Rozdzial 4.2 instrukcji ang SVAN 912

Komentarze

Transkrypt

Rozdzial 4.2 instrukcji ang SVAN 912
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
DODATEK A. STEROWANIE ZDALNE
Sterowanie zdalne możliwe jest dzięki zastosowaniu w przyrządzie dwóch interfejsów szeregowych:
klasycznego, stosunkowo wolnego RS 232C oraz szybkiego USB w wersji 1.1.
Interfejs RS 232 jest zgodny z normą CCIT V.24 za wyjątkiem gniazda w przyrządzie (złącze
LEMO typu ENG.0B.305). Za pomocą tego interfejsu przyrząd może być połączony praktycznie z każdym
komputerem. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 115200 bitów / s.
Uwaga: Dla właściwego działania interfejsu RS 232 konieczna jest
synchronizacja procesu transmisji za pomocą linii DSR i DTR (zgodnie z ich opisem).
odpowiednia
Interfejs USB 1.1 jest łączem szeregowym pracującym z zegarem 12 MHz. Dzięki swojej szybkości
jest coraz powszechniej stosowany; wszystkie produkowane obecnie komputery są już w ten interfejs
wyposażone.
Funkcje obsługi interfejsu szeregowego (RS 232 lub USB 1.1) zapewniają:
- dwukierunkową transmisję danych,
- zdalne sterowanie przyrządem.
W celu zaprogramowania interfejsu szeregowego (RS 232 lub USB 1.1) należy:
1. wysłać tzw. "kod funkcji",
2. wysłać właściwy plik danych
lub
3. odebrać właściwy plik danych.
TYPY TRANSMISJI WEJŚCIA / WYJŚCIA
Dostępne są następujące typy transmisji wejścia / wyjścia zwane funkcjami:
#1
#2
#3
#4
#5
wejście / wyjście kodów sterujących,
odczyt wyników pomiarów w mierniku,
odczyt wyników analizy oktawowej lub tercjowej,
odczyt plików danych z wewnętrznej pamięci typu FLASH,
odczyt wyników analizy statystycznej.
FUNKCJA #1 – ZAPIS / ODCZYT KODÓW STERUJĄCYCH
Funkcja #1 umożliwia wysyłanie do przyrządu kodów sterujących jego pracą oraz odczyt jego
bieżącego stanu. Wykaz kodów sterujących zamieszczono w tabeli A.1.
Format funkcji #1 określony jest następująco:
#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc;
lub
#1,Xccc,X?,Xccc,(...),X?,Xccc;
gdzie:
X - kod grupy, ccc - wartość kodu,
X? - żądanie wysłania bieżącej wartości kodu (nastawy) X.
A-1
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
.
W odpowiedzi na to przyrząd wysyła wszystkie określone przez X? wartości w formacie:
#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc;
W celu odczytu wszystkich nastaw przyrządu trzeba wysłać do niego znaki:
#1;
Przyrząd odpowiada wysyłając wszystkie nastawy w formacie:
#1,Xccc,Xccc,(...),Xccc;
Przykład: Następujący ciąg znaków:
#1, U945A, N3503, W230, V1, H0, J1, Q0.2, M1, R2, P1, F2:1, F3:2, F3:3, f0, C1:1, C0:2, C2:3, B0:1,
B2:2, B4:3, b0, d200, D1s, K5, L0, r1, w0, a0, m0, s0, o6, t17, l75, p20, q30, Y3, S0;
oznacza, że obsługiwany jest przyrząd SVAN 945 (U945A) o numerze seryjnym 3503 (N3503) i
zainstalowanym oprogramowaniu w wersji 2.30 (W230). Polaryzacja mikrofonu w przyrządzie równa jest
200 V (V1), wybrano korekcję dla pomiarów w warunkach pola swobodnego (H0), filtr kompensujący
nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej mikrofonów dostarczanych wraz z przyrządem jest
włączony (J1), współczynnik kalibracji wynosi 0,2 dB (Q0.2). Przyrząd pracuje jako miernik poziomu
