BIULETYN forum aktywizacji obszarów wiejskich

Komentarze

Transkrypt

BIULETYN forum aktywizacji obszarów wiejskich
BIULETYN
forum aktywizacji
obszarów wiejskich
nr 2, wrzesień 2007
www.faow.org.pl
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
2
Witam w kolejnym wydaniu
Biuletynu FAOW!
We wrześniowym numerze można
przeczytać m.in. bardzo ciekawy
artykuł Urszuli Budzich–Szukały
dotyczący dyskusji nad reformą
Wspólnej Polityki Rolnej, a także
dowiedzieć się, jakie działania
organizacji wiejskich wspiera FAOW.
Tematem numeru są zagadnienia
Spis treści
związane z ubezpieczeniami
03
07
16
Kolejny etap dyskusji nad
reformą Wspólnej Polityki Rolnej
majątkowymi dla organizacji
pozarządowych. Mam nadzieję, że
tekst autorstwa Elżbiety
Ubezpieczenie organizacji
pozarządowych
Wojciechowskiej-Lipki okaże się
pomocny i przyda się Państwu w ich
Zaczęło się na Łysej Górze
codziennych działaniach.
23
25
Szkolenie „Forum wiejskich
organizacji z mikroregionu góry
Cegrowa”
Szkolenie „Jak skutecznie działać
na rzecz rozwoju lokalnego,
wykorzystując podejście
LEADER?”
Proszę o nadsyłanie materiałów
i informacji, które Państwa zdaniem
powinny znaleźć się w kolejnych
numerach Biuletynu - e-mail:
[email protected]
Zapraszam do lektury drugiego
numeru Biuletynu FAOW!
Anna Mozer-Margol
www.faow.org.pl
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
Urszula Budzich-Szukała
Reaktywacja!
Kolejny etap dyskusji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej
W 2008 roku rozpocznie się w całej
UE proces przeglądu Wspólnej
Polityki Rolnej, który może
wprowadzić pewne korekty do
działań podejmowanych w obecnym
okresie budżetowym (2007-2013),
a z całą pewnością położy podwaliny
pod ewentualne zmiany tej polityki
po 2013 roku. Dyskusji na temat
blasków i cieni tej polityki
poświęcony jest ostatni numer
wydawnictwa Food Ethics,
publikowanego przez niezależną
organizację pozarządową stawiającą
sobie za cel walkę o lepszą jakość
żywności i produkcji rolniczej
w Europie.
www.foodeithcscouncil.org
Wydawnictwo zawiera serię
artykułów i wywiadów poświęconych
WPR. Wyn Grant z Uniwersytetu
w Warwick przypomina historię tej
polityki, której pierwotnymi celami
było zwiększenie produkcji rolniczej
w wyniszczonej głodem powojennej
Europie, zapewnienie
odpowiedniego standardu życia
rolnikom, stabilizacja rynków
i zapewnienie ciągłości dostaw
produktów rolnych po cenie
przystępnej dla europejskiego
konsumenta. Mimo wewnętrznych
sprzeczności między tymi celami,
zostały one w dużym stopniu
osiągnięte. Jednak towarzyszył
temu ogromny wzrost
niezbywalnych zapasów (masła,
mleka w proszku, wina) w
magazynach unijnych. Aby się ich
pozbyć – wobec znacznie niższych
cen na rynkach światowych – Unia
Europejska musiała wprowadzić
dopłaty do eksportu, które z kolei
miały katastrofalny wpływ na
produkcję rolniczą w krajach
najbiedniejszych, szczególnie
afrykańskich, pogłębiając w ten
sposób nierówności między bogatą
Północą a biednym Południem
naszego globu.
Począwszy od początku lat
dziewięćdziesiątych (dzięki
komisarzowi ds. rolnictwa Rayowi
MacSharry’emu) Unia Europejska
aktywnie przekształca swoją
politykę rolną, aby zapobiec
powstawaniu nadwyżek i
szkodliwemu wpływowi
intensyfikacji produkcji na
środowisko. Dopłaty otrzymywane
przez rolników są w coraz
mniejszym stopniu związane z tym,
co produkują (dzięki czemu mogą
lepiej reagować na sygnały rynkowe
i nie produkować towarów, na które
nie ma zapotrzebowania), a coraz
bardziej powiązane ze spełnianiem
przez nich wymogów dotyczących
dobrej praktyki rolniczej, ochrony
środowiska i dobrostanu zwierząt.
W ostatnim okresie budżetowym,
w latach 2000-2006, na Wspólną
Politykę Rolną wydatkowano 322
miliardy euro (około 45% całego
budżetu UE). Z tej kwoty 90%
otrzymali rolnicy w formie
bezpośredniego wsparcia (tzw.
www.faow.org.pl
3
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
„Pierwszego Filaru” WPR),
a pozostałe 10% (czyli ok. 32 mld
EUR) było przeznaczone na
działania o charakterze rozwojowym
(nazywane środkami na „rozwój
obszarów wiejskich”, choć także w
znacznym stopniu adresowane do
rolników) – tzw. „Drugi Filar” WPR.
W nowym okresie programowania
środki na rozwój obszarów wiejskich
wzrosły z 32 mld w latach 20002006 do 78 mld w latach 20072013.
Kontynuacja WPR w formie
bezpośrednich płatności dla
rolników bywa uzasadniana faktem,
że poziom ich dochodów jest niski.
Jednak badania wskazują, że 80%
wszystkich środków na dopłaty
trafia do 20% największych
(i najbogatszych) rolników. Jeden
z autorów Food Ethics, Jack
Thurston (były doradca Ministra
Rolnictwa Wielkiej Brytanii)
wykazuje, że na liście pierwszej
dwudziestki odbiorców dopłat
w Wielkiej Brytanii (odbiorców
otrzymujących setki tysięcy,
a nawet miliony euro dopłat
rocznie) znajdują się
przedstawiciele rodzin
arystokratycznych oraz wielkie
koncerny żywnościowe, takie jak
Nestle czy Tate & Lyle. Od 2009
roku wszystkie kraje unijne będą
zobowiązane do publikowania listy
beneficjentów dopłat rolniczych,
choć już dziś niektóre kraje, takie
jak Szwecja, Słowenia czy Dania
udostępniają większość tych
informacji. Polska, wraz z Niemcami
i Francją, znajduje się na samym
końcu listy krajów członkowskich,
jeśli chodzi o dostęp do danych o
kwotach przekazywanych rolnikom,
choć i u nas w ostatnim czasie
pojawiły się pierwsze informacje
o największych beneficjentach
płatności bezpośrednich.
Czasopismo Food Ethics publikuje
także krótkie wypowiedzi polityków
i ekspertów na temat tego, czy
Wspólna Polityka Rolna powinna być
zlikwidowana. Zdania w tej sprawie
są podzielone, choć praktycznie nikt
z ekspertów nie postuluje
utrzymania WPR w obecnej postaci.
Nieliczni – jak parlamentarzysta
brytyjski Michael Jack – twierdzą,
że cele WPR są już dawno
nieaktualne, a sama polityka jest
anachroniczna. Inni – jak komisarz
UE ds. rolnictwa Mariann Fischer
Boel – podkreślają, że WPR ma
nadal ważną rolę do odegrania
w Europie, choć już nie jako
mechanizm interwencjonizmu
i ingerencji w światowy obrót
produktami żywnościowymi.
Hannes Lorenzen – ekspert
Parlamentu Europejskiego
w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich i przewodniczący PREPARE
(Partnerstwa dla Wsi Europejskiej –
www.faow.org.pl
4
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
europejskiej sieci organizacji
wiejskiej, której polskim partnerem
jest FAOW) ostrzega przed
przeznaczaniem znacznych
obszarów ziemi uprawnej na
produkcję biopaliw, co może
zagrozić światowemu
bezpieczeństwu żywności. Postuluje
on także wprowadzenie – w miejsce
Wspólnej Polityki Rolnej (ang.
