Protokół Sesja LV

Komentarze

Transkrypt

Protokół Sesja LV
BRM.0002.58.14
P R O T O K Ó Ł NR LV/14
Z LV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r.
1
A
P R O T O K Ó Ł N R LV/14
Z LV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.20 i trwała do 16.40
W Sesji udział wzięło 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Jerzy Zacharko - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
Prezentacja Filmu Soczi 2014
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pozwólcie, że po tym filmie powitam
naszego szczególnego gościa Panią Katarzynę Bachledę Curuś. Oklaski.
Otworzył LV Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane. Przywitał przybyłych
gości: Burmistrza Miasta Pana Janusza Majchra, Zastępcę Burmistrza Pana
Mariusza Koperskiego, Panią Renatę Szych Sekretarza Miasta, Panią Skarbnik
Helenę Mamcarz. Witam bardzo serdecznie Naczelników Wydziałów i
Kierowników Referatów Urzędu Miasta, witam Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej Pana Stanisława Galicę, witam wszyskich
Prezesów spółek miejskich, witam Prezesa ZTBS Pana Andrzeja Ustupskiego,
Pana Jakuba Dziobonia Prezesa Spółki Sewik, witam Pana Jerzego
Piotrowskiego Prezesa Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Tesko,
witam Pana Dyrektora Biura Promocji Pana Andrzeja Kaweckiego, witam
wszystkich dyrektorów instytucji kulturalnych, witam wszystkich Państwa
przybyłych na Sesję, witam media i wszystkich mieszkańców którzy oglądają
nas za pośrednictwem internetu. Bardzo proszę, teraz chciałbym oddać głos Pani
Naczelnik Zofii Kiełpińskiej.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu – P.
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
pozwólcie, że w imieniu Pana Burmistrza, P. Przewodniczącego odczytam list
gratulacyjny dla Pani Katarzyny Bachledy Curuś: „Składam najserdeczniejsze
gratulacje za uzyskanie wspaniałych wyników podczas tegorocznych zimowych
2
Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 i zdobycie medalu olimpijskiego. Życzę, aby
pasmo sukcesów trwało nieprzerwanie a my z razem z Panią będziemy dumni z
podstawy i z osiągnięć” – Burmistrz Janusz Majcher.
P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu poproszę o dokonanie dekoracji a Panią
Bachledę Curuś serdecznie zapraszam.
P. Przewodniczący, Pan Burmistrz Wysoka Rado wręczyli nagrodę i kwiaty.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
poproszę jeszcze Państwa o pozostanie i pozwólcie, że odczytam list
gratulacyjny dla Państwa Renaty i Jana Wójcickich. Pani Renata dzwoniła i
bardzo przeprasza, że nie może być dzisiaj obecna, ale ważne sprawy Państwa
zatrzymały i pozwólcie, że odczytam: „Szanowni Państwo składam serdeczne
podziękowanie za wspaniałe wychowanie córki Katarzyny, reprezentantki
naszego kraju na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Gratuluję
uzyskanych przez nią wspaniałych wyników sportowych i zdobycia medalu
olimpijskiego. Dziękuję za piękne chwile wzruszenia oraz niesamowite
przeżycia. Życzę aby pasmo sukcesów Katarzyny trwało nieprzerwanie a my
razem z Państwem będziemy dumni z jej postawy i osiągnięć – Burmistrza
Miasta Janusz Majcher”.
Odśpiewano „Sto lat”
P. Katarzyna Bachleda Curuś - Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni
Państwo, dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miasta. To dla mnie
ogromna przyjemność być tutaj. Takie chwile jak ta są dla mnie dopełnieniem,
uhonorowaniem sukcesów jakie udało mi się osiągnąć. Pamiętam nie tak odległe
chwile radości w Soczi po zdobyciu srebrnego medalu olimpijskiego. Byli tam
również ze mną moi bliscy . To radość gdy Ci z którymi jestem na co dzień, są
mi bliscy współuczestniczą w radości z sukcesów sportowych. Dlatego też
ważne dla mnie jest również to, że władze miasta w którym mieszkam, na
obiektach którego trenuję również chcą wspólnie ze mną cieszyć się z medalu
olimpijskiego. Chcę podkreślić, że nie tylko wysiłek związany z
przygotowaniem do startów, który później przekłada się na radość ze zdobytych
medali ma dla mnie znaczenie, ale również takie chwile jak ta. Myślę, że nie
dotyczy to tylko mnie. Zwykłe docenienie lat ciężkiej pracy, wysiłku i
poświęcenia. Zwykłe gratuluję i dziękuję ma ogromne znaczenie dla każdego
sportowca. Nie zapominajmy o tym, nie czekajmy na wielkie okazje jak
olimpiada tylko zauważajmy te sukcesy na co dzień. Dotyczy to również
młodych, utalentowanych sportowców, którzy bez wsparcia już na starcie
duchowego i finansowego mogą nie odnieść takich sukcesów do jakich są
zdolni. Mam przekonanie że sportowcy z zakopiańskich klubów, sportowcy
którzy tu mieszkają, którzy tu trenują z dumą reprezentują to miasto. Życzę
3
sobie i nam sportowcom by miasto było również dumne z nas i takie chwile jak
dzisiaj mogły mieć miejsce częściej. Dziękuję bardzo.
Oklaski.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 20 co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4.
Czy ktoś z Państwa Radnych chce wnieść jakieś uwagi do proponowanego
porządku obrad? Chciałbym Państwu przedstawić wnioski Komisji odnośnie
zmiany porządku obrad. Wniosek Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o
zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 – Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia
parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Krupówki”. Bardzo proszę
Panią Mecenas Dorotę Dąbrowską o uzasadnienie tego wniosku.
P. Dorota Dąbrowska Adwokat - więc sprawa wygląda w ten sposób, że nad
tym parkiem kulturowym na uchwałą pracowały dwa zespoły. Zespół ze strony
Burmistrza, zespół ze strony Przewodniczącego. Na obecnym etapie, uważam że
żaden z tych projektów nie nadaje się do tego aby zostać uchwalonym. Zarówno
jeden jak i drugi projekt, przynajmniej tak Pani Mecenas w tym projekcie, który
został przez Pana Burmistrza ostatnio przekazany do uchwalenia są tego rodzaju
zapisy, które spowodują ogromny chaos w przyszłości. Tytułem przykładu
podam, że szyld został zdefiniowany jako taki obiekt który przysługuje każdemu
podmiotowi prowadzącemu jakąkolwiek działalność, po czym w dalszych
przepisach mowa jest o tym, że szyldy można umieszczać tylko na tych
budynkach, w których jest prowadzona działalność wyłącznie gospodarcza.
Następnie, przy szyldach kierunkowych jest mowa o tym, że mogą one dotyczyć
tylko i wyłącznie działalności znowu gospodarczej czyli mamy niespójność
pomiędzy definicją szyldu a później możliwością umieszczenia tych szyldów w
przestrzeni. Następna sprawa, to jest przepis który moim zdaniem budzi
wątpliwości co do zgodności z ustawą, mianowicie na końcu tego projektu
zawarto taki zapis mówiące o tym, że właściciele, zarządcy i użytkownicy
obowiązani są dostosować się do przepisów uchwały poprzez usunięcie
obiektów sprzecznych z jej treścią. Obiekty sprzeczne z treścią uchwały to są
m.in. elewacje które zawierają różnego rodzaju elementy. Proszę popatrzeć tam
na końcu. I innych elementów usunęliśmy to prawda, ten drugi, ale mamy na
końcu 9 ust 1 innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa
w uchwale prawda, czyli w uchwale jest mowa o elewacji, znaczy może ja w
ogóle zacznę od tego, że ja nie uważam tego projektu za zły punkt wyjścia do
rozmów. Natomiast uważam go za po prostu niedopuszczalny do uchwalenia w
tej chwili i jeżeli mogę to jeszcze pozwolę sobie parę uwag tu poczynić. Mamy
4
mowę o innych elementach zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w
uchwale. Takim elementem są elewacje, które uchwała reguluje i teraz. Ustawa
o ochronie zabytków pozwala na wprowadzenie zakazów odnośnie prowadzenia
robót budowlanych czyli mówi o tym, że wolno wprowadzić zakaz, a więc
wolno powiedzieć czego w zakresie robót budowlanych robić nie można.
Natomiast ustawa o ochronie zabytków nie pozwala na wprowadzenie nakazu
wprowadzenia robót budowlanych a nakaz demontażu elementów elewacji jest
de facto nakazem prowadzenia roboty budowlanej, więc ten przepis moim
zdaniem narusza ustawę. Jeżeli chodzi o dalsze przepisy budzące wątpliwości
wprowadza się przede wszystkim zakazy dot. umieszczania napisów na terenie
całego parku kulturowego, przy czym nie ma tutaj ograniczenia, że te napisy
mają być umieszczane przez podmioty prowadzące działalność, a to są te
podmioty które w największym stopniu tutaj na Państwa terenie psują
przestrzeń. W związku z tym skoro nie ograniczono tych napisów do podmiotów
prowadzących działalność to zakaz umieszczania napisów dotyczy wszystkich,
w tym mieszkańców i teraz wprowadzenie takiego zakazu w praktyce skutkuje
tym, że mieszaniec nie może wywiesić sobie na domofonie tabliczki ze swoim
nazwiskiem dlatego, że umieszcza napis. Nie może napisać na swojej skrzynce
pocztowej napisu listy ponieważ umieszcza napis. Kolejny taki przykład, który
jest związany z zbyt rygorystycznym być może tutaj od strony zakazów
sformułowaniem tej uchwały, to jest zakaz prowadzenia wszelkiej działalności
poza lokalem użytkowym. Tego zakazu nie odniesiono wyłącznie do dróg, bo
rozumiem że na drogach publicznych jest ten problem największy, ale
rozszerzono go na teren całego parku. Czyli ten zakaz prowadzenia działalności
poza lokalem użytkowym będzie skutkował m.in. tym, że na przykład osoba,
która ma zwyczaj zamawiać sobie jakiegoś rodzaju towary dostarczane do domu
np. żywnościowe, no to taka usługa dostarczania tych towarów do domu
również będzie przez uchwałę zakazana. Zakazany będzie przez uchwałę np.
handel gdzieś na podwórkach, gdzieś z tyłu domu gdzie nie koliduje żaden
sposób z przestrzenią publiczną. Dlatego te zakazy trzeba po prostu dobrze
przemyśleć i dobrze do formułować. Kolejny taki punkt, nie chciałabym tutaj
wszystkich tych uwag na raz zgłaszać, żeby Państwa nie zanudzać, ale jeszcze
taki przykład, dopuszcza się umieszczanie reklam na rusztowaniach w związku
z prowadzeniem robót budowlanych i tutaj sprawa na którą zwrócił uwagę Pan
Gruszczyński, mianowicie jeżeli tak się ten zapis zapisze to niezależnie gdzie te
roboty, w której części budynku będą prowadzone roboty budowlane, na
elewacji, na rusztowaniach będzie mogła wisieć reklama czyli zakaz powinien
być tak sformułowany, żeby tą reklamę na rusztowaniach można było
umieszczać tylko wtedy gdy za nią na tej elewacji, na której reklama wisi są
prowadzone roboty budowlane. Następna sprawa to jest dopuszczenie ogłoszeń
reklamowych, takich semaforowych czyli prostopadle do budynku
montowanych i później parę zdań dalej zakaz stosowania ogłoszeń
reklamowych wystających poza ściany budynku. Następna sprawa, która
5
wymaga doprecyzowania, to jest tutaj relacja między paragrafem 5 i 6, tutaj jest
chyba błędnie poprzesuwały się te paragrafy, ale zakładając że ta omyłka
zostanie usunięta to z §5 ust. 2 wynika, że zakazane co do zasady umieszczania
automatów samoobsługowych na terenie parku, natomiast gdyby z tych
automatów wylatywały oscypki a gdyby automaty miały formę regionalną to już
można je zamieszczać. Ja wynotowałam te wszystkie rzeczy, w związku z tym
uważam. Natomiast, żeby było sprawiedliwie odnośnie tego drugiego projektu.
Drugi projekt zakłada taką koncepcję, która wymagała by modyfikacji planu
zagospodarowania przestrzennego. Z resztą ten pierwszy projekt tez popada w
sprzeczność z planem. Państwa projekt również popada w pewien sposób w
sprzeczność z planem. Mianowicie tak, też tytułem przykładu tego planu, szyld
jest to element informacji wizualnej, który zawiera m.in. znak własny (logo) i
jest powiedziane dalej, że szyld ma być płasko umieszczany na elewacji.
Tymczasem w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu mają
Państwo zdefiniowane logo jako kute w metalu znaki, które od elewacji w
sposób prostopadły odstają. W uchwale jednej i drugiej jest zwrot ogłoszenie
reklamowe i zwrot szyld, natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu pojawia się jeszcze tablica informacyjna i relacja pomiędzy tymi
trzema bytami szyld, tablica, ogłoszenie reklamowe nie została w żadnej
uchwale wyjaśniona, co nad to sam plan stwarza wątpliwości co do tego, jakie
są relacje miedzy tymi trzema bytami ponieważ w niektórych zapisach planu
szyld jest rodzajem tablicy informacyjnej, w innych zapisach tego samego planu
jest formą ogłoszenia reklamowego lub tablicy informacyjnej, a w jeszcze
innych miejscach planu, plan posługuje się zwrotami tablica reklamo
informacyjna. Także uważam, że jest jeszcze wiele nieścisłości tutaj, które mogę
szczegółowo, mam je wypisane dokładnie, które wymagają po prostu
dopracowania i w obecnej wersji moim zdaniem ten projekt nie nadaje się do
uchwalenia.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Panią Mecenas
Małgorzatę Musiał Fecko.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Szanowna Pani Mecenas nie chcę
w tym miejscu omawiać poszczególnych zapisów uchwały, którą zgłosił Pan
Burmistrz i uchwały, którą złożył do Biura Rady P. Przewodniczący. Myślę, że
Pani Mecenas ma racje w tym punkcie, gdzie mówi że obie uchwały zawierają
pewne niedoskonałości. Ale przykro mi bardzo Pani Mecenas, jestem zdziwiona
Pani wystąpieniem, czuje się oczywiście tez skrępowana że muszę się zwrócić w
ten sposób do Pani Mecenas, dlatego że proszę Państwa na ostatniej Sesji 29
maja Pan Burmistrz zdjął swój projekt uchwały z porządku obrad z takim
zapewnieniem, że przystąpi wspólny zespół desygnowany przez P.
Przewodniczącego i Burmistrza do opracowania jednego projektu uchwały, po
6
to ażeby obraz tego miasta był obrazem jasnym, nie takim że kłócimy się
wyłącznie o autorstwo uchwały, że jesteśmy w stanie stworzyć coś pozytywnego
ku zadowoleniu też mieszkańców przy kompromisie jaki można w tej sprawie
osiągnąć. W związku z tym spotkaliśmy się w dniu 03 czerwca. Na spotkaniu
była obecna Pani Mecenas jako osoba upoważniona przez P. Przewodniczącego,
były także osoby upoważnione przez Pana Burmistrza, a to Pani Tamara
Rzucidło, Pan Michał Murzyn, ja. Omawialiśmy punkt po punkcie oba projekty
uchwały zarówno przez zespół Pana Burmistrza, jak i przez zespół Pana
Przewodniczącego. Uwzględnialiśmy wszystkie uwagi, które zgłaszała Pani
mecenas. O tych uwagach, które dzisiaj zostały podniesione ja łysze po raz
pierwszy. Wtedy zaakceptowała pani Mecenas ten projekt, który dzisiaj zgłosił
Pan Burmistrz, jak również my zaakceptowaliśmy projekt zgłoszony przez Pana
Przewodniczącego. Ostatecznie takie były ustalenia i jeżeli mówię nieprawdę, to
proszę mi w oczy zaprzeczyć, że zgłaszamy ten nasz projekt, z tym
zastrzeżeniem że Państwo chcieli rozszerzenia granic parku o osiedle Aleje 3
Maja i budynek Grosu i taki projekt, i w takim przekonaniu ja żyłam, że Pani
mecenas przekazuje P. Przewodniczącemu. Później kontaktowałyśmy się
telefonicznie i jak wiedziałam z tych rozmów wyłącznie punktem spornym były
granice i obszar parku i w związku z tym dzisiaj jestem niemile zaskoczona tymi
szczegółowymi uwagami. Dziękuję Państwu bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Ad vocem Pani Mecenas Dąbrowska.
Do mikrofonu bardzo proszę podejść, bo to się wszystko nagrywa i to musi
znaleźć się w protokole.
P. Dorota Dąbrowska Radca Prawny – a więc tak, te uwagi o których mówię
dotyczą głównie zapisów naniesionych po naszym spotkaniu i taka jest prawda.
To wynika z tego, że Państwo wprowadzili szyld ten, który był z uchwały
Przewodniczącego i to po prostu rozwaliło w całości tutaj plan uchwały. Ja
jestem tu w stanie wykazać spokojnie na papierze Pani mecenas. Natomiast
ustalenia były takie, że po rozmowach prawnych przystąpią do rozmów
poszczególne Komisje. Natomiast druga strona złożyła te szkielet, tak, wstępny
szkielet, no tak Panie Burmistrzu. Złożyli Państwo jako projekt natomiast ja
powiem tak, niezależnie od tego nie dywagując na temat tego, na temat
okoliczności złożenia tego projektu trzeba przyznać, że on ma błędy, które
uniemożliwiają uchwalenie go w formie uchwały w tej chwili. I to są
obiektywne fakty, którym nie mogę zaprzeczyć.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Proszę nie prowadzić polemiki. Bardzo
proszę P. Burmistrz Mariusz Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski - P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Pani Mecenas, proszę Państwa dlaczego nie mamy projektu
7
uchwały, znaczy tak. Ja w ogóle się zgubiłem absolutnie, po pierwsze
dowiedziałem się dzisiaj że jest jakiś drugi projekt uchwały dzisiaj na Sesji,
którego de facto nie ma bo jeszcze na Komisji był, potem został wycofany,
potem został zdjęty. Nie ma dzisiaj de facto drugiego projektu uchwały, bo w
ogóle nie było propozycji wprowadzenia, nie wiem może P. Przewodniczący
jeszcze wprowadzi, ale przecież na Komisji było że przegłosowaliście Państwo,
żeby oba projekty zdjąć, jak zdjąć jak nie został żaden wprowadzony drugi. Ja
się w tym wszystkim pogubiłem. To, co tu się odbywa proszę Państwa to jest
obraz tego, jak wygląda współpraca z zespołem P. Przewodniczącego. Ja
wziąłem na siebie odpowiedzialność na ostatniej Sesji, zdjąłem nasz projekt
uchwały pod tym warunkiem, to co mówiła Pani mecenas Musiał Fecko, że
usiądziemy i zaczniemy nad tym współpracować. Proszę Państwa, ale tak się nie
da pracować, naprawdę nie da się w ten sposób pracować. Jest projekt, zmienia
się go, są jakieś ustalenia, zmienia się je. Wysyłamy ustalenia, dostajemy
zupełnie inny projekt z powrotem. Proszę Państwa no jakiś harmonogram
ustaliliśmy, w momencie kiedy my dostajemy 10 czerwca a do 12 miały trwać
ustalenia zespołów, nie było najmniejszych szans, żeby doprowadzić to do
finału, z resztą Państwo dzisiaj widzicie. Była Komisja Ekonomiki, Państwo
byli na tej Komisji, P. Przewodniczący wystąpił z krytyką uchwały. Ja uważam
osobiście, że to jest pewien sukces że w końcu Państwo usiedliście
merytorycznie do tej uchwały, punkt po punkcie, szkoda że nie w lutym, bo w
tym momencie pewnie byśmy mieli już jakąś uchwałę, ale były tylko
przepychanki natomiast w końcu dowiedziałem się, co się Państwu w tej
uchwale nie podoba. Tylko, że tak, jak Państwo weźmiecie protokół z Komisji
Ekonomiki gdzie P. Przewodniczący całą litanie zastrzeżeń do tej uchwały to nie
znajdziecie nic z tego, co powiedziała Pani Mecenas dzisiaj ponieważ Państwo
ze sobą tak tez współpracujecie między sobą właśnie, że były zastrzeżenia do
wszystkiego, łącznie z tym że miasto uzurpuje sobie prawo do pewnych działań
przestrzeni ulicy Krupówki promocyjnych a nie powinna, bo to jest nieuczciwa
konkurencja wobec innych podmiotów. Różne rzeczy, natomiast generalnie tych
zastrzeżeń nie było, nie zostały w ogóle wymienione. Pani mecenas sama mówi,
użyła tego słowa, usunęliśmy, no właśnie, ja rozumiem Pani występuje teraz i
mówi mamy zastrzeżenia ok., wszystko jasne, tylko my mówimy o tym, że tej
uchwały w czerwcu nie będzie, bo w tym momencie okazało się że macie
Państwo takie a nie inne zastrzeżenia do tej uchwały. No proszę Państwa
naprawdę nie można w ten sposób pracować jeżeli ja liczę na Państwa
zrozumienie, że w takiej sytuacji naprawdę nie możemy brać odpowiedzialności
za pracę tego zespołu. To są po prostu ciągle, Państwo mówicie, no sam ten
przykład, jaki projekt? Jaki drugi projekt? Proszę mi powiedzieć w tym
momencie jak wygląda drugi projekt P. Przewodniczącego i jego zespołu, bo
jeszcze na Komisji Ekonomiki mieliśmy jakiś projekt, ale wystąpienie P.