dźwięku (M1), zakres pomiarowy jest równy 130 dB (R2). Wyświetlanym profilem jest profil pierwszy (P1),
w którym wybrany jest filtr A (F2:1), w profilu drugim wybrany jest filtr C (F3:2), a w profilu trzecim – filtr C
(F3:3). Ponadto, dla analizy oktawowej lub tercjowej wybrano filtr HP (f0), w profilu pierwszym pracuje
detector typu FAST (C1:1), w profilu drugim – detektor typu IMPULSE (C0:2), a w profilu trzecim – SLOW
(C2:3). Wyniki z profila pierwszego nie są zapisywane do plików bufora (B0:1), z profila drugiego do
plików bufora wpisywane są wartości MAX (B2:2), z profila trzeciego – wartości RMS (B4:3), wyniki
analizy oktawowej lub tercjowej nie są zapisywane do plików bufora (b0), wyniki będą umieszane w
buforze co 200 ms (d200). Czas całkowania wynosi 1 sekunda (D1s), pomiar zostanie powtórzony 5 razy
(K5), do obliczania wartości funkcji LEQ wybrano detektor liniowy (L0), analiza częstotliwościowa
prowadzona jest w paśmie 22,4 kHz (r1), w trakcie analizy wykorzystywane jest okno Hanninga (w0),
zastosowano uśrednianie liniowe (a0), wyzwalanie pomiaru jest wyłączone (m0), sygnałem wyzwalającym
pomiar jest wynik SPL w pierwszym profilu (s0), źródłem wyzwolenia dla oktaw jest wartość szóstego
prążka widma (o6), źródłem wyzwolenia dla tercji jest wartość siedemnastego prążka widma (t17), poziom
wyzwalania równy jest 75 dB (l75), liczba uwzględnianych zapisów w buforze przed wyzwoleniem wynosi
20 (p20), liczba uwzględnianych zapisów w buforze po zaniknięciu warunku wyzwolenia wynosi 30 (q30),
opóźnienie startu pomiarów ustawiono na 3 sekundy (Y3), przyrząd jest w stanie Stop (S0).
Uwaga: Wszystkie transmitowane bajty są znakami w kodzie ASCII.
FUNKCJA #2 – ODCZYT WYNIKÓW POMIARÓW W MIERNIKU
Funkcja #2 umożliwia odczyt bieżących wyników pomiaru z wybranego profila w mierniku poziomu
dźwięku (SLM).
Uwaga: Funkcja #2 może być również programowana w trakcie pomiarów. W tym
przypadku będą wysyłane wartości RMS zmierzone po wprowadzeniu funkcji #2.
Funkcja #2 ma następujący format:
#2,p,X?,X?,X?,(...),X?;
gdzie:
X – kod wyniku,
A-2
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
p – numer profilu (1, 2 lub 3).
Uwaga: Po zakończeniu pomiaru funkcja #2 przestaje być aktywna i musi zostać ponownie
zaprogramowana do odczytu następnych wyników pomiarów.
Przyrząd wysyła wartości wyników w następującym formacie:
#2,p,Xccc,Xccc,Xccc,(...),Xccc;
(gdzie: p – numer profilu: 1, 2 lub 3)
lub
#2,?;
(w sytuacji gdy wyniki są niedostępne).
Kody wyników zostały zdefiniowane w następujący:
T
czas pomiaru (ccc – wartość w sekundach);
V
wskaźnik przesterowania (ccc równe jest 0 lub 1);
P
wynik PEAK (ccc – wartość podana w dB);
M
wynik MAX (ccc – wartość podana w dB);
N
wynik MIN (ccc – wartość podana w dB);
S
wynik SPL (ccc – wartość podana w dB);
L
wynik LEQ (ccc – wartość podana w dB);
U
wynik SEL (ccc – wartość podana w dB);
Q
wynik Ltm3 (ccc – wartość podana w dB);
R
wynik Ltm5 (ccc – wartość podana w dB);
X(nn) wynik L nn-tej klasy statystyki (ccc – wartość podana w dB).
Uwaga: Niezależnie od kolejności kodów podanych w ciągu znaków wysłanym do
przyrządu kolejność wartości wysłanych przez przyrząd będzie odpowiadała kolejności kodów w
podanym wyżej zestawieniu.