Common Agricultural Policy, CAP) –
Wspólnej Polityki dla Wsi i Rolnictwa
(ang. Common Agriculture and
Rural Policy - CARP).
Eksperci związani z wydawcą
magazynu – Food Ethics Council:
Tom MacMillan i Christopher
Ritson – skupiają się na tym, czego
społeczeństwa europejskie może
oczekiwać od reformy WPR.
Wyjaśniają zatem:
- po pierwsze, dlaczego rolnictwo
zasługuje na szczególne
traktowanie? Nie dlatego że trzeba
w dalszym ciągu zwiększać
produkcję rolną albo zapewnić
rolnikom wyższe dochody, ale
dlatego, że – w porównaniu
z innymi rodzajami działalności –
rolnictwo odciska mocniejszy
„ślad” na naszym otoczeniu
(m.in. w takich sprawach jak
wykorzystanie ziemi, środowisko,
dobrostan zwierząt, zdrowie
konsumentów czy zdolność
utrzymania się przy życiu
producentów w najuboższych
krajach świata), a jednocześnie jest
oddzielone od sygnałów rynkowych
i preferencji konsumentów z uwagi
na długi łańcuch pośredników oraz
zależność od czynników
środowiskowych;
- po drugie, dlaczego polityka rolna
powinna być wspólna dla całej
UE, a nie narodowa? Dlatego, że
wszyscy producenci rolni UE są
współodpowiedzialni za
sprawiedliwy handel produktami
żywnościowymi, a także daletego,
że tylko polityka na poziomie całej
Unii jest w stanie zmobilizować
dostateczne środki i wystarczająco
szeroką współpracę, aby sprostać
dzisiejszym wyzwaniom, w tym
zmianom klimatycznym i walce ze
światowym ubóstwem. I wreszcie
dlatego, że pojedyncze kraje
mogłyby ulec pokusie poszukiwania
rozwiązań krótkoterminowych
(często kosztem innych krajów UE),
zamiast troszczyć się o
zrównoważony rozwój całego
kontynentu.
Autorzy postulują także nowe cele,
jakie powinny być postawione przed
zreformowaną WPR. Nowa polityka
powinna:
- poprawić dostęp szerokiego grona
konsumentów do dobrej i
bezpiecznej żywności;
- zapewnić zróżnicowane źródła
utrzymania i godziwy dochód
rodzinom wiejskim;
- chronić biologiczne granice
możliwości wykorzystania zasobów
naturalnych, przeciwdziałać
zmianom klimatycznym i w
ostatecznym rozrachunku
przyczynić się do poprawy stanu
środowiska;
- konsekwentnie egzekwować
wysokie standardy zdrowia
i dobrostanu zwierząt
gospodarskich.
www.faow.org.pl
5
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
mięsnej z wykorzystaniem
bioróżnorodnych pastwisk, a nie
zachęcać producentów do
zaniechania produkcji);
Tak sformułowane cele oznaczają,
że nie można liczyć na znaczące
obcięcie wydatków UE na politykę
rolną. Nie chodzi więc o to, aby
ograniczyć środki wydatkowane na
WPR (o czym marzy wielu ministrów
finansów w krajach członkowskich),
ale o to, aby wydatkować środki
publiczne w sposób efektywny,
to znaczy aby wynagradzać
beneficjentów za świadczenie
„dobra publicznego” oraz aby
poniesione koszty były w
ostatecznym rozrachunku niższe niż
cena (w postaci kosztów
społecznych, środowiskowych,
krzywdy dla mieszkańców krajów
najuboższych itp.), jaką
społeczeństwo zapłaciłoby gdyby nie
zdecydowało się na interwencję.
Autorzy proponują trzy konkretne
pomysły dotyczące wydatkowania
środków unijnych na wieś
i rolnictwo:
- po pierwsze, nie należy płacić
rolnikom za produkowanie
konkretnych towarów, ale trzeba
pamiętać, że sama produkcja
rolna generuje znaczące
korzyści społeczne (należy zatem
stwarzać motywację do
podejmowania np. produkcji
- po drugie, należy przeznaczać
większe środki na inwestycje
(takie jak przetwórstwo w małej
skali, zarządzanie ryzykiem,
poprawa organizacji, szkolenie,
a także na wsparcie marketingu np.
produkowanych ekologicznie
owoców i warzyw), a nie na
płatności bezpośrednie;
- po trzecie, należy przeznaczyć
część środków z obecnej WPR na
zapewnienie sprawiedliwego
dostępu do rynków UE
producentom z krajów najuboższych
oraz na pomoc dla nich w
znalezieniu własnych, lokalnych
rynków zbytu.
Warto wziąć do serca konkluzję
autorów, że „historia WPR
pokazuje, że działania
podejmowane z dobrym
intencjami mogą mieć zupełnie
niezamierzone konsekwencje”.
Tym ważniejsze – także dla Polski –
jest rozpoczęcie już dziś szerokiej
społecznej debaty na temat
polityki wobec wsi i rolnictwa.
W wielu krajach europejskich taka
dyskusja już się toczy i obejmuje
nie tylko wąskie grono specjalistów
i działaczy organizacji rolniczych,
ale także szeroki krąg partnerów
społecznych. Zachęcamy
czytelników naszego Biuletynu do
wypowiadania swoich opinii na ten
temat w formie listów do redakcji
oraz wypowiedzi na forum
internetowym.
Urszula Budzich-Szukała
www.faow.org.pl
6
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
T
TE
EM
MA
AT
TM
MIIE
ES
SIIĄ
ĄC
CA
A
Dr inż. Elżbieta Wojciechowska-Lipka
Broker ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie organizacji pozarządowych
Specyfika działalności organizacji
pozarządowych polega na
spontaniczności, społecznej pasji.
Często organizacja świetnie
realizuje swoje cele dzięki
zaangażowaniu grupy osób, które
nie zawsze orientują się w
skomplikowanej problematyce
zarządzania. Chodzi przede
wszystkim o gąszcz przepisów,
obwarowań, wymogów, które
formalnie należy spełniać realizując
choćby najszczytniejsze cele. Za
działalność organizacji i wszelkich
prowadzonych spraw odpowiada
Zarząd organizacji i on zobowiązany
jest do stworzenia warunków
bezpiecznego działania. Jeżeli
organizacja zatrudnia ludzi, jest
jednocześnie zakładem pracy i musi
stosować wszystkie przepisy, jakie
obowiązują pracodawcę. Przy
przedsięwzięciach o charakterze
masowym – organizowaniu
pikników, pokazów, zawodów
sportowych, trzeba nie tylko
obowiązkowo zapewnić bezpieczny
przebieg imprezy, ale i ubezpieczyć
tę imprezę. Właśnie ubezpieczenie,
chociaż składka za jego wykup jest
dodatkowym kosztem, zapewnia
stabilność dla funkcjonowania
organizacji. Zarząd powinien ocenić,
jakie ryzyka zagrażają
w działalności organizacji
i opracować program ubezpieczenia,
najlepiej korzystając z bezpłatnej
pomocy brokera
ubezpieczeniowego.
Ubezpieczenie organizacji obejmuje
z reguły ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności OC,
ubezpieczenie budynku lub
pomieszczeń i mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie pojazdów
mechanicznych oraz inne ryzyka
specyficzne dla danej działalności.
W niniejszym artykule zostanie
omówione ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej dla
organizacji pozarządowych.
www.faow.org.pl
7
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
Tabela 1.
Zestawienie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia dla organizacji pozarządowych.
