SF-MSSF grupa IGA IIq_2007

Komentarze

Transkrypt

SF-MSSF grupa IGA IIq_2007
Nazwa grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy
AKTYWA RAZEM
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Kapitały rezerwowe
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy
Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieŜącego
Udziały mniejszości
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Długoterminowe przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów
PASYWA RAZEM
na dzień
30-06-2007
31-12-2006
232 203
228 722
6 063
6 613
2 844
2 844
217 638
221 614
58
58
1 569
233 340
63 533
95 164
62
32 979
1 624
212 627
67 956
99 404
1 176
9 860
37
41 565
462 062
31 202
3 029
444 830
na dzień
30-06-2007
31-12-2006
237 899
233 607
237 513
233 236
5 500
5 500
240 398
224 952
507
507
17 046
(10 331)
17 046
(8 609)
(15 607)
386
206 217
23 959
19 415
2
(6 160)
371
191 607
4 905
4 203
339
435
353
3 778
339
182 258
105 748
1 382
56 445
524
9 723
958
7 478
186 702
105 793
1 584
63 242
359
8 895
954
5 875
17 946
13 068
4 878
462 062
19 616
13 172
6 444
444 830
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałow
Koszt własny sprzedaŜy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i
materiałów)
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
- podstawowy i rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy i rozwodniony
za okres
od 01-04-2007 od 01-01-2007 od 01-04-2006 od 01-01-2006
do 30-06-2007 do 30-06-2007 do 30-06-2006 do 30-06-2006
116 892
115 412
1 480
247 786
244 567
3 219
139 879
138 312
1 567
270 675
267 514
3 161
110 464
225 970
125 703
244 015
109 508
956
6 428
(1 178)
(4 672)
5 855
(952)
5 481
1 492
(724)
223 430
2 540
21 816
(2 644)
(13 401)
7 647
(2 657)
10 761
1 723
(2 954)
124 274
1 429
14 176
(1 216)
(5 723)
975
(1 737)
6 475
(494)
(1 016)
241 018
2 997
26 660
(2 475)
(13 682)
2 491
(2 513)
10 481
499
(3 800)
6 249
(1 473)
4 776
9 530
(3 342)
6 188
4 965
(1 184)
3 781
7 180
(2 020)
5 160
4 776
6 188
3 781
5 160
od 01-04-2007 od 01-01-2006 od 01-10-2005 od 01-01-2006
do 30-06-2007 do 31-12-2006 do 31-12-2005 do 30-06-2006
4 766
10
6 174
14
3 781
-
5 169
(9)
od 01-04-2007 od 01-01-2006 od 01-10-2005 od 01-01-2006
do 30-06-2007 do 31-12-2006 do 31-12-2005 do 30-06-2006
0,87
1,12
0,69
0,94
0,87
1,12
0,69
0,94
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Metoda pośrednia
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy
Amortyzacja środków trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zaleŜnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŜne)
Wpływy ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
PoŜyczki udzielone
Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne niŜ wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków pienięŜnych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
za okres
od 01-01-2007 od 01-01-2006
do 30-06-2007 do 30-06-2006
9 530
5 323
941
7 180
9 984
1 121
6 603
7 320
(4 442)
293
(189)
(400)
2 621
(471)
1 930
(20)
14 853
4 386
(17 963)
(7 669)
587
(8 949)
(14 755)
(2 394)
(2 345)
(19 494)
17 164
906
(27 841)
15 321
2 242
(3 491)
4 301
(1 937)
(1 249)
1 115
(1 556)
(626)
267
(11 259)
3
(5 964)
10 330
123
6 098
6 427
2
8 910
(5 065)
21 371
(105)
(706)
11 541
(197)
(656)
20 560
10 688
9 976
31 202
387
41 565
6 738
27 060
513
34 311
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie
Kapitał własny na dzień 01.01.2007 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji
zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub
przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za poprzedni okres
Zysk netto roku obrotowego
Suma zysków i strat ujętych w okresie sprawozdawczym
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
z aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
RóŜnice
kursowe
z przeliczenia
Niepodzielony
wynik
finansowy
5 500
224 952
507
17 046
(8 609)
(6 160)
5 500
224 952
507
17 046
(8 609)
(175)
(6 335)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 446
-
-
(1 722)
-
15 446
-
-
(1 722)
(15 446)
6 174
(9 272)
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
SprzedaŜ środków trwałych
Kapitał własny na dzień 30.06.2007 r.
Kapitał własny na dzień 01.01.2006 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w poprzednim okresie
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji
zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
233 236
(175)
233 061
-
Udziały
mniejszości
371
371
(1 722)
6 174
4 452
-
-
5 500
240 398
507
17 046
(10 331)
(15 607)
5 500
207 557
532
17 046
(3 434)
1 380
5 500
207 557
532
17 046
(3 434)
1 380
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(754)
228 581
228 581
(754)
233 607
(175)
233 432
(1 722)
14
14
1
237 513
Kapitał własny
razem
-
-
(1 722)
(1 722)
-
Kapitał własny
razem
(1 722)
6 188
4 466
1
-
386
358
358
-
-
237 899
228 939
228 939
(754)
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub
przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za poprzedni okres
Zysk netto roku obrotowego
Suma zysków i strat ujętych w poprzednim okresie
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Kapitał własny na dzień 30.06.2006 r.