Przewodniczącego zaczęło się od tego, że mają już inny projekt. Ile macie
Państwo projektów P. Przewodniczącego? Bo przepraszam bardzo, ale z całą
8
konsekwencją nie możecie Państwo odmówić tego projektowi Burmistrza, bo
jak wprowadzamy poprawki, z reszta to jest generalnie ciągle ten sam projekt
zmieniany tylko o pewne poprawki, m.in. te, które miała zastrzeżenia Pani
mecenas. Szkic? Może Pani tak uważać że szkic, ale to był punkt wyjścia, tak
jak sama Pani powiedziała do dalszych rozmów, ale jeżeli ostaliśmy jako punkt
wyjścia do dalszych rozmów projekt z kosmosu, no to na czym mieliśmy
pracować? Konsekwentnie przedstawiamy Państwu projekty Burmistrza, złe,
gorsze, lepsze, ale Państwo wiecie jaki to jest projekt. Zamieszczany jest na
stronie, czekamy na uwagi, to jest projekt Burmistrza. To proszę mi powiedzieć,
który to jest projekt P. Przewodniczącego, gdzie on jest? Proszę Państwa jak w
lutym wystąpiliście pierwszy raz o to, że ten nasz projekt jest zły, że będziecie
mieć swój, był marzec, potem miał być kwiecień, potem maj, w maju sam
zdjąłem projekt uchwały w nadziei, że coś z tego będzie. Jest czerwiec, nie
będzie uchwały, zaraz jest lipiec, sierpień wakacje, wrzesień powiecie, że
kampania wyborcza i nie ma sensu wprowadzać projektu uchwały. Proszę
Państwa jak ja bym postawił pieniądze za każdy miesiąc, w którym nie było
tego projektu od lutego to bym był bardzo bogatym człowiekiem i myślę, że jak
postawię jeszcze to nadal będę do listopada mógł zarobić na tym pieniądze, bo
tego projektu nie będzie proszę Państwa. Albo będzie taki projekt, który jest
przedstawiony w tym momencie, no niby projekt widmo, bo ja nie wiem czy to
jest ten projekt czy to nie jest ten projekt, który no będzie łączył pewien
problem, bo ja generalnie to nawet to rozumiem, że jest z Państwa strony
pewien problem ponieważ próbujecie połączyć pewne rzeczy, które mogą się
okazać, ja nie jestem prawnikiem, ale mam takie wrażenie po tych kilku
miesiącach, pewne rzeczy które są niemożliwe do połączenia, mianowicie
połączenie Państwa filozofii, że opieracie się na konkretnej ustawie i do tego
próbujecie stworzyć uchwałę, która jest prawnie poprana i nikomu nie robi
krzywdy. My od początku mówimy otwarcie, projekt Burmistrza ma coś
zmienić, to jest uchwała o parku kulturowym ma coś zmienić. Nie ma być
wydmuszką, ze powiemy że uchwaliliśmy park kulturowy i wszystko będzie
super tylko ma być projektem który rzeczywiście coś zmieni, a jeżeli coś zmieni
to niestety niektóre zapisy muszą być rygorystyczne i od początku o tym
mówimy i o tym dyskutujemy. Państwa projekt, ten szpagat, który próbujecie
zrobić między obowiązującym prawem, planem zagospodarowania przestrzeni,
planem ochrony który ma powstać, jeszcze tą filozofią działania, że właściwie to
najlepiej żeby nic się nie zmieniło, rzeczywiście to jest bardzo, bardzo
karkołomne, ale proszę Państwa proszę mi wybaczyć stąd, ja się pod tym nie
podpiszę, nie będę współpracował z P. Przewodniczącym jeżeli celem takim ma
być cos takiego, albo to będzie projekt który cos zmieni i będzie w ogóle, albo
niestety jedziecie Państwo do końca tej kadencji zdejmować projekty Pana
Burmistrza i tak to będzie wyglądać. Pani nie wymieniła na przykład Pani
mecenas masę, ja nie wiem, ja proszę żebyście Państwo jakoś między sobą
9
porozumieli się a propos tych zastrzeżeń, który miał P. Przewodniczący do tego
projektu uchwały.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, Panie Burmistrzu proszę wygłosić
swoją kwestię i dać możliwość później zabrania
P. Burmistrz Mariusz Koperski – kwestie to się wygłasza w teatrze P.
Przewodniczący
P. Przewodniczący – a Pan właśnie tak robie! A Pan robi teatr
P. Burmistrz Mariusz Koperski – P. Przewodniczący, Pan za chwile tutaj
wystąpi i powie, że miał nie występować ale będzie się musiał odnieść
mianowicie i będzie mówić 25 minut, to proszę pozwolić mi dokończyć.
P. Przewodniczący – ja właśnie proszę Pana, żeby się Pan skupił
P. Burmistrz Mariusz Koperski – dobrze, Państwu się nudzi mnie też, ja
uważam że proszę Państwa jest w tym momencie jeden projekt tak naprawdę.
Jeden projekt, projekt Burmistrza. Jeżeli macie Państwo do tego zastrzeżenia,
tak jak Pani prawnik, wydawało nam się, że rozmawiamy na tym samym
poziomie. Państwo macie zastrzeżenia, zgłaszacie, my to omawiamy,
poprawiamy. Skoro w tym momencie pojawiają się zastrzeżenia prawne, które
mogły się pojawić na spotkaniu z nami i mogliśmy to wprowadzić, no to jak to
określić? Dziękuję Państwu.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, no Pan konfabuluje i rozmija się w
sposób zasadniczy z prawdą. Natomiast, przepraszam bardzo, jeszcze Pan chce
powiedzieć parę słów? Dziękuję. Pan się rozmija z prawdą i widzę, że nie tylko
ma Pan problemy czytania ze zrozumieniem, ale i po prostu nie rozumie Pan
tego, co się mówi. Ja się do tego ustosunkuje co Pan powiedział. Bardzo proszę
Panią Mecenas ad vocem.
P. Dorota Dąbrowska Radca Prawny – chciałabym zwrócić Państwa uwagę na
zapisy ustawy o ochronie zabytków. Zgodnie z tą ustawą, jeżeli się wprowadza
jakiekolwiek ograniczenia to osobom ograniczonym należne są odszkodowania,
także to co Państwo zapiszą w tej uchwale nie pozostaje bez skutków
finansowych dla Państwa, jako dla gminy. W związku z tym każdy zakaz, każde
ograniczenie musi być idealnie doprecyzowane i przemyślane, dlatego, że ono
będzie rodziło w przyszłości dla Państwa finansowe skutki.
P. Przewodniczący – dziękuję. P. Zbigniew Szczerba.
10
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Pani Mecenas pod warunkiem, że te rzeczy są zrobione
legalnie, wtedy skutkują finansowo, bo jak są nielegalnie to nie skutkują
finansowo, należy to dopowiedzieć. Panie Burmistrzu chciałem Panu
powiedzieć, że nie ma się co denerwować, bo to z lutego to jest ściema, jedna
wielka ściema po prostu, to co jest urządzane w tym momencie. W lutym
mieliśmy deklarację, wielkie deklaracje, że to już będzie za miesiąc, że będą
konsultacje, P. Przewodniczący będzie po domach chodził i z ludźmi
konsultował, ciekawe w którym domu był i z kim konsultował projekt, którego
nie ma. I P. Przewodniczący to nie Pan Burmistrz mija się z prawdą tylko Pan co
miesiąc mija się z prawdą obiecując mieszkańcom, że park kulturowy zostanie
uchwalony. Szanowni Państwo ponieważ tak, jak mówiłem jest to ściema,
uważam że P. Przewodniczący po prostu gra o pełną pulę. Stwierdził, że
wybierają się wybory, oczywiście powie że ja konfabuluje i kłamię, no ale
Państwo sobie sami wyciągniecie wnioski jak to wygląda. Gra od lutego, że on
jest za parkiem kulturowym, chce go oczywiście uchwalić i stwierdził, że zagra
o pełną pulę, zwolennikiem będzie opowiadał bzdury, że on pracuje i chce
zrobić doskonały projekt, którego nie chce zrobić a przeciwnikom opowiada, że
on tego projektu w sumie to zrobi taki, żeby oni tam żadnych zakazów nie mieli
no i tez są zadowoleni. Stwierdził, że weźmie wszystko, okazuje się, że nie robi
nic. Jeszcze jedno zdanie Pani mecenas, jeśli mogę a propos oscypków
wyskakujących z automatów. To znaczy w §5 rzeczywiście jest zapis, że jest
zakaz prowadzenia wszelkiej działalności usługowej i handlowej, w tym
umieszczanie automatów do gier i tak dalej i Pani mówi, że a automatu może
wyskoczyć oscypek. Otóż chciałem Pani powiedzieć, że w §6, który Pani
zacytowała jest napisane „dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej lub
handlowej wymienionej wyżej, w których jest przedmiot lokalny i jest
prowadzona w sposób nawiązujący do stylu lokalnego. Rozumiem, że automat
jest urządzeniem który nawiązuje do stylu regionalnego czyli przypnie mu Pani
spinkę, założy kapelusz, portki bukowe i to będzie nawiązujące do stylu. Tylko
Pani mecenas z całym szacunkiem to nie nawiązuje do stylu lokalnego.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Maciej Wojak i P. Zbigniew Figlarz.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo już nad tym parkiem kulturowym
zajmujemy się ponad rok. Mieliśmy okazję być na bardzo ważnej Sesji w
Krakowie gdzie posiedliśmy większość informacji dot. parków kulturowych.
Pamiętajcie Państwo, że nie wymyślamy tu czegoś nowego a wzorujemy m.in.
na mieście Kraków, gdzie ten park istnieje już od jakiegoś czasu i możemy sami
to stwierdzić doprowadził do tego, że prawie wszystkie reklamy w obrębie plant
są legalne, są estetyczne, jest prowadzona działalność zabroniona i można
powiedzieć, że Kraków bardzo na tym zyskał. Podobnie chcemy, żeby się stało
w Zakopanem, na ul. Krupówki, żeby Krupówki były tą elegancką ulicą, która
11
każdy może się pochwalić a działalność typu bazarowego była przeniesiona w
rejon bazaru pod Gubałówką. Od lat to postulujemy, że to nie jest właściwe
miejsce na wszelkiego rodzaju te działalności, które nie chcemy zlikwidować
tylko chcemy po prostu przenieść i ucywilizować na przykład pod Gubałówką.
Dziwi mnie, że powstają zespoły które mają dopracować jeden wspólny projekt
i dorośli ludzie, zatrudnieni eksperci tracą czas, pewnie i pieniądze i nie potrafią
tego wypracować. Szanowni Państwo ile można nad tym pracować i odkładać
ten temat? Wydaje mi się, że radni są m.in. po to, żeby taki projekt
przedyskutować na Sesji Rady punkt po punkcie, paragraf po paragrafie i
zdecydować czy ma brzmieć w ten czy w inny sposób. Nie należy tego odkładać
niewiadomo do kiedy, tylko należy się nad tym pochylić i przegłosować. Może
coś trzeba zmienić, może coś trzeba dodać ale po to tutaj jesteśmy żeby się tym
tematem zająć a nie odkładać go niewiadomo dokąd. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, mam taką wielką
prośbę, proszę o przyjęcie porządku obrad zgodnie z programem Sesji. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – proszę Państwa procedujemy właśnie nad porządkiem
obrad. Pozwólcie, że ja się w części mianowicie odniosę do tego, co było
powiedziane. Pierwsza rzecz Szanowni Państwo to chciałem zwrócić uwagę na
to, że niestety Burmistrz nie mówi całej prawdy i się z nią rozmija i zaraz to
wyłożę dlaczego. Owszem, zdjął pan Burmistrz czy na jego prośbę z Sesji został
zdjęty z porządku obrad projekt uchwały a to dlatego m.in. zdjęty, że był
niedoskonały i zawierał takie wady prawne, które byłyby skutecznie, niemal że
natychmiast zaskarżone i z tego projektu uchwały nie wyszło by nic. Dlatego też
zaproponowałem Panu Burmistrzowi pewien harmonogram gdzie powinniśmy
wspólnie pracować nad tym projektem uchwały i w tym harmonogramie było
jasno napisane i wymienione daty, co kiedy należy zrobić i teraz jak do 3
czerwca miały się spotkać zespoły prawne i przedyskutować zagadnienia tej
uchwały, natomiast do 09 czerwca miały wpłynąć uwagi zespołów
merytorycznych do 09 czerwca, dlatego też zespół który pracował ze mną
skierował szkic projektu uchwały. Pan Burmistrz odczytał to, że to jest projekt
uchwały, nie mamy o czym dyskutować i w związku z powyższym 11 czerwca z
datą 12 czerwca złożył w Biurze Rady projekt uchwały, a 12 miały się spotkać
zespoły merytoryczne, które miały w tej sprawie dyskutować. Nigdy do tego
spotkania nie doszło i nie doszło go z winy nie naszej a z winy Burmistrza. To,
że Pan Burmistrz musiał wcześniej wyjechać na tydzień do Sopotu, nie moją jest
winą i taka jest prawda jeżeli chodzi o intencję Pana Burmistrza w zakresie
procedowania nad tym projektem uchwały. Jeżeli mamy mówić o uchwale, o
intencjach Pana Burmistrza odnośnie wprowadzenia porządku do miasta
12
Zakopane to pragnę Państwu przypomnieć i zechciejcie to poprostu przyjąć do
wiadomości, że mamy park kulturowy kotliny zakopiańskiej uchwalony w 2007
roku. park uchwalony i złożony przez Pana Burmistrza Janusza Majchra, w
2007 roku, wówczas ten park obowiązywał w 18 obszarach miasta Zakopanego,
m.in. wspomnę o dwóch obszarach, które nas żywo interesują, to jest
Gubałówka i Pod Skocznią. W grudniu ten park kulturowy został powtórnie
uchwalony i scalony jako jeden, niemniej jednak proszę, w takim razie zadaję
pytanie Panu Burmistrzowi skoro Pan ma taką intencję i chce Pan robić
porządek w mieście to co Panu przeszkadzało od 2007 roku żeby skoro Pan ma
taki instrument jak park kulturowy taką uchwałę, że by wprowadzić porządek na
Gubałówką i pod Skocznią. Dlatego zgłoszony projekt mając te doświadczenia,
złe doświadczenia, jak został zgłoszony projekt w lutym zaczęliśmy się uważnie
temu przyglądać, no dlaczego mianowicie i ten projekt był tak po prostu
napisany niestety źle, że uznaliśmy to jako kolejną, powiedzmy sobie, akcję
propagandową i z czego nic nie będzie wynikać. My uchwalimy kolejną
uchwałę i po prostu i będzie status quo. Tak samo jak w 2007 roku uchwaliliśmy
i nic z tego nie wynikało. Dlatego nam zależało na tym, żeby tą uchwałę dobrze
napisać. I teraz nasz zespół pracował bardzo ciężko nad projektem tej uchwały i
z czego powiedzmy sobie m.in. z tych naszych prac, z tych naszych przemyśleń,
mianowicie jeżeli chodzi o myśl intelektualną Pana Gruszczyńskiego, Pana
Chlebińskiego w dużej mierze Pan Burmistrz skorzystał przenosząc to jak gdyby
do swojego projektu, ale
Śmiech na sali
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – więcej kultury proszę Państwa,
dobrze?
