komentarze

Transkrypt

komunikat 3 subfundusze FIO
Warszawa, dnia 03 marca 2016 r.
NASZE WYNIKI ZACHĘCAJĄ DO INWESTOWANIA
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż na koniec lutego, dobre wyniki: BPS Obligacji,
BPS Stabilnego Wzrostu oraz BPS Akcji spowodowały, iż znalazły się one wśród
najlepszych subfunduszy w swoich grupach!!!
Zyski osiągnięte przez subfundusze były znacznie wyższe niż średnia dla ich grup:
dzięki stopie zwrotu na poziomie 1,76% BPS Stabilnego Wzrostu zajął pierwsze miejsce,
BPS Obligacji z wynikiem 0,75% znalazł się na 4 miejscu, a BPS Akcji z rentownością
3,75% uplasował się na 7 miejscu wśród 60 subfunduszy w swojej grupie.
3,75%
4,00%
BPS Obligacji
3,50%
3,00%
2,22%
2,50%
1,76%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,75%
0,91%
0,44%
Średnia dla grupy dłużne PLN
uniwersalne
BPS Stabilnego Wzrostu
Średnia dla grupy mieszane PLN
stabilnego wzrostu
BPS Akcji
0,00%
1M
Średnia dla grupy akcji PLN
uniwersalne
Dane na dzień 29.02.2016, źródło: Analizy Online S.A.
Zainwestuj w fundusze inwestycyjne zarządzane przez
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Jerzy Matyjasiak - Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu
kom.: 785 501 705, e-mail: [email protected]
Tomasz Bialic - Dyrektor Sprzedaży Region Południowy
kom.: 785 501 712, e-mail: [email protected]
Sebastian Ziółkowski - Dyrektor Sprzedaży Region Północny i Centralny
kom.: 667 460 128, e-mail: [email protected]
BPS FIO i BPS SFIO nie gwarantują realizacji osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani realizacji określonego wyniku finansowego. Przedstawione informacje finansowe
mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków. Przed przystąpieniem do inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów
dotyczących danego subfunduszu, które zawierają szczegółowy opis czynników ryzyka, oraz z informacją o opłatach i prowizjach. Prospekty Informacyjne, KIIDy oraz Tabele Opłat
BPS FIO i BPS SFIO dostępne są na stronie www.bpstfi.pl. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.