-
17 370
-
-
(754)
-
17 370
-
-
(754)
(17 370)
5 169
(12 201)
5 500
224 927
(4 188)
(10 821)
532
17 046
(754)
5 169
4 415
232 996
(9)
(9)
349
(754)
5 160
4 406
233 345
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SEGMENTY BRANśOWE
Segmenty
Segment
Segment
motoryzacyjny
sportowy
Wyniki finansowe segmentów branŜowych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
Przychody ogółem
239 710
11 209
SprzedaŜ na zewnątrz
239 710
8 531
SprzedaŜ między segmentami
2 678
Wynik segmentu
19 813
3 994
Nieprzypisane przychody
Koszty nieprzypisane
Strata netto na sprzedaŜy działalności zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Udziały mniejszości
Zysk netto
Pozostałe informacje dotyczące segmentów branŜowych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
Skonsolidowane aktywa ogółem
199 837
52 396
Aktywa segmentu
199 837
52 396
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nieprzypisane aktywa całej grupy
Skonsolidowane pasywa ogółem
63 511
7 783
Pasywa segmentu
63 511
7 783
Nieprzypisane pasywa całej grupy
Nakłady inwestycyjne
4 053
2 529
- rzeczowe aktywa trwałe
4 049
1 043
- wartości niematerialne
4
1 486
- nieruchomości inwestycyjne
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
3 109
Amortyzacja wartości niematerialnych
820
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Pozostałe koszty niepienięŜne
Wyszczególnienie
Wyniki finansowe segmentów branŜowych za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
Przychody ogółem
264 612
6 771
SprzedaŜ na zewnątrz
264 612
2 828
SprzedaŜ między segmentami
3 943
Wynik segmentu
26 912
491
Nieprzypisane przychody
Koszty nieprzypisane
Strata netto na sprzedaŜy działalności zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Dochód z inwestycji w jednostce stowarzyszonej
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Udziały mniejszości
Zysk netto
Pozostałe informacje dotyczące segmentów branŜowych za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
Skonsolidowane aktywa ogółem
214 605
47 410
Aktywa segmentu
214 605
47 410
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Nieprzypisane aktywa całej grupy
Skonsolidowane pasywa ogółem
85 237
7 905
Pasywa segmentu
85 237
7 905
Nieprzypisane pasywa całej grupy
Nakłady inwestycyjne
8 274
1 484
- rzeczowe aktywa trwałe
8 274
1 041
- wartości niematerialne
443
- nieruchomości inwestycyjne
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
3 285
Amortyzacja wartości niematerialnych
925
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Pozostałe koszty niepienięŜne
Pozostałe
segmenty
2 823
2 474
349
(976)
Wyłączenia
(3 027)
(3 027)
Wartość
skonsolidowan
a
250 715
250 715
22 831
4 716
(16 786)
10 761
1 723
(2 954)
9 530
(3 342)
(14)
6 174
5 958
5 958
(140 588)
(140 588)
758
758
(139 699)
(139 699)
-
-
344
4 923
4 297
626
210
(4 569)
(4 569)
462 062
117 603
344 459
462 062
(67 647)
529 709
6 582
5 092
1 490
3 453
820
271 737
271 737
27 613
1 428
(18 560)
10 481
499
(3 800)
7 180
(2 020)
9
5 169
11 389
11 389
(118 094)
(118 094)
1 586
1 586
(115 511)
(115 511)
2 564
2 564
-
379
444 512
155 310
289 202
444 512
(20 783)
465 295
12 322
11 879
443
3 664
925
-
Nazwa grupy kapitałowej:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
SEGMENTY GEOGRAFICZNE
Segmenty
Wyszczególnienie
Kraje Europy
Zachodniej i
Wschodniej
Polska
Razem
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
200 376
50 339
250 715
Wyniki finansowe segmentów geograficznych za okres 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych
215 998
55 739
271 737
Nazwa jednostki
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
BILANS
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy
AKTYWA RAZEM
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Kapitały rezerwowe
Ujęte bezpośrednio w kapitale kwoty dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy
Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieŜącego
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaŜy
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
Długoterminowe przychody przyszłych okresów
Krótkoterminowe przychody przyszłych okresów
PASYWA RAZEM
na dzień
30-06-2007
31-12-2006
249 270
250 283
1 831
1 862
104 416
111 434
142 553
136 239
470
95 651
3 589
64 390
61
21 411
748
95 679
12 276
77 308
1 176
309
6 200
1 581
3 029
345 962
344 921
na dzień
30-06-2007
31-12-2006
210 956
212 212
5 500
5 500
189 444
189 339
507
507
16 761
16 761
(1 256)
126 853
13 494
10 000
2
105
126 510
3 948
3 203
289
435
353
2 871
289
113 359
105 468
1 382
2 060
122 562
105 551
1 584
5 377
3 857
292
300
9 333
655
62
7 112
6 793
319
344 921
7 240
6 877
363
345 962
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny
od 01-04-2007
do 30-06-2007
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
31 567
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
30 701
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałow
866
Koszt własny sprzedaŜy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 33 023
Koszt sprzedanych produktów i usług
32 325
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
698
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
(1 456)
Koszty sprzedaŜy
(55)
Koszty ogólnego zarządu
(3 125)
Pozostałe przychody operacyjne
6 809
Pozostałe koszty operacyjne
(354)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 819
Przychody finansowe
1 910
Koszty finansowe
(251)
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
3 478
Podatek dochodowy
(924)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
2 554
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
2 554
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
- podstawowy i rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy i rozwodniony
od 01-04-2007
do 30-06-2007
za okres
od 01-01-2007 od 01-04-2006
do 30-06-2007 do 30-06-2006
93 245
88 593
4 652
89 190
84 960
4 230
4 055
(247)
(10 660)
7 457
(462)
143
1 924
(2 713)
112 306
110 024
2 282
101 414
99 479
1 935
10 892
(1 023)
(6 383)
1 198
(6)
4 678
36
(3 470)
od 01-01-2006
do 30-06-2006
221 564
218 416
3 148
198 888
196 262
2 626
22 676
(2 108)
(14 809)
1 885
(434)
7 210
120
(6 124)
(646)
(610)
(1 256)
1 244
119
1 363
1 206
234
1 440
(1 256)
1 363
1 440
od 01-04-2006
do 30-06-2006
od 01-01-2006
do 30-06-2006
od 01-01-2007
do 30-06-2007
0,46
(0,23)
0,25
0,26
0,46
(0,23)
0,25
0,26
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Metoda pośrednia
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości firmy
Amortyzacja środków trwałych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej
Koszty odsetek
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pienięŜne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty
Środki pienięŜne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaŜy wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zaleŜnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŜne)
Wpływy ze sprzedaŜy jednostek zaleŜnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
PoŜyczki udzielone
Otrzymane spłaty poŜyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pienięŜne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków pienięŜnych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
za okres
od 01-01-2007 od 01-01-2006
do 30-06-2007 do 30-06-2006
(646)
2 305
89
1 206
6 932
193
4 037
5 031
(4 442)
2 621
(189)
1 937
(40)
1 659
8 687
(7 068)
(6 434)
(125)
(4 931)
(8 212)
(2 394)
(10 606)
8 138
546
(15 292)
858
1 009
(2 018)
(6 759)
(1 937)
(199)
(8 895)
(58)
(101)
(1 469)
10 208
(2 067)
3
123
(6 398)
(6 686)
2 029
5 948
13
4 312
(2 767)
11 957
(395)
(660)
11 541
(196)
(656)
10 902
10 689
4 608
1 580
12
6 200
(973)
4 570
20
3 617
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
złoty polski (PLN)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitały własne
Wyszczególnienie
Kapitał własny na dzień 01.01.2007 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Saldo po zmianach
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie sprawozdawczym
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za poprzedni okres
Zysk netto roku obrotowego
Suma zysków i strat ujętych w poprzednim okresie
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Niepodzielony
wynik
finansowy
Kapitał własny
razem
212 212
212 212
5 500
189 339
507
16 761
105
5 500
189 339
507
16 761
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
-
105
-
-
(105)
(1 256)
(1 361)
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
SprzedaŜ środków trwałych
Kapitał własny na dzień 30.06.2007 r.
(1 256)
(1 256)
-
5 500
189 444
507
16 761
(1 256)
210 956
Nazwa jednostki:
Inter Groclin Auto
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
01-01-2007 - 30-06-2007
Poziom zaokrągleń:
tysiące
Waluta sprawozdawcza:
Kapitał własny na dzień 01.01.2006 r.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędów podstawowych
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w poprzednim okresie
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaŜy
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości bilansowej pozycji zabezpieczanych
RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub przeniesionymi z kapitału
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za poprzedni okres
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Suma zysków i strat ujętych w poprzednim okresie
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Kapitał własny na dzień 30.06.2006 r.
złoty polski (PLN)
5 500
175 452
532
16 762
13 011
5 500
175 452
532
16 762
13 011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 861
-
-
-
13 861
-
-
(13 861)
1 440
(12 421)
5 500
189 313
532
16 762
590
211 257
211 257
1 440
1 440
212 697
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Komentarz do raportu skonsolidowanego za II kwartał 2007 r.