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Państwa chcieliśmy naprawdę
przygotować dobry projekt. W związku z tym, że okazało się , że znajdujemy się
w pewnym rodzaju klinczu jak gdyby, z tego względu że jeżeli my w projekcie
uchwały to, co sugerują prawnicy, mianowicie że my musimy skupić się tutaj na
planie zagospodarowania przestrzennego i że te zapisy, które są muszą być jak
gdyby zgodne z projektem uchwały o parku kulturowym. Okazało się, że po
prostu jak żeśmy przeczytali zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
okazało się, że tam są tak bzdurne po prostu zapisy, że na podstawie tych
zapisów no nie da się po prostu zidentyfikować co to jest szyld, nie da się
zidentyfikować co to jest reklama i co z czego wynika, a poza tym wielkości
zupełnie, ograniczenia wielkości szyldów nie dopasowania ich do elewacji, do
konstrukcji, no jak gdyby wyglądało na to, że po prostu, że jeżeli my coś takiego
przyjmiemy. Mamy taki projekt uchwały i Pan Burmistrz jest w jego posiadaniu,
dlatego niech nie udaje że nie wie. Natomiast jeżeli my przyjmiemy po prostu
tego typu zapisy, to z góry musimy wiedzieć, ze po prostu uchwalamy bzdurę,
13
na podstawie której nie będzie można wykonać szyldu na Krupówkach. Dlatego
też uważaliśmy, tak jak i na początku, że do tego trzeba podejść zupełnie
inaczej. Skoro jest tego typu klincz i wychodzi na to, bez względu na to czy to
jest uchwała zespołu Burmistrza czy uchwała zespołu Przewodniczącego, jak ją
nazywacie, jakąkolwiek byśmy nie podjęli będzie obarczona tym grzechem
pierworodnym, tzn. tym źle zrobionym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego też uważaliśmy, że czy uważamy, po tych pracach
korzystając z tego doświadczenia i z tego czasu, który żeśmy przepracowali nad
tymi projektami uchwał doszliśmy do następującego wniosku, że trzeba zupełnie
inaczej podejść do procedowania tej uchwały o parku kulturowym aby ją podjąć
mądrze, z sensem i aby ona mogła obowiązywać i nie być skutecznie
zaskarżona. Dlatego tez uważamy, że te projekty, które zostały tutaj stworzone,
powinny być potraktowane jako materiał wyjściowy do przystąpienia zmian
punktowym w planie zagospodarowania przestrzennego. Ten projekt uchwały
powinniśmy w tej chwili procedować, przygotowywać projekt uchwały zmiany
punktowe, projekt uchwały i ten projekt uchwały, który obecnie jest powinien
być wytycznymi do planu ochrony parku. Dlatego też powinniśmy podjąć
intencyjną uchwałę o zamiarze utworzenia parku kulturowego, po to żeby dał
możliwość Burmistrzowi powołania jednostki, która się będzie tym zajmować,
grupy czy zespoły który będzie na ten temat pracował, ja nie wiem jak to się
będzie nazywać, żeby jednocześnie przygotować zmiany punktowe, projekt
uchwały i jako załącznik plan ochrony i wówczas radni na jednej Sesji będą
mogli w takiej kolejności podjąć te trzy uchwały. Dlatego też, korzystając z tych
doświadczeń pracy nad tym projektem uchwały uznaliśmy, że
najsensowniejszym wyjściem będzie zdjęcie tego z porządku obrad i uchwalenie
uchwały intencyjnej. Dziękuje. Bardzo proszę P. Burmistrz Mariusz Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski- proszę Państwa to ja zdjąłem projekt uchwały
na poprzednim posiedzeniu Rady, ja to uzasadniałem, więc ja nie rozumiem
dlaczego P. Przewodniczący dopisuje swoje uzasadnienie, tudzież jakieś
intencje. Uzasadnieni było takie jakie było, to znaczy że chcieliśmy
współpracować i ja to rzeczywiście potwierdzam, dostaliśmy harmonogram,
obydwaj się pod tym podpisaliśmy, ale ja żebyście Państwo wiedzieli, ja
napisałem do P. Przewodniczącego w tej sprawie i maila, po tym jak otrzymałem
projekt, który nie miał się nijak do ustaleń
P. Przewodniczący – szkic do projektu konkretnie
P. Burmistrz Mariusz Koperski – dobrze, szkic do projektu, niech będzie.
Szanowny P. Przewodniczący z żalem stwierdzam, że Pana projekt nie ma się
nijak do tego ustalonego wcześniej miedzy zespołem Burmistrza i Pana
prawniczki. Jest wyraźnym krokiem wstecz, pojawiły się zapisy, które mnie
były wcześniej konsultowane ani z nami ani z Pana prawniczką. Do tego projekt
14
jest w takim stanie, że prace nad nim uniemożliwia dotrzymania harmonogramu.
Przypominam, że Burmistrza obowiązuje termin właśnie 12 w tym miesiącu
czerwca złożenia uchwały. Dostajemy 09 wieczorem projekt, który według nas
po prostu nie dało się wypracować ponieważ nie zawierał ustaleń wcześniej
poczynionych, to była sobota. Do tego projekt jest w takim stanie, że prace nad
nim uniemożliwia dotrzymania harmonogramu, który wcześniej został przez nas
przyjęty. Nie rozumiem w jakim celu zespół spotyka się z prawniczką, która
Pana reprezentuje i coś ustala skoro te ustalenia nie są potem przez Pana
uwzględnione. Za jedyną szansę dotrzymania harmonogramu uważam powrót
do tych właśnie ustaleń. Tak napisałem, że jeżeli to co Pani powiedziała, że to
jest punkt wyjścia do tego, żeby dalej pracować. Jeśli nie zgadza się Pan na to,
to jest tryb warunkowy w języku polskim, będę zmuszony po raz kolejny
przedstawić Radzie projekt uchwały Burmistrza. Postawiłem pewien warunek.
Warunek brzmiał tak, że wracamy do ustaleń które zostały poczynione w
zespole prawniczym i to jest punkt wyjścia do dalszej pracy. Jeśli Pan uważa, że
Państwa projekt w przedstawionym kształcie jest do zaakceptowania proszę
przedstawić go jako swój, szkic, rozumiem moja pomyłka leksykalna. W opinii
zespołu Burmistrza, szczególnie prawników, w tej formie jest nie do przyjęcia.
Zdanie ostatnie – czekam na Pańską szybką odpowiedź. Czy była jakaś
odpowiedź na ten temat? Czy Pan podjął w ogóle jakąś rozmowę na ten temat?
Nie, nie było. Burmistrz zerwał rozmowy, Burmistrz jest winien tego że nie
będzie wspólnego projektu. Państwo oceńcie. To był email, proszę sprawdzić
czy Pan go dostał czy nie. a propos parku kulturowego, który już istnieje, ja
uważam że to naprawdę jest w pewnym sensie demagogia, odwoływanie się do
tamtych projektów i powoływanie się na ten projekt, właśnie logika, która służy
wprowadzeniu parku kulturowego ulicy Krupówki jest właśnie taka, że
chcieliśmy zacząć, tamte parki kulturowe dotyczyły zupełnie innej kwestii.
Państwo doskonale o tym wiecie. Używacie tego argumentu pomijając kwestię,
że to jest inny park kulturowy. Pomijam fakt, że w 2007 roku, bo rozumiem że
jeżeli Pan tak mówi to mówi Pan Burmistrz oczywiście instytucja, mówi Pan do
mnie raczej, no to w 2007 roku zakładam że nie wiedział Pan w ogóle kto to jest
Mariusz Koperski. Proszę Państwa ja już kończę, jestem winien tylko jedną
sprawę, tylko to chciałem powiedzieć, już kończę. Otóż P. Przewodniczący przy
każde okazji podkreśla jak to jego zespół od czterech miesięcy ciężko pracuje
nad tym projektem uchwały. Ja osobiście, po pierwsze jeżeli tak jest to
rzeczywiście, tylko że my mówiliśmy od początku jak sobie Państwo
przypomnicie, że to nie jest takie proste, bo my rok pracowaliśmy nad tym
projektem i że to nie jest takie proste, w lutym to mówiłem stąd, że to się nie da
tak zrobić jak P. Przewodniczący obiecuje, że usiądziecie, napiszecie projekt i
on będzie, nie da się po prostu, ale Pan mówi wtedy że to żaden kłopot. Państwo
w miesiąc to napiszecie, dwa, trzy cztery, rok, nie wiem ile, ale chodzi mi o coś
zupełnie innego. Pan przy każdej okazji podkreśla jak Państwo pracujecie,
podkreśla role ekspertów, podkreśla że ja przyjąłem uwagi Pana ekspertów, tak
15
Pan to sam mówi, to jest wyraz naszego kompromisu. Przyjęliśmy te uwagi,
właśnie dlatego że uważaliśmy że są do zaakceptowania i są słuszne. Tylko
proszę Państwa, Pan ciągle nie mówi o jednej rzeczy, to znaczy powiem
Państwu, zdradzę pewną kwestię. W kuluarach to P. Przewodniczący to mówi do
mnie, ale Państwu tego już nie mówi otwarcie. To jest projekt P.
Przewodniczącego, to na szaro to są wycinki z projektu Burmistrza. Proszę
Państwa 80% z projektu P. Przewodniczącego to jest projekt Burmistrza, to ja
chce tylko jedno, żeby Pan raz z tej mównicy podziękował tym ludziom, którzy
ten projekt przygotowali. Bo Pan kiedyś powiedział stąd na początku, na
pierwszej Sesji kiedy o tym mówiliście, powołując się na prof. Myczkowskiego
z resztą, powiedział o od kretynieniu, pamiętacie Państwo, o od kretynieniu tego
tekstu.
P. Przewodniczący – nie, przepraszam. Nadinterpretacja!
z sali – nieprawda, nieprawda!
P. Burmistrz Mariusz Koperski – więc ja Pana profesora pytałem osobiście,
on nic takiego nie powiedział
P. Przewodniczący – przepraszam, to jest Pańska nadinterpretacja, to były moje
słowa, to były moje słowa, nie profesora, to były moje słowa. To jest Pańska
nadinterpretacja.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – dobrze P. Przewodniczący, protokoły są
ogólnodostępne, każdy sobie może to przeczytać i sprawdzić.
P. Przewodniczący – to były moje słowa.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – powoływał się Pan na Pana profesora. Tak
czy inaczej, no to Pana słowa, no to w takim razie Pana słowa, jak Pan tak mówi
o tym zespole który pracował, to ja się czuję w obowiązku powiedzieć,
podziękować im i wyrazić szacunek, że w takich trudnych warunkach, z takim
trudnym partnerem od ponad kilku miesięcy pracują i próbują stworzyć jakiś
projekt, by były do zaakceptowania. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Pani
Mecenas Musiał Fecko, Panu Maciejowi Tokarzowi, Pani Gosi Sztencel, Panu
Michałowi Murzynowi i pani Tamarze Rzucidło za to, że przygotowali projekt z
którego Pan tak łaskawie zechciał skorzystać. Bardzo proszę przy okazji
przypominać o tym, że jednak w dużej części to jest projekt Burmistrza i żeby
nie ten projekt to Państwo nie mielibyście po prostu nad czym pracować. Taka
jest prawda. Dziękuję bardzo.
16
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, mówiąc Panie Burmistrzu ja zwracam
się do organu, do Pana Burmistrza. Ja rozumiem, że Pan jest po prostu
wynajętym urzędnikiem, który ma wykonać określoną pracę. Zwracam się
zatem do Pana Burmistrza i proszę sobie nie uzurpować, że mówię to do Pana,
Panie Wiceburmistrzu Mariuszu Koperski. Panie Burmistrzu ja sądzę, że Pan
Pański Wiceburmistrz jest bardzo przemęczony, bo widzę że nerwowo jak gdyby
nie wytrzymuje i te reakcje nie są właściwe jego, które tutaj reprezentuje.
Znowu mówiąc na temat tego projektu czy na temat tych prac, znowu
konfabuluje i mówi to co chce jak gdyby, to co on widocznie odczuwa. Sprawa
tego projektu wygląda następująco, od samego początku mówiliśmy że
pracujemy na bazie projektu, który Pan Burmistrz zrobił. Nigdy tego nie
ukrywaliśmy, dlatego imputowanie nam Panie Burmistrzu takiego zachowania
jest wysoce nie na miejscu. Nigdy tego nie ukrywaliśmy. Cały czas mówiliśmy
pracujemy na bazie projektu złożonego przez Burmistrza i ten projekt żeśmy
modyfikowali, wnosiliśmy poprawki i cały czas na bazie tego projektu żeśmy
pracowali. Natomiast jeżeli chodzi o to pismo, które Pan do mnie wysłał, to jest
bardzo istotne jak Pan czyta pisma. Czytać należy ze zrozumieniem. Jeżeli ja
piszę, Państwo po mojej lewej stronie nie miejcie pretensji do Pana Kalaty, ze
się tak zachowuje, bo wy się lepiej nie zachowujecie. Proszę Państwa wybijacie
mnie z myśli i utrudniacie mi tutaj wypowiedzenie się. Jeżeli ja wysyłam do
pana Burmistrza szkic projektu czyli Burmistrz powinien go prawidłowo
odczytać, jest to szkic, jest to 09 czerwca wpływa, a więc po to wpływa 09 że
my mamy wnieść jeszcze uwagi. One są inne aniżeli te, które były, bo to
normalne jest, bo my nad tym dopiero będziemy pracować 12 jako obydwa
zespoły. Natomiast Pan Burmistrz jak otrzymał 09 ode mnie szkic projektu to on
uznał, że to jest projekt i on nie odpisuje. Nie odnosi się do szkicu, nie odnosi
się że to są jakieś uwagi, tylko on uznaje, że jest to projekt i odpisuje na
zupełnie inny temat. Pisze i oczywiście potem wyjeżdża do Sopotu i nie ma go
w Zakopanem, więc trudno mu się było spotkać. Bardzo proszę Pani mecenas.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, dlaczego Pan Burmistrz miał prawo uznać, że jest to
zupełnie inny projekt? Dlatego że, że po naszym wspólnym spotkaniu Pani
Mecenas otrzymała mailem projekt wspólnie wypracowany. Czy było tak Pani
Mecenas? Tak było. Czy ten projekt przesłała Pani Panu Przewodniczącemu?
Tak było i w odniesieniu do tego projektu rozumieliśmy, że P. Przewodniczący
wniesie uwagi. Tymczasem to co przysłał i do mnie i do Pani w dniu 09 czerwca
odbiegało od tego wspólnie uzgodnionego projektu? Tak. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Jerzy Gruszczyński
jako ekspert. Już udzieliłem głosu, więc zaraz wysłucham wniosku formalnego.
17
P. Jerzy Gruszczyński – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja postaram, się w miarę krótko. Czy Kraków może być
wzorcem dla Zakopanego jeżeli chodzi o park kulturowy? Nie, zupełnie inne
warunki. Czy może być Wrocław? Nie. jest wiele rzeczy wspólnych, na których
się można wzorować. Natomiast ja bym chciał powiedzieć taką rzecz, że zanim
powiem kilka punków dotyczących jak się można odnieść do planu
zagospodarowania przestrzennego. Ja nie będę krytykował, ja chcę powiedzieć o
absurdzie polegającym na tym, ze jeżeli zgodnie z prawem chcemy zrobić
uchwałę i wciągnąć do tej uchwały zapisy z planu przestrzennego, który
obowiązuje to robimy po prostu kwadraturę koła
Głosy z sali
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Panie
Naczelniku ja bym bardzo prosił o spokój, wstrzymanie emocji. P.
Przewodniczący udzielił Panu Gruszczyńskiemu głosu, mam nadzieję że jeśli
Państwo zabierają głos albo ktokolwiek to powinno być ten głos uszanowany i
dać się wypowiedzieć. Natomiast dzisiaj jest sytuacja taka, że niezależnie która
strona się wypowiada to ten głos całkowicie nie jest uszanowany. W demokracji
jest tak, że powinniśmy się nie zgadzać, ale powinniśmy się przynajmniej
szanować. Dziękuję.
P. Jerzy Gruszczyński – ja mam pytanie, czy ja mam dalej zabierać głos, czy
mam się wycofać w tym momencie?
P. Przewodniczący – proszę kontynuować.
P. Jerzy Gruszczyński – Szanowni Państwo, w takim razie zacznę troszeczkę
inaczej. Pierwsza sprawa, 12 czerwca miało dojść do spotkania dwóch zespołów
merytorycznych, zespołów ze strony Burmistrza, zespołu ze strony
Przewodniczącego Rady. Ja konkretnie z kolegą Jurkiem Chlebińskim
architektem dokładnie żeśmy się przygotowywali na te spotkanie, jeszcze 11
żeśmy się widzieli, okazało się że 11 wpłynął projekt Burmistrza, 12 do
spotkania nie doszło, w związku z tym nie ma o czym w tej kwestii rozmawiać.
Mnie się wydaje, że interes naszego miasta jest taki, aby był dobry projekt i tu
sobie pozwolę powołać się na kiedyś dość dawną, prywatną moją rozmowę z
Panem radnym Maciejem Wojakiem, który powiedział że właściwie park
powinien być tak przygotowany, żeby wszyscy radni jednogłośnie go uchwalili i
ja osobiście jestem za tym. W tej chwili P. Maciej Wojak kiwną na to głową
twierdzącą, może że już się rozmyślił w tym temacie, nie wiem. Mam nadzieję,
że nie. proszę Państwa jeżeli chodzi o uchwałę. Uchwała musi być rozpatrywana
w trzech płaszczyznach. Pierwszej merytorycznej i tu ja się poczuwam w jakimś
sensie do tego, żeby pewne zapisy w tematach, na których się znam, żeby je
18
formułować. Drugie w płaszczy żnie prawnej i tutaj są zespoły prawników
zarówno z Urzędu Miasta, jak i od strony P. Przewodniczącego i z trzeciej
płaszczyzny potocznej, użytkowej, czyli to, co dotyczy przeciętnego później
konsumenta tej uchwały czyli osoby zaangażowane w życie na Krupówkach,
które po prostu tej uchwale się będą musiały wcześniej czy później
podporządkować. I teraz tak, jeżeli chodzi o zasady ładu przestrzennego, które
w jakimś sensie w temacie tablic, reklam, szyldów, w ogóle systemu informacji
ja chciałem powiedzieć tak. Uchwała Burmistrza a chcąc nie chcąc w dużej
mierze i nasza musi się opierać na planach zagospodarowania przestrzennego,
które są niestety chwilami bardzo niekorzystne i właściwie na nich się nie da
zbudować porządnie parku kulturowego w temacie informacji. Po pierwsze brak
koncepcji dla uporządkowania sfery informacyjnej w samych planach
zagospodarowania przestrzennego, drugie – nieadekwatne definicje, które tam
są, trzecie – przeczące sobie zapisy, na przykład ogłoszenie reklamowe. Proszę
Państwa w ogłoszeniu reklamowym jest napisane, że to są litery ażurowe do
wysokości 50 cm zawierające 70% nie więcej niż 70% lokalu. Proszę państwa to
są naprawdę jak się weźmie i znacznie rysować i zacznie się patrzeć na budynek
wedle tych wytycznych, są to niepoważne zapisy. Trudno na tym bazować.
Proporcje są większe na rzecz reklam, kosztem szyldów. Szyld może mieć pół
metra kwadratowego na płasko na elewacji, natomiast reklama półtora metra.
Proszę Państwa to miasto nie jest po to, żeby pokazywać reklamy. To miasto
pokazywać ma szyldy i pokrewne informacje, które są po to aby zarówno my
mieszkańcy jak i przede wszystkim przyjezdni mieli pełną informację co im się
oferuje. Te informacje mają służyć zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym.
Proszę Państwa jest naprawdę wiele nieścisłości, na których się nie da oprzeć
bez wprowadzenia bałaganu w uchwale. W związku z tym myśmy w wielu
momentach optowali aby pewne rzeczy przenieść do planu ochrony, ten plan
ochrony jak najszybciej zrobić i to akurat w wypadku reklam jest to kwestia
dwóch, trzech miesięcy, nie więcej, nie mniej, po prostu zastosowanie się do
tego co jest może spowodować jakieś sytuacje takie, że przykładowo szyld który
w tej chwili jest poprawny będzie trzeba zmienić zgodnie z planem i z zapisami
uchwały, a potem będzie go trzeba z powrotem przerabiać na to, żeby miał ręce
i nogi, bo pierwszą rzeczą nie są wymiary, które wynikają z planu
zagospodarowania, ale pierwszą rzeczą są podziały architektoniczne i pewna
logika systemu informacyjnego, którego w tym Miście z resztą nie ma i którego
brakuje od lat wielu. Nie będę się rozwodził. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję, Szanowni Państwo myślę,
ze każdy miał możliwość wypowiedzenia. Ja zapytuję się jeszcze radnych,
proszę o zgłoszenie się który z radnych chce, mam trzy głosy i po tych trzech
głosach zamykam dyskusję. Najpierw P. Jan Gąsienica Walczak, później Pan
Szczerba i Pan Donatowicz.