Przedmiot
ubezpieczenia
Budynki i budowle
Zakres
ubezpieczenia
Ogień i inne
zdarzenia losowe
Wyposażenie biura,
środki trwałe i
obrotowe
Ogień i inne
zdarzenia losowe,
kradzież z
włamaniem
Zdarzenia losowe,
kradzież z
włamaniem
przepięcie, utrata
danych,
ubezpieczenie
sprzętu
przenośnego
Szkody u osób
trzecich
w mieniu i na osobie
korzystających z
pojazdu w czasie
ruchu pojazdu, przy
wsiadaniu i
wysiadaniu
Pełen zakres OC dla
podmiotów
gospodarczych z
wyszczególnionymi
klauzulami
Sprzęt elektroniczny
Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej OC
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych
Odpowiedzialność
cywilna z tytułu
prowadzonej
działalności; OC
kontrakt; OC
najemcy lub
wynajmującego; OC
pracowników; OC
pracodawcy
OC organizatora
imprez; OC Zarządu
Obowiązkowe
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
organizatorów
imprez masowych
Następstw
Nieszczęśliwych
Wypadków – NNW
dla pracowników
Ubezpieczenie
finansowe: spłaty
kredytu, gwarancji
kredytowej
Za szkody
wyrządzone na
osobie i w mieniu
dla osób trzecich
uczestników imprez
masowych
24 godziny z
rozszerzeniem na
udar mózgu, zawał
serca i śmierć
Ubezpieczenie
kredytu jako forma
zabezpieczenia
wobec banku
Podstawa
wyliczenia składki
Wartość budynków
– księgowa,
odtworzeniowa
Wartość ze spisu z
natury
Rodzaj
ubezpieczenia
Ubezpieczenia
dobrowolne lub jako
podstawowe w pakiecie
Ubezpieczenie
dobrowolne lub w
pakiecie
Faktury zakupu
sprzętu
Ubezpieczenie
dobrowolne odrębnie
dla sprzętu
stacjonarnego do 5 lat
oraz przenośnego
(laptopy, telefony
komórkowe, palmtopy,
aparaty fotograficzne)
Obowiązkowo na 12
miesięcy w dniu
rejestracji pojazdu
Suma Gwarancyjna
SG -szkody w
mieniu 300 000,00
Euro
i na osobie
1 500 000,00 Euro
na jedno i wszystkie
zdarzenia
Suma Gwarancyjna
SG określona prze
Ubezpieczającego
na podstawie oceny
ryzyka, obrotu
organizacji w ciągu
roku
Minimalna Suma
Gwarancyjna jest
określona w
Rozporządzeniu MF
z dnia 17 grudnia
2003 r. w zależności
od charakteru
imprezy i liczebności
10-20 tysięcy
złotych na jednego
pracownika
Wysokość kredytu
i formy
zabezpieczenia
Opracowanie własne
www.faow.org.pl
Dobrowolne lub w
pakiecie
Obowiązkowo przed
organizacją. Imprezy
masowej, na która
wstęp jest odpłatny
Dobrowolnie,
Pakiet
Dobrowolne –
finansowe
8
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
szkody i wypłaty odszkodowania;
Podstawowe pojęcia
ubezpieczeniowe
suma ubezpieczenia/
gwarancyjna – określona
w umowie ubezpieczenia kwota,
stanowiąca górną granicę
odpowiedzialności ubezpieczyciel.
Poniżej zestawiono najważniejsze
pojęcia ubezpieczeniowe
z objaśnieniami:
ubezpieczający – osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną, która zawarła umowę
ubezpieczenia na rzecz
ubezpieczonego;
składka – kwota należna za
udzieloną ochronę ubezpieczeniową,
ustalana przez zakład ubezpieczeń
na podstawie oceny ryzyka
ubezpieczony – osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą
prawną, która jest objęta ochroną
ubezpieczeniową.
ubezpieczający i ubezpieczony
to jest z reguły ta sama osoba czy
podmiot;
udział własny – określona
procentowo część szkody, o którą
ubezpieczyciel zmniejsza
odszkodowanie;
szkoda – szkoda na osobie lub
szkoda rzeczowa;
ubezpieczyciel - zakład
ubezpieczeń działający na
podstawie zezwolenia KNF w formie
spółki akcyjnej S.A. lub
towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych TUW , wyróżnia się
zakłady ubezpieczeń sprzedające
ubezpieczenia na życie ( grupa I)
i zakłady ubezpieczeń majątkowych
i pozostałych osobowych ( grupa II)
polisa – dokument potwierdzający
zawarcie umowy ubezpieczenia;
okres ubezpieczenia – czas, przez
jaki ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej;
ogólne warunki ubezpieczenia –
zbiór przepisów określających
zakres, przedmiot ubezpieczenia,
obowiązki ubezpieczonego
i ubezpieczyciela, sposób likwidacji
szkoda na osobie – szkoda
powstała wskutek śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które
mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia;
szkoda rzeczowa – szkoda
powstała wskutek utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy,
w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie nastąpiła
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie
rzeczy;
franszyza integralna – wyłączenie
odpowiedzialności za szkody nie
przekraczające określonej kwoty np.
1000 zł;
www.faow.org.pl
9
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
broker ubezpieczeniowy - osoba
fizyczna albo prawna posiadająca,
wydane przez organ nadzoru,
zezwolenie na wykonywanie
działalności brokerskiej i wpisana do
rejestru brokerów
ubezpieczeniowych. Reprezentuje
interes ubezpieczającego wobec
firm ubezpieczeniowych na
podstawie udzielonego brokerowi
pełnomocnictwa;
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej OC
franszyza redukcyjna – obniżenie
odszkodowania o określoną
procentowo lub kwotowo wartość
pracownik – osoba wykonująca
prace na rzecz pracodawcy
niezależnie od podstawy
zatrudnienia;
podwykonawca – osoba, której
ubezpieczony powierzy wykonanie
zleconej pracy, usługi lub innej
czynności, określonej w łączącej ich
umowie cywilnoprawnej;
odszkodowanie – świadczenie
pieniężne przysługujące
poszkodowanemu w razie zajścia
wypadku ubezpieczeniowego
w zakresie objętym umową
ubezpieczenia, po uprzednim
pomniejszeniu o franszyzę
redukcyjną, o ile została
przewidziana w umowie
ubezpieczenia;
agent ubezpieczeniowy – osoba
wykonujaca działalność agencyjną
na podstawie umowy agencyjnej
zawartej z zakładem ubezpieczeń
i jest wpisany do· rejestru agentów
ubezpieczeniowych. Reprezentuje
interesy firmy ubezpieczeniowej;
Ubezpieczenia OC są w grupie II
ubezpieczeń majątkowych i
pozostałych osobowych.
Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna za szkody
osobowe i rzeczowe oraz ich
następstwa finansowe, które ponosi
Ubezpieczający w związku z
prowadzeniem określonej w umowie
ubezpieczenia działalności i
posiadaniem mienia
wykorzystywanego w tej
działalności lub organizacji imprez
masowych.
Przedmiotem ubezpieczenia jest
odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego wobec osób
trzecich za szkody będące
następstwem czynu niedozwolonego
(odpowiedzialność cywilna
deliktowa) w związku z prowadzoną
przez ubezpieczonego, a określoną
w umowie ubezpieczenia
działalnością lub posiadanym
mieniem (zakres podstawowy).
Z polisy tej są pokrywane szkody
będące następstwem śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia lub szkody rzeczowe
będące następstwem utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
wyrządzone osobom trzecim,
www.faow.org.pl
10
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
w związku z prowadzeniem
działalności lub posiadanym
mieniem określonymi w umowie
ubezpieczenia. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są także
szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa.
Warunkiem odpowiedzialności
ubezpieczyciela jest wystąpienie
szkody/wypadku
ubezpieczeniowego w okresie
ubezpieczenia i zgłoszenie
roszczenia o odszkodowanie z tego
tytułu przed upływem terminu
przedawnienia.
Wszystkie szkody będące wynikiem
tego samego działania lub
zaniechania uważa się za jeden
wypadek ubezpieczeniowy
niezależnie od liczby
poszkodowanych i momentu
powstania oraz przyjmuje się, że
miały miejsce w chwili powstania
pierwszej szkody. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje zarówno
szkodę faktyczną, jak również
utracone korzyści (szkody
następcze), które poszkodowana
osoba trzecia mogłaby uzyskać,
gdyby jej szkody nie wyrządzono.