Na podstawie przepisu § 91 ust. 4,5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005
r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Inter Groclin Auto S.A. przedstawia następujące informacje:
1. Opis organizacji grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
•
Jednostka dominująca - firma Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku, ul. Jeziorna 3,
64-200 Wolsztyn, Siedziba Zarządu, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zaleŜna - firma Inter Groclin Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul.
Słowiańska 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zaleŜna - Sportowa Spółka Akcyjna „Groclin Dyskobolia” z siedzibą
w Grodzisku Wlkp., ul. Sportowa 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.
•
Jednostka zaleŜna – firma Groclin – Karpaty Sp. z o. o. z siedzibą w UŜgorodzie, Obwód
Zakarpacki, Ukraina, ul. Słowiańska NadbereŜna 31, 88000 UŜgorod.
•
Jednostka zaleŜna – firma Groclin Service Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Wojska
Polskiego 34, 67-100 Nowa Sól.
•
Jednostka zaleŜna – firma Groclin – Dolina Sp. z o. o. z siedzibą w Dolinie, Obwód
Iwanofrankowski, Rejon Doliński, Ukraina, ul. Gruszewskiego 11, 77500 Dolina.
Według stanu na dzień 30.06.2007 r. firma Inter Groclin Auto S.A. posiadała:
-
500 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł kaŜdy w Spółce Inter Groclin Trading Sp. z o.o., co
stanowi 100 % kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Inter Groclin
Trading Sp. z o.o.,
-
16.580 akcji (80 akcji serii A i 16.500 akcji serii B) o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜda
w Sportowej Spółce Akcyjnej „Groclin Dyskobolia”, co stanowi 99,19 % kapitału zakładowego
i głosów na Walnym Zgromadzeniu „Groclin Dyskobolia” SSA.,
-
99,98 % udziałów w funduszu statutowym w Spółce Groclin-Karpaty Sp. z o.o.,
-
100.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł kaŜdy w Spółce Groclin Service Sp. z o.o., co
stanowi 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników Groclin Service Sp.
z o.o.
-
99,00 % udziałów w funduszu statutowym w Spółce Groclin-Dolina Sp. z o.o. (zawiązanie Spółki
nastąpiło w dniu 28 lutego 2007 r.).
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. działa w sferze produkcji wyrobów i usług, handlu
zagranicznego, a takŜe poprzez SSA Groclin Dyskobolia w sferze sportu i kultury fizycznej. Podmiot
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
dominujący w grupie kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. jest jednostką produkcyjną i kieruje swoje
produkty na eksport za pośrednictwem Inter Groclin Trading Sp. z o.o. Jednostka zaleŜna – Inter
Groclin Trading Sp. z o.o. – jest podmiotem wyspecjalizowanym w działalności handlowej na rynkach
zagranicznych w dziedzinie zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz eksportu produktów i usług
wytwarzanych przez Inter Groclin Auto S.A i Groclin Karpaty Sp. z o.o., zajmując się równieŜ od
2006 r. działalnością produkcyjną. Jednostka zaleŜna – „Groclin Dyskobolia” SSA realizuje zadania
statutowe w zakresie kultury fizycznej oraz sportu, a takŜe cele promocyjno – reklamowe dla jednostki
dominującej oraz dla Inter Groclin Trading Sp. z o.o. Jednostka zaleŜna Groclin – Karpaty Sp. z o.o.
działa w sferze produkcji wyrobów i usług. Jednostka zaleŜna Groclin Service Sp. z o.o. znajduje się
w fazie organizacji. Przedmiotem działalności nowo powstałej jednostki zaleŜnej Groclin-Dolina Sp. z
o.o. będzie produkcja i sprzedaŜ wyrobów przemysłu samochodowego, świadczenie usług w tej
branŜy na terenie Ukrainy i poza jej granicami a takŜe handel hurtowy i detaliczny akcesoriami
samochodowymi i artykułami przemysłowymi na terenie Ukrainy i za granicą.
Jednostka dominująca – Inter Groclin Auto S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów
wyposaŜenia i akcesoriów samochodowych, w tym głównie poszyć foteli samochodowych, foteli
samochodowych i fotelików dziecięcych do samochodów. Specjalnością Spółki są skórzane poszycia
siedzeń foteli samochodowych. Spółka oferuje równieŜ usługi hotelarskie wraz z pełnym pakietem
usług sportowo-rehabilitacyjnych.
Wg stanu na dzień 30.06.2007 r. wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. podlegają konsolidacji.
2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
Podstawa prawna
Grupa Kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. od 1 stycznia 2005 roku prowadzi rachunkowość
i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej wydanymi przez International Accounting Standards Board IASB.
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasady wyceny aktywów zakresie pasywów oraz pomiaru
wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw,
rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość
składników aktywów.
Zasady i metody rachunkowości stosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym raporcie za 2006
r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
3. Istotne zmiany wielkości szacunkowych
W II kwartale 2007 r. grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A.:
4.
-
zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 75 tys. zł,
-
zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 881 tys. zł,
-
zwiększyła rezerwę na przyszłe zobowiązania o kwotę 972 tys. zł,
-
zmniejszyła aktualizację naleŜności z tytułu dostaw i usług o kwotę 145 tys. zł.
Zwięzły
opis
dokonań grupy
kapitałowej
Inter
Groclin Auto S.A. w
okresie
II kwartału 2007 roku.
W II kwartale 2007 r. podmioty grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. realizowały swoje cele i
zadania w dostosowywaniu do sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym firmy.
Produkcja i eksport kształtowały się na poziomie zamówień odbiorców zagranicznych pozostających
pod wpływem zmiennej koniunktury na europejskim rynku motoryzacyjnym.
Oznacza to, Ŝe przy utrzymaniu trudnych uwarunkowań makroekonomicznych firma w dobrym
stopniu wykorzystała środki i moŜliwości realizacji zadań gospodarczych w okresie sprawozdawczym.
Nasilenie działań marketingowych, utrzymanie wolumenu produkcji, optymalizacja kosztów
wytwarzania, a równocześnie tworzenie warunków dla dalszej progresji wyników w latach 2007 –
2010 to cele i zadania, na których koncentrował się wysiłek prac Zarządu w II kwartale 2007 roku,
oraz które będą przedmiotem szczególnych działań w latach następnych.
„Przejściowy” charakter roku gospodarczego 2006 i 2007 wiąŜe się ze skumulowaniem skutków
„wygasania” kontraktów eksportowych na niektóre marki samochodów (z tendencją do zmniejszania
popytu) z równoczesnym wyprzedzającym wzrostem kosztów na nowo uruchamianych kontraktach,
które niosą opóźniony w czasie efekt wzrostu przychodów ze sprzedaŜy.
Dla perspektyw progresji wyników w latach 2007 – 2010 duŜe znaczenie ma pomyślny rozwój
produkcji w zakładzie Groclin – Karpaty na Ukrainie oraz przyszły potencjał ekonomiczno –
gospodarczy nowo powstałego podmiotu Groclin Dolina Sp. z o.o. na Ukrainie w miejscowości
Dolina.