19
P. Jan Gąsienica Walczak – Szanowne Prezydium, Panowie Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja powiem krótko i zgodzę się tutaj z Panem
Burmistrzem Koperskim. Odbywa się tutaj tragedia, a w tej tragedii mamy i
dramat i komedię. Z jednej strony Sali mamy komedię, bo widzę jak się
Państwo zachowujecie, że chcecie przepchnąć byle jaką uchwałę, byle ją
przepchnąć, a z drugiej strony dramat ludzi którzy tą uchwałą będą dotknięci.
Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję, bardzo proszę Pan
Donatowicz.
P. Marek Donatowicz – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
właściwie to się wpiszę w głos mojego kolegi Jana Gąsienicy Walczaka, proszę
Państwa o tym że trzeba zrobić porządek na Krupówkach mówimy nie od roku,
dwóch tyko od poprzedniej kadencji. Ja przypomnę, że poruszaliśmy temat
trzech kubków, kart, chodzących misiów itd. jeszcze w innym składzie Rady to
bulwersowało i wszyscy uznaliśmy, że ten temat trzeba załatwić. I teraz powiem
tak, doskonale rozumiem Państwa, których to dotyka bezpośrednio, czyli to co
powiedział kolega Gąsienica Walczak. Doskonale rozumiem Państwa, którzy
chcą aby Krupówki i miasto wyglądało, wszyscy chcemy, tylko proszę Państwa
co stoi na przeszkodzie skoro w lutym tego roku rozmawiamy o tym, że z tym
trzeba zrobić porządek. Jest przygotowana uchwała, bo pamiętam dyskusję,
które wytykały Burmistrzowi, że nic w tym temacie nie robi, więc Burmistrz w
końcu coś zrobił. Słyszałem z tej mównicy, i z Prezydium jest to uchwała bardzo
zła, nie do przyjęcia, trzeba ją zrobić inaczej i mam pytanie, czemu skłócamy
ludzi, czemu powodujemy zamęt w mieście, co stało na przeszkodzie żebyście
Państwo przygotowali tą uchwałę, żeby dzisiaj ją przegłosować i po prostu
przyjąć? Ja słyszałem te dyskusje tutaj, że przecież 17 kwiecień to jest bez
problemu. No więc zadaję pytanie, czemu dzisiaj nie obradujemy nad uchwałą,
która jest do przyjęcia, która zadowoli Państwa i nas wszystkich. Czemu tej
uchwały nie ma? Ja przypomnę proszę Państwa, że Rada Miasta ma inicjatywę
uchwałodawczą i ma prawo nad tym obradować i przyjmować pewne
propozycje. Co my fundujemy teraz społeczeństwu? Kolejny spektakl? Do
czego to prowadzi? Bo ja rozumiem doskonale tych ludzi, których dotknie ta
uchwała, ale rozumiem też tych i siebie w tym, którzy chcemy, bo powiem tak,
młodzież na ten temat też dyskutuje i zaskakujące jest proszę Państwa, nam się
wydaje, że nie. są tu przedstawiciele młodego pokolenia polityków Made in
Zakopane i wiele innych osób. Proszę Państwa młodzież licealna, techniku, pyta
dlaczego w Zakopanem tak wygląda miasto. To nie jest tak, że to jest tylko nasz
interes dorosłych, młodzi ludzie o tym mówią. I zadaje pytanie dzisiaj Państwu,
że przecież była taka dyskusja tutaj, odrzucamy ten projekt i 17 kwietnia to jest
granica przygotujemy taki. Ja dzisiaj podniosę rękę za tym projektem, który
zadowoli tych i tych. Czemu go nie ma? Dziękuję bardzo.
20
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Pan Szczerba teraz, a ja zaraz Panu
odpowiem.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, dwie kwestie, pierwsza rzecz, my się tak naprawdę tym
ekscytujemy niesamowicie, dzielimy tutaj strony jedna prawa, druga lewa,
komedia tragedia. Oczywiście tak to się odbywa, tylko jest jedna rzecz. Projekt,
który został nam zaprezentowany przez pana Burmistrza przewiduje obostrzenia
dla Państwa, właścicieli, użytkowników nieruchomości od 31 grudnia.
Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że ten projekt konkurencyjny w
ciągu trzech miesięcy, więc to jest takie porównanie kto ma jaką wolę ponieważ
uchwała wchodzi w życie w szkicu w ciągu trzech miesięcy, więc weźcie
Państwo pod uwagę jakby zrównoważenie kto chce o jakie interesy dbać.
Natomiast ja już z tego miejsca jakby, żeby też ewentualnie państwo żebyście
się zastanowili, ja bym prosił Panie Burmistrzu mimo wszystko później o w
ramach procedowania tej uchwały o wprowadzenie poprawki takiej, żeby
właściciele tych nieruchomości, to co mamy zapis 31 grudnia, żeby to przesunąć
do 30 czerwca przyszłego roku, żeby ten czas był zgodny mniej więcej z planem
ochrony. Żebyśmy już doszli do porozumienia z tym, wtedy Państwo mają te z
czas na dostosowanie się, ewentualnie Rada Miasta ma czas na zrobienie
poprawek do tego projektu uchwały, P. Przewodniczący ma spokój przez
najbliższe 4 miesięcy do poprawienia też uchwały w myśl tego, co Państwo
sobie życzycie. Mamy czas, możemy sobie to na spokojnie zrobić. Natomiast
druga kwestia to jest formalna P. Przewodniczący, strasznie mi przykro że
musze to robić, ale niestety. Sposób, w jaki Pan prowadzi to otwarcie dzisiejszej
Sesji no skłonił mnie do tego wystąpienia, to znaczy dopuszcza Pan w punkcie
dot. przyjęcia porządku obrad osoby całkowicie zewnątrz. Ja rozumiem i
szanuję Państwa i nie mam tutaj specjalnych obiekcji, za wyjątkiem jednego, że
jeżeli sytuacja jest odmienna to znaczy jeżeli ktoś od strony powiedzmy
niesprzyjającej P. Przewodniczącemu chce zabrać głos, już nawet nie mówię o
porządku obrad tylko o projekcie uchwały, która jest procedowana to P.
Przewodniczący nie dopuszczał. Uważam, że jest to niedopuszczalne P.
Przewodniczący, jest to złamanie zasad które obowiązują na tej Sali i w związku
z powyższym proszę o uzupełnienie porządku obrad o wniosek o odwołanie
Przewodniczącego Rady Miasta. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Państwa powiem krótko, bo
musze się odnieść do tego co powiedział Pan Marek i Pan Szczerba. Ci Państwo,
którzy zabierali głos w porządku obrad, zabierali głos merytoryczny, z tego
względu że byli to uczestnicy, członkowie zespołu Rady, który pracował nad
projektem uchwały. Nie były to osoby zewnętrzne. To jest pierwsza rzecz.
Natomiast druga rzecz. Zatem skoro ma Pan taką dobrą pamięć przypomnę
21
Sesję z 27 lutego 2014 gdzie procedowaliśmy plan Skocznia. Wówczas ja
proponowałem zdjęcie tego planu z porządku obrad z tego względu, że
apelowałem do radnych że jeżeli chcemy tor lodowy i chcemy wybudować tam
halę to proszę mieć świadomość, że ten proponowany plan skocznia nie pozwala
na wybudowanie hali. Dlatego też sądzę, że trzeba ten plan dostosować.
Oczywiście zakrzyczał mnie Pan Burmistrz , powiedział dopuszcza się
realizację obiektów takich jak hotel z urządzeniami itd. Pan Szczerba mówił „P.
Przewodniczący Pan przywołał przykład zadaszenia toru lodowego nie my, Pan
go wysunął jako argument żeby zdjąć ten plan, uświadomiliśmy Panu, że
właśnie jest całkowicie odwrotnie”. Proszę Państwa dzisiaj w porządku obrad
będziemy procedować zmiany punktowe w planie zagospodarowania Skocznia,
złożony na wniosek eksperta którego Pan Burmistrz w trakcie Sesji powołała
Pana Dyrektora COS – u i okazuje się, że koszty za te zmiany punktowe
poniesie miasto. Proszę Państwa nie można w ten sposób procedować. Jeżeli my
zwracaliśmy uwagę należało się po prostu temu przyjrzeć. Natomiast dlaczego
tak się nie stało? Dlatego że ważniejsze było podzielenie obszaru 14 MN i
utworzenie nowego obszaru 22U z możliwościami zabudowy deweloperskiej i o
to chodziło i to trzeba było przeforsować. I wtenczas na mnie suchej nitki Pan
Szczerba nie zostawił, tak jak dzisiaj i okazuje się, że kto miał rację? Niestety P.
Przewodniczący, ale to nas będzie kosztować i teraz zamiast zabiegać o budowę
hali to się zabiegało o co innego. Teraz to być może jest musztarda po obiedzie,
tej hali najprawdopodobniej się nie zdąży wybudować. Proszę Państwa jeżeli
my stawiamy tutaj sprawy i się upieramy przy tym, to proszę wierzyć że
działamy w interesie publicznym. No ja schodów sobie na Krupówkach nie
buduję i mnie naprawdę proszę nie imputować Panie Zbigniewie Szczerba, że
mnie by zależało na tym, żeby park je po prostu nie chronił. Mi zależy na
wprowadzeniu porządku również, tylko nie należy się rozmijać z deklaracjami,
od 2007 roku obowiązuje park i można było zrobić porządek na podstawie tej
uchwały również na Gubałówce i również pod Skocznią. Dlatego zależy nam, że
to jest ostatni instrument Burmistrza, którym może wyegzekwować po prostu
porządek w mieście. Dlatego nam zależało na tym, żeby tego po prostu nie
zepsuć, żeby ta uchwała była dobra a to, że ona się rodzi w bólach trudno. Ma
być uchwała dobra i uchwała powinna być tak podjęta, żeby nie była skutecznie
zaskarżona a ten projekt, który w tej chwili jest będzie skutecznie zaskarżany.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Mamy wniosek Komisji Ekonomiki,
Urbanistyki i Rozwoju o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6 – Podjęcie
uchwały w sprawie: utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park
kulturowy Krupówki”.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty – 10
głosów za, 9 przeciwnych.
22
P. Przewodniczący – w związku z powyższym propozycja nie uzyskała
akceptacji, jest potrzebna bezwzględna większość czyli 11 głosów.
Przechodzimy dalej. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o zdjęcie z porządku obrad pkt. 16 - Podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
z sali – wstyd Panowie.
P. Władysław Łukaszczyk – wstyd za to zachowanie jak się zachowujecie, to
jest właśnie wstyd.
P. Przewodniczący – bardzo proszę o kulturę.
P. Władysław Łukaszczyk – to jest wstyd. To jest ta inteligencja zakopiańska
jak się zachowuje. P. Przewodniczący w związku z wnioskiem Komisji chciałem
wyjaśnić sprawę do wniosku.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo proszę o spokój na sali!
P. Władysław Łukaszczyk – proszę słuchać i umyć sobie uszy.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo ja wyraźnie zakomunikowałem, ze
wniosek nie uzyskał akceptacji z tego względu że wymagana jest bezwzględna
większość czyli 11 radnych musi głosować za zdjęciem, aby wniosek został
uwzględniony. Ja to wyraźnie powiedziałem. W związku z powyższym punkt
został w porządku obrad. Głos ma P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, oczywiście Komisja na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce w
ostatni wtorek przy omawianiu projektu uchwał złożyła taki wniosek o zdjęcie z
dzisiejszego porządku obrad pkt. dotyczącego zbycia nieruchomości
stanowiącej własność miasta Zakopane, czyli chodzi o działkę 395/3 obr. 153
leżącą przy ul. Szymona Zaryckiego. Okazuje się, że ta działka przy regulacji
liniowej pasa drogowego, która miała miejsce przy przebudowie drogi została
po prostu pozbawiona kategorii drogi publicznej i w tej chwili już nie jest drogą
publiczną a wniosek nasunął się z tego powodu przez Komisję, że wiemy o tym,
że nie wolno zbywać po prostu części pasa drogowego. Natomiast w tej sytuacji,
która nastąpiła po prostu została mi doręczona uchwała już po posiedzeniu
Komisji dot. pozbawienia kategorii części właśnie drogi publicznej, nie jest już
w tej chwili drogą publiczną. W związku z czym praktycznie Komisja winna się
wycofać z tego wniosku, który został złożony do Pana. Oczywiście ja nie
23
rozmawiałem z wszystkimi członkami Komisji na temat dostarczonych
materiałów przez Wydział Geodezji, więc ja nie wnioskuję w ten sposób, że
musimy ten wniosek jako Komisja tylko przez to, że są inne okoliczności po
prostu. Nie ma sensu w tej chwili po prostu tego wniosku podtrzymywać.
Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowna Rado, P. Przewodniczący
Władku, Pan wnioskuje o zdjęcie tego punktu.
P. Władysław Łukaszczyk – ja wnioskuje w tej chwili w związku z tymi
okolicznościami, które miały miejsce po Komisji czyli tej uchwale, która nam
została doręczona, że ta działka 395/2 została pozbawiona kategorii drogi
publicznej przy regulacji liniowej, więc w związku z tym można tą działkę w tej
chwili rzeczywiście sprzedać.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja rozumiem że P. Przewodniczący po
zdobyciu dodatkowych wyjaśnień daje sugestię radnych, że niekoniecznie ten
punkt ma być zdjęty. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem pkt. 16 z
porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty 0 za, 18
przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo jeszcze Burmistrz ma wniosek dot.
pkt. 14.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, P. Przewodniczący dziś mamy kilka uchwał dotyczących regulacji
śmieci. Natomiast bardzo proszę Wysoką radę na mój wniosek o zdjęcie pkt. 14
– Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz stawki opłat. Dlatego, że uważam że powinniśmy to
dopracować. On nie jest dopracowany. Powinniśmy się jeszcze raz nad nim
pochylić. Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać
głos? P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula i P. Przewodniczący Władysław
Łukaszczyk.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu ja
się cieszę że Pan złożył taki wniosek o zdjęcie bo rzeczywiście on jest
niedopracowany, można powiedzieć że są wątpliwości. Ja takie wątpliwości
24
również zgłosiłem na Komisji Komunalnej. Mianowicie, nie wiem czy Pan
Burmistrz dostał już ten wniosek, chciałem zaproponować aby Pan Burmistrz
regulując właśnie ten projekt uchwały wniósł tzw. z Panem Prezesem w
porozumieniu właśnie z Radą, wniósł tzw. pakiet rodzinny, czyli opłaty które by
umożliwiały rodzinom wielodzietnym mniejsze płacenie od wywozu śmieci. To
jest stosowane w Polsce, więc mam nadzieję że nie uszczupli to w żaden sposób
kondycyjnie firmy Tesko jak i budżetu miasta. Zaproponowałem mianowicie
taki, co jest oczywiście do uzgodnienia między Panem Burmistrzem a Radą i
spółką Tesko, aby od pierwszego dziecka płacić o 25% mniej, od drugiego
płacić o 50% mniej od pozostałych czyli od 3trzeciego płacić 75% mniej, od
każdego następnego już się nie płaciło. Oczywiście to jest między nami
wszystko do uzgodnienia. Natomiast ja taki wniosek złożyłem na Komisji
Komunalnej, on został tu dziękuję całej Komisji pozytywnie zagłosowany. Mam
nadzieję, że ten wniosek uwzględni również zarówno Pan Prezes, jak i Pan
Burmistrz i po prostu wyjdziemy naprzeciw. Wiem, że na tych opłatach które w
tym momencie zostały zastosowane w mieście i tak, że tak powiem, dochód ze
śmieci zarówno do miasta w tym momencie a później się opłaca spółkę jest
większy niż przedtem i myślę, że ten pomysł tego pakietu rodzinnego jest
słuszny i będzie zastosowany. Już z góry dziękuję. Mam nadzieję, że będzie
przychylność. Dziękuję bardzo
P. Przewodniczący – P. Władysław Łukaszczyk P. Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
P. Władysław Łukaszczyk – Szanowni Państwo nie chce powtarzać słów Pana
Burmistrza, natomiast chce tylko potwierdzić, że faktycznie Komisja taki
wniosek do Pana Burmistrza złożyła. Myślę, że wniosek Pana Burmistrza jest
wnioskiem słusznym, z tego powodu że faktycznie zmiany stawek, które w tej
chwili się proponuje one mają dopiero obowiązywać od 01 stycznia 2015, więc
nic się w tej chwili nie dzieje, ze ta uchwała powinna być dzisiaj przegłosowana.
Jeszcze jest wystarczająco dużo czasu, żeby ten wniosek tutaj został przez Pana
Burmistrza i pracowników dopracowany i ta uchwała powinna się dopiero po
przemyśleniu i opracowaniu po prostu podjąć decyzję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś w tej sprawie chciały jeszcze
zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku
obrad pkt. 14 - Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
25
P. Przewodniczący – przechodzimy do kolejnych zmian, wniosek Pana
Burmistrza z 18 czerwca (GIP-I.6625.6.2014) z prośbą o wprowadzenie do
porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy
skwerowi w Zakopanem imieniem Josepha Conrada – zał. Nr 5
Proponuję wnieść to do pkt. 21. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie
widzę.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (17 za) przy 1 wstrzymującym się w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – kolejny wniosek Pana Burmistrza z dnia 18 czerwca, GIPI.6822.7.2014, o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto
Zakopane akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie Tatry SA z siedzibą w
Zakopanem w celu jej komunalizacji – zał. Nr 6
Proponuję pkt. 22. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (16 za) przy 2 wstrzymujących się w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – następny wniosek Burmistrza z dnia 18 czerwca br.
(ETS-II.0006.1.2014 o wprowadzenie do porządku obrad Sesji w sprawie:
ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie
rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą Komitet Konkursowy Kraków 2022 – zał. Nr 7
Proponuję pkt. 23.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty – 10
głosów za, 5 głosów wstrzymujących się, 1 przeciwny.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo wniosek nie uzyskał wymaganej
większości, powtarzam jasno, że aby można było zmienić porządek obrad
potrzebna jest bezwzględna większość, czyli 11 radnych musiało by głosować
za. Kolejny wniosek Pana Burmistrza z dnia 23 czerwca ORG.I-002.3.2014 o
wprowadzenie do porządku obrad Sesji projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Zakopane na 2014 r. – zał. Nr 8
Proponuję pkt. 23.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (12 za) przy 5 wstrzymujących się w obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo czy jeszcze ktoś z Państwa radnych
ma uwagi do porządku obrad? P. Maciej Wojak.
26
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zwróciła się do mnie grupa mieszkańców ul. Bogdańskiego i
ul. Strążyskiej z prośbą o dokonanie wizji lokalnej na ul. Bogdańskiego i
dotyczy to pkt. 18 dzisiejszego porządku obrad tzw. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Strążyska Małe Żywczańskie, które dot. ul.
