Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku
W dniu 28 stycznia 2016r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie następujących zadań: wypoczynek letni
dzieci i młodzieży, upowszechnianie turystyki, kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, ochrona zdrowia i dotyczył zlecenia realizacji czterech tytułów zadań:
A – „Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”
B – „Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki”
C – „Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”
D – „Wsparcie realizacji działań w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich
integracji ze środowiskiem lokalnym”
Na realizację powyższych zadań przeznaczono odpowiednio kwoty:
Zadanie A - 64.000,00 zł.
Zadanie B - 15.000,00 zł.
Zadanie C - 8.000,00 zł.
Zadanie D - 13.000,00 zł.
W wyznaczonym terminie złożono 21 ofert, po których rozpatrzeniu zaproponowano
dofinansowanie realizacji 14 zadań:
Nr
ofe
-rty
Nazwa
Stowarzyszenia:
3
LUKS w Dobrej
2
Stowarzysz.
„Mała Ojczyzna”
w Dobrej
TK Basket
Stryków
Stow. Przyjaciół
Bratoszewic
5
4
6
MKS Zjednoczeni
Stryków
11
Stow. „Pomoc
Rodzinie” w
Głownie
Stow. Przyjaciół
Bratoszewic
14
8
Stow. przy Parafii
Św. Doroty
„Nadzieja” w
Dobrej
Wnioskowa
na kwota
dotacji
Ilość
uzyskanych
punktów
Propozycja
komisji
Zad. A. WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY
Kolonie w Ustce, 40 dzieci, 13 dni
22.500
80
18.000
Krótkie określenie zakresu zadania:
Kolonie w Międzywodziu, 45 dzieci,
20 dni
22.000
84
20.000
Kolonie letnie Mrzeżyno, 20 dzieci,
10 dni
Kolonie letnie – rowerem i kajakiem
po Warmii, Mazurach, Kociewiu i
Pałukach, 20 osób – 4 tygodnie
Kolonie letnie w Sępólnie
Krajeńskim, 20 dzieci, 10 dni
8.000
66
6.000
16.000
68
12.000
12.000
63
8.000
65
2.000
60
4.000
65
4.000
Zad. B. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
Trzydniowa wycieczka turystyczno2.540
krajoznawcza do Wrocławia i okolic
dla 10 podopiecznych ZSS w Głownie
Dwie jednodniowe wycieczki
8.000
turystyczno-krajoznawcze – Wrocław
oraz Nieborów-Żelazowa Wola Niepokalanów (30 osób)
Trzydniowa wycieczka turystyczno6.000
krajoznawcza – Karkonosze,
Ardspach i Praga
(45 osób)
13
12
10
16
17
20
19
Stow. SukcesMłodzież Stryków
Stow. SukcesMłodzież Stryków
Stow. „Mała
Ojczyzna” w
Dobrej
Dwudniowa wycieczka ekumeniczna
na Podlasie – szlakiem różnych kultur
i religii.
Rajd pieszy i rowerowy po PKWŁ,
bieg na orientację + ognisko,
konkursy plastyczny, fotograficzny i
wiedzowy
Trzy jednodniowe wycieczki
turystyczno-krajoznawcze – Płock,
Warszawa, Żelazowa Wola i
Nieborów (45 osób)
3.000
79
3.000
970
-----
Oferta
odrzucona
na podst.
ust. 1 pkt. 4
ogłoszenia
3.000
71
2.000
Zad. C. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Stow. „Pomoc
Realizacja programu „Kultura dla
1.150
70
Rodzinie” Głowno wszystkich” , wyjazdy do kina i
teatru, warsztaty i audycje muzyczne
dla 18 podopiecznych ZSS w
Głownie
Stow. SukcesPogłębienie wiedzy nt. „Małej
1.300
73
Młodzież Ojczyzny” – wycieczki piesze i
Stryków
autokarowe do miejsc pamięci na
terenie najbliższych okolic, konkursy
i spotkania.
Polskie
Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło
w Zgierzu
Stowarzyszenie
„Pomoc Rodzinie”
w Głownie
Zad. D. OCHRONA ZDROWIA
Uczestnictwo dorosłych osób z
upośledzeniem umysłowym w
zajęciach terapeutycznorehabilitacyjnych prowadzonych
przez PSOUU w Zgierzu
Realizacja programu rehabilitacyjnoterapeutyczno-edkacyjnego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i
upośledzonej umysłowo
„Samodzielni w dorosłość” – 15
uczniów ZSS w Głownie
1.300
9.000
84
8.500
6.410
71
4.500
Pozostałe oferty nie spełniły wymogów formalnych.
Burmistrz Strykowa
Stryków, dn. 08.03.2016r.
1.150
/-/ Andrzej Jankowski