Jest to bardzo istotne, ponieważ
roszczenia dotyczące szkód
następczych bardzo często
przewyższają swoją wysokością
faktyczną wartość uszkodzonego lub
zniszczonego mienia przy szkodzie
rzeczowej, lub wartość uszczerbku
na zdrowiu przy szkodzie osobowej.
Ubezpieczeniem objęta jest
odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego za szkody powstałe
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zakres podstawowy ubezpieczenia
określony w OWU może ulec
rozszerzeniu po opłaceniu przez
ubezpieczającego dodatkowej
składki o odpowiedzialność
wynikająca z klauzul dodatkowych.
Klauzula
Rozszerzenie zakresu o szkody
powstałe w wyniku
niewykonania
lub nienależytego wykonania
zobowiązania przez
ubezpieczonego wynikającego
z umowy zawartej w ramach
prowadzonej działalności określonej
we wniosku ubezpieczeniowym
(odpowiedzialność cywilna
kontraktowa). Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje
szkód wynikających z przekroczenia
terminów i kosztów ustalonych
w umowie,
Klauzula
Rozszerzenie zakresu o szkody
wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego powstałe w
następstwie wypadku przy
pracy w okresie trwania
ubezpieczenia w związku
z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz posiadaniem
mienia używanego w tej
działalności. W następstwie tych
szkód ubezpieczony zobowiązany
jest do naprawienia szkód
rzeczowych lub na osobie
poniesionych przez jego
pracowników.
Klauzula
Rozszerzenie zakresu o szkody
powstałe w nieruchomościach,
z których ubezpieczony korzysta
na podstawie umowy najmu
www.faow.org.pl
11
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej
rzeczy.
Ubezpieczenie obejmuje
odpowiedzialność cywilną za szkody
wynikające z czynów
niedozwolonych (OC delikt) oraz
odpowiedzialności cywilnej z tytułu
niewykonania lub nienależytego
wykonania umów(OC kontrakt).
Klauzula
Rozszerzenie zakresu o szkody
powstałe w okresie
ubezpieczenia wyrządzone
przez podwykonawców bez
prawa do regresu i z
zachowaniem prawa do regresu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone tylko przez
podwykonawców, z którymi
ubezpieczony zawarł umowy w
formie pisemnej.
Klauzula
Rozszerzenie zakresu o szkody
powstałe w okresie
ubezpieczenia wyrządzone
uczestnikom w wyniku
przeprowadzania imprezy
niemającej charakteru imprezy
masowej podlegającej
obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest,
wynikająca z obowiązujących
przepisów prawa, odpowiedzialność
cywilna Ubezpieczonego za
wyrządzone uczestnikom szkody na
osobie i w mieniu ( delikt), i z tytułu
nienależytego wykonania kontraktu
(kontrakt).
Za uczestnika uważa się osobę
fizyczną znajdującą się w czasie
trwania imprezy na terenie, na
którym jest ona przeprowadzana,
w charakterze widza, wykonawcy,
zawodnika, sędziego, obsługi
techniczno-administracyjnej.
Ochroną ubezpieczeniową nie są
objęci pracownicy ubezpieczonego,
osoby wykonujące czynności
należące do służb ochronnych i
kontrolnych, osoby prowadzące przy
realizacji imprezy działalność
dodatkową – gastronomiczną,
reklamową itp. Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody: poniesione
przez Policję´, Państwową Straż
Pożarną, inne jednostki ochrony
przeciwpożarowej oraz służbę
zdrowia, w związku z działaniem
w miejscu i w czasie trwania
imprezy. Polisa nie chroni szkód
powstałych w wyniku
przeprowadzania pokazu sztucznych
ogni, a także w pojazdach, rzeczach
w nich pozostawionych, w tym
w aparatach fotograficznych,
kamerach.
Obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
organizatorów imprez
masowych.
Organizator imprezy masowej, na
którą wstęp jest odpłatny
zobowiązany jest do wykupienia
obowiązkowego ubezpieczenia OC
najpóźniej w dniu złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia na jej
przeprowadzenie.
Uczestnicy imprez masowych, na
które wstęp jest odpłatny są
chronieni w ramach polisy
www.faow.org.pl
12
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
obowiązkowego ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
organizatorów imprez masowych
w ramach określonej minimalnej
sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia. Ochrona obejmuje
szkody związane z uszkodzeniem
ciała, kalectwem, utratą życia,
a także uszkodzeniem,
zniszczeniem czy utratą rzeczy
o wartości powyżej 100 EURO.
Impreza masowa przeprowadzana
na otwartej przestrzeni przeprowadzona na stadionie,
w innym obiekcie niebędącym
budynkiem albo na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie
imprezy masowej.
Impreza masowa na terenie
zamkniętym, przeprowadzana w hali
sportowej albo w innym budynku
umożliwiającym przeprowadzenie
imprezy masowej.
Ubezpieczeniem OC jest objęta
odpowiedzialność cywilna
organizatorów imprez masowych za
szkody wyrządzone w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej,
w następstwie działania lub
zaniechania ubezpieczonego,
uczestnikom imprez masowych, na
które wstęp jest odpłatny.
Tabela 2.
Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC
w odniesieniu do charakteru imprezy.
Charakter imprezy masowej
Impreza masowa na otwartej przestrzeni
przy liczbie od 1000 do 2000 osób
Minimalna suma gwarancyjna
ubezpieczenia w EURO
30 000,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
2000
Impreza masowa na terenie zamkniętym
przy liczbie od 300 do 500 osób
Każdorazowo wzrost o 1 500,00
- przy wzroście liczby o kolejne 100 osób
powyżej 500
Impreza masowa o podwyższonym ryzyku
na terenie otwartym od 300 do 2000 osób
Każdorazowo wzrost o 1 250,00
- przy wzroście liczby o kolejne 100 osób
powyżej 2000
Impreza masowa o podwyższonym ryzyku
na terenie zamkniętym przy liczbie od 200
do 500 osób
Każdorazowo wzrost o 1 750,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
500
Każdorazowo wzrost o 1 650,00
6 250,00
3 500,00
8 150,00
www.faow.org.pl
13
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
IMPREZY ARTYSTYCZNE lub ROZRYWKOWE
Impreza masowa na otwartej przestrzeni
przy liczbie od 1000 do 2000 osób
22 500,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
2000
Impreza masowa na terenie zamkniętym
przy liczbie od 300 do 500 osób
Każdorazowo wzrost o 1 100,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
500
Impreza masowa o podwyższonym ryzyku
na otwartej przestrzeni przy liczbie od 300
do 2000 osób
Każdorazowo wzrost o 1 000,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
2000
Impreza masowa o podwyższonym ryzyku
na terenie zamkniętym przy liczbie od 200
do 500 osób
Każdorazowo wzrost o 1 400,00
- przy wzroście o kolejne 100 osób powyżej
500
Każdorazowo wzrost o 1 250,00
Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2003 r.
Nr 220 poz. 2179
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2003
r.w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej organizatorów imprez
masowych.
5 000,00
27 500,00
6 250,00
organizacją, np. złe decyzje, błędy
w zarządzaniu lub zaniedbania
powodujące straty majątkowe.
Mogą one być podstawą zarzutu
niegospodarności (niekiedy
przestępstwo to nazywane jest
nadużyciem zaufania), wyłudzenia
kredytu lub dotacji, działania na
Odpowiedzialność cywilna ma na
celu wyrównanie ewentualnej
szkody. Czym innym jest
odpowiedzialność karna, która ma
na celu ukaranie sprawcy, który
popełnił przestępstwo. Wyróżnia się
przestępstwa pospolite, takie jak
kradzież czy przywłaszczenie mienia
należącego do organizacji,
fałszowanie dokumentów,
poświadczenie nieprawdy.
Występuje ponadto
odpowiedzialność za przestępstwa
związane z udziałem w zarządzaniu
www.faow.org.pl
14
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
szkodę wierzycieli organizacji czy
też przyjęcie łapówki w zamian za
zachowanie mogące wyrządzić
szkodę organizacji. Należy
pamiętać, że odpowiedzialność
cywilna i odpowiedzialność karna
mają tzw. charakter indywidualny,
to znaczy – ponoszą ją tylko te
osoby, które doprowadziły do
szkody, popełniły przestępstwo lub
wykroczenie. Może się zdarzyć, że
niektórzy członkowie zarządu lub
komisji rewizyjnej będą ponosić
odpowiedzialność, a inni nie, gdyż
nie brali udziału w podjęciu decyzji,
głosowali przeciw, nie wiedzieli o
działaniach podejmowanych przez
innych członków władz itp.
Bezprawne może być także
zaniechanie, czyli sytuacja, gdy
osoba, która ma obowiązek podjąć
pewne działania – nie robi tego (np.
zarząd stowarzyszenia nie dopełnił
swoich obowiązków i nie wniósł
odwołania od niekorzystnego
orzeczenia sądu lub nie sprawdził
wiarygodności firmy, z którą zawarł
umowę itp.). Obowiązek staranności
i dbałości o interesy organizacji
wynika z faktu uczestniczenia w jej
władzach.
Za szkodę odpowiada się także,
jeżeli zostanie ona wyrządzona
nieumyślnie, przez lekkomyślność
czy też niedbalstwo. W
konsekwencji działalność organizacji
może być zachwiana, a nawet
zawieszona, gdyż nie będzie
warunków do realizacji. Ponadto
może być wystawione na szwank
dobre imię organizacji, co
spowoduje zachwianie jej
autorytetu.
Członek zarządu może ponosić
odpowiedzialność odszkodowawczą
(czyli musi zapłacić odszkodowanie)
zarówno, jeżeli jego zachowanie
było umyślne (chciał się zachować
w sposób wyrządzający szkodę
organizacji), jak i wtedy gdy szkoda
jest wynikiem jego zaniedbania,
braku należytej staranności.
Wina umyślna jest wtedy, gdy
sprawca przewidywał możliwość
wyrządzenia szkody i mimo to
podjął działanie lub też nie podjął
działania, do którego był
zobowiązany. W takiej sytuacji
sprawca albo chciał wyrządzić
szkodę albo godził się na nią. Wina
nieumyślna zachodzi w wyniku
niezachowania należytej
staranności. Sprawca nie chce i nie
godzi się na wyrządzenie szkody,
ale ją wyrządza poprzez swoje
nieostrożne, niestaranne
zachowanie.
Warto zatem przyjrzeć się formalnej
stronie prowadzenia działalności bez
względu na spontaniczność i
wyższość szlachetnych celów, oraz
przygotowania czy wiedzy liderów
organizacji. Pozwoli to na ocenę
funkcjonowania organizacji nie tylko
pod względem merytorycznym, ale
i formalnym zapewniającym
przejrzystość i bezpieczeństwo
działań. To bezpieczeństwo nie
dotyczy tylko uczciwości władz, ale
także zabezpieczenia osób
biorących udział w realizacji
programu organizacji, oraz rzeczy
materialnych, które są we władaniu
czy własnością organizacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa to
przede wszystkim uświadomienie
czy określenie ryzyk, jakie
zagrażają w codziennej działalności
www.faow.org.pl
15
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
organizacji i oddanie ich chociażby
w części ubezpieczycielowi
w zamian za poniesiony,
uzasadniony koszt, jakim jest
składka ubezpieczeniowa.
E. Wojciechowska-Lipka
www.agrobroker.pl
Anna Łubek, Dariusz Dąbek
Zaczęło się na Łysej Górze
Przedstawiamy Lokalną Grupę Działania –
„Wokół Łysej Góry”
LGD Wokół Łysej Góry powstało
w wyniku realizacji projektu „Na nas
nie ma mocnych – partnerstwo dla
rozwoju obszarów wiejskich w sercu
Gór Świętokrzyskich”,
realizowanego przez Związek Gmin
Gór Świętokrzyskich ze środków
Programu Pilotażowego "LEADER+"
- Schemat I. LGD przybrała formę
prawną stowarzyszenia i ma
siedzibę w Bielinach,
w województwie świętokrzyskim.
Założyciele organizacji uznali, że
gminy objęte jej działaniem są do
siebie niezwykle podobne. Posiadają
zbliżone położenie, warunki
klimatyczne, przyrodnicze
i kulturowe, a spaja je góra Święty
Krzyż, nazywana dawniej Łysą
Górą. Miejsce to związane jest
z początkiem osadnictwa
i chrześcijaństwa na ziemiach
polskich (obecnie znajduje się tam
Sanktuarium Relikwii Krzyża
Świętego prowadzone przez Ojców
Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej). Ponadto nazwa
Stowarzyszenia „Wokół Łysej Góry”
została tak dobrana, by możliwe
było objęcie działaniem LGD
większej ilości gmin położonych
wokół Łysej Góry – góry – symbolu
Gór Świętokrzyskich. Logo
Stowarzyszenia odwołuje się do
krzyża benedyktyńskiego (pierwsi
misjonarze na Świętym Krzyżu),
który znajduje się w herbie
Województwa Świętokrzyskiego,
i z którym mogą identyfikować się
wszystkie gminy regionu. Ponadto
logo przedstawia widok pasma
łysogórskiego mającego również
wymiar symboliczny.
Partnerstwo stworzyły trzy gminy:
Bieliny, Bodzentyn i Masłów. Sukces
www.faow.org.pl
16
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
i ambitne plany LGD Wokół Łysej
Góry wpływają zachęcająco na
sąsiednie gminy, które są
zainteresowane wstąpieniem do
LGD. Obecnie wolę przynależności
do Stowarzyszenia wyraziły też
gminy Łączna, Górno, Wąchock.
Aktualnie LGD obejmuje
powierzchnię około 560 km².
i zamieszkuje ją około 57 tysięcy
osób. Poniższa mapa pokazuje
granice administracyjne gmin
wchodzących w skład LGD Wokół
Łysej Góry.
Charakterystyka Gmin objętych
działaniem LGD
Gmina Bieliny oddalona jest 23
km na wschód od stolicy
Województwa Świętokrzyskiego –
Kielc. Ponad 60% jej powierzchni
znajduje się w granicach
Świętokrzyskiego Parku
Narodowego i jego otuliny, czyli
przygranicznej strefy ochronnej,
co zapewnia zachowanie
pierwotnego charakteru gminy
rolniczej i dobrego stanu przyrody
w gminie Bieliny. Reszta, czyli część
południowa, to fragment Cisowsko Orłowińskiego Parku
Krajobrazowego.
Gmina Bieliny jest gminą
o charakterze wiejskim, gdzie
dominującą funkcją gospodarczą
jest rolnictwo, a uprawą truskawka (aktualnie rozpoczął się
proces rejestracji truskawki
bielińskiej jako produktu
regionalnego). Gmina Bieliny
zajmuje powierzchnię 88 km².
W gminie zamieszkuje około 10 tys.
osób. W strukturze użytkowania
ziemi dominują użytki rolne
stanowiące 64% powierzchni gminy
oraz lasy - 30%.
LGD Wokół Łysej Góry podczas wizyty studyjnej w Danii. Jest to jedno z działań projektu realizowanego w
ramach Schematu II.
www.faow.org.pl
17
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
Gmina Bodzentyn liczy blisko 12
tys. mieszkańców i obejmuje obszar
o pow. 161 km2, w tym aż 73,18
km2 zajmują lasy należące do
Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Park położony jest
w centralnej części Gór
Świętokrzyskich i obejmuje
najwyższe ich pasmo - Łysogóry,
z najwyższymi szczytami: Łysicą
(612 m n.p.m.) i Łysą Górą –
Świętym Krzyżem (593 m n.p.m.).
O wartości Parku decydują walory
przyrodnicze i krajobrazowe, a
także zabytki historyczne. Park jest
ostoją dla 69 rzadkich gatunków
roślin oraz kilkuset gatunków
zwierząt. Występują one przede
wszystkim na obszarach ochrony
ścisłej: "Łysica", "Czarny Las",
"Mokry Bór". Uroki tej ziemi
opisywał w swoich pracach Stefan
Żeromski, pisząc o „świętości
Puszczy Jodłowej”.
Gmina Górno położona jest
u podnóża Gór Świętokrzyskich,
w odległości około 15 km na wschód
od Kielc, w otulinie
Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. To wymarzone
miejsce dla rowerzystów, którzy
często zapuszczają się w te rejony.
Gmina to dobra baza wypadowa do
zwiedzania całego województwa.
Sama również oferuje sporo
atrakcji. Kielczan (i nie tylko)
przyciąga znajdujący się tuż za
granicami miasta zbudowany na
miejscu dawnego zbiornika (którego
woda dostarczała energii
urządzeniom huty) zalew w
Cedzynie, zajmujący powierzchnię
65 ha. To raj dla amatorów kąpieli,
żeglarstwa i wędkowania. Gmina
Górno to trzynaście sołectw, które
zajmują powierzchnię 83,3 km².
65,03 km2 tej powierzchni - co
stanowi 78,2% ogółu - zajmują
www.faow.org.pl
18
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
użytki rolne. Gminę zamieszkuje ok.
13 tys. osób.
Gmina Łączna położona jest
w południowej części powiatu
skarżyskiego, obejmuje Pasmo
Klonowskie Gór Świętokrzyskich.
Zajmuje obszar o urozmaiconej
rzeźbie terenu z dużym udziałem
lasów - 57,7 %. Uroki tej ziemi
opisywał w swoich pracach Stefan
Żeromski np. w „Echach Leśnych”.
Najważniejszymi bogactwami
naturalnymi gminy są piaskowce
kwarcytowe i lasy. Występuje tutaj
jedyne w kraju złoże kopaliny
krzemionkowej. Rozdrobnione
rolnictwo, o przeciętnym areale
nieprzekraczającym 2,7 ha, nie
sprzyja intensywnej produkcji
rolnej. Gmina licząca ok. 5,3 tys.
mieszkańców obejmuje obszar
62 km².
Gmina Masłów, ze względu na
swoje unikalne położenie oraz
przyjętą strategię rozwoju, jest
gminą szczególnie otwartą dla
turystów. Atrakcyjne położenie
gminy powoduje, że jest ona
naturalnym zapleczem
rekreacyjnym dla Kielc, ale także
dla mieszkańców Warszawy, Łodzi
i Śląska. Łącznie gmina posiada
ponad 400 miejsc noclegowych.
Funkcjonują tu schroniska,
pensjonaty i domy wczasowe.
Gmina jest prawdziwym rajem dla
fanów narciarstwa, amatorów
sportów wodnych, rowerowych
i lotniczych. Gmina zajmuje
powierzchnię 86 km², a
zamieszkuje ją około 9,7 tys.
mieszkańców.
Gmina Wąchock położona jest
w północno-wschodniej części
województwa świętokrzyskiego,
a w zachodniej części powiatu
starachowickiego. Zajmuje
powierzchnię 82 km² i zamieszkuje
ją 7 tys. mieszkańców. Miasto
i gmina Wąchock leży w strefie
atrakcyjnych krajobrazów, co
stwarza doskonałe warunki do
rozwoju turystyki. Prawdziwym
bogactwem gminy są lasy i grunty
leśne, które stanowią aż 64% jej
obszaru i obejmują najbardziej
urokliwe tereny Puszczy
Świętokrzyskiej, Sieradowickiego
Parku Krajobrazowego. Miasto jest
niewątpliwą atrakcją turystyczną ze
względu na popularne dowcipy
o Wąchocku. Znajduje się tam
również m.in. pomnik Sołtysa
znanego z ogólnopolskich
dowcipów. Atrakcją turystyczną jest
coroczny Turniej Sołtysów.
LGD Wokół Łysej Góry opiera swoje
działanie na Zintegrowanej Strategii
Obszarów Wiejskich, w której za
priorytet rozwoju uznano
wykorzystanie walorów
naturalnych i kulturowych
wokółysogórskiej ziemi. W lipcu
br. przystąpiła do prac nad
aktualizacją dokumentu
Z wizytą u Zbója Kaka – jeden z punktów podczas gry
terenowej w „Krainie Legend Świętokrzyskich”
www.faow.org.pl
19
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
i przygotowaniem Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata
2007-2013.
Rozwijanie produktów, takich jak
np. „Kraina Legend
Świętokrzyskich” (ożywienie legend
świętokrzyskich dla turystów
poprzez gry terenowe, wioskę
słowiańską z XII w.), „Szklany Dom
– Centrum Edukacyjne”, to
kluczowe zadania w przyjętej
Strategii dla gmin leżących wokół
najwyższych pasm Gór
Świętokrzyskich. Koncepcja,
wdrażanie i promocja wysokiej
jakości zintegrowanych produktów
turystycznych kreować będzie
wizerunek „Źródliska Mocy” chętnie
odwiedzanego przez turystów
krajowych i zagranicznych.
Misją LGD - Wokół Łysej Góry jest
tworzenie i wdrażanie wysokiej
jakości, unikatowych produktów
turystycznych przy zachowaniu
zasad zrównoważonego rozwoju,
a przez co pobudzenie rozwoju gmin
objętych działaniem LGD i poprawa
jakości życia mieszkańców na
terenach objętych działaniem LGD.
Szkolenie etnograficzne „Świętokrzyskie, jakie cudne”…
W LGD Wokół Łysej Góry doskonale
się rozumie, że współczesne
standardy rynku usług
turystycznych w Polsce i na świecie
wymagają, by oferowane produkty
były „żywe”, dynamiczne,
unikatowe. Stąd też tak dużo w jej
działalności odwołań do „ducha”
świętokrzyskiej ziemi i
interaktywnego udziału turystów
w oferowanych im atrakcjach (np.
w grach terenowych). Działania LGD
zmierzają także do wzmocnienia
zasobów ludzkich zajmujących się
obsługą turystów w Gminach
objętych jej działaniem.
LEADER w Górach
Świętokrzyskich rośnie w siłę
Obecnie Lokalna Grupa Działania
realizuje projekt „Wokół Łysej
Góry - Partnerstwo konkretów
i działań w akcji. Realizacja
Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich Etap I” w ramach SPO
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich” – Działanie 2.7.
„Pilotażowy Programy Leader +”
Schemat II. Projekt jest realizowany
od marca 2007 r. na podstawie
umowy o dofinansowanie
L/02/081/2006. Całkowita wartość
projektu wynosi 645.950 złotych.
W ramach projektu uruchomione
zostały 3 biura lokalnych LGD, które
pełnią jednocześnie funkcję
punktów informacji turystycznej,
punktów konsultacyjno-doradczych
dla przedsiębiorców. Zorganizowano
kurs etnograficzny:
"Świętokrzyskie - jakie
cudne...", Kurs agroturystyczny,
Kurs "Tworzenie produktu
www.faow.org.pl
20
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
turystycznego", a także kurs dla
animatorów lokalnych
podnoszący kwalifikacje i wiedzę
aktywnych członków LGD
w zakresie animacji lokalnej
społeczności.
W maju LGD gościło u "Leader+
Vest Sjaelland" w Danii. Wizyta
studyjna miała na celu wymianę
doświadczeń z LGD, która ma
podobny profil działalności. W latach
2007-2013 stawiać będzie na
wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych. Realizowane są tam
także projekty dotyczące
zachowania dziedzictwa
kulturowego (wioska wikingów,
Muzem „Państwo Słońca”
w Odsherred), ekologii (Szkoły
Natury) czy przedsiębiorczości
wśród młodzieży. Najciekawszymi
punktami wyjazdu były wizyty
w Szkołach Natury oraz w Wiosce
Średniowiecznej. Było to o tyle
ważne i ciekawe doświadczenie,
ponieważ kolejnym działaniem
w projekcie jest opracowanie 3
dokumentacji nowych obiektów
infrastruktury turystycznej
i wdrożenia produktów
turystycznych (Szklany Dom Dworek S. Żeromskiego w
Ciekotach, Wioska Słowiańska
w Hucie Szklanej w gminie Bieliny
i produkty "Urlop z adrenaliną"
i "Edukacja w terenie" –
zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika wodnego w Wilkowie
i ożywienie ruin zamku w
Bodzentynie w gminie Bodzentyn).
We współpracy w gminami LGD
zorganizowało trzy najważniejsze
lokalne imprezy kulturalne:
Dzień Świętokrzyskiej Truskawki,
Dni Bodzentyna i Biesiadę
Masłowską.
Członkowie Stowarzyszenia dążą do
realizacji innych działań mających
na celu zachowanie
świętokrzyskiego „dziedzictwa
kulturowego”, np. poprzez
stworzenie we współpracy
z Akademią Świętokrzyską
profesjonalnego kursu gwary
świętokrzyskiej ze specjalnie
przygotowanym na ten cel
podręcznikiem.
Uruchomione zostały również
ruchome punkty konsultacyjnodoradcze, gdzie przedsiębiorcy
mogą skorzystać z konsultacji
i porad indywidualnych, zwłaszcza
Widok na Wioskę Średniowieczną.
w zakresie pozyskania środków na
rozwój ze źródeł funduszy
strukturalnych UE. Pod koniec maja
br. w Ośrodku Wypoczynkowym
„Ameliówka” w gminie Masłów LGD
zorganizowała otwartą konferencję
poświęconą pozyskiwaniu ww.
środków przez samorządy,
przedsiębiorców, rolników
i organizacje społeczne
funkcjonujące na świętokrzyskiej
wsi. W konferencji wzięło udział
www.faow.org.pl
21
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
ponad 120 osób.
Bardzo ważnym elementem
działalności LGD jest promocja
regionu i jego produktów, atrakcji
turystycznych. W październiku LGD
będzie promować się na
Międzynarodowych Targach
Turystycznych "Tour-Salon" 2007
w Poznaniu. Przygotowała już wiele
tysięcy egzemplarzy atrakcyjnych
wizualnie i ciekawych merytorycznie
materiałów promocyjnych.
Dla LGD Wokół Łysej Góry ważne
jest rozsądne współdziałanie
z innymi LGD z regionu, kraju
i Europy. LGD Wokół Łysej Góry jest
członkiem sieci ELARD. Nawiązała
współpracę z duńską LGD
z Zachodniej Zelandii. Aktywnie
przyczynia się do integracji i
współdziałania świętokrzyskich LGD,
np. poprzez organizację w lipcu br.
w Bielinach i Kakoninie I Zlotu LGD
województwa świętokrzyskiego.
Organizację tej imprezy wsparł
finansowo Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego. W tej LGD mocno
się podkreśla, że podejście LEADER
wymaga wzniesienia się ponad
partykularne interesy, a w tym
wypadku poszczególnych lokalnych
grup działania. Wymiana
doświadczeń, przenoszenie dobrych
praktyk, wspólne przedsięwzięcia
muszą być istotnymi elementami
pracy na rzecz rozwoju lokalnych
społeczności.
A. Łubek i D. Dąbek
Dane kontaktowe:
Kierownik projektu: Dariusz Dąbek (tel. 609-679-093)
Siedziba Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Biuro
Zarządu i Projektu w Bielinach
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny,
tel.: (041) 30 25 094 w. 206; tel./fax: (041) 30 26 107,
e-mail: [email protected]; [email protected];[email protected]
Biuro Projektu w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn,
tel.: (041) 311 55 11; fax: (041) 311 51 14, e-mail: [email protected]
Biuro Projektu w Masłowie
Masłów I, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów,
tel./fax: (041) 311 08 13, e-mail: [email protected]
www.faow.org.pl
22
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
P
PR
RO
OJJE
EK
KT
TY
YW
WS
SP
PIIE
ER
RA
AN
NE
EP
PR
RZ
ZE
EZ
ZF
FA
AO
OW
W
Witold Pycior
Szkolenie „Forum wiejskich organizacji
z mikroregionu góry Cegrowa”
Stowarzyszenie Regionalny Instytut
Ekorozwoju Terenów Wiejskich
(RIETW) było realizatorem
jednodniowego szkolenia
adresowanego do wiejskich
organizacji pozarządowych.
Szkolenie było przeprowadzone
w ramach projektu FAOW ze
środków dotacji uzyskanej od
Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi
„Wieś Polska 2000” im M. Rataja
w ramach Programu Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz
Wsi i Terenów Wiejskich ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej.
Jako miejsce realizacji szkolenia
wybrana została wieś Rogi
w województwie Podkarpackim
w powiecie krośnieńskim. Wybór ten
nie był przypadkowy bowiem
społeczność tej miejscowości należy
do wyróżniających się pod
względem zaangażowania
społecznego swoich mieszkańców.
Szczególnie odnosi się to do
Stowarzyszenia Miłośników Wsi
Rogi, które ma na swym koncie
liczne udane przedsięwzięcia
kulturalne i rozwojowe. Oprócz
wspierania lokalnego zespołu
folklorystycznego, ochrony
lokalnych obiektów dziedzictwa
kulturalnego, stowarzyszenie to
prowadzi działalność wydawniczą
oraz organizuje życie kulturalne
mieszkańców tej niewielkiej
miejscowości. Do udziału w
szkoleniu wytypowano organizacje
z terenu gmin Dukla, Iwonicz Zdrój,
Chorkówka oraz Miejsce Piastowe.
Gminy te położone w południowej
części województwa podkarpackiego
oprócz pobliskiego położenia łączy
również więź kulturowa, co było
jednym z kryteriów, jakie
postawiono w procesie rekrutacji.
Nabór uczestników prowadzony był
w lipcu i sierpniu 2007. Sprawne
przeprowadzenie tego procesu
możliwe było dzięki współpracy
z przedstawicielami zarządów wyżej
wymienionych gmin. Wójtowie
i burmistrzowie tych jednostek
samorządowych byli bardzo
zainteresowani przedsięwzięciem
związanym z integrowaniem
i rozwojem działających na ich
terenie organizacji pozarządowych,
co bardzo korzystnie wpłynęło na
sprawną organizację
przedsięwzięcia, jak również
osiągnięcie oczekiwanej frekwencji.
Pozytywny stosunek władz
lokalnych do przedsięwzięcia ujawnił
się już podczas spotkania roboczego
podczas przygotowań do organizacji
www.faow.org.pl
23
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
szkolenia w tym terenie. W sali
Domu Ludowego w Rogach udało
się zgromadzić 50 uczestników
reprezentujących środowisko
aktywnych osób z ww. terenu.
Wśród obecnych byli również
przedstawiciele Zarządów
wszystkich czterech gmin
w osobach wójtów i burmistrzów lub
ich zastępców. Wszyscy uczestnicy
otrzymali przygotowane na potrzeby
szkolenia teczki zawierające
materiały szkoleniowe oraz typowy
zestaw konferencyjny.
Tytuł szkolenia brzmiał „Forum
wiejskich organizacji
pozarządowych mikroregionu Góry
Cegrowa”. Takie sformułowanie
tytułu miało na celu podkreślenie
otwartego i bazującego na
interaktywnym uczestnictwie
charakteru przedsięwzięcia.
Program szkolenia został
opracowany na podstawie analizy
potrzeb przeprowadzonej przez
RIETW, opinii wójtów i burmistrzów
wyrażonych podczas spotkania
przygotowawczego, a przede
wszystkim na podstawie
opublikowanych przez FAOW
wyników badania potrzeb
organizacji wiejskich.
Ostatecznie ustalono, że tematyka
szkoleń obejmie następujące
zagadnienia:
•
•
•
•
zasady budowania i rozwijania
partnerstw lokalnych
źródła finansowania wiejskich
inicjatyw na rzecz rozwoju
genezę oraz istotę podejścia
typu LEADER
zasady funkcjonowania
Lokalnych Grup Działania
Wykładowcami podczas szkolenia
realizowanego 25 sierpnia 2007
roku byli:
Piotr Słaby – trener,
a jednocześnie prezes Przemyskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Rafał Serafin – Dyrektor Fundacji
„Partnerstwo dla Środowiska”
Katarzyna Lenik – Animator
w Regionalnym Ośrodku
Europejskiego Funduszu
Społecznego w Krośnie
Witold Pycior – prezes RIETW,
a jednocześnie wiceprezes
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA.
Ze względu na ożywione dyskusje
oraz pojawienie się inicjatywy
działań zmierzających do
utworzenia w mikroregionie
Lokalnej Grupy Działania, konieczne
było wydłużenie czasu trwania
spotkania dla większości
uczestników szkolenia poza
programową godzinę 19.
Szkolenie było prowadzone
w większości metodą wykładową –
ale z dopuszczeniem dyskusji
bieżącej omawianych zagadnień,
z której to możliwości uczestnicy
chętne korzystali co znakomicie
www.faow.org.pl
24
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
uatrakcyjniło formę szkolenia,
a przede wszystkim poszerzyło je
o interesujące uczestników aspekty
zagadnień.
Najbardziej interesujące dyskusje
pojawiły się podczas końcowej
części szkolenia poświęconej istocie
i zasadom funkcjonowania lokalnych
grup działań. Atmosfera oraz
zaangażowanie podczas tej dyskusji
doprowadziły do podjęcia przez
uczestniczących decyzji o
zainicjowaniu w najbliższej
przyszłości LGD obejmującej tereny
gmin, których liderzy uczestniczyli
w szkoleniu. Podjęto decyzję, że za
miesiąc w ramach środków
własnych zostanie zorganizowane
Zebranie Założycielskie LGD
w miejscowości Chyrowa (gmina
Iwonicz Zdrój). W międzyczasie
przygotowane zostaną wszystkie
niezbędne projekty dokumentów
(statut, protokoły), które poddane
zostaną dyskusji i
demokratycznemu głosowaniu.
Oczekuje się, że podczas tego
spotkania wyłoniony zostanie
Komitet Założycielski, który
przejmie na siebie doprowadzenie
do zarejestrowania LGD i zwołania
pierwszego walnego zgromadzenia
członków. Uzgodniono, że na
spotkanie założycielskie zostaną
zaproszone osoby reprezentujące
środowiska organizacji
pozarządowych, małego biznesu
oraz samorządów ze wszystkich
czterech gmin. Zaproponowano też,
że inicjatywa będzie otwarta na
przyłączenie kolejnych samorządów
do udziału w procesie powoływania
LGD. Czynnikiem integrującym i
określającym tożsamość przyszłej
grupy jest kulturowe przywiązanie
do dominującej nad całym terenem
góry Cegrowa.
Witold Pycior
Ewa Szymańska
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne
„Jak skutecznie działać na rzecz rozwoju lokalnego,
wykorzystując podejście Leader?
W dniu 2 sierpnia 2007 r.
w Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego - Oddział w Starym Polu
odbyło się szkolenie pt. „Jak
skutecznie działać na rzecz rozwoju
lokalnego, wykorzystując podejście
Leader?”
Szkolenie to zorganizowane zostało
także dzięki wsparciu finansowemu
Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich, ze środków grantu
otrzymanego przez FAOW z
Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja
www.faow.org.pl
25
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
W szkoleniu uczestniczyły 103
osoby, pochodzące z terenu
powiatów: malborskiego i
sztumskiego, z terenu działania LGD
„Łączy nas Kanał Elbląski”, z gmin:
Milejewo, Młynary i Tolkmicko, oraz
Gminy Pasłęk, które to gminy także
przygotowują się do wdrożenia
Programu Leader. W spotkaniu
wzięli udział także przedstawiciele
sąsiedniego powiatu
nowodworskiego oraz LGD „Wstęga
Kociewia”.
Rataja w ramach Programu
Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej.
Organizatorem spotkania był PODR
Oddział w Starym Polu w
partnerstwie z:
• „Stowarzyszeniem Łączy Nas
Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania
w Elblągu”,
• Urzędem Gminy Lichnowy koordynującym prace związane
z wdrożeniem Programu Leader na
terenie powiatu malborskiego,
• Urzędem Miasta i Gminy
Dzierzgoń, koordynującym
przygotowania w powiecie
sztumskim.
Uczestnicy szkolenia uzyskali
praktyczne informacje nt. istoty
podejścia Leader oraz planowanych
kryteriów, według których oceniane
będą LGD oraz opracowane przez
nie Lokalne Strategie Rozwoju w
nowym okresie programowania.
Umożliwi im to dobre przygotowanie
się udziału w Programie. Szkolenie
było także okazją do spotkania się
osób, wywodzących się z różnych
środowisk (samorządy lokalne,
instytucje działające na obszarach
wiejskich, doradcy, organizacje
pozarządowe, grupy nieformalne,
liderzy wiejscy), zaangażowanych
we wdrażanie Leadera. Mogli oni
wymienić doświadczenia i nawiązać
nowe kontakty, które ułatwią
działanie w przyszłości.
Szkolenie zostało zorganizowane
aby wspomóc działania
przygotowujące do Leader’a, tzn.
prace związane z powołaniem
Lokalnych Grup Działania oraz
opracowaniem Lokalnych Strategii
Rozwoju, co w przyszłości umożliwi
skorzystanie ze środków programu
Leader.
www.faow.org.pl
26
biuletyn forum aktywizacji obszarów wiejskich
27
Program spotkania w Starym Polu:
Godzina
Temat
Prowadzący
Przywitanie uczestników.
Organizatorzy,
10.00 – 10.15 Informacje nt. przygotowań do wdrożenia LGD „Łączy nas Kanał Elbląski”,
programu Leader.
Gmina Dzierzgoń, Gmina Lichnowy
Co to jest podejście Leader i jakie korzyści
10.15 – 11.00 wynikają z jego wdrożenia?
Adam Futymski
Jak zbudować
11.00 – 11.45 Leader?
trwałe
partnerstwo
typu
Adam Futymski
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 –
12.45 –
13.30 –
13.45 –
14.30 –
15.15 –
Stanisława Pańczuk –
Jak zbudować trwałe partnerstwo typu Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał
12.45
Leader – przykład LGD Kanału Elbląskiego
Elbląski Lokalna Grupa Działania w
Elblągu
13.30 Jak opracować Lokalną Strategię Rozwoju? Adam Futymski
13.45 Przerwa
Informacja nt. działalności Forum
Przedstawiciel FAOW
14.30 Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz o
Urszula Budzich-Szukała
projekcie EFRWP
Automotywacja i motywacja grupy do
15.15
Joanna Strzelecka – psycholog
działania
16.00 Budowanie wizerunku LGD i obszaru LGD
Joanna Strzelecka – psycholog
Ewa Szymańska
Wydawanie Biuletynu FAOW jest możliwe dzięki dofinansowaniu
przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im.
Macieja
Rataja
w
ramach
projektu
„Działania
oświatowo-
informacyjne adresowane do organizacji wiejskich” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Biuletyn FAOW
e-mail: [email protected]
redakcja: Anna Mozer-Margol
[email protected]
www.faow.org.pl