Bogdańskiego. Ci mieszkańcy, ażeby przed uchwaleniem tej zmiany odbyła się
wizja lokalna Komisja Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju. W związku z tym
składam wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad pkt. 18 i odbycia
tej wizji lokalnej w najbliższym możliwym, terminie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowna Rado, P. Przewodniczący
Komisji Kultury, ja się całkowicie z takim wnioskiem zgadzam, dlatego, że my
dość często pracujemy nad projektami albo zmian punktowych nie mając
zupełnie jak to wygląda w terenie. W tym momencie również jak
dyskutowaliśmy na Komisji, nie jesteśmy w stanie ocenić to całkowicie
wiarygodnie. Natomiast taka wizja przybliży nam. także przychylam się do tego
wniosku. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – ja połowicznie się przychylam, to znaczy w jakim sensie,
Szanowni Państwo ta uchwała jest uchwałą intencyjną otwierającą jak gdyby
możliwość dokonania zmiany punktowej. Natomiast uchwałę zasadniczą
odnośnie zmiany punktowej będziemy podejmować terminie późniejszym. W
związku z powyższym jest to wystarczający uważam czas na to, abyśmy między
podjęciem tej uchwały a podjęciem ostatecznej uchwały dokonali tego całego
badania i tej całej procedury, o której mówił P. Maciej Wojak. Dlatego uważam,
że bezpiecznie można tą uchwałę podjąć. Szanowni Państwo kto z Państwa
jest za zdjęciem pkt. 18 z proponowanego porządku obrad dot. zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA
MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (12 za) przy 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się w obecności 18
radnych.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo zatem został zdjęty pkt. 18 z porządku
obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący zgłaszam formalny wniosek o 5 minut
przerwy.
27
P. Przewodniczący – nie mogę tego przyjąć. Proszę Państwa tu się okazuje, ze
Pan Maciej Wojak był niedoinformowany i zdjęliśmy nie ten punkt. Proszę o
uwagę. Bardzo proszę Panią Inspektor Małgorzatę Staszel o poinformowanie
radnych co zawiera pkt. 18 a co zawiera pkt. 19.
P. Małgorzata Staszel Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego – Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”,
jest to uchwała tzw. intencyjna na wniosek indywidualnej osoby gdzie w
terenach które w studium są ustalone jako tereny inwestycyjno budowlane w
planie znalazły się jako tereny zieleni. Natomiast pkt. 18 - Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
STRĄŻYSKA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”, jest to już uchwała zmieniająca plan,
jest to sprostowanie oczywistych omyłek i uzupełnienie braków w uchwale
gdzie dla wyróżnionego graficznie terenu 24A brakuje po prostu ustaleń, brakuje
opisu.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Maciej Wojak. Trzeba dokonać
reasumpcji głosowania.
P. Maciej Wojak – przepraszam bardzo, nastąpił pewnego rodzaju błąd. Chodzi
mi o ul. Bogdańskiego tak jak zaznaczyłem, ale podałem zły pkt. programu.
Chodzi o 19 punkt proponowanego porządku obrad, ale meritum pozostaje to
samo, dotyczy ul. Bogdańskiego w planie Strążyska Małe Żywczańskie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Szanowni Państwo w związku z tym, że
myśmy tu dokonali pomyłki, to znaczy w tym sensie że zamiast mówiliśmy o
pkt. 19 a zdjęliśmy pkt. 18. Dlatego proponuję reasumpcję głosowania. Kto z
Państwa radnych jest za zdjęciem pkt. 19 a nie 18, czyli Podjęcie uchwały w
sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego STRĄŻYSKA MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (13 za) przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się w obecności 18
radnych.
P. Przewodniczący – proszę Państwa w związku z tym, że wniosek Pana
Szczerby nie spełnia wymogów formalnych, dlatego przystępuję do odczytania
porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wnioski dot. zmiany
porządku obrad? Nie widzę.
28
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta Zakopane.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą
„Park Kulturowy Krupówki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Zakopane za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Tatrzańskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu
specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego SLRR wraz z wyposażeniem dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu
Tatrzańskiego oraz miastem Kórnik i Gminy Suchy Las dotyczącego
zorganizowania konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do
niepodległości”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Zakopane.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady
Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Zakopane.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane
spółce TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania polegającego na zimowym i letnim utrzymaniu
czystości i porządku na drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane.
17. Podjęcie
uchwały w sprawie: zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
STRĄŻYSKA
–
MAŁE
ŻYWCZAŃSKIE”.
29
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Skocznia” w Zakopanem.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Zakopanem
imieniem Josepha Conrada.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
przez Gminę Miasto Zakopane akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie
tatry SA z siedzibą w Zakopanem w celu jej komunalizacji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na
2014 r.
22. Wolne wnioski mieszkańców.
23. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
24. Oświadczenia i komunikaty.
25. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.2 Przyjęcie protokołu z LIV
Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane. Z protokołem z LIV Sesji odbytej
29 maja br. zapoznali się Pani radna Maria Bachleda Curuś i Pan radny Paweł
Bucki, bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Maria Bachleda Curuś – zapoznałam się z protokołem z LIV Sesji Rady
Miasta Zakopane i nie wnoszę uwag. Proszę o jego przyjęcie. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo
P. Paweł Bucki – zapoznałem się z protokołem z LIV Sesji, i nie wnoszę
żadnych uwag. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa radnych chce wnieść
uwagi do protokołu z LIV Sesji?
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
przyjęła protokół z LIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.3
P. Przewodniczący- przechodzimy do pkt.3 Sprawozdanie działalności
Burmistrza Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie za
okres od 29 maja do 17 czerwca br. – zał. Nr 9. Bardzo proszę P. Burmistrza o
30
ewentualne uzupełnienie sprawozdania a później Państwa radnych o zadawanie
pytań do Burmistrza.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado faktycznie
ten miesiąc obfitował w wiele spotkań i wydarzeń jak również wyjazdów
kulturalnych itd. Moi drodzy 29 maja uczestniczyłem w oficjalnej gali wydanej
przez Ministerstwo Infrastruktury podczas której wyłonieni zostali laureaci
konkursu „Polska pięknieje” z wielką radością chcę Was wszystkich
poinformować, że zakopiański Park Miejski zdobył główną nagrodę w kategorii
rewitalizacji miast. Jest to olbrzymi sukces Zakopanego w konkursie do którego
zostało zgłoszonych 273 projekty. To wyróżnienie naprawdę ja odbieram jako
wielki sukces naszego miasta. Odbyło się posiedzenie 30 maja odbyło się
posiedzenie Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas którego
zgłoszone były uwagi do wstępnego projektu Planu Ochrony Parku, firma
Krameko wykonawca planu zwróciła się z prośbą do Burmistrza o
zorganizowanie spotkania z Radą Miasta Zakopane podczas którego Krameko
wręczy informację i projekt planu każdemu z was. Zwracam się z prośbą do
Wysokiej Rady do P. Przewodniczącego o zorganizowanie takiego spotkania 30
czerwca w najbliższy poniedziałek o godzinie 14 , dostaniecie Państwo projekt
planu, który powinien teraz podlegać szerokiej dyskusji. 30 maja odbyła się
również tradycyjna Gala Sportu Młodzieżowego zorganizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zakopane po raz 13 z rzędu zajęło I miejsce w
kategorii do 50 000 mieszkańców. Warto również dodać, e Zakopane 27
tysięczne miasto zajęło 20 miejsce w klasyfikacji wszystkich miast i gmin a
sklasyfikowano 884 gminy. Zosia Kiełpińska odbierała osobiście te nagrody na
Twoje ręce składam serdeczne podziękowanie dla tak dobrze zorganizowanego i
tak efektywnego sportu zakopiańskiej młodzieży. Od 2 do 5 czerwca
przebywałem służbowo w Opatii w Chorwacji wraz z Burmistrzem Koperskim
gdzie 3 czerwca oficjalnie otworzyliśmy wystawę Spojrzenie ku Tatrom z
Zakopanego do Lovran. Przypomnę Państwu, że właśnie w Lovranie zmarł
Stanisław Witkiewicz mieszkał tam ostatnie parę lat życia, w wernisażu wzięli
udział min. Ambasador RP w Zagrzebiu P. Maciej Szymański, Attache
Kulturalny P. Grzegorz Gawin również pracownicy ambasady P. Marek Łyżwa,
P. Marcin Łapczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z
Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, P. Aleksandra
Ozga z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Burmistrz Opatii Ivo
DUJMIĆ, oraz Burmistrz Lovranu P. SANKOVIĆ. Chcę Państwu powiedzieć,
że wystawa była przepięknie zrealizowana, kończy się w najbliższych dniach
była to wielka promocja Zakopanego w Chorwacji w Lovranie przypomnę
tylko, że do Witkiewicza jeździli tam zarówno Sienkiewicz ma tablicę
upamiętniającą, Piłsudski, Józef Piłsudski, jeździli w zasadzie wszyscy wielcy
żyjący w tym czasie w Zakopanem. Jest propozycja również pod rozwagę
Komisji Kultury, Burmistrza Opatii aby nawiązać bliższe relacje z tym miastem
31
ponieważ to miasto jest perełką turystyki chorwackiej w północnej części
Chorwacji. Tym samym otworzyliśmy i rozpoczęliśmy obchody Roku
Witkiewiczów, który planujemy w 15 roku. 6 czerwca uczestniczyliśmy
wszyscy w Uroczystej Sesji Rady Miasta podczas której zostały wręczone
Nagrody Burmistrza przypomnę, że w tym roku laureatami zostali P. Ewa
Diakowska Berbeka, P. Janina i Władysław Filarowie oraz P. Andrzej
Brandstatter. W godzinach popołudniowych w Galerii Sztuki Władysława
Zamoyskiego odbył się wernisaż wspólnej wystawy artystów z Siegen i
Zakopanego pt.” Cieniowi naprzód” przypominam, że w tym roku obchodzimy
25 lat współpracy partnerskiej z miastem Siegen. 7 czerwca z Burmistrzem
Solikiem uczestniczyłem w uroczystym Ingresie Biskupa Wojciecha Polaka,
który 7 czerwca objął urząd Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego
jednocześnie Prymasa Polski. Chcę powiedzieć, że ta uroczystość była
przepiękna w wspaniałych ogrodach w Katedrze Gnieźnieńskiej i perfekcyjnie
zorganizowana i przeprowadzona. Przesyłam całej Radzie i mieszkańcom
Zakopanego pozdrowienia od Prymasa Polski. 9 czerwca miało miejsce
uroczyste zakończenie sezonu sportowego, które odbyło się w Urzędzie Miasta
Zakopane, wraz z moim Zastępcom Mariuszem Koperskim wręczyliśmy
nagrody i wyróżnienia trenerom i zawodnikom to był naprawdę udany sezon,
sezon olimpijski z tymi medalami w większości zdobytymi przez absolwentów
naszej szkoły w Zakopanem. 10 czerwca odbył się comiesięczny Konwent
Tatrzański, 11 czerwca i tutaj pod adresem P. Przewodniczącego chciałbym
szczególnie podkreślić odbyło się spotkanie z nowym powołanym
Wiceministrem Sportu P. Bogusławem Iliaszem. Spotkanie to potwierdziło w
całej rozciągłości wolę i chęć przykrycia toru lodowego stosowną kopułą i
zbudowanie tam hali wielofunkcyjnej nie tylko do łyżwiarstwa szybkiego ale w
okresie letnim przeznaczenie go dla potrzeb miasta. Myślę, że takie
porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu w najbliższym czasie
powinniśmy podpisać aby tą halę wykorzystywać jako hale widowiskową
również dla potrzeb naszych działań kultury i promocji w Zakopanem. W tym
dniu w państwowej galerii sztuki w Sopocie odbył się wernisaż wystawy Kenar
Hasior, Rząsa Zakopane w Sopocie. W wernisażu wziął udział min. Mariusz
Koperski, P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury oraz Andrzej Kawecki
Dyrektor Biura Promocji to nie był wyjazd urlopowy, to wielka promocja
Zakopanego nad morzem, 3 dni a nie cały tydzień tak jak to było wspominane
Burmistrza Koperskiego nie było. Uważam, że otwarcie tej wystawy w samym
centrum Sopotu gdzie cały Sopot jest udekorowany informacjami o tym, że
Zakopane jest w Sopocie, że Hasior, Rząsa i Kenar to są postacie historyczne j
kultury zakopiańskiej i promocja Zakopanego olbrzymia na morzem na
początku ruchu turystycznego tego sezonu. Tak więc jeszcze raz tutaj Wysokiej
Radzie zwracam uwagę Burmistrz Koperski był tam służbowo przez parę dni i
przygotowywali i otwierali tą wystawę.13 czerwca w muszli koncertowej Parku
Miejskiego w Zakopanem odbyło się uroczyste nadanie nagród i wyróżnienie w
32
konkursie ”Wszyscy razem w 2014 roku”.17 czerwca 2014 w hotelu Grand
Stamary odbyła się konferencja dotycząca budżetu obywatelskiego podczas
której Prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz Burmistrz Gorlic Witold Kochan
podzielił się własnymi doświadczeniami związanymi z wdrożeniem projektu
budżetu obywatelskiego. Sopot miasto partnerskie Zakopane był jednym z
pierwszych miast które wprowadziło budżet obywatelski. Chce powiedzieć, że
nasz pilotażowy w tej chwili ten budżet nabiera rozmachu i cieszę się bardzo, że
jest coraz większe zainteresowanie co przekłada się na ilość oddawanych w tej
chwili głosów. Zarówno Sopot jak i Gorlice w pierwszym roku wprowadzenia
tego budżetu tez mieli problemy, też mieli organizacyjne niedociągnięcia ale
jeszcze raz powtarzam robimy to po raz pierwszy pilotażowy i korzystamy z
wiedzy i doświadczeń tych którzy już to wprowadzili. 18 czerwca u Wojewody
Jerzego Millera odbyło się spotkanie w sprawie mostu w Białym Dunajcu, w
spotkaniu wziął udział Burmistrz Koperski. Chcę powiedzieć, że to jest
olbrzymie przyspieszenie działań ze strony Wojewody dotyczące całej
„Zakopianki” zarówno na odcinku tym pierwotnym jak również poszczególnych
punktów tych najważniejszych punktów na „Zakopiance” i informuję dzisiejszą
Radę, dzisiaj Radę, że o godzinie 12 jest dalszy ciąg tej konferencji. Wojewoda
Małopolski Jerzy Miler zwołał posiedzenie dzisiaj u nas w urzędzie, w tym dniu
w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu wystawy
malarstwa Teodora Axentowicza oraz Iwana Ajwazowskiego tu Kolega chyba
zna, Maciej genialni po prostu malarze w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
Otwarcia wystawy dokonał Prezydent Rzeczpospolitej polskiej Bronisław
Komorowski po części oficjalnej miałem przyjemność oprowadzić P. Prezydenta
po wystawie Kenara, Hasiora i Rząsy. Chce powiedzieć, że miałem również
okazję zaprosić Prezydenta do Zakopanego i w okresie wakacji Prezydent na
pewno odwiedzi Zakopane. Poruszyliśmy również sprawy bieżące zarówno
„Zakopianki” jak również spraw dotyczących bieżącego życia w Zakopanem. 19
czerwca uczestniczyłem w uroczystej mszy i procesji, która przeszła ul.
Krupówki i Zamoyskiego z Kościoła Najświętszej Rodziny do kościoła Św.
Krzyża , to było Boże Ciało. Miniony weekend 21 i 22 obfitował w wydarzenia
kulturalne , obchodziliśmy min. Jubileusz 10- lecia Tatrzańskiej Orkiestry
Klimatycznej, Święto ul. Strążyskiej oraz złote jubileusze zarówno na Harendzie
Ks. Proboszcza seniora Kazimierza Podsiadło jak również Złoty Jubileusz
Kapłaństwa ks. Infułata Stanisława Olszówki.23 czerwca uczestniczyłem w
Walnym Zgromadzeniu Spółki Geotermia Podhalańska, chcę Wysoka Radę
poinformować, że Geotermia Podhalańska generuje dzisiaj zysk, że działa
bardzo dobrze zrealizowała nałożone na nią zadania. Odwiert, który został
wykonany w Bańskiej jest uruchomiony w zasadzie nie mieliśmy żadnych
zastrzeżeń do realizacji całego programu Geotermii Podhalańskiej jak również
mieliśmy zastrzeżeń do kierownictwa tejże spółki zarówno Prezes Ślimak jak i
P. Wiceprezes dostali absolutorium podobnie jak członkowie Rady
Nadzorczej.24 czerwca miałem przyjemność złożyć gratulacje w związku z 100
33
urodzinami naszego mieszkańca P. Bobaka, Bobka przepraszam. P. Bobka, P.
Bobek jest w świetnej formie rozmawialiśmy wprawdzie trochę niedosłyszy to
fakt ale życzę mu kolejnych wielu, wielu lat w zdrowiu życia podobnie jak jego
koleżance która już ma 101 lat i przebywają razem w Domu Opieki Społecznej.
W tym dniu w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy spotkanie
podsumowujące pracę członków zespołu zadaniowego Zimowe Igrzyska
Olimpijskie 2022, Mariusz Koperski wraz z P. Zofią Kiełpińską wręczyli
podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy projekcie
igrzysk. Ta przygoda była naprawdę krótka wiele osób włożyło bardzo dużo
pracy szczególnie tu w Zakopanem a szczególnie gorąco chciałem podziękować
dwóm osobom P. Zofii Kiełpińskiej i Tomkowi Filarowi, którzy byli
reprezentantami miasta Zakopanego w tym stowarzyszeniu. Dzisiejsza decyzja
Rady, że nie będziemy procedować tej uchwały stawia mnie w niezręcznej
sytuacji wobec Krakowa ponieważ powinniśmy to jak najszybciej to
stowarzyszenie rozwiązać a wasza decyzja powoduje, że to się odwleka.
Stwierdzam, że powołanie stowarzyszenia jest o wiele łatwiejsze niż podzielenie
później kosztów, pieniędzy które zostały i rozwiązanie tego stowarzyszenia
oczywiście wasza decyzja odwleka to w czasie i myślę, że będziemy nad tym
jeszcze długo, długo procedować. W Krakowie w Konsulacie Generalnym
Republiki Niemiec odbyła się konferencja prasowa promująca wystawę grafik
Rubensa w konferencji ze strony miasta wzięli udział Burmistrz Koperski,
Naczelnik Joanna Staszak i Dyrektor Galerii Sztuki P. Ania Zadziorko.
Przypominam wszystkim mieszkańcom i państwu, ze tylko do 30 czerwca
można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, serdecznie
zapraszam wszystkich do głosowania. 25 czerwca odbyło się podsumowanie 3
edycji „Kulturalny Człowiek”
przygotowanej przez Wydział Kultury i
Popularyzacji Zakopanego przypominam, że ta akcja ma na celu zachęcenie
dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta,
zwycięzcą czyli najbardziej wytrwałym uczestnikom akcji rozdano cenne
nagrody, podsłuch. W dniu 29 czerwca zapraszam serdecznie wszystkich
mieszkańców na Rówień Krupową 29 czerwca gdzie odbędzie sie uroczyste
otwarcie sezonu letniego w programie między innymi występ Eweliny
Lisowskiej, szczegółowy program dostępny jest na stronach Urzędu i na
plakatach. Jeszcze mam dwie sprawy mianowicie mam informację dla P.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i chciałbym Pana poinformować, że
sytuacja finansowa Spółki Polskie Tatry, Polskie Koleje Górskie S.A za rok
obrotowy 2013 zostanie przedstawiona po złożeniu z audytowanego
sprawozdania finansowego przez Zarząd Spółki PKG będzie to na kolejnej Sesji
Rady Miasta. Pełną informację przedstawimy do wiadomości Komisji
Rewizyjnej. Na zakończenie pozwolę sobie zaprosić chyba na największe
wydarzenie tego roku a myślę, że również na przestrzeni wielu lat mianowicie
wernisaż grafik Rubensa w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, wernisaż
odbędzie się na Placu Niepodległości w dniu 5 lipca o godzinie 16. Będzie to
34
jednocześnie zwieńczenie obchodów 25-lecia partnerstwa Zakopanego i Siegen,
będziemy gościć całą delegacje władz Siegen w Zakopanem. Jestem
przekonany, że wystawa dzieł Rubensa będzie największym wydarzeniem
kulturalnym w Zakopanem w 2014 roku i odbije się szerokim echem w całej
Polsce. Takich wydarzeń nie bywa dużo w Polsce a w Zakopanem takie
wydarzenie na pewno jest po raz pierwszy. Gorącą zapraszam na te spotkania za
Rubensem. Bardzo proszę Wysoka Radę o zadawanie pytań do mojego
sprawozdania.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Maciej Wojak później P. Władysław
Łukaszczyk i przepraszam P. Przewodniczący Leszek Dorula i P.