W tym zakresie odnotować naleŜy kontynuację tempa rozwoju zakładu na Ukrainie wyraŜające się
wzrostem umaszynowienia i zatrudnienia. Konsekwentnie realizowana jest takŜe polityka
stopniowego zwiększania roli zakładu produkcyjnego w Grodzisku Wlkp. jako centrum rozwoju
technologii i badań. Wyrazem tego są kolejne ponoszone wydatki inwestycyjne na ten cel w
przedstawianym okresie.
Drugi kwartał 2007 r. nie przyniósł zasadniczych zmian systemowo-prawnych regulujących warunki
prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych na terenie Republiki Ukrainy.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Nadal istnieją coraz bardziej realne przesłanki i nadzieje do przynajmniej częściowych zmian
stanowiących o przywróceniu rozwiązań obowiązujących w okresie podejmowania przez
przedsiębiorstwo decyzji o inwestowaniu na Ukrainie.
Całokształt przedstawionych problemów i wyszczególnionych działań słuŜy umocnieniu pozycji
konkurencyjnej Groclinu na rynku motoryzacyjnym oraz utrzymaniu jego atrakcyjności jako dostawcy
tapicerki wnętrz samochodowych dla głównych koncernów produkujących samochody osobowe.
4.1. Rejestracja podwyŜszenia funduszu statutowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Groclin Karpaty"
W dniu 03 kwietnia 2007 r. Komitet Wykonawczy UŜgorodzkiej Rady Miejskiej Obwodu
Zakarpackiego
zarejestrował
podwyŜszenie
funduszu
statutowego
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością "Groclin-Karpaty" o kwotę 1.658.070,00 USD (tj. równowartość kwoty
4.750.867,97 PLN) - to jest do kwoty 24.080.221,86 USD (tj. równowartość kwoty 68.997.059,70
PLN). W ramach podwyŜszenia kwota 1.538.000,00 USD (tj. równowartość kwoty 4.406.831,40
PLN) zostanie wniesiona w formie pienięŜnej, a kwota 120.070,00 USD (tj. równowartość kwoty
344.036,57 PLN) zostanie wniesiona w formie niepienięŜnej.
Po rejestracji struktura funduszu statutowego "Groclin-Karpaty" Sp. z o.o. przedstawia się
następująco:
- środki pienięŜne - 13.094.294,08 USD (tj. równowartość kwoty 37.519.080,83 PLN)
- wkłady niepienięŜne - 10.985.927,78 USD (tj. równowartość kwoty 31.477.978,87 PLN).
Po rejestracji Zbigniew Drzymała posiada wkład w wysokości 4.800 USD (tj. równowartość kwoty
13.753,44 PLN), co stanowi 0,02 % funduszu statutowego, natomiast Inter Groclin Auto S.A. posiada
wkład w wysokości 24.075.421,86 USD (tj. równowartość kwoty 68.983.306,26 PLN), co stanowi
99,98 % funduszu statutowego.
4.2. Wzrost kontraktacji eksportowej
W dniu 16 kwietnia 2007 r. Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku poinformował o
pozytywnym zakończeniu negocjacji i pozyskaniu nowych zamówień eksportowych na elementy
tapicerki samochodowej do samochodów Volkswagen Passat i Volkswagen Touareg z firmy König
Komfort- u. Rennsitze GmbH, Suzuki z firmy Gestind Poland Sp. z o.o. oraz Landrover z firmy
Johnson Controls.
Uruchomienia produkcji poszczególnych kontraktów nastąpią w 2007 roku i będą realizowane do
2009-2011 roku. Przewidywana wartość pozyskanych zamówień wynosi ok. 50 mln PLN.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
4
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Osiągnięta kontraktacja eksportowa pozwoli na lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych
poszczególnych zakładów produkcyjnych w grupie kapitałowej Inter Groclin Auto, zwłaszcza
jednostki zaleŜnej Groclin Karpaty Sp. z o.o. poprzez przyspieszone tempo lokowania produkcji na
Ukrainie. Sprzyja temu osiągnięty w tym zakładzie stan zatrudnienia, który aktualnie wynosi ok. 1.000
osób. Załoga Groclin Karpaty Sp. z o.o. jest intensywnie szkolona w zakresie systemów jakościowych
i wymagań technologicznych.
Zawarcie kontraktów nie wyczerpuje starań zarządu w zakresie pozyskiwania dalszych zamówień.
Nadal prowadzone są negocjacje z kluczowymi klientami, które mogą radykalnie zwiększyć portfel
zamówień.
Zarząd ocenia pozytywnie perspektywy rozwoju produkcji i sprzedaŜy w roku bieŜącym i w latach
następnych i odnotowuje z zadowoleniem oznaki oŜywienia na rynku motoryzacyjnym m.in. w
krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
PowyŜsza sytuacja powinna zrekompensować odnotowywane wahania (zmniejszenia) zamówień na
poszycia do siedzeń modeli samochodów, których produkcja ulega wygasaniu.
4.3. Udzielenie poręczenia przez jednostkę zaleŜną Inter Groclin Trading Spółka z o.o.
W dniu 24 kwietnia 2007 r. jednostka zaleŜna - Inter Groclin Trading Spółka z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Wlkp. udzieliła emitentowi - Inter Groclin Auto S.A. poręczenia za zobowiązania emitenta
wobec Banku Zachodniego WBK S.A. wynikające z umowy o kredyt rewolwingowy nr 1434/237/03 z
dnia 30 grudnia 2003 r., udzielony do wysokości 6.500.000,00 Euro (sześć milionów pięćset tysięcy
Euro), tj. 24.622.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące
0/100 złotych) - raporty bieŜące nr 1 z dnia 06 stycznia 2004 r., nr 33 z dnia 30 grudnia 2004 r., nr 32
z dnia 30 grudnia 2005 r., nr 4 z dnia 9 lutego 2006 r., nr 4 z dnia 31 stycznia 2007 r. i nr 13 z dnia 24
kwietnia 2007 r.
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 30 kwietnia 2011 r.
4.4. Ocena sytuacji Spółki za 2006 r. dokonana przez Radę Nadzorczą w oparciu o zasadę nr 18
ładu korporacyjnego, wynikającą z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych...".
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 maja 2007 r. dokonała własnej oceny sytuacji Spółki za
2006 r. i podjęła uchwałę nr 6/2007 w następującym brzmieniu:
Mając na względzie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzone Uchwałą Nr
44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzone - wraz z
komentarzem określającym sposób ich stosowania - przez Zarząd i Radę Nadzorczą Inter Groclin
Auto S.A. oraz zaakceptowane Uchwałą nr 26/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A., a w szczególności stosując się do Zasady nr 18 Dobrych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Praktyk. Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. na podstawie analizy działalności Spółki w 2006 r.
postanowiła przyjąć następującą ocenę jej sytuacji.
Rok 2006 był kolejnym okresem restrukturyzacji Grupy w warunkach stagnacji popytu na produkty
przemysłu motoryzacyjnego w Europie, nasilającej się konkurencji oraz dalszej aprecjacji PLN w
stosunku do głównych walut zagranicznych. Dekoniunktura ta dotknęła w stopniu szczególnym
działalność Grupy i jej spółki dominującej Inter Groclin Auto S.A. z trzech zasadniczych powodów.
Po pierwsze programem dostaw Grupy objęte było wyposaŜenie dla niskopopytowych samochodów
znajdujących się w końcowej fazie produkcji i sprzedaŜy, restylingu, bądź nowo wprowadzanych na
rynek. Po drugie na okres ten przypadała dalsza planowa, wynikająca z zawartych kontraktów,
redukcja cen dostarczanych produktów. Po trzecie ok. 90% całości przychodów Grupa realizowała w
walutach krajów UE (EURO i korona szwedzka), co sprawiło, Ŝe w warunkach aprecjacji PLN wzrost
volumenu produkcji i sprzedaŜy i jej wartości w EURO był istotnie wyŜszy od wzrostu przychodów w
walucie krajowej.
Pomimo tych niekorzystnych tendencji przychody Grupy wzrosły o 3,18% w stosunku do 2005 r. i
wyniosły 481.849 tys. PLN, co przełoŜyło się na zysk netto na poziomie 9.830 tys. PLN. Aktywa
Grupy wyniosły 444.830 tys. PLN (wzrost 10,12%) pokryte w 52,52% kapitałem własnym, który
nadal stanowił główne źródło finansowania majątku Grupy. Zyskowność sprzedaŜy obniŜyła się, a jej
poziom jest typowy dla tej branŜy motoryzacyjnej w Unii Europejskiej. Płynność finansowa
utrzymywana była na poziomie wielkości wzorcowych. Poziom samofinansowania aktywów był
zadowalający.
Ogólna ocena wyników Grupy i jej jednostki dominującej pozwala stwierdzić, Ŝe osiągnięte rezultaty
gospodarcze dowodzą o jej zdolności do kontynuacji działalności, wzrostu sprzedaŜy, sprawnego
wykorzystania zasobów, kontroli kosztów, utrzymywania zadowalającej płynności i długoterminowej
wypłacalności. Posiada teŜ zdolność do dalszego zrównowaŜonego i podtrzymywalnego wzrostu,
podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych oraz kontroli ryzyka działalności.
4.5. Rezygnacja członka Zarządu Inter Groclin Auto S.A.
W dniu 14 maja 2007 r. do Spółki wpłynęło pismo, w którym Pan Wojciech Witkowski złoŜył
rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Wiceprezesa Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
Przyczyną rezygnacji Pana Wojciecha Witkowskiego jest osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego
i podjęcie decyzji o ograniczeniu aktywności zawodowej.
4.6. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
6
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, Ŝe w dniu 14 maja 2007 r. otrzymał pismo, w którym Pani
Barbara Sikorska złoŜyła rezygnację z pełnienia funkcji członka i sekretarza Rady Nadzorczej z dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
4.7. Zawarcie znaczącej umowy
W dniu 05.06.2007 r. Inter Groclin Auto S.A. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o
kredyt inwestycyjny w wysokości 22.200.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy
złotych 00/100) . Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 kwietnia 2017 roku.
Warunki i oprocentowanie kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego
typu umów.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych
emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A.,
b) hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomościach połoŜonych w Grodzisku Wlkp. i w
Karpicku wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynków lub budowli znajdujących się na tych
nieruchomościach
c) poręczenie wg prawa cywilnego Inter Groclin Trading Sp. z o.o., spółki zaleŜnej, w której emitent
posiada 100% udziałów.
4.8. Podsumowanie 2006 r.
W dniu 26 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A., na
którym podjęto uchwały dotyczące:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
podziału zysku za rok 2006,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A. za rok 2006,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A.za rok 2006,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za
rok 2006,
przyjęcia Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2006 r.
powołanie członka Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Wszystkie wyŜej wymienione uchwały zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Inter Groclin Auto S.A. Tym samym udzielono absolutorium z wykonania obowiązków przez
członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
Ponadto dokonano podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w
kwocie 955.133,61 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 61/100) w
następujący sposób:
-na pokrycie straty lat ubiegłych przeznacza się kwotę 850.149,28 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto
czterdzieści dziewięć złotych 28/100),
-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 104.984,33 zł (sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
cztery złote 33/100).
4.9. Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. członka Rady
Nadzorczej Spółki.
Uchwałą nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 26.06.2007
r. powołano członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Witkowskiego, dotychczasowego Wiceprezesa
Zarządu.
4.10. Wybory Zarządu Inter Groclin Auto S.A.
W dniu 26 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2
lit. k) Statutu Spółki, Uchwałą Nr 12/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. powołała czterech członków
Zarządu w osobach:
1) Tadeusza Rębacza,
2) Barbary Sikorskiej,
3) Izabeli Rogozińskiej,
4) Piotra Musiała
na okres wspólnej kadencji, która upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok 2008.
4.11. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
W dniu 26 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. na podstawie § 16 ust. 2 lit. d)
Statutu Spółki Uchwałą Nr 15/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. dokonała wyboru podmiotu
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest
firma "CGS Audytor" Sp. z o.o., 61-773 Poznań, Stary Rynek 87/88 wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 541.
Firma "CGS Audytor" Sp. z o.o. zobowiązała się przeprowadzić:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
8
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
1.Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na
dzień 30 czerwca 2007 r.,
2.Badanie sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień
31 grudnia 2007 r.,
3.Przegląd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin
Auto S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 r.,
4.Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r.
Inter Groclin Auto S.A. korzystała z usług firmy "CGS Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
w zakresie:
1.Przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego
na dzień 30 czerwca 2004 r., na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz na dzień 30 czerwca 2006 r.,
2.Badania sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień
31 grudnia 2004 r., 31 grudnia 2005 r. oraz 31 grudnia 2006 r.
3.Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter
Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2004 r., na dzień 30 czerwca 2005 r. oraz na
dzień 30 czerwca 2006 r.,
4.Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., 31 grudnia 2005 r. oraz 31 grudnia 2006 r..
4.12. Przyjęcie zasad ładu korporacyjnego.
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27 czerwca 2007 r. raportu bieŜącego nr 25/2007, zawierającego
uchwałę nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.
przyjmującą do dalszego stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" przyjęte uchwałą nr
26/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r., Zarząd Inter
Groclin Auto S.A. oświadcza, Ŝe przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w
spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie w brzmieniu jak w załączniku do raportu nr 17/2006 z dnia 28.06.2006 r.
4.13. Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
Wartość nakładów inwestycyjnych grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. w II kwartale 2007 r.
osiągnęła poziom 2.863 tys. zł (narastająco za pierwsze dwa kwartały 7.492 tys. zł). Kontynuowano
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
9
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
prace inwestycyjne przy wyposaŜaniu budynku działu technologii, badań i rozwoju w Grodzisku
Wlkp., dzięki którym zostanie zwiększony udział w projekcji technologicznej produktów ze strony
grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. Prowadzono równieŜ dalsze prace przy unowocześnieniu
istniejących zakładów produkcyjnych oraz wyposaŜaniu nowopowstałych obiektów produkcyjnych w
niezbędne maszyny i urządzenia. Kontynuowano intensywne prace przy budowie kolejnego etapu
budowy zakładu produkcyjnego zwiększającego moce wytwórcze w Groclin Karpaty Sp. z o.o. w
UŜgorodzie oraz rozpoczęto prace organizacyjno-budowlane przy budowie nowego zakładu
produkcyjnego w Groclin Dolina Sp. z o.o. w miejscowości Dolina na Ukrainie.