Uwaga: W przypadku, gdy po kodzie X nie zostanie podany parametr nn wówczas
przekazany zostanie wynik tej klasy statystyki, który jest wyświetlany na ekranie przyrządu w trakcie
któregoś z dostępnych sposobów prezentacji.
Przykład: Po wysłaniu do przyrządu następującego ciągu znaków:
#2,1,T?,R?,X50?,V?,P?,L?;
może on odpowiedzieć w poniższy sposób:
#2,1,T3,V0,P86.9,L74.5,R74.7,X(50)84.9;
Uwaga: Wszystkie transmitowane bajty są znakami w kodzie ASCII.
FUNKCJA #3 – ODCZYT WYNIKÓW ANALIZY OKTAWOWEJ I TERCJOWEJ
A-3
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
.
Funkcja #3 umożliwia odczyt na bieżąco wyników analizy oktawowej i tercjowej.
Funkcja #3 ma poniżej podaną postać:
#3;
Przyrząd odpowiada wysyłając ostatnio policzone widmo (gdy nie wykonuje pomiarów) lub widmo
bieżące (gdy jest w trakcie wykonywania pomiarów) w następującym formacie:
#3;<bajt statusu> <młodszy bajt licznika transmisji> <starszy bajt licznika transmisji> <bajt
danych> (...) <bajt danych>
Bajt statusu przekazuje dane o aktualnym stanie przyrządu.
D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
gdzie:
D7 = 0
=1
D6 = 1
=0
D5 = 0
=1
D0 do D4
oznacza „nie wystąpiło przesterowanie”,
oznacza „wystąpiło przesterowanie”,
oznacza „nieuśredniane widmo",
oznacza „uśredniane widmo",
wynik chwilowy (w trakcie trwania pomiarów);
wynik końcowy (po zakończeniu pomiarów),
zarezerwowane.
Uwaga: Wynik pomiaru jest kodowany binarnie jako wartość w decybelach pomnożona
przez 10 (np. wynik 34,5 dB wysyłany jest jako binarna liczba 345).
FUNKCJA #4 – ODCZYT PLIKÓW DANYCH Z PAMIĘCI TYPU FLASH
Funkcja #4 umożliwia odczyt plików danych z wewnętrznej pamięci typu FLASH przyrządu. Formaty
plików danych opisane zostały w dodatku B.
Funkcja #4 może mieć następujące postaci:
#4,0,\;
#4,1,NAZWA PLIKU;
#4,2,Bnnn;
plik zawierający katalog,
plik zawierający wyniki pomiarów,
plik zawierający plik z bufora,
gdzie:
NAZWA PLIKU
nnn
jest ciągiem złożonym z co najwyżej ośmiu znaków,
numer pliku z bufora (jedna lub więcej cyfr zależnie od potrzeb).
Uwaga: Znak "\" oznacza katalog plików i musi być wysłany do przyrządu.
Słowa danych wysyłane są przez przyrząd w kolejności: <młodszy bajt>, <starszy bajt>.
W przypadku, gdy zostanie wykryty błąd w specyfikacji pliku lub danych, przyrząd wysyła znaki:
#4,?;
Katalog plików jest zestawem 16-tu dwubajtowych rekordów (dwa bajty to jedno słowo). Każdy
rekord opisuje jeden plik zapamiętany w pamięci typu FLASH. Każdy rekord ma następującą strukturę:
słowa 0 - 3
ośmioznakowa nazwa pliku,
słowo 4
typ pliku (liczba binarna),
słowo 5
zarezerwowane,
A-4
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
słowo 6
słowo 7
słowa 8 - 15
młodsze słowo rozmiaru pliku,
starsze słowo rozmiaru pliku,
zarezerwowane.
FUNKCJA #5 – ODCZYT WYNIKÓW ANALIZY STATYSTYCZNEJ
Funkcja #5 umożliwia odczyt na bieżąco wyników analizy statystycznej.
Funkcja #5 ma zdefiniowany poniżej format:
#5,p;
gdzie:
p
określa źródło wyników analizy statystycznej; dla p=1, 2 lub 3 jest to odpowiedni profil,
a dla p=0 – wyniki uzyskane w trakcie analizy tercjowej lub oktawowej.
Przyrząd odpowiada wysyłając ostatnio policzone klasy statystyki w następującym formacie:
#5,p;<Bajt statusu> <Młodszy bajt licznika transmisji> <Starszy bajt licznika transmisji>
<Liczba_klas><Dolna_klasa><Szerokość_klasy><Licznik_klasy> (...) <Licznik_klasy>
Bajt statusu przekazuje dane o aktualnym stanie przyrządu.
D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
D
2
D
1
D
0
gdzie:
D7 = 0
=1
D6 = 1
D5 = 0
=1
D0 do D4
oznacza „nie wystąpiło przesterowanie”,
oznacza „wystąpiło przesterowanie”,
zarezerwowany,
wynik chwilowy (w trakcie trwania pomiarów),
wynik końcowy (po zakończeniu pomiarów),
zarezerwowane.
Uwaga: Jeżeli bajt statusu równy jest zero, to wówczas nie odbywa się transmisja
wyników.
Licznik transmisji jest dwubajtowym słowem określającym liczbę bajtów pozostałych do
przesłania. Jego wartość obliczana jest ze wzoru:
Licznik transmisji = 6 + n * (4 * liczba klas histogramu)
gdzie:
n
liczba transmitowanych histogramów. Dla p=1, 2 lub 3 przesyłany jest tylko jeden histogram
(n=1). Dla p=0 liczba transmitowanych histogramów zależy od funkcji pomiarowej:
 w przypadku analizy oktawowej n jest równe liczbie wyników analizy (NOct – patrz
Dod. B) powiększonej o liczbę wartości TOTAL dla tego typu analizy (NOctTot);
 w przypadku analizy tercjowej n jest równe liczbie wyników analizy (NTer – patrz Dod. B)
powiększonej o liczbę wartości TOTAL dla tego typu analizy (NTerTot).
Liczba_klas jest dwubajtowym słowem określającym liczbę klas w histogramie.
Dolna_klasa jest dwubajtowym słowem określającym dolną granicę pierwszej klasy (*10 dB).
Szerokość_klasy jest dwubajtowym słowem określającym szerokość klasy (*10 dB).
Licznik_klasy jest czterobajtowym słowem zawierającym liczbę pomiarów zarejestrowanych w
danej klasie.
A-5
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
.
Uwaga: Słowa danych wysyłane są przez przyrząd w kolejności: <młodszy bajt>, <starszy
bajt>.
Tabela A.1. Kody sterujące przyrządu (począwszy od wersji 2.30 oprogramowania)
Nazwa grupy
Kod grupy
Typ przyrządu
U
U945A (tylko odczyt)
Numer seryjny
N
Nxxxx xxxx - numer seryjny przyrządu (tylko
odczyt)
Numer wersji oprogramowania
W
Polaryzacja mikrofonu
V
Korekcja pola (dla mikrofonu)
H
Filtr kompensacyjny (dla mikrofonu)
J
Współczynnik kalibracji
Q
Funkcja pomiarowa
M
Zakres
R
Profil wybrany do wyświetlania
P
Typ filtru w profilu n
F
Filtr w analizie oktawowej i tercjowej
f
Typ detektora w profilu n
C
Typ bufora w profilu n
B
Zapisywanie do pliku bufora wyników
analizy oktawowej lub tercjowej
b
A-6
Opis kodu
Wxxx
V0 V1 -
xxx - numer wersji * 100 (tylko odczyt)
0V
200 V
H0 H1 J0 J1 -
pomiar w polu swobodnym
pomiar w polu dyfuzyjnym
wyłączony
włączony
Qnnnn nnnn-liczba rzeczywista; wartość
współczynnika kalibracji (-99,9  99,9)
M1 miernik poziomu dźwięku (SLM)
M2 analiza oktawowa
M3 analiza tercjowa
M6 FFT
M7 tonalność
R1 105 dB (analiza oktawowa i tercjowa)
R2 130 dB (SLM, anal. oktawowa i tercjowa)
P1 PROFILE 1 (tylko odczyt)
P2 PROFILE 2 (tylko odczyt)
P3 PROFILE 3 (tylko odczyt)
F1:n
F2:n
F3:n
F4:n
f0 f1 f2 f3 -
filtr LIN w profilu n
filtr A w profilu n
filtr C w profilu n
filtr G w profilu n
HP
LIN
A
C
C0:n C1:n C2:n B0:n B1:n B2:n B3:n B4:n -
detektor typu IMPULSE w profilu n
detektor typu FAST w profilu n
detektor typu SLOW w profilu n
brak bufora (None) w profilu n
bufor z wartościami PEAK w profilu n
bufor z wartościami MAX w profilu n
bufor z wartościami MIN w profilu n
bufor z wartościami RMS w profilu n
b0 b1 -
wyłączone ([ ])
włączone ([])
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
Krok czasowy buforowania wyników
Czas całkowania
d
D
dnnnn - nnnn liczba milisekund (2, 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500, 1000)
dnns - nn liczba sekund (1  60)
dnnm- nn liczba minut (1  60)
Dnns nn liczba wyrażona w sekundach
Dnnm nn liczba wyrażona w minutach
Dnnh nn liczba wyrażona w godzinach
K0 -
Tryb automatycznego powtarzania
(RepCycle)
K
Rodzaj detektora w funkcji LEQ
L
Pasmo analizy FFT
r
Okno w analizie FFT
w
Rodzaj uśredniania w analizie FFT
a
Tryb wyzwalania (TriggerMode)
m
Źródło wyzwalania (TriggerSource) dla
funkcji pomiarowych M1, M6, M7
s
Źródło wyzwalania dla funkcji
pomiarowej M2 (TriggerOctSource)
o
Źródło wyzwalania dla funkcji
pomiarowej M3 (TriggerTerSource)
t
Poziom wyzwalania (TriggerLev)
l
Liczba uwzględnianych zapisów z bufora przed wyzwoleniem (TriggerPre)
p
Liczba uwzględnianych zapisów z
bufora po zaniku warunku wyzwoleniu
(TriggerPost)
Opóźnienie startu pomiarów
nieskończoność (pomiar kończony przez
STOP z klawiatury lub odebranie nastawy
S0)
.....................
Knnnn - nnnn liczba powtórzeń (1  1000)
L0 LINEAR
L1 EXPONENTIAL
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 w0 w1 w2 w3 -
pasmo analizy FFT = 22,4 kHz
pasmo analizy FFT = 11,2 kHz
pasmo analizy FFT = 5,6 kHz
pasmo analizy FFT = 2,8 kHz
pasmo analizy FFT = 1,4 kHz
pasmo analizy FFT = 700 Hz
pasmo analizy FFT = 350 Hz
HANNING
RECTANGLE
FLAT TOP
KAISER BESSEL
a0 a1 -
LINEAR
EXPONENTIAL
m0 m1 m2 m3 m4 m5 s0 -
wyłączone
SLOPE +
SLOPE –
LEVEL +
LEVEL –
BUFFER
SPL(1) – (jedyna dopuszczalna wartość
to SPL w pierwszym profilu)
o0 onn -
SPL(1) (SPL w pierwszym profilu)
nn numer prążka w widmie oktawowym
(8 - NOct), odpowiednio: 8 - 125 Hz,
9 -250 Hz, ..., 15 - 16 kHz;
NOct=15 - liczba prążków oktawowych
SPL(1) (SPL w pierwszym profilu)
nn numer prążka w widmie tercjowym 
(23 - NTer), odpowiednio: 23 - 125 Hz, 24
- 160 Hz, ..., 45 - 20 kHz;
NTer=45 - liczba prążków tercjowych
t0 tnn -
Innn pnn -
nnn poziom wyrażony w dB (24  136)
nn liczba zapisów w buforze przed
wystąpieniem warunku wyzwolenia; nn 
(0  50)
q
qnnn - nnn liczba zapisów w buforze po zaniku
warunku wyzwolenia; nn (0  200)
Y
Ynn
nn opóźnienie w sekundach (1  59)
A-7
SVAN 945A - Instrukcja obsługi
Stan przyrządu (START / STOP)
A-8
.
S
S0 S1 -
STOP
START