Przewodniczący Jan Gąsienica Walczak.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo pierwsze pytanie które chciałem zadać odbyła się szalenie ważna
konferencja dotycząca budżetu obywatelskiego, chciałem uzyskać informację
czy są planowane jakieś spotkania, akcje promujące głosowanie w sprawie
budżetu obywatelskiego? Przypominam, że termin głosowania kończy się 30
czerwca chciałbym wiedzieć jak będzie wzmocniona akcja promocyjna tej
jakże cennej inicjatywy. Drugie pytanie odnosi sie do tego, wczoraj Proszę
Państwa została podana informacja w telewizji ogólnopolskiej, że ministerstwo
Sportu i władze Warszawy zdecydowały o zadaszeniu toru lodowego Stegny w
Warszawie. Na te inwestycje przeznaczonych jest 40 milionów złotych, połowę
daje Minister Sportu, drugą cześć Samorząd Warszawski i w związku z tym co
było mówione wcześniej, że Polskę stać na zadaszenie tylko jednego takiego
toru lodowego jak się mają do tego te ustalenia które Pan poczynił z
Wiceministrem Sportu i czy w ogóle jest o czym mówić jeśli zostanie zrobiony
tor w Warszawie no to wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości w Zakopanem
będzie to niemożliwe, dziękuje bardzo.
P. Burmistrz Janusz Majcher – jeżeli chodzi o budżet obywatelski to
chciałbym poinformować, że faktycznie do 30 trwa głosowanie, natomiast
promocja jest bardzo duża przede wszystkim w internecie są również banery, są
plakaty zainteresowanie jest olbrzymie. Ja obserwuje ile głosów zostaje
wrzucanych tutaj do naszych punktów jak również na stronach internetowych no
jest olbrzymie zainteresowanie. Proszę mi wierzyć, że nie spodziewaliśmy się
takiego zainteresowania i wydaje mi się, że nagłośnione to jest bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o zadaszenie toru na Stegnach to od początku była mowa, że nawet
dwa należałoby zadaszyć i ja chce jeszcze raz przypomnieć, że z Ministrem
Sporu spotkaliśmy się tutaj parę miesięcy temu i potwierdziliśmy wolę i
Minister Sportu zabezpiecza środki na realizację nakrycia naszego toru
lodowego. W tym celu byliśmy również z taką krótką parogodzinną wizytą w
Niemczech zobaczyć taki tor, przywieźliśmy stosowne zdjęcia z takiego toru. O
tym mówiłem na poprzedniej Sesji również chcę powiedzieć, że Wiceminister
35
mówiłem to w sprawozdaniu potwierdził taką wolę oczekuje współpracy miasta,
ja rozmowy prowadzę w tym kierunku, żeby miasto miało między kwietniem a
wrześniem tą hale do dyspozycji i jeżeli będzie takie porozumienie a ten zespół
został już powołany ażeby wypracować takie porozumienie to przedstawię tutaj
Państwu do akceptacji i oczywiście stosownych ulg dla COS- u podatkowych z
tego tytułu. Myślę, że w sposób zasadniczy rozwiąże to problem hali
widowiskowej w Zakopanem, Mariusz myśmy w tej hali byli w Erfurcie
byliśmy wewnątrz rozmawialiśmy z pracownikami tej hali, wiemy jakie są
koszty utrzymania tej hali, wiemy jaka jest pojemność tej hali i widzieliśmy
konstrukcję tejże halli. Uważam, że tego typu hala mogłaby spokojnie stanąć w
Zakopanem i być wykorzystywana przez Zakopane przez urząd na cele
widowiskowe i kulturalne. Kwestia jest porozumienia, nad tym pracujemy z
Ministerstwem Sportu w jakim aspekcie miasto będzie korzystać a w jakim
aspekcie będzie to hala treningowa dla łyżwiarstwa szybkiego na lodzie.
Natomiast każdorazowo przy każdym spotkaniu potwierdzają panowie
ministrowie wolę budowy hali w Zakopanem i to ja przekazuje.
P. Przewodniczący – bardo proszę P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk - P. Przewodniczący, Wysoka Rado , P. Burmistrzu
ja czekam na odpowiedź od marca w którym zadałem na temat pozyskanych
środków dotacyjnych i myślałem, że w dzisiejszym sprawozdaniu w
szczególności w sprawozdaniu Biura Współpracy Europejskiej takie informacje
po prostu uzyskam. Czekałem od marca dwa miesiące do miesiąca maja,
oczywiście ponowiłem to pytanie w miesiącu maju, myślałem, że informacja
taka do mnie oczywiście dotrze, dzisiaj jest koniec miesiąca czerwca nie ma
takiej informacji. Bardzo jest mi przykro ale takie jeżeli się chwalimy innymi
różnymi rzeczami gdzie pan nie był, gdzie Pan jeszcze po prostu nie będzie to
dobrze by było się pochwalić po prostu tym ile to Gmina Miasto Zakopane
pozyskała w ubiegłym roku środków dotacyjnych na różne cele, na różne
powiedzmy sobie zadania i ja bym dalej oczekuje na taka odpowiedź zresztą Pan
przytaknął, kiwnął głową, że taką informacje uzyskam. Ja nawet Panu
powiedziałem P. Burmistrzu nie dzisiaj , to nie chodzi o dzisiaj upłynęło trzy
miesiące nie ma takiej odpowiedzi, trzy miesiące. Ja wiem, że takie informacje
można uzyskać ale ja chcę to uzyskać tu z Urzędu Miasta bo ja takie informacje
mam w stosunku do innych gmin, które gminy ile pozyskały środków w tamtym
roku na różnego rodzaju zadania i bardzo bym prosił nie lekceważyć mojego
pytania tylko udzielić takiej odpowiedzi.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrz.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado chcę
poinformować, że te dane o które Pan pyta są dostępne w każdej chwili w
Urzędzie miasta są i jeżeli Pan ma kłopot z tym to ja dzisiaj Panu top dostarczę,
36
dobrze. Dzisiaj Panu dostarczę to, przepraszam bardzo, że Pan od marca na to
oczekuje one są w wydziale i są ogólnie dostępne na stronach internetowych.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Leszek Dorula.
P. Leszek Dorula Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – P.
Burmistrzu nie od dziś, że tak powiem mamy deklaracje naszego rządu w
wspieraniu nas w rożnych organizacjach sportowych. Jak sam Pan przyzna racje
nigdy konkretnie takiego wsparcia nie otrzymaliśmy mało wszystkie te
deklaracje które rząd nam obiecywał nigdy nie były realizowane. Wspomnę tu
chociażby o wsparciach w mistrzostwach w staraniu się o Mistrzostwa Świata w
biegach klasycznych teraz poprzez olimpiadę, poprzez właśnie budowę hali itd.,
itd. Trochę się obawiam, że to jest po prostu takie uprawianie dobrego
wizerunku, żebym nie nazwał propagandy natomiast wszystko toczy się swoimi
torami. No bo jakże tu Szanowni Państwo nie wspomnieć to co P. Burmistrz z
ubolewaniem zresztą stwierdził, że organizacja Olimpiady można powiedzieć
starania o organizację Olimpiady zakończyliśmy. No Szanowni Państwo jeśli
coś się robi P. Burmistrzu na hura będziemy, jesteśmy w stanie a jeśli druga
strona, może nie druga strona albo ktoś kto chciałby wiedzieć, znać koszta itd.
na te pytania nikt nie odpowiada no to właśnie tak się dzieje jak się stało właśnie
z Krakowem. Szanowni Państwo kiedy ja nawet tutaj pytałem kiedy P. Jagna
była tutaj i pytałem chociaż w przybliżeniu ile to będzie kosztowało nikt nie był
w stanie tego powiedzieć, nikt społeczeństwa nie informuje o tych sprawach a
powinniśmy informować bo dlatego z takich powodów powstają właśnie
inicjatywy przeciw różnym organizowaniu różnych imprez. I tu bym się nawet
nie dziwił, że tak powiem no bo spojrzeć na nasze miasto pytamy w tym
momencie mieszkańców Szanowni Państwo co zrobić za milion złotych w
Zakopanem. No co zrobić za milion złotych w budżecie organizujemy
przepiękne, że tak powiem i chwała bogu, że powstaje ten budżet obywatelski
jak szczytnie pytamy co zrobić czy uliczkę drobna czy nie ale nie pytamy się
czy jest nas stać na Olimpiadę czy zgadzamy się mieszkańców itd. No to było
robione na kolanie , to było robione nie przygotowanie merytorycznie to było
finansowo nie przygotowanie dlatego pani, sama P. Wicepremier Bieńkowska
powiedziała, że daje 50%, rząd daje 50% na wsparcie i wtedy każda gmina i
Kraków również otwarł buzię bo dowiedział się ,że dobrze, dobrze no chociażby
z wyliczeń 24 miliardów złotych 12 miliardów mają pokryć pozostałe
samorządy. No 12 miliardów to jest takie obciążenie dla każdego nawet dużego
miasta, że nie jest w stanie tego udźwignąć i właśnie to powinno być wcześniej
przygotowywane, wcześniej uzgodnienia powinny być przynajmniej
procentowo i wcześniej znać w znacznej części. Dlaczego o tym mówię P.
Burmistrzu ponieważ Pan zadeklarował, że jeśli nie Kraków to my, wyskoczył
Pan, że oczywiście miasto wiodącym będzie miasto Zakopane. Ja bym P.
Burmistrza bardzo prosił bo ja rozumiem, ja tez jestem za tym, żeby takie
gdyby nas taki zaszczyt spotkał natomiast chciał bym abyśmy znali skutki i
37
koszty takiego zanim się rzucamy na ta głębokie morze, musimy znać. Nasze
miasto jest w takim stanie a nie innym, że tak powiem finansowym i czy nas by
stać było na kilkaset milionów złotych teraz mówimy o 1 milionie, żeby tu
ładnie coś, czy nas stać na kilkaset albo no niech będzie na kilkadziesiąt nawet
70 czy 50 czy 80 milionów złotych, żeby takie koszta ponieść? No ja o to pytam
dlatego, że nikt nam nic za darmo nie da i P. Burmistrzu mm taką prośbę
ponieważ Pan również zgłosił, że będziemy organizować powrotem się starać o
organizację Mistrzostw Świata w biegach klasycznych no żeby o to się starać to
musi zgodzić się Rada a takiej zgody Rady na razie jeszcze nie ma wiec to jest
pewnie troszkę wyjście P. Burmistrzu przepraszam za to słowo ale troszkę
wyjście przed szereg. A drugie to ja bym prosił czy byśmy najpierw nie
uzgodnili tych tras narciarskich, nie zorganizowali najpierw chociaż
Mistrzostwa Polski, żeby pokazać, że w naszym mieście się cos dzieje a później
się starać o wielkie imprezy. No dopóki takim krokiem nie zrobimy na przód, że
będą najpierw Mistrzostwa Polski albo mistrzostwa, że tak powiem no
chociażby drobne Zakopanego, P. Burmistrza, Mistrzostwa o Puchar P.
Burmistrza na takich trasach no wizerunkowo znacznie lepiej wyjdziemy. No
nie uprawiajmy znowu, że tak powiem wizualizacji, której jeszcze daleko nam
do zrealizowania, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrz.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo
dziękuje Koledze tutaj, że zadał mi pytanie do mojego sprawozdania ale nie
wiem co mam na niego odpowiedzieć bo Olimpiada jest jak gdyby, starania o
Olimpiadę są zakończone.
P. Leszek Dorula Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane z sali - o
przepraszam mogę?
P. Burmistrz Janusz Majcher – rozumiem, bardzo proszę
P. Leszek Dorula Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
przepraszam i P. Burmistrza i Szanowna Radę i Szanownych Państwo otóż
właśnie zasadniczy wniosek, który chciałem zgłosić na sam koniec. Chciałem
złożyć wniosek bo jest taka możliwość bo P. Burmistrz wspomniał, że stawia
go w niezręcznej sytuacji w sprawie likwidacji jak to się mówi Komitetu
Organizacyjnego. Konsultowałem się tutaj myślałem, że P. prawnik
przyjdzie, mam nadzieję, że przyjdzie bo jest taka możliwość, żeby P.
Przewodniczący wprowadził w trakcie. Jeśli to jest możliwe to ja wnioskuje
o to aby P. prawnik nam przyszykowała taka możliwość wprowadzenia tego
punktu jako punkt któryś tam z kolei aby po prostu umożliwić zakończenie
pracy tego komitetu o którym Pan wspomniał Burmistrz, dziękuje.
38
P. Przewodniczący – zgodnie z art.35 Statutu Rady Miasta Zakopanego mamy
możliwość wprowadzenia w trybie nagłym a ja sądzę, że t jest tryb nagły, jeżeli
chodzi o likwidację tego komitetu z tego względu, że niepotrzebnie będziemy
ponosić jeszcze koszty funkcjonowania tego komitetu. Moglibyśmy to zrobić i
ja to mogę uczynić na wniosek 2/5 Rady Miasta, zatem potrzebuje wniosek,
żeby poparło 9 radnych. Zaraz go będę, zaraz ten wniosek przegłosuje.
P. Burmistrz Janusz Majcher – chciałbym się odnieść w dwóch słowach,
faktycznie stawia to w niezręcznej sytuacji Burmistrza bo jeżeli nie podejmiemy
tej uchwały to ja jestem zobowiązany uiścić należną składkę. Tej składki
dopiero wpłaciłem 180 tysięcy w tym roku z 600 które są w budżecie na to
przewidziane w tym i przyszłym roku, nie chcę ponosić więcej kosztów tego
działania i w związku z tym bardzo proszę Wysoką Radę o podjecie takiej
uchwały, żebym mógł spokojnie rozwiązać to stowarzyszenie i przynajmniej w
części odzyskać jakiekolwiek środki. No tak była tak uchwała przygotowana.
P. Przewodniczący – jest wniosek formalny ja już będę głosował.
P. Burmistrz Janusz Majcher – natomiast w dwóch słowach odniosę się do
wypowiedzi P. Leszka Doruli otóż Proszę Państwa Burmistrz Zakopanego ma
uchwałową taką możliwość podejmowania starań o wszelkie wielkie imprezy
sportowe i taka uchwała obowiązuje. Natomiast nie zdążyło się jak Państwo
pamiętacie, aby przed każdymi mistrzostwami Burmistrz nie wystąpił do Was o
zgodę na organizacje i ponoszenie stosownych kosztów z tym związanych i
każdorazowo chociażby wpisując to do budżetu miasta prosiłem was o
akceptacje takich wydatków to było P. Przewodniczący za każdym razem. A
wiec jeżeli będę dzisiaj mówię, że uważam, że powinniśmy się starać o
organizację wielkich imprez sportowych to raz, że realizuje Uchwały Rady
Miasta, która mnie do tego upoważnia a wręcz zobowiązuje a dwa będę zawsze
do was występował o decyzję na wydatkowanie stosownych środków, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P.
Burmistrzowie, Szanowni Państwo rzeczywiście zadałem takie pytanie P.
Burmistrzowi na piśmie dotyczące rozliczenia finansowego Polskich Kolei
Górskich bo nie znalazłem tego oprócz notatki w sprawozdaniu opisowym z
wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2013rok. P. Burmistrz doskonale wie,
że jest zobowiązany takie sprawozdanie nam przedstawić skoro jest to, są to
Polskie Koleje Górskie S.A. z siedzibą w Zakopanem i jest to spółka w jakiejś
części komunalna, gminna. No trudno teraz nawet będzie głosować budżet, jak
go głosować skoro nie mamy pełnych wiadomości na temat tego co się dzieje w
spółkach komunalnych ale przyjmuję to do wiadomości, dziękuje bardzo P.
Burmistrzu. Ja mam też pytanie ponieważ w trakcie trwania Komisji Rewizyjnej
39
dowiedzieliśmy się od P. inż. Bublika Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego
i Inwestycji, że no grozi nam spora kara za przetarg który był organizowany na
inwestycję Park Miejski. Podobno ok. pół miliona złotych a być może i więcej
jak o to będziemy walczyć, żeby tych pieniędzy nie zapłacić bo to są naprawdę
ogromne koszty, ogromne koszty i te koszty zwiększą sporo zwiększą całą
inwestycje Park Miejski. I P. Burmistrzu jeszcze jedna sprawa tez podobnie jak
Kolega radny Władysław Łukaszczyk nie mogę sie dowiedzieć co się dzieje z
1501 wnioskami złożonymi w 2011 roku przez Straż Miejską a dotyczącymi
nielegalnego zajęcia pasa drogowego a są to konkretne pieniądze dla gminy bo
to są wnioski o ukaranie i tam są kary finansowe, dziękuje bardzo.
P. Burmistrz Janusz Majcher – jeżeli chodzi o karę za przetarg to jest
procedowana w tej chwili nie będziemy chyba tutaj na ten temat dyskutować i
myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tej kary nie było P. Przewodniczący
więc tam te działania są moim zdaniem bardzo skuteczne. Natomiast te 1501 kar
za zajęcie pasa drogowego faktycznie ja przypominam sobie, że Pan już
wielokrotnie się o to się starał o tę informacje i ale przedstawię pełną
informację, rozumiem, że na Komisję Rewizyjną dotyczącą zajęcia nielegalnego
pasa drogowego. Dziękuje za przypomnienie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zadać
pytanie Burmistrzowi w sprawie sprawozdania? Nie widzę zatem dziękuje
bardzo P. Burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania natomiast w swoim
sprawozdaniu P. Burmistrz mówił o 30 czerwca ewentualnym spotkaniu z
Parkiem Tatrzańskim w sprawie
P. Burmistrz Janusz Majcher – firmą Krameko, która
P. Przewodniczący – w sprawie planu ochrony Parku, więc ja przypominam
Wysokiej Radzie, że my musimy już spotkali się z twórcami tego planu ochrony
w roku ubiegłym, mieli nam przedstawić w grudniu ten plan. Niestety sytuacja
się tutaj przedłużyła także cieszymy się ogromnie, że do tego spotkania może
dojść. Zatem proszę wziąć pod uwagę, że 30 czerwca ok. godziny 14 będzie
takie spotkanie planowane czyli proszę sobie zarezerwować czas 30 czerwca
czyli w poniedziałek ok. godziny 14 albo proszę przyjąć możemy umówić tą
godzinę, żeby już nie rozsyłać zaproszeń. Więc proszę sobie zapisać
poniedziałek 3-0 czerwca o godzinie 14 spotkanie w sali obrad w sprawie planu
ochrony, spotkanie radnych, radnych. Dziękuje bardzo natomiast ten punkt
żeśmy zakończyli w trakcie tego punktu 3 padł formalny wniosek złożony przez
P. Wiceprzewodniczącego Leszka Dorulę abyśmy pkt. podjęcie uchwały w
sprawie ustalenia kierunków działania przez Burmistrza Miasta Zakopanego w
sprawie rozwiązania likwidacji stowarzyszenia i jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwa „Komitet Konkursowy Kraków 22” jednak w dniu
dzisiejszym podjęli w tej sprawie uchwałę z tego względu, że termin jak gdyby
decyzji w tej sprawie upływa z dniem 30 czerwca. Rada Miasta nie będzie miała
40
możliwości już obradować na plenarnej Sesji i w związku z tym, żeby uchronić
budżet przed ponoszeniem dodatkowych kosztów ja na podstawie § 35 w
sprawach nagłych wymagających podjęcia przez Radę natychmiastowych
rozstrzygnięć, chce z tego paragrafu skorzystać i zgodnie z tym co najmniej 9
radnych musi poprzeć wniosek P. Przewodniczącego. Zatem kto z pań i
panów radnych jest za tym abyśmy wprowadzili do porządku obrad
uchwałę w sprawie: rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego pod nazwą ”Komitet Konkursowy Kraków
2022”.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty 14 głosów za,
przy 1 wstrzymującym w obecności 15 radnych.