4.14. Kurs akcji
Średni kurs akcji Groclinu w II kwartale 2007 roku wyniósł 59,01 zł, kurs min w analizowanym
okresie wyniósł 53,80 zł, natomiast kurs max ukształtował się na poziomie 66,85 zł.
Kurs akcji IGA w II kwartale 2007 r.
80,00
70,00
60,00
kurs
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2007-06-28
2007-06-21
2007-06-14
2007-06-07
2007-05-31
2007-05-24
2007-05-17
2007-05-10
2007-05-03
2007-04-26
2007-04-19
2007-04-12
2007-04-05
2007-03-29
2007-03-22
2007-03-15
2007-03-08
2007-03-01
0,00
data
4.15. Zatrudnienie
W II kwartale 2007 r. zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 3.770 osób i było niŜsze od
zatrudnienia w I kwartale 2007 r. o 6 osób.
Cały czas zatrudnienie pozostawało pod wpływem masowej emigracji zarobkowej pracowników poza
granice Polski, a takŜe w związku z brakiem napływu kwalifikowanej siły roboczej ze szkolnictwa
zawodowego oraz średniego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
10
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Szczególnie dotkliwym jest spadek zatrudnienia w sferze produkcji bezpośredniej, głównie w
zawodach kluczowych dla działalności produkcyjnej m.in. krawiec, krojczy.
Deficyt kadry na krajowym rynku pracy stwarza niekorzystną sytuację dla realizacji kontraktów i
wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Odpływ pracowników w kraju firma starała się neutralizować naborem kadry pracowniczej na
Ukrainie.
5. Czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki w II kwartale 2007 roku.
5.1. Przychody ze sprzedaŜy
W walucie PLN przychody ze sprzedaŜy osiągnęły wartość 116.892 tys. zł, co oznacza 83,57 %
(narastająco za pierwsze dwa kwartały 247.786 tys. zł, co oznacza 91,54 %) dynamiki w porównaniu z
analogicznymi okresami roku poprzedniego.
Przychody ze sprzedaŜy w mierniku walutowym w II kwartale 2007 r. osiągnęły wartość 30.835 tys.
EUR, co oznacza 87,18 % (narastająco za pierwsze dwa kwartały 64.383 tys. EUR, co oznacza 92,77
%) dynamikę do wykonania w analogicznych okresach roku ubiegłego.
W analizowanym okresie średni kurs EUR z ostatnich dni miesięcy I i II kwartału 2007 r. ukształtował
się na poziomie 3,8486 PLN, dla porównania w analogicznym okresie 2006 r. poziom ten wynosił
3,9002 PLN.
W ocenie Zarządu kurs walutowy był bardzo niekorzystny dla eksporterów.
Przychody ze sprzedaŜy grupy kapitałowej
Inter Groclin Auto S.A. (w tys. PLN)
tys. PLN
300 000
270 675
100,00%
247 786
91,54%
250 000
200 000
116 892
83,57%
139 879
100,00%
150 000
100 000
50 000
II kw. 2007
I-II kw. 2007
II kw. 2006
I-II kw. 2006
Okres /kwartał/
Strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaŜy przedstawia poniŜszy wykres.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
11
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Struktura eksportu w okresie I-II kw artału 2007
Pozostałe 3,7%
Holandia ; 5,5%
Szwecja ; 30,4%
Francja ; 10,7%
Czechy; 16,5%
Belgia ; 33,2%
5.2. Wyniki finansowe
W okresie II kwartału 2007 r. występowała w znacznym stopniu kontynuacja niekorzystnych dla
wyniku finansowego i niezaleŜnych od przedsiębiorstwa zjawisk w otoczeniu makroekonomicznym
firmy.
Do zjawisk tych naleŜy:
•
niekorzystna sytuacja w sprzedaŜy samochodów przejawiająca się mniejszym popytem na
modele samochodów znajdujące się w końcowej fazie produkcji i sprzedaŜy. Dotyczy to
samochodów objętych programem restylingu bądź wprowadzaniem nowych modeli. Taka
sytuacja nadal kumulowała się okresowo w profilu asortymentowym przedsiębiorstwa,
•
przygotowanie i wstępne fazy rozruchu technologicznego nowo wdraŜanych kontraktów
generujących koszty uruchomień produkcyjnych, technologicznych i logistycznych,
•
niekorzystna sytuacja na rynku pracy w Polsce.
W sferze zaleŜnej od działań przedsiębiorstwa kontynuowano prace przy systematycznym wdraŜaniu
złoŜonego programu restrukturyzacji obejmującego lokowanie zdolności produkcyjnych w Inter
Groclin Trading Sp. z o.o. i Groclin Karpaty Sp. z o.o., jak i wprowadzano planowe działania w
zakresie redukcji kosztów oraz zmiany technologiczne poprzez testowanie i wprowadzanie do parku
maszynowego nowoczesnych urządzeń (maszyny szwalnicze wielostanowiskowe) pozwalające na
bardziej ekonomiczne wykorzystanie posiadanych zasobów pracy.
Na skutek wcześniej zaplanowanych i wprowadzonych zmian organizacyjnych w strukturze grupy
kapitałowej wyniki finansowe jednostki dominującej Inter Groclin Auto S.A. uległy zmianom ze
względu na przesuwanie zdolności produkcyjnych do jednostek zaleŜnych i generowanie w nich
wyniku finansowego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
12
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
W szczególnym zakresie wyniki finansowe ukształtowały się następująco:
W II kwartale 2007 r. osiągnięto zysk brutto w wysokości 6.249 tys. zł, co oznacza 125,86 %
dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (narastająco za pierwsze dwa
kwartały 2007 r. osiągnięto zysk brutto w wysokości 9.530 tys. zł, co oznacza 132,73 % dynamikę w
porównaniu z 2006 rokiem).
W II kwartale 2007 r. osiągnięto zysk netto w wysokości 4.776 tys. zł , co oznacza 123,37 %
dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (narastająco za pierwsze dwa
kwartały 2007 r. osiągnięto zysk netto w wysokości 6.188 tys. zł, co oznacza 119,92 % dynamikę w
porównaniu z rokiem 2006).
W II kwartale 2007 roku osiągnięto zysk na sprzedaŜy brutto w kwocie 6.428 tys. zł, co oznacza
45,34% dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (narastająco za pierwsze
dwa kwartały 2007 r. osiągnięto zysk na sprzedaŜy brutto w kwocie 21.816 tys. zł, co oznacza 81,83
% dynamikę w porównaniu z rokiem 2006).
Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej w II kwartale 2007 r. wystąpił zysk w wysokości
5.481 tys. zł, co oznacza 84,65% dynamikę w porównaniu I półr. 2006 r. (narastająco za pierwsze dwa
kwartały 2007 r. osiągnięto zysk na działalności operacyjnej w kwocie 10.761 tys. zł, co oznacza
102,67 % dynamikę w porównaniu z rokiem 2006)
W obszarze pozostałej działalności operacyjnej w II kwartale 2007 r. osiągnięto przychód w
wysokości 5.855 tys. zł, co oznacza 600,51 % dynamikę w porównaniu z analogicznym okresem 2006
r. (narastająco za pierwsze dwa kwartały 2007 r. osiągnięto przychód w wysokości 7.647 tys. zł, co
oznacza 306,99 % dynamikę w porównaniu z rokiem 2006). Największy wpływ na ukształtowanie się
pozostałych przychodów operacyjnych miało osiągnięcie zysku ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych w wysokości 4.303 tys. zł.
W zakresie kształtowania się kursów walutowych naleŜy odnotować niekorzystną, utrzymującą się
sytuację w okresie II kwartału 2007 r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
13
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Kurs EUR w okresie I-II kw. 2007 r.
4,0000
3,9500
kurs
3,9000
3,8500
3,8000
3,7500
3,7000
2007-05-08
2007-05-22
2007-06-05
2007-06-19
2006-05-08
2006-05-22
2006-06-05
2006-06-19
2007-04-24
2007-04-10
2007-03-27
2007-03-13
2007-02-27
2007-02-13
2007-01-30
2007-01-16
2007-01-02
3,6500
data
Kurs EUR w okresie I-II kw. 2006 r.
4,2000
4,1000
3,9000
3,8000
3,7000
3,6000
2006-04-24
2006-04-10
2006-03-27
2006-03-13
2006-02-27
2006-02-13
2006-01-30
2006-01-16
3,5000
2006-01-02
kurs
4,0000
data
Kurs EUR w
PLN
średnia
01.01.30.06.2007
3,8451
01.01.30.06.2006
3,8889
min
3,7465
3,7565
max
3,9385
4,1065
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
14
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
5.3. Podstawowe wskaźniki
Wskaźniki płynności finansowej grupy kapitałowej Inter Groclin Auto
30.06.2007r.
Nazwa wskaźnika
Formuła obliczeniowa
aktywa obrotowe
1. BieŜąca płynność
1,28
zobowiązania krótkoterminowe
środki pienięŜne + papiery wart.
2. Wysoka płynność
0,93
przezn. do obrotu + naleŜności
zobowiązania krótkoterminowe
3. Pokrycie zobowiązań
naleŜności krótkoterminowe
0,70
naleŜnościami
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźniki finansowania działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
30.06.2007r.
Nazwa wskaźnika
Formuła obliczeniowa
kapitały obce*
1. Współczynnik zadłuŜenia
48,51%
pasywa ogółem
2. Pokrycie zadłuŜenia
kapitały własne
1,06
kapitały obce*
kapitałami własnymi
kapitały własne
3. Pokrycie aktywów trwałych
1,14
+ zobowiązania długoterminowe
kapitałem stałym
aktywa trwałe
Wskaźniki rentowności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
Nazwa wskaźnika
Formuła obliczeniowa
1.
MarŜa na sprzedaŜy
2.
Zyskowność brutto sprzedaŜy
3.
Zyskowność netto sprzedaŜy
zysk brutto na sprzedaŜy
sprzedaŜ netto
zysk brutto
sprzedaŜ netto
zysk netto
sprzedaŜ netto
30.06.2006r.
1,14
0,77
0,59
30.06.2006r.
47,48%
1,11
1,03
01.0130.06.2007r.
01.0130.06.2006r.
8,80%
9,85%
3,84%
2,65%
2,49%
1,91%
* kapitały obce = pasywa ogółem – kapitał własny
Wskaźniki bieŜącej i wysokiej płynności oscylują wokół wartości poŜądanych. Przedsiębiorstwo
posiada zdolność do spłacenia wszystkich jego zobowiązań bieŜących poprzez pokrycie ich
posiadanymi zasobami aktywów obrotowych.
Funkcjonowanie grupy kapitałowej w dalszym ciągu jest naleŜycie zabezpieczone. Wskaźnik
pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym ma wartość poŜądaną tj. powyŜej 1,0. Wartość
aktywów trwałych w całości znajduje pokrycie w kapitałach stałych. Obecny poziom zadłuŜenia
grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. nie stanowi niebezpieczeństwa utraty wypłacalności w
dłuŜszym okresie.
Wskaźniki rentowności obrazują sytuację omówioną powyŜej.
6. Sezonowość lub cykliczność działalności emitenta w prezentowanym okresie.
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. działa w sektorze firm związanych z zagranicznym oraz
częściowo krajowym przemysłem motoryzacyjnym. Nie wytwarza produktów i usług
bezpośrednio przeznaczonych na rynki detaliczne. Sezonowość sprzedaŜy charakteryzuje się
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
15
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
mniejszą intensywnością w okresach letnich (przerwy technologiczne w okresach wakacyjnych) i
świątecznych.
7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W okresie II kwartału 2007 r. grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. nie emitowała, nie
wykupywała i nie spłacała dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych.
8. Wypłacona (lub zadeklarowana) dywidenda łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję,
z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W okresie II kwartału 2007 r. Inter Groclin Auto S.A. nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty
dywidendy.
9. Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki grupy.
Po dniu, na który sporządzono kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał
2007 r. nie wystąpiły zdarzenia, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wyniki
przedsiębiorstwa.
10. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od
zakończenia ostatniego roku obrotowego.
w tys. zł
stan na
2007-06-30
1. Zobowiązania warunkowe
stan na
2006-12-31
37 931
24 395
1.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
-
-
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
-
1.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
37 931
24 395
- udzielonych gwarancji i poręczeń
35 820
24 320
- zobowiązania z tytułu transwerów zawodników
Pozycje warunkowe, razem
2 111
75
37 931
24 395
11. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego.
W okresie II kwartału 2007 r. nie wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby zmianami w strukturze
jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
16
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
12. Realizacja prognozy wyników finansowych.
Grupa kapitałowa Inter Groclin Auto S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na
2007 r.
13. Informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zaleŜne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin
Auto S.A.
Według stanu na dzień 30.06.2007 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. są: Pan Zbigniew Drzymała,
Commercial Union Inwestment Management (Polska) Spółka Akcyjna i Towarzystwo
Ubezpieczeń na śycie S.A.
Pan Zbigniew Drzymała posiada 2.948.620 akcji co stanowi 53,61 % kapitału zakładowego Inter
Groclin Auto S.A., w tym 382.300 akcji uprzywilejowanych pięciokrotnie co do głosu, co daje
łącznie liczbę 4.477.820 głosów i stanowi 63,70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Inter
Groclin Auto S.A.
Commercial Union Inwestment Management (Polska) Spółka Akcyjna posiada 366.506 sztuk
akcji Spółki, stanowiących 6,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 366.506
głosów, co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. posiada 358.953 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,53
% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 358.953 głosów, co stanowi 5,11 % ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
14. Informacja o stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami w związku z poszerzeniem Zarządu Inter
Groclin Auto S.A. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Inter Groclin Auto S.A. oraz nie
wystąpiły zmiany uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące w stosunku do stanu
na koniec poprzedniego kwartału, tj. w stosunku do stanu na dzień 31.03.2007 r.
Według stanu na dzień 30.06.2007 r. osoby zarządzające i nadzorujące posiadały następującą ilość
akcji firmy Inter Groclin Auto S.A.:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
17
Inter Groclin Auto S.A.
Członkowie
Zarządu
QS II/2007
Ilość akcji
Ilość akcji
Stan na dzień
31.03.2007 r.
Stan na dzień
30.06.2007 r.
Rodzaj akcji
Zbigniew Drzymała
2.948.620
2.948.620
382.300 serii A
382.300 serii A
2.566.320 serii B i C
2.566.320 serii B i C
uprzywilejowane pięciokrotnie co do głosu
zwykłe na okaziciela
Tadeusz Rębacz
5
5
zwykłe na okaziciela
Barbara Sikorska
5
5
zwykłe na okaziciela
Izabela Rogozińska
-
-
-
Piotr Musiał
-
-
-
Członkowie Rady
Nadzorczej
Waldemar Frąckowiak
Ilość akcji
Ilość akcji
Stan na dzień
31.03.2007 r.
Stan na dzień
30.06.2007 r.
Rodzaj akcji
-
-
-
Wojciech Witkowski
900
900
w tym:
w tym:
100 serii A
100 serii A
uprzywilejowane pięciokrotnie co do głosu
800 serii B
800 serii B
zwykłe na okaziciela
Janusz Brzeziński
-
-
-
Monika Drzymała
-
-
-
Rafał Bednarek
-
-
-
Krzysztof Jordan
-
-
-
-
-
-
Jerzy Kochański
15. Informacje o toczących się w II kwartale 2007 r. przed Sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej postępowaniach
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostek od niego zaleŜnych.
W II kwartale 2007 r. nie toczyły się postępowania przed Sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub
wierzytelności Inter Groclin Auto S.A. lub jednostek od niego zaleŜnych, których łączna wartość
stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Inter Groclin Auto S.A.
16. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostki od niego zaleŜne z podmiotami
powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji przekracza wyraŜoną w zł równowartość
500.000 EUR – jeŜeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na
warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki
wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostki od
niego zaleŜne.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
18
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
W II kwartale 2007 roku została zawarta transakcja zakupu rozpoczętej inwestycji p.n. „Ośrodek
rekreacji i wypoczynku” w wysokości 3.300 tys. zł netto pomiędzy Inter Groclin Auto S.A. a
Panią Moniką Drzymała, która pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.
17. Informacja o udzieleniu przez Inter Groclin Auto S.A. lub jednostki od niego zaleŜne
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji.
W II kwartale 2007 r. oprócz poręczenia, które zostało opisane w pkt. 4.3 niniejszego komentarza
podmiot dominujący Inter Groclin Auto S.A i jednostki od niego zaleŜne nie udzielały poręczeń
kredytu lub poŜyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego
podmiotu, których wartość stanowiłaby równowartość 10 % kapitałów własnych.
18. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
-
kształtowanie się kursów walut obcych,
-
koniunktura na światowych rynkach motoryzacyjnych,
-
kontynuacja restrukturyzacji wewnątrz grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A.
-
sytuacja na rynku pracy w Polsce.
19. Zastosowane kursy EURO
Okres: II kwartał 2007 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto następujące
kursy:
-
poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 30 czerwca 2007 r. (tabela nr 125/A/2007):
1 EUR = 3,7658 zł
-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za I-II
kwartały 2007 roku przeliczono według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO z ostatnich dni sześciu miesięcy
roku obrotowego 2007.
1 EUR = 3,8486 zł
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
19
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
PoniŜej zostały podane kursy EUR uŜyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Numer tabeli kursów średnich
Dzień ogłoszenia
1 EUR średni
22/A/2006
42/A/2006
64/A/2006
84/A/2006
105/A/2006
125/A/2006
2007/01/31
2007/02/28
2007/03/30
2007/04/30
2007/05/31
2007/06/29
3,9385
3,9175
3,8695
3,7879
3,8190
3,7658
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
3,8486
Okres: II kwartał 2006 r.
Do przeliczenia danych w tabeli „wybrane dane finansowe” z PLN na EURO przyjęto następujące
kursy:
-
poszczególne pozycje bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy 30 czerwca 2006 r. (tabela nr 126/A/2006):
1 EUR = 4,0434 zł
-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za II
kwartały 2006 roku przeliczono według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO z ostatnich dni sześciu miesięcy
roku obrotowego 2006.
1 EUR = 3,9002 zł
PoniŜej zostały podane kursy EUR uŜyte do przeliczenia kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną.
Numer tabeli kursów średnich
22/A/2006
42/A/2006
65/A/2006
84/A/2006
105/A/2006
126/A/2006
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną
Dzień ogłoszenia
1 EUR średni
2006/01/31
2006/02/28
2006/03/31
2006/04/28
2006/05/31
2006/06/30
3,8285
3,7726
3,9357
3,8740
3,9472
4,0434
3,9002
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
20
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
20. Wykazanie róŜnic pomiędzy danymi przedstawionymi w raporcie za II kwartał 2007 r. a
danymi w raportach wcześniej opublikowanych.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres
01.01.2006 r.-30.06.2006 r.
Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałow
Koszt własny sprzedaŜy (koszt sprzedanych
produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
QSR
2/2007 - II
kwartały
2006
PSr 2006
Opublikowany
RóŜnica
270 675
267 514
3 161
426
426
-
270 249
267 088
3 161
244 015
-
244 015
241 018
2 997
26 660
(2 475)
(13 682)
2 491
(2 513)
10 481
499
(3 800)
241 018
2 997
26 234
(2 475)
(13 682)
2 917
(2 513)
10 481
499
(3 800)
7 180
(2 020)
5 160
426
(426)
-
5 160
-
5 160
7 180
(2 020)
5 160
Zaprezentowana zmiana róŜnic między skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za I półrocze
2006 r. w stosunku do publikacji w raporcie PSr 2006 została spowodowana zmianą sposobu
ujęcia korekty transakcji wewnątrz grupowych finansowanych z funduszy specjalnych (426 tys.
zł).
Komentarz do skróconego sprawozdania finansowego
za II kwartał 2007 r. jednostki dominującej.
1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
Inter Groclin Auto S.A. od 1 stycznia 2005 roku prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wydanymi
przez International Accounting Standards Board IASB.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
21
Inter Groclin Auto S.A.
QS II/2007
Dane zostały sporządzone z zastosowaniem zasady wyceny aktywów zakresie pasywów oraz pomiaru
wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw,
rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość
składników aktywów.
Zasady i metody rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zostały
szczegółowo omówione w raporcie za 2006 r.
2. Istotne zmiany wielkości szacunkowych.
W II kwartale 2007 r. firma Inter Groclin Auto S.A.
-
zmniejszyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 378 tys. zł,
-
zwiększyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 546 tys. zł,
-
zmniejszyła rezerwę na przyszłe zobowiązania o kwotę 63 tys. zł,
-
zmniejszyła aktualizację naleŜności z tytułu dostaw i usług o kwotę 27 tys. zł.
Dyrektor ds. finansowych
Członek Zarządu
Prezes Zarządu
Halina Głuszak
Tadeusz Rębacz
Barbara Sikorska
Izabela Rogozińska
Piotr Musiał
Zbigniew Drzymała
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
22

Podobne dokumenty