Elektromechaniczny si∏ownik do bram przesuwnych o wadze do

Komentarze

Transkrypt

Elektromechaniczny si∏ownik do bram przesuwnych o wadze do
DEIMOS_700_scheda_PL
D831999 00007
Rev.01
7-12-2005
14:40
Pagina 1
DEIMOS 700
Elektromechaniczny si∏ownik do bram przesuwnych o wadze do 700kg, do u˝ytku
indywidualnego i przemys∏owego
¸atwa instalacja
Sprz´g∏o mechaniczne
Wysprz´glenie awaryjne
¸atwy dost´p do wn´trza umo˝liwia
wykonanie pod∏àczeƒ elektrycznych
oraz programowania i obs∏ugi.
N.1 in Quality & Innovation
DEIMOS_700_scheda_PL
7-12-2005
14:41
Pagina 2
DEIMOS 700
Elektromechaniczny si∏ownik do bram przesuwnych o wadze do 700 kg, do u˝ytku
indywidualnego i przemys∏owego
Akcesoria
265
50
43
160
249
• Wszechstronny i funkcjonalny dzi´ki obni˝onej pozycji ko∏a z´batego i zwartej konstrukcji
samohamowny si∏ownik DEIMOS 700 Êwietnie sprawdza si´ zarówno w zastosowaniach
indywidualnych jak i przemys∏owych.
• Zabezpieczenie przed zgnieceniem realizowane jest za poÊrednictwem regulowanego sprz´g∏a
mechanicznego.
• Bezpieczny i ∏atwy system wysprz´glania przy u˝yciu ergonomicznej ga∏ki.
• Centrala sterujàca zgodna z systemem EELink.
• ¸atwy dost´p do centrali sterujàcej dzi´ki umieszczeniu jej z przodu si∏ownika.
• Dost´pna wersja z indukcyjnymi wy∏àcznikami kraƒcowymi (FCM KIT)
Dane techniczne
Model
Zasilanie
Pobór mocy
Zabezpieczenie termiczne
Max. waga skrzyd∏a bramy
Pr´dkoÊç obrotowa
Modu∏ z´ba
Pr´dkoÊç przesuwu
Sprz´g∏o
Obs∏uga r´czna
Liczba cykli na dob´
Centrala sterujàca
Wy∏àczniki kraƒcowe
Temperatura pracy
Stopieƒ zabezpieczenia
Ci´˝ar
Wymiary
DEIMOS 700
230 V ± 10%, 50 Hz
290 W
zintegrowane
7000 N (~700 Kg)
48 min-1
M4, 4 mm (14 z´bów)
8.5 m/min
mechaniczne
po wysprz´gleniu
100
ALPHA
elektromechaniczne
od -15°C do +60°C
IP24
150N (15 kg)
patrz rysunek
MITTO 2/MITTO 4: piloty
dwukana∏owe lub
czterokana∏owe z kodem
zmiennym.
CFZ: stalowa listwa z´bata o
wymiarach 22x22, modu∏
z´ba M4, w odcinkach 2m.
CVZ: stalowa listwa z´bata o
wymiarach 30x12, modu∏
z´ba M4, w odcinkach 1m.
CVZ-S: stalowa listwa z´bata
o wymiarach 30x8, modu∏
z´ba M4, w odcinkach 1m.
MSC: Ga∏ka wysprz´glenia
awaryjnego z kluczami.
KIT FCM: Komplet indukcyjnych wy∏àczników kraƒcowych
do si∏owników serii DEIMOS.
Sprawdzajà si´ w miejscach
gdzie wyst´pujà du˝e opady
Êniegu i oblodzenie.
Centrala ALPHA
Przyk∏adowa instalacja
M si∏ownik DEIMOS 700 z wbudowanà centralà sterujàcà i radioodbiornikiem z kodem zmiennym,
T pilot dwukana∏owy MITTO2 12V
Ftx-Frx para fotokomórek Cellula130
CF para kolumn pod fotokomórki CC130
AL lampa sygnalizacyjna LAMPO PA z antenà SL433
S prze∏àcznik kluczykowy Intro
C stalowa listwa z´bata CFZ
CS kraw´dziowa listwa zabezpieczajàca
Centrala ALPHA do bram jednoskrzyd∏owych, przesuwnych lub
rolowanych, zasilanych napi´ciem 230V o maksymalnej mocy
500W. Posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie
zmiennym lub z kodem sta∏ym, pami´ç 63 piloty. Wyjmowane
zaciski do pod∏àczenia przewodów i diody kontrolne u∏atwiajà
programowanie i monta˝ centrali. Posiada wyjÊcie lampki
sygnalizujàcej stan bramy.
AL
Fri
S
CS
Podane dane techniczne mogà ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian bez wczeÊniejszego poinformowania.
Fte
CF
C
Fti
Fre
M
T
CF
W celu dokonania wyceny kompletacji i monta˝u zg∏oÊ si´ do naszego
partnera handlowego.
Partner handlowy:

Podobne dokumenty