P. Przewodniczący – zatem proponuje wnieść do porządku obrad w pkt. 25 a
więc po oświadczeniach i komunikatach projekt uchwały uchwałę w sprawie:
rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą ”Komitet Konkursowy Kraków 2022”.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty 14 głosów za,
przy 1 wstrzymującym w obecności 15 radnych.
P. Przewodniczący – informuje Państwa, że wprowadziliśmy ten punkt do
porządku obrad pod numerem 25.
Ad.4
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.4 proszę Państwa - Sprawozdanie
z działalności stałych Komisji Rady Miasta, bardzo proszę P. Przewodniczący
Komisji Ekonomiki.
P. Maciej Rzankowski – Szanowni Państwo Komisja Ekonomiki, Urbanistyki i
Rozwoju w okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie na swoich
posiedzeniach w dniu 16 i 23 czerwca. Króciutko przekaże najważniejsze
sprawy którymi zajmowała się Komisja w dniu 16 czerwca Komisja przede
wszystkim udała się na wizje lokalną w terenie. Był to skutek wniosku
mieszkańców o zmiany punktowe w planach zagospodarowania przestrzennego
Komisja zebrała się pierwsze na ul. Szkolnej i na ul. Zwierzynieckiej. Na swoim
późniejszym posiedzeniu Komisja opiniowała wniosek ze Szkolnej negatywnie
natomiast wniosek z ul. Zwierzynieckiej tutaj po sugestii Wydziału Geodezji i
Architektury problem mieszkańca można będzie prawdopodobnie załatwić na
drodze innej niż zmiana punktowa. Gościliśmy tez na swoim posiedzeniu
Prezesa Geotermii Podhalańskiej P. Czesława Ślimaka, który przybliżył nam
rozwój sieci geotermalnej na najbliższy rok czy nawet najbliższe lata w
Zakopanem i w gminie Poronin. Komisja również zaopiniowała budżet,
41
wykonanie budżetu z roku 2013 i zaopiniowała pozytywnie zmianę punktowa na
ul. Bogdańskiego aczkolwiek dzisiaj ten projekt uchwały nie będzie
procedowany. Natomiast tutaj według sugestii P. Przewodniczącego Wojaka
Komisja niezwłocznie tej wizji na ul. Bogdańskiego dokona, na swoim
posiedzeniu w dniu 23 przede wszystkim Komisje zdominował temat Parku
Kulturowego, był tutaj omawiany na Komisji i projekt P. Burmistrza również
był omawiany częściowo projekt złożony przez P. Przewodniczącego Zacharkę
natomiast wniosek z Komisji został przegłosowany taki aby uchwały ściągnąć z
programu naszej Sesji projekt uchwały pt” Park Kulturowy” Komisja również
zaopiniowała zmiany w budżecie oraz negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza w sprawie
rozwiązania i likwidacji jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Komitet
Konkursowy aczkolwiek przypuszczam, że ten projekt uchwały dzisiaj tutaj
znajdzie szczęśliwe zakończenie. Komisja poprosiła, zawnioskowała tez o
przedstawienie bilansu działalności spółki PKG oraz o przekazanie informacji
n/t budynku dworca PKP jaki jest stan tego obiektu na dzień dzisiejszy, czy
został już przekazany do we władanie Gminy Zakopane. To tyle jeżeli są jakieś
pytania to chętnie odpowiem, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie
widzę P. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Władysław
Łukaszczyk, bardzo proszę.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo Komisja Gospodarki Komunalnej ostatnie posiedzenie
odbyła w dniu 234 czerwca głównymi punktami naszego posiedzenia było
przede wszystkim opiniowanie projektów uchwał, które były na nasza Komisję
skierowane. Bardzo dużo dyskusji i czasu poświeciła na zaopiniowanie uchwały
dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Zakopane akcji skarbu
Państwa w spółce Polskie Tastry na tym posiedzeniu gościliśmy P. Audytora P.
Andrzeja Lasyka, który nam przedstawił w tej chwili sytuację i potrzeby
przejęcia gdyby wyszła taka możliwość po prostu akcji w Spółce Polskie Tatry.
Dyskusja była dosyć ciekawa z tego powodu, że mówiąc szczerze Komisja jak
również cała Rada praktycznie nie ma informacji na temat spółki Polskie Tatry.
Po prostu my jako Rada praktycznie nic nie wiemy albo wiemy po prostu z
innych źródeł ale nie źródeł z Urzędu Miasta i dlatego te pytania które były
zadawane w stosunku czy w sprawie tego projektu uchwały były pytaniami po
prostu dosyć normalnymi, żeby poszerzyć swoja wiadomość na temat co się
dzieje w spółce Polskie Tatry i czy w ogóle jest sens w tej chwili podejmowania
tej uchwały. Oczywiście po dyskusji, która miała miejsce Komisja pozytywnie
zaopiniowała ten projekt uchwały, myślę, że przy omawianiu tego projektu
uchwały jeszcze zgodnie z porządkiem taka dyskusja jeszcze tutaj na tej Sali się
odbędzie, bo się ona po prostu powinna odbyć. Następny dosyć duży pakiet
uchwał, które były przygotowane w związku ze zmianą regulaminu dotyczącego
42
czystości i porządku na terenie gminy z tym się wiązały oczywiście inne
uchwały związane z wywozem i z utrzymaniem czystości śmieci. No oczywiście
po tej dyskusji urodził sie jeden wniosek, który tu już był omawiany w związku
z tym wnioskiem P. Burmistrz prosił co się już stało o zdjęcie z dzisiejszego
porządku właśnie uchwały dotyczącej stawek, opłaty za pojemniki o
określonych pojemnościach. I oczywiście była jeszcze jedna uchwała, którą my
omawiali i też się w związku z omawianiem tej uchwały urodził wniosek o
zdjęcie z dzisiejszego porządku czyli zbycia nieruchomości przy ul. Szymona
Zaryckiego. Wiemy o tym, że inne okoliczności wskazały na to, żeby ten punkt
po prostu w dzisiejszym porządku został i tak się tez stało. Również zostały
odczytane pisma, które zostały skierowane na Komisję w formie informacji,
było takich pism 7, na tym posiedzenie Komisja zakończyła, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy są pytania do P. Przewodniczącego?
Nie widzę, zatem bardzo proszę P. Maciej Wojak Przewodniczący Komisji
Kultury.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo Komisja kultury zebrała się w dniu 25 czerwca i spotkanie
było poświęcone na dyskusję o najbliższych wydarzeniach kulturalnych min.
Rozmawialiśmy o 10 Festiwalu Spotkania z Filmem Górskim o Wierchowych
Spotkaniach, które będą już na początku lipca tego roku oraz o Festiwalu Jazz
Camping Kalatówki, który po raz 20 jazzmani będą wspólnie występować z
góralami. Jak również Komisja podjęła stosowne, zajmowała się podjęciem
uchwały w sprawie Skweru Josepha Konrada Korzeniowskiego, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący
Komisji Oświaty P. Marek Donatowicz.
P. Marek Donatowicz - P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo , Wysoka Rado Komisja Oświaty połączone Komisje Oświaty Komisja
Powiatu i Komisja Miejska Oświaty spotykają się tradycyjnie co roku na
wspólnym posiedzeniu. Odbyło się to posiedzenie 17 czerwca, obecni na
spotkaniu byli następujący goście: Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego P.
Andrzej Skupień, P. Przewodniczący Komisji Oświaty Powiatu P. Janusz
Świerk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu P. Zofia Kiełpińska, obecny P.
Wiceburmistrz Mariusz Koperski oraz zaproszeni goście, nauczyciele i Dyrektor
Muzeum Tatrzańskiego P. Anna Wende – Surmiak. Tematem Komisji wspólnego
posiedzenia były wspólne przedsięwzięcia Powiatu i Miasta w zakresie oświaty
ale też i w zakresie kultury i propozycje jakie możemy wspólnie wypracować
aby poziom nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia wzrastał.
Przestawiona została informacja min. Przez P. Naczelnik Zofię kiełpińska o
wynikach egzaminów zewnętrznych i tutaj niestety informacja nie jest zbyt
ciekawa ponieważ powiat nasz Powiat Tatrzański wyniki egzaminów z pewnych
43
przedmiotów a szczególne z matematyki nie sa zadawalające i podjęliśmy
dyskusję min. Z obecnymi na spotkaniu metodykami przedmiotowymi. I tutaj
obecna była P. Dorota Siwik – Górecka, nauczyciel metodyk matematyki, P.
Franciszek Łojas, anglista o tym co zrobić i jaki wypracować wspólny model
współpracy między Powiatem a Miastem aby te wyniki nauczania poprawić i
rozmawialiśmy na razie o dwóch przedmiotach czyli matematyka, język
angielski. Należy podkreślić, że zdecydowanie język angielski jest w dużo
lepszej sytuacji te wyniki są zdecydowane wyższe. Doszliśmy wspólnie po
dosyć ciekawej dyskusj9i i sprawozdaniach nauczycieli, którzy organizują tez
różne wspólne konkursy przedmiotowe, olimpiady szkolne na etapie Powiatu, że
dobrze by było aby Miasto wraz z Powiatem zawarło porozumienie i zebry
utworzyć, przywrócić role doradców metodycznych z poszczególnych
przedmiotów, którzy będą wspomagać nauczycieli uczących poszczególnych
przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia. Zapewne będziemy
występować z takim wnioskiem w okresie składania wniosków do budżetu
miasta, żeby taka wspólną inicjatywę podjąć, jak wspomniałem wcześniej
gościliśmy też na naszym posiedzeniu P. Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego
przedstawiła nam bardzo ciekawą ofertę różnego rodzaju zajęć w Muzeum
Tatrzańskim, lekcji muzealnych no też podjęliśmy właśnie dyskusję już od
dawna funkcjonuje niestety taki problem, że nasze dzieci, dzieci zakopiańskie
rzadko odwiedzają tak ciekawe miejsca kultury jakimi dysponujemy w
Zakopanem i próbowaliśmy też podjąć temat jak temu zaradzić. Były różne
propozycje, jedną z nich było aby te pierwsze lekcje muzeum zachęcająco
powiedzmy tutaj przyjęło nieodpłatnie młodzież zakopiańska na zasadzie
takiego impulsu, próby zarażenia młodych ludzi, dzieci kulturą. No P. Dyrektor
stwierdziła, że przedstawi stosowną propozycję, w każdym bądź razie będziemy
ten temat pilotować i będziemy próbowali coś w tej sprawie zrobić. P. Naczelnik
przedstawiła informację już taka wakacyjną dotyczącą funkcjonowania
obiektów szkolnych w trakcie wakacji a szczególnie tych obiektów sportowych,
informacja jest taka, że wszystkie te obiekty za wyjątkiem tylko obiektów w
których odbywają się jakieś prace remontowe będą czynne i będą do dyspozycji
zakopiańskiej młodzieży. Proszę Państwa ja skorzystam z okazji oczywiście
procedowaliśmy tez projekt uchwały na dzisiejsza Sesję, on został zaopiniowany
pozytywnie. To był projekt, który właśnie dotyczy współpracy Powiatu i Miasta
w zakresie organizacji wspólnych imprez. Ja chce skorzystać z okazji ponieważ
jesteśmy w przededniu wakacji i pragnę w imieniu wszystkich radnych, Komisji
Oświaty i nas wszystkich dorosłych życzyć naszym dzieciakom, młodzieży
zdrowych, ciekawych ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, które
rozpoczną się od poniedziałku także wszystkiego dobrego na te wakacje a
przede wszystkim bezpiecznych, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo P. Przewodniczącemu za wystąpienie,
dołączamy się do tych życzeń, życzymy szczęśliwych powrotów wszystkim
44
naszym dzieciom. Bardzo proszę P. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Jan
Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado , Szanowni
Państwo ja tylko w uzupełnieniu, że zgłaszaliśmy jako Komisja wniosek o to,
żeby w naszych Komisjach brał a szczególnie chodzi o Komisje Oświaty
oczywiście, żeby w tej Komisji brał udział P. Naczelnik wydziału Rozwoju
Lokalnego i Inwestycji P. Bublik celem jakby przedłożenia nam sytuacji
inwestycyjnej przy Szkole nr2. Przy bezpiecznym dojeździe dla dzieci i
rodziców przy Szkole nr2, no któryś raz drugi albo trzeci na Komisji tego
sprawozdania nie mieliśmy i bardzo bym prosił, żeby jednak poważnie to
potraktować bo rzeczywiście te wakacje miną i przy Szkole nr2 nadal będzie jak
jest do tej pory dziękuje bardzo a nie o to nam chodzi.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo i bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Jan Gąsienica Walczak - P. Przewodniczący, Wysoka Rado posiedzenie
Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 12 czerwca, generalnie omawialiśmy i
opiniowaliśmy wykonanie budżetu miasta i oczywiście złożenie wniosku do
Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Czytaliśmy również
wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej a w sprawach bieżących
zajmowaliśmy się min. zaopiniowaniem tak jak wcześniej powiedziałem
sprawozdania opisowego również zajmowaliśmy się skarga P. Leszka
Czerwińskiego co jest, co będzie w dzisiejszej uchwale jak i zajmowaliśmy się
sprawą P. Bogdana Wierzchowskiego. Tutaj mamy prośbę o zajęcie stanowiska
przez Komisje Gospodarki Komunalnej również no i oczywiście przez wydział a
także zajmowaliśmy się wnioskiem P. Leszka Szelągowskiego a szczególnie
chodzi o przygotowanie przez Biuro Prawne opinii na temat pisma Kancelarii
Adwokackiej P. Karoliny Kubaty. Dostaliśmy również informację od P. inż.
Bublik, wykaz projektów dokumentacji wykonanych w latach 2010-2013 przez
Wydział rozwoju Lokalnego i Inwestycji i dowiedzieliśmy się, że koszty
dokumentacji był cztery i pól miliona niemal bo dokładnie 4 miliony 444 tysiące
złotych 810 i 52 gr. Dziękuje serdecznie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący Komisji Sportu
Wawrzyniec Bystrzycki bardzo proszę.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Wysoka Rado ,Szanowni
Państwo ja nie chciał bym się odnieść do sprawozdania P. Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Natomiast chciałem usprawiedliwić fakt, iż Komisji Sportu
i Turystyki nie było w tym miesiącu, myśmy mieli w planie pracy właśnie
spotkanie z Komitetem Konkursowym Kraków 2022 w sprawie Igrzysk niestety
sprawy potoczyły się inaczej. Ja tylko z tego miejsca mogę ubolewać nad tym
faktem, dziękuje.
45
Ad. 5
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 5 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę Pana Macieja Wojaka o zabranie głosu.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, w ostatnim miesiącu doszły nas informacje prasowe,
medialne, na temat tego, że Zakopane powinno po raz kolejny starać się o
Mistrzostwa Świata w konkurencjach klasycznych. Wydaje mi się, że
praktycznie nie ma zakopiańczyka, Państwa radnych, którzy by nie chcieli aby
taka wielka impreza odbyła się w Zakopanem. Zawsze jest to koło zamachowe
przyczyniające się do rozwoju i modernizacji Zakopanego, ale należy sobie
odpowiedzieć na pytanie, jakie Zakopane ma szanse? Proszę Państwa Zakopane
nigdy nie dostanie tych Mistrzostw w konkurencjach klasycznych dopóki nie
będzie miało tras biegowych i należy przede wszystkim poczynić starania, żeby
ta trasa biegowa wreszcie została zbudowana w Zakopanem a następnym
krokiem powinno być staranie się o organizację Pucharu Świata w narciarstwie
biegowym właśnie w Zakopanem i dopiero w ten czas kiedy będziemy mieli
odpowiednią bazę to znaczy trasy narciarskie, trasy biegowe plus skocznie
narciarskie należy występować z takim wnioskiem. Musimy wiedzieć, że
staranie się o takie Mistrzostwa Świata kosztuje wiele pieniędzy. Przypominam
Państwu, że Zakopane w ostatnich latach pięciokrotnie starało się o Mistrzostwa
Świata w konkurencjach klasycznych i za każdym razem przeważnie
powstawało zero głosów. Także nie należy mówić tu że to jest promocja
Zakopanego staranie się o te Mistrzostwa Świata, jest to bardzo prosta anty
promocja i wydawanie niepotrzebne pieniędzy. Także apeluję do Pana
Burmistrza, żebyśmy nie występowali o Mistrzostwa Świata w konkurencjach
klasycznych w najbliższym czasie tylko zajęli się budową tras do narciarstwa
biegowego w Zakopanem. Prosiłbym Pana Burmistrza o odpowiedź na pytanie,
co w ostatnich latach zrobił, ażeby te trasy zostały oddane do użytku. To jest
jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy trasy narciarskiej na Gubałówce.
Mieliśmy spotkanie przed dwoma miesiącami kiedy dochodziły do nas jak
gdyby stwierdzenia, tez publikowane w gazetach, że już wkrótce zawarte będzie
porozumienie i trasa z Gubałówki, trasa nr 1 będzie otwarta. Chciałbym
wiedzieć czy coś w tej sprawie się zmieniło i czy istnieje taka szansa ponieważ
proszę Państwa już niedługo będzie 10 lat jak ta t5rasa jest nieczynna. To jest
rzecz zupełnie niezrozumiała, szczególnie dla ludzi przyjezdnych, jak to jest
możliwe, żeby w środku Zakopanego była trasa narciarska która jest nieczynna.
Pytanie moje jest takie, może rzeczywiście z punktu wiedzenia biznesowego
kolejkom linowym nie opłaca się podpisywać takiego porozumienia z
właścicielami gruntów, ale proszę Państwa bez tego porozumienia Zakopane nie
może się rozwijać, w Zakopanem nie ma turystów zimą, dlaczego? Dlatego, z
46
bardzo prostego powodu, ponieważ nie ma gdzie jeździć na nartach i to
porozumienie jest przede wszystkim ważne dla mieszkańców Zakopanego, dla
tych którzy prowadzą mniejszy czy większy biznes. Jeszcze drugie pytanie, bo
też o tym ostatnio nie ma żadnych wiadomości, był pokazany projekt nowych
tras z Gubałówki i chciałbym wiedzieć czy coś w tej kwestii się zmieniło, czy
zostały podjęte rozmowy z właścicielami gruntów i czy są realne szanse, żeby to
kiedykolwiek było zrealizowane. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – dziękuję bardzo, kolejnym mówcą
jest P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo, Szanowna Rado, chciałbym podziękować Panu Ma
kowi Wojakowi, bo poruszył ten temat, który ja wcześniej że tak powiem w
sprawozdaniu Pana Burmistrza o tych Mistrzostwach i dziękuję za
potwierdzenie, że najpierw powinny powstać właśnie te trasy narciarskie i
najpierw powinniśmy zorganizować jakieś nawet drobne zawody, ale
pokazywać że coś się u nas dzieje i idziemy do przodu, natomiast same
wizualizacje nic nam nie dadzą. Panie Burmistrzu ja mam taka interpelację, ale
na samym początku chciałem zarówno pozdrowić jak i proszę przekazać Panu
Burmistrzowi Wojciechowi Solikowi pozdrowienia i powrotu szybkiego do
zdrowia ponieważ ta interpelacja moja bardziej, że tak powiem, w jego działkę
wkracza, natomiast oczywiście kieruję ją do Pana. Ja swego czasu zwracałem
się tutaj z tej mównicy o zabezpieczenie przejść pieszych na Ustupie i na
Spyrkówce. Dzięki bardzo dużej przychylności mediom w zasadzie, bo pewnie
Pan Burmistrz też wystosował pismo do Dyrekcji ale to bardzo duży nacisk był
mediów, gazet, mówię tu o Gazecie Krakowskiej, Tygodniku Podhalańskim, był
wtedy na Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która to swego czasu odpisała
na tą moją interpelacje i prośbę, aby te przejścia stały się bezpieczne, że takie
przejścia jak ja wyznaczyłem tworzy w odludnych miejscach a nie w środku
miasta, no na szczęście to zrozumieli i na Ustupie powstało bardzo fajne,
bezpieczne przejście, ono w tym momencie, nie mówię że w 100%, ale zdaje w
90% i proszę zauważyć, że przez te przejście na Ustupie znacznie spadły tam
zdarzenia takie można powiedzieć, wypadki drogowe. A były bardzo częste i
często nawet dochodziło do śmiertelnych. Niestety nie udało się przekonać
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do tego, żeby to na Spyrkówce przejście
również zabezpieczyć przynajmniej w podobny sposób, a więc go troszkę
przesunąć od samego skrzyżowania z drogą od Spyrkówki z drogą główną,
zabezpieczyć tym samym, że tak powiem nad droga światłem sygnalizującym z
daleka kierowców, że to jest przejście i otóż mieszkanka mojego, że tak
powiem, osiedla zginęła w tamtym tygodniu i to jest już kolejny wypadek
śmiertelny na tym przejściu. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, że mimo
wszystko iż radni proszą o niektóre rzeczy, no one są jakoś mało, że tak
47
powiem, przez niektóre instytucje państwowe rozumiane. Mam nadzieję, że po
tym już zdarzeniu które nie powinno było do niego dojść, to jest kolejny
wypadek śmiertelny a zdarzeń w wypadkach różnych było znacznie więcej.
Mam nadzieję Panie Burmistrzu i o to proszę, aby zwrócić się do Dyrekcji Dróg
Krajowych jeszcze raz, nie wiem może już kolejny raz, żeby zrozumieć, że
życie ludzkie jest bezcenne i nie powinno w ogóle się nad tym dyskutować czy
przepis taki, że to przejście powinno być w innym miejscu, przejście powinno
być bezpieczne w takim miejscu gdzie zdarzają się najczęściej wypadki. Bardzo
proszę, jeśli Pan Burmistrz to pismo wystosuje, jeśli nie, a powróci Pan
Burmistrz Solik, bardzo proszę o większy nacisk w tej sprawie, by to przejście
stało się bezpieczne. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu w czasie poprzedniej Sesji Rady
Miasta zadałem Panu pytania dotyczące naliczania opłat za zajęcie pasa
drogowego bez zezwolenia pod budowę schodów w budynku przy ul. Krupówki
49. Pytania były trzy, czy zostały naliczone opłaty za jaki okres i w jakiej
wysokości. Drugie pytanie, jeżeli zostały naliczone to czy wpłynęły do Urzędu
Miasta te kwoty, a jeżeli nie to czy podjęte są działania egzekucyjne i z jakim
skutkiem i kto odpowiada w Urzędzie za naliczanie tych opłat i egzekucję
należności. Na moje pytania był Pan uprzejmy udzielić odpowiedzi, za którą
dziękuję. Pozwoli Pan, że zacytuję odpowiedź: „ w odpowiedzi na Pana
interpelację na Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane uprzejmie informuję, że
postanowienie z dnia 04 marca 2011 roku uznałem się za niewłaściwego do
załatwienia sprawy dotyczącej naliczenia kary pieniężnej za zajęcie pasa bez
zezwolenia zarządcy drogi ul. Krupówki w Zakopanem poprzez umieszczenie
schodów do budynku nr 49 i przekazałem całość akt sprawy Samorządowemu
Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu. Postanowieniem z dnia 21
kwietnia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
wyznaczyło Burmistrza Miasta Nowy Targ do załatwienia sprawy dotyczącej
naliczenia kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi pasa
drogowego ul. Krupówki poprzez umieszczenie schodów do budynku nr 49.
Burmistrz Miasta Nowy Targ wydał decyzję z dnia 07marca 2012, w której
postanowił naliczyć stronom kary za samowolne zajęcie pasa drogowego za
okres od 01 lutego 2011 do 08 lutego 2012 w wysokości 754 750,00 zł. jednak
decyzja ta nie jest ostateczna i w związku z powyższym należne kwoty nie
wpłynęły na konto gminy”. A więc napisał Pan prawdę, kwoty zostały naliczone
i to nie małe, bo za rok czasu 754 750,00 zł. Nie rozumiem jednak co znaczy
decyzja nie jest ostateczna. Ale Panie Burmistrzu kolejne dwa lata od 2012 roku
kwoty nie są naliczane, ani egzekwowane, Panie Burmistrzu ja rozumiem, że
panu jest niezręcznie ponaglać Burmistrza Nowego Targu do działań
48
związanych z naliczaniem i egzekwowaniem tych kwot, bo rozumiem że te
fragment ul. Krupówki znajduje się pod nadzorem Burmistrza Nowego Targu,
ale ja jako radny jestem zobowiązany dbać o należne wpływy do budżetu, żeby
Pan mógł spokojnie realizować założenia budżetowe. Jednak jako radny nie
mam możliwości reprezentowania miasta na zewnątrz, więc proszę żeby Pan
Burmistrz przekazał moją interpelację Burmistrzowi Nowego Targu i za Pana
pośrednictwem czekam na odpowiedź na piśmie na te pytania. Druga sprawa
Panie Burmistrzu podczas poprzedniej Sesji poruszałem sprawę drogi
mieszkańców Bachledzki Wierch i Chyców Potok. Nie otrzymałem odpowiedzi.
Ponawiam pytania i czekam cierpliwie na podjęte decyzje i odpowiedź na
piśmie. Jeszcze jedna sprawa Panie Burmistrzu co roku miasto wydaje sporo
pieniędzy na pielęgnację zieleni w mieście i dobrze, przez to mamy ładne
zieleńce, rabaty, drzewa, boli jednak serce kiedy widzi się, że te posadzone
rośliny są powyrywane, porozrzucane, rozkradzione, paliki chroniące zasianą
trawę połamane, taśmy odblaskowe poszarpane, znaki poodwracane, pogięte i
tak na przykład jest na ul. Chramcówki i to nie pierwszy raz. Jak z tym walczyć
Panie Burmistrzu? Moja propozycja jest taka, planuje się rozbudowę
monitoringu więc proszę o umieszczenie kamer blisko ronda i powyżej, może w
ten sposób uda się tych dewastujących zlokalizować i ukarać. Bardzo proszę
wziąć to pod uwagę. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś,
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
bp, mili, zacni goście, 13 do 20 września będzie się odbywała w Zakopanem
Muzyka na Szczytach. Jest to bardzo interesująca i wartościowa impreza i cieszę
się z tego, że taka impreza w Zakopanem będzie miała miejsce. Nie wprost, ale
jednak podatnik zakopiański przekazał na wsparcie tej imprezy prawie 80 000 zł
i również się bardzo z tego cieszę, jednak kiedy wchodzę na stronę właśnie tej
Muzyki na Szczytach i okazuje się, że koncerty są biletowane to w tym
momencie się już nie zgadzam. Dlatego, że skoro podatnik wypłaca prawie 80
000 zł na taka imprezę to oznacza, że emeryt na przykład małżeństwo emerytów
już sobie nie pozwoli na to za 40 zł, aby pójść na taką imprezę a skoro Biuro
Promocji Miasta Zakopanego przeznacza taką kwotę to myślę, że takie imprezy
powinny być otwarte i nawet wnioskuję o to, że jeśli 80 000 zł jest za mało to
dajmy 100 000 zł, ale niech te imprezy, koncerty będą po prostu bezpłatne. Tal
przy okazji tatrzański Klub Niezależnych w tym roku już po raz 15 organizuje
Festiwal Wiosna Lato, te koncerty są bezpłatne, na które serdecznie zapraszam.
Drugi koncert już tej edycji 29 czerwca w Kościele Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej o godz. 20.00. Dziękuje ślicznie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Władysław Łukaszczyk.
49
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, w zasadzie to ja nie powinienem składać dzisiaj tej interpelacji, bo po
prostu takie informacje powinny do nas już dotrzeć, ale skoro nie dotarły no to
składam interpelacje do Pana Burmistrza. Mianowicie po majowym objeździe
zakopiańskich dróg i ocenienia jej stanu technicznego przedstawiłem tu protokół
z tego objazdu i oczywiście ruszyłem sprawę płyt drogowych, które zostały
wbudowane na Ciągłówce. Z resztą jest taka pozycja ujęta w sprawozdaniu
wykonania budżetu, że takie płyty zostały wbudowane. I to mnie
zainteresowało, oczywiście pozwoliłem sobie całą komisję zaciągnąć na ul.
Kotelnicę, aby w całości Komisja stwierdziła ile tam tych płyt zostało
wbudowanych. Źródło pochodzenia tych płyt z demontażu ich przy
modernizacji przebudowy ul. Szymona Zaryckiego. Drugim powodem, który
mnie zainteresował do tego, żeby się zająć sprawą to był telefon mieszkańców z
ul. Choćkowskie, którzy własnym i w części pomocy przez Gminę próbowali
sobie po prostu zrobić jaki taki dojazd do swojego osiedla. I wtedy zacząłem
szukać po prostu płyt drogowych, które zostały zdemontowane gdzie zostały
złożone i gdzie zostały wbudowane. Pozwoliłem sobie również wykonać telefon
do Pana Prezesa Dziobonia, który z reszta moją wypowiedź już słyszał miesiąc
temu, bo ten temat ruszałem miesiąc temu i potwierdził, że płyt u nich na placu
w spółce gdzie były składowane nie ma. Oczywiście po wyliczeniu ilości płyt,
które zostały wbudowane na ul. Choćkowskie i na ul. Kotelnica łatwo jest
policzyć ile tych płyt w rzeczywistości zostało tam wbudowanych. I to
oczywiście zrobiłem. Według mojego wyliczenia jest około 500 metrów
kwadratowych płyt wbudowanych w te dwie ulice. Pamietamy o tym kiedy był
temat tutaj dyskutowany na temat przebudowy ul. Szymona Zaryckiego, jakie
były strony zainteresowane pozyskiwanymi płytami z ul. Szymona Zaryckiego.
Przede wszystkim się mówiło o Bachledzkim Wierchu czy o Chycowym
Potoku. Oczywiście później się mówiło o Choćkowskim, później urodził się
temat Kotelnicy i w rzeczywistości te płyty by się wydawało tam poszły, ale się
okazuje, że różnica między wbudowanymi płytami a płytami zdemontowanymi
jest bardzo duża. Jest zrobiona z resztą dokumentacja inwentaryzacyjna płyt,
które były położone na ul. Szymona Zaryckiego. Tych płyt w sumie było około
1250 metrów kwadratowych, sumując wbudowane płyty w te dwie drogi, które
tu wskazałem to dzisiaj mamy 500 metrów kwadratowych płyt. Więc moje
pytanie Panie Burmistrzu jest proste, co się stało z resztą płyt drogowych? Co
się stało? I ja tutaj P. Przewodniczący proszę, aby moje pytanie również
skierować do Komisji Rewizyjnej, aby Komisja Rewizyjna również się tym po
prostu zajęła, bo według mojego przypuszczenia to po prostu te płyty zostały
rozkradzione. Zostały rozkradzione, tylko jeżeli ktoś się zajmuje inwestycją to
się powinien zająć inwestycją od pierwszego momentu do podpisania protokołu
odbioru, czyli od przekazania placu po prostu budowy, bo gdyby tych płyt
powiedzmy sobie dzisiaj brakowało 100 metrów, no można jeszcze powiedzmy
sobie przymknąć oko, ale między 1200 a 500 to jest różnica 700 metrów
50
kwadratowych płyt, przeliczeniowo na sztuki to też można policzyć, bo ja
również kiedy jeszcze płyty były położone na drodze zrobiłem przeliczenia
ilościowe tych płyt. Oczywiście tam płyty były o różne szerokości, przede
wszystkim to były płyty o szerokości 1 metra, ale były też płyty o szerokości 1,5
metra szerokości. Więc chciałbym takie informacje po prostu uzyskać, a jeżeli te
płyty się znajdą to dalej wnioskuję, żeby te płyty zostały wbudowane przede
wszystkim w drogę Chyców Potok i Bachledzki Wierch, bo jak się znajdzie ta
ilość płyt która się powinna znaleźć to na Chyców Potok wystarczy i na
Bachledzki Wierch też wystarczy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że ja również
dołączę się w tym punkcie do interpelacji. Szanowny Panie Burmistrzu moja
interpelacja dotyczy następującej sprawy. Otóż 05 marca 2013 roku na moje
ręce wpłynęło pismo Pani Ewy Wójcik Wichrowskiej, w którym poinformowała
mnie że 05 grudnia 2011 roku złożyła pismo na ręce Pana Burmistrza z prośbą o
nadanie imienia Bronisławy i Kazimierza Dłuskich alei biegnącej od ul.
Zaruskiego wzdłuż potoku obok Dworca Tatrzańskiego i muzeum. Ja to pismo
zadekretowałem z prośbą o przygotowanie projektu uchwały, 05 marca 2013
roku. jak gdyby nic się w międzyczasie nie wydarzyło. Natomiast jeszcze jest
ważna informacja również Pan złożył własnoręcznie napisana deklarację na
piśmie Pani Ewy Wójcik Wichrowskiej gdzie Pan napisał, cytuję „ potwierdzam
swoją gotowość do obecności na obchodach 13 kwietnia 2014 roku i nadania
imienia Dłuskich Bulwarowi wokół muzeum oraz Technikum Budowlanego w
Zakopanem”. Ja odebrałem to bardzo pozytywnie, to znaczy w tym sensie że
rzeczywiście służby Pana Burmistrza rozpoczną jak gdyby pracę w tym celu,
żeby można było podjąć taką uchwałę i wpłynie uchwała na posiedzenie
Komisji Kultury i podejmiemy uchwałę o tym, że taką nazwę nadajemy.
Niestety nic się takiego nie wydarzyło i w związku z powyższym skoro termin
już tego otwarcia się zbliżał, ja 03 marca 2014 roku wystosowałem osobiście
pismo do Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystycznego z tego względu, że
nazwa tej jak gdyby tego bulwaru dotyczyła prywatnej własności którą zarządza
PTTK i trzeba było uzyskać mianowicie od nich zgodę na to, aby tą nazwę
można było nadać. I ja mianowicie poinformowałem Prezesa PTTK o takim
zamiarze i oczywiście zarząd PTTK w tej sprawie przygotował odpowiedź i
przysłał ją 31 marca i oczywiście oni zadali w tym piśmie kilka pytań, na które
chcieli uzyskać odpowiedź. Ja złożyłem natychmiast, niezwłocznie
zadekretowałem to pismo do Pana Burmistrza z prośbą o rozmowę i spotkanie w
tej sprawie. dzisiaj mamy 26 czerwca i niestety do dzisiaj nie udało się Panu
Burmistrzowi ze mną w tej sprawie rozmawiać. Dlaczego mówię, że to jest
sprawa naprawdę ważna i no nie można lekceważyć inicjatywy obywatelskiej,
inicjatywy Pani Ewy Wójcik Wichrowskiej, tym bardziej że ona dotyczy bardzo
zacnych ludzi i niewątpliwie ogromnie zasłużonych dla miasta Zakopanego.
Dlaczego to należy chociażby zrobić. Należy też przypomnieć, bo na Komisja
51
Kultury jeden z radnych na przykład nie wiedział o tym, należy przypomnieć
właśnie że to Bronisława i Kazimierz Dłuscy ofiarowali pod Muzeum 1700 m²
ziemi, ba mało tego również 100 000 marek w gotówce położyli na to, aby to
muzeum mogło powstać. Również jeżeli chodzi o Kazimierza Dłuskiego to on
był przecież jednym ze współorganizatorów TOPR- u i pierwszym Prezesem
TOPR – u. natomiast Bronisława Dłuska położyła ogromne zasługi o chociażby
jeżeli chodzi o utworzenie tego alpinarium i ta droga byłaby od ul. Zaruskiego
do ul. Zborowskiego, czyli praktycznie wzdłuż potoku ta alejka i wzdłuż tego
alpinarium, które właśnie Bronisława Dłuska mianowicie ogromny wkład
wniosła aby to alpinarium powstało. To jest kwestia 100 metrów. Dlaczego
warto to jeszcze zrobić? Z tego względu że my uchronimy ten teren przed
ogrodzeniem, bo ten teren jest terenem prywatnym. Jest to piękny ciąg
spacerowy obok Krupówek wzdłuż potoku. Dlatego to warto zrobić, że rzadko
się zdarza, aby teren prywatny, właściciel tego terenu chciał udostępnić dla
mieszkańców do powszechnego korzystania. Dlatego proszę tutaj Pana
Burmistrza o zainteresowanie się tym i podjęcie rozmów z zarządem PTTK
ponieważ oni oczekują następującej rzeczy, wyrażają zgodę w zamian za to że
miasto urządzi to utrzymywać. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli z tego
korzystać. Ja myślę, że 100 metrów urządzenia tego przepięknego skwerku, że
budżet miasta jeszcze stać na to. Dziękuję bardzo.
Jeszcze P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu na ostatniej Sesji zapytałem o destrukt
pochodzący z ul. Broniewskiego. Dostałem od Pana Burmistrza niepełną
odpowiedź, na drugą odpowiedź odnośnie kanału technologicznego dostałem
odpowiedź, że kanał jest nadal niewykorzystany, także za tą odpowiedź
dziękuję, ale pytam dalej o destrukt. I dostałem odpowiedź że jest to materiał
niebezpieczny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, że
jest to odpad niebezpieczