Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz

Komentarze

Transkrypt

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz
Umowa o korzystanie z aplikacji PrintOn
zawarta pomiędzy:
Zawarta w dniu …………………………… 2014 w …………………… pomiędzy:
Deers Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-019 , ul. Mazowiecka 25, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000446427, kapitał zakładowy w wysokości
5.000,00 zł pokryty w całości, posiadającą NIP: 6772372934, REGON: 122754693, zwaną w dalszej
części umowy „Sprzedającym”, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Tomasiewicza i Mariusza Zaczyk.
a
…………………................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym”, przy czym każdy może być osobno zwany „Stroną”, wspólnie zaś
„Stronami”,
a niniejsza umowa – Umową o następującej treści:
§ 1 Definicje
Poniższe określenia użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane im w niniejszym paragrafie:
1. Aplikacja - aplikacja internetowa, służąca do zarządzania zamówieniami i obsługi klienta
w drukarni.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji poprzez serwis www, pod którym dostępna jest
Aplikacja.
3. Administrator – osoba posiadająca dostęp do panelu administracyjnego Aplikacji.
4. Serwer – wskazany przez Kupującego serwer, na którym zainstalowana będzie Aplikacja,
o następujących wymogach technicznych: wersja php 5.3 i nowsza, baza danych mysql,
preferowany hosting home.pl, nazwa.pl;
5. Środowisko Aplikacji – wymogi techniczne sprzętu i oprogramowania wymagane do
korzystania z Aplikacji, tj.:
•
przeglądarka Chrome – wymagana do obsługi panelu administracyjnego Aplikacji;
•
przeglądarki IE 7 i nowsze, Chrome lub Mozilla Firefox, wtyczki Java – wymagane do
korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
Sprzedający zastrzega ponadto, że:
•
do obsługi panelu administracyjnego Aplikacji może być wymagana podstawowa
znajomość języka HTML;
•
w różnych przeglądarkach mogą występować drobne różnice w zakresie interfejsu lub
sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
§ 2 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zainstalowanie u Kupującego Aplikacji PrintOn.
2. Strony ustalają, że instalacja Aplikacji na serwerach wskazanych przez Kupującego nastąpi nie
później niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia przez Kupującego wszelkich danych,
niezbędnych do przeprowadzenia instalacji.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów realizacji prac, jeżeli
opóźnienia wystąpią na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego, w tym w
szczególności na skutek zaniedbań lub opóźnień Kupującego w przekazywaniu niezbędnych
informacji, akceptacji poszczególnych etapów prac itp.
4. W przypadku nieterminowego przekazania przez Kupującego informacji co do akceptacji
poszczególnych etapów prac, zgłaszania uwag lub zastrzeżeń, Sprzedający ma prawo
kontynuować prace, przyjmując, iż Kupujący dokonał stosownych akceptacji, jak również
Sprzedający ma prawo pominąć nieterminowo zgłoszonych uwagi Kupującego, chyba że
Strony na piśmie postanowią inaczej.
5. Strony ustalają, że jeżeli opóźnienia Kupującego w przekazywaniu Sprzedającemu informacji
określonych w Umowie, przekroczą łącznie 30 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy
i żądać od Kupującego kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego Umową.
Przez łączne opóźnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się sumę dni
opóźnień, jakich Kupujący dopuszcza się przy przekazywaniu informacji na poszczególnych
etapach prac w trakcie trwania całej Umowy.
6. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działa-
niami prowadzonymi przez Kupującego przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
7. Kupujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz.
1204 ze zm.).
8. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej lub gdy Strony nie uzgodnią odrębnie innego terminu,
Kupujący zobowiązany jest do udzielania Sprzedającemu wszelkich niezbędnych informacji w
terminie 3 dni roboczy.
9. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Aplikacji, weryfikacji poprawności jej działania i
niezwłocznego zgłaszania Sprzedającemu wszelkich uwagi i zastrzeżeń z tym związanych, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia instalacji Aplikacji, pod rygorem utraty prawa do ich
zgłoszenia w terminie późniejszym.
10. W związku z realizacją Umowy Sprzedający udziela Kupującemu licencji do korzystania z
Aplikacji, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji Umowy Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedającego
wynagrodzenia w wysokości 8999,00 zł netto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
- 4999,00 złotych netto tytułem zaliczki płatnej do 7 dni od daty podpisania Umowy
- 4000,00 złotych netto tytułem pozostałej części wynagrodzenia, płatne w terminie 7 dni od
ukończenia prac przez Sprzedającego.
3. Wszystkie kwoty wskazane w niniejszym paragrafie stanowią kwoty netto wynagrodzenia, do
których zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce (23 %).
4. Z tytułu realizacji Umowy Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT. Kupujący upoważnia
Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
§ 4 Asysta techniczna
1. Począwszy od dnia instalacji Aplikacji Sprzedający zapewni Kupującemu trwający 3-miesiące
okres nieodpłatnej asysty technicznej, w trakcie którego Kupujący ma prawo zgłaszać
Sprzedającemu zapytania, uwagi lub zastrzeżenia związane z działaniem Aplikacji.
2. Zgłoszenie określone w pkt 1 powyżej („Zgłoszenie”) powinno wskazywać: miejsce
funkcjonalności, w której wystąpił problem, środowisko jednostki komputerowej, na której
wystąpił problem (tj. wersja windows, typ przeglądarki itp.), osobę obsługującą, opis
wykonanej operacji, opis i czas wystąpienia problemu jak również skopiowanie treści
komunikatu o problemie, jeżeli taki pokaże przeglądarka internetowa. Sprzedający ma prawo
odmówić realizacji Zgłoszenia niezawierającego wszystkich elementów wskazanych w zdaniu
poprzedzającym. Sprzedający uzasadni Kupującemu dlaczego odmówił przyjęcia zgłoszenia na
wskazany w § 5 Umowy adres e-mail Kupującego.
3. Zgłoszenia powinny być dokonywane na następujący adres e-mail lub numer telefonu:
[email protected] / +48 793 79 79 51 lub e-mail i numer telefonu wskazany w § 5
Umowy.
4. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy Zgłoszenia o którym mowa w §4 pkt 2 w terminie 2
dni roboczych od momentu jego przyjęcia.
5. Sprzedający nie odpowiada za:
•
awarie Serwera lub problem z jego połączeniem internetowym;
•
problemy związane z przeglądarką Użytkownika lub oprogramowaniem;
zainstalowanym jako dodatek do przeglądarki;
•
problemy, wynikające z niewłaściwego stosowania się do komunikatów zawartych w
serwisie, np. instalacja JAVA.
6. Sprzedający zobowiązuje się do jednorazowego przeszkolenia wskazanych pracowników lub
przedstawicieli Kupującego w zakresie korzystania z Aplikacji, w siedzibie Kupującego lub w
innym wskazanym przez niego miejscu, z tym zastrzeżeniem że Sprzedający pokrywa jedynie
koszty pracy szkoleniowców na jeden dzień szkoleniowy. W przypadku szkoleń realizowanych
poza województwem małopolskim koszty dojazdu szkoleniowców na miejsce szkolenia
pokrywa Kupujący. Koszty dojazdu wyliczone będą w oparciu stawkę kilometrową 1 zł/ 1km
dojazdu od Krakowa do miejsca szkolenia. Wszelkie inne koszty związane ze szkoleniem w
razie potrzeby Strony uzgodnią na piśmie przed dniem jego odbycia. W razie wątpliwości
wszelkie dodatkowe koszty szkolenia pokrywa Kupujący.
7. Niezależnie od szkolenia wskazanego w pkt. 5 powyżej Sprzedający w okresie asysty
technicznej zobowiązuje się do udzielania Kupującemu pomocy w korzystaniu z Aplikacji
poprzez udzielanie informacji co do zasad jej funkcjonowania. Pomoc, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje instruowania Użytkowników o sposobie korzystania z
podstawowych funkcjonalności Aplikacji, które stanowiły przedmiot szkolenia wskazanego w
pkt 5.
8. W ramach asysty technicznej Sprzedający zobowiązuje się do sporządzania kopii bazy danych
Aplikacji i jej eksportu na serwer zewnętrzny, na każde żądanie Kupującego.
9. W przypadku pojawienia się na rynku nowszych wersji oprogramowania, stanowiącego
Środowisko Aplikacji (Windows, przeglądarki internetowe), które spowodują zmiany w
działaniu Aplikacji, Sprzedający zobowiązuje się do wprowadzenia w Aplikacji modyfikacji,
przywracających wygląd interfejsu Aplikacji, na żądanie Kupującego zgłoszone w terminie 3
miesięcy od dnia instalacji Aplikacji na Serwerze.
10. Zmiany lub rozbudowa Aplikacji poprzez tworzenie nowych modułów funkcjonalnych,
integracji z innym oprogramowaniem, zmian grafiki lub jakichkolwiek innych zmian Aplikacji,
wykraczających poza zakres tej Umowy wymaga odrębnych uzgodnień Stron.
11. Na żądanie Kupującego Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usług asysty technicznej
w szerszym zakresie niż określono w Umowie, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w
odrębnej Umowie.
§ 5 Zawiadomienia i poufność
1. Korespondencja dotycząca realizacji Umowy, w tym wymiana danych, materiałów, projektów,
oświadczenia o akceptacji projektów, zgłaszanie uwag, poprawek, faktur itp. pomiędzy
Stronami będzie odbywała się za pomocą poczty elektronicznej przez e-mail. Strony na
potrzeby wzajemnych kontaktów wyznaczają następujących przedstawicieli do realizacji
Umowy i w związku z tym ustalają następujące kontaktowe adresy e-mailowe:
Zamawiający: …............... / …...........................
Sprzedający:
[email protected] / +48 793 79 79 51
Wiadomości wysłane na adres e-mail podany przez Stronę uznaje się za doręczone drugiej S
tronie, chyba że wykaże ona, że nie miała możliwości odebrania wiadomości oraz że
zawiadomiła o braku takiej możliwości drugą stronę natychmiast po stwierdzeniu braku
dostępu do poczty elektronicznej. Jednocześnie Strony zobowiązują się do kontrolowania
dostępu do poczty elektronicznej e-mail w każdym dniu roboczym. Na życzenie Strony
wysyłającej, Strona odbierająca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania wiadomości.
2. Wszelkie pozostałe powiadomienia, roszczenia, wnioski i inne informacje, które mają być
przekazane lub przesłane w związku z niniejszą Umową, w szczególności po zakończeniu jej
realizacji przez Wykonawcę i wystawieniu faktury muszą być sporządzone na piśmie i będą
uważane za należycie dostarczone, jeśli zostaną dostarczone osobiście lub kurierem z
potwierdzeniem odbioru lub zostaną wysłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru, na
adresy wskazane we wstępie do Umowy. Każda Strona powinna niezwłocznie pisemnie
powiadomić drugą Stronę o jakiejkolwiek zmianie adresu lub przekształceniu podmiotowym.
W przypadku, gdy druga Strona nie zostanie należycie powiadomiona o takiej zmianie lub
adresat nie podjął korespondencji, korespondencja taka kierowana na aktualny adres będzie
uważana za dostarczoną z upływem 14 dni od daty jej przesłania. Postanowienie powyższe nie
stosuje się, jeżeli zmiana adresu do korespondencji została ujawniona w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
3. Strony zobowiązują się do zachowania postanowień niniejszej Umowy w poufności.
Informacją poufną w rozumieniu Umowy jest każda informacja dotycząca Stron Umowy, jej
działalności, klientów lub kontrahentów, która nie jest znana publicznie i została lub będzie
pozyskana w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy
przypadków, gdy konieczność ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W przypadku powstania sporów,
co do umowy sądem właściwym jest sąd właściwy dla Sprzedającego.
2. Wszelkie zgody Sprzedającego, o których mowa w Umowie, posiadają moc wiążącą, o ile
zostały wyrażone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego.
3. Zapłata przez Kupującego jakichkolwiek kar umownych określonych Umową nie wyklucza
prawa Sprzedającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przenoszących wartość
zapłaconych kar umownych.
4. W zakresie nieunormowanym w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
innych ustaw w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy stanie się bądź zostanie uznane za
nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność
pozostałych postanowień. Strony oświadczają, że postanowienie nieważne lub bezskuteczne
zostanie zastąpione postanowieniem, którego sens ekonomiczny jest możliwie najbliższy
postanowieniu nieważnemu lub bezskutecznemu.
6. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Warunki licencyjne
SPRZEDAJĄCY:
KUPUJĄCY:
Załącznik nr 1
Warunki licencyjne
1. W związku z zawarciem umowy na zainstalowanie Aplikacji w przedsiębiorstwie Kupującego,
Sprzedający udziela Kupującemu licencji do korzystania z Aplikacji, na czas nieokreślony
(„Licencja”).
2. Licencja zostaje udzielona Kupującemu począwszy od dnia zapłaty pełnej kwoty
wynagrodzenia wskazanego w Umowie.
3. Korzystanie z Aplikacji może odbywać się wyłącznie w celach związanych z zarządzaniem
własnym przedsiębiorstwem i obsługą klientów Kupującego.
4. Licencjobiorca ma prawo przechowywania wyłącznie jednej kopii zapasowej Aplikacji w celach
archiwalnych.
5. Licencja nie obejmuje prawa do:
•
rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie;
•
oddawania do korzystania jej osobom trzecim, zarówno w formie odpłatnej jak i
nieodpłatnej.
6. Kupujący ma prawo do korzystania z Aplikacji w jej integralnej formie jak również do
wprowadzania w niej zmian, z tym zastrzeżeniem że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w
Aplikacji skutkować będzie utratą przez Kupującego praw wynikających z rękojmi, gwarancji,
umowy o świadczenie asysty technicznej lub zawartych pomiędzy Stronami umów i
oświadczeń podobnych.
7. W przypadku wykorzystania w Aplikacji jakichkolwiek elementów, do których przysługują
prawa o charakterze royalty free lub inne podobne, dostępne w sieci Internet Sprzedający
przekaże Kupującemu szczegółowe instrukcje o sposobie nabycia takich praw. Jeżeli Strony
wyraźnie w Umowie nie postanowiły inaczej, nabycie tych praw, w tym zapłata za nie leży po
stronie Kupującego.
8. Kupujący za zgodą Sprzedającego ma prawo do wykorzystywania niektórych elementów
graficznych Aplikacji do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych
przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Prawa określone
w zdaniu poprzedzającym nie obejmują prawa do wykorzystania jakichkolwiek elementów
Aplikacji do rejestracji znaków towarowych lub wzorów użytkowych.
9. W przypadku zaistnienia po stronie Kupującego potrzeby nabycia praw do Aplikacji na innych
polach eksploatacji niż określone w Umowie albo też powstania nowych pól eksploatacji
Kupujący zgłosi taką potrzebę Sprzedającemu. Strony w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania
zawrą umowę w przedmiocie rozszerzenia Licencji, za wynagrodzeniem określonym przez
Strony.
10. Wszelkie zmiany warunków licencyjnych wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
SPRZEDAJĄCY:
KUPUJĄCY:

Podobne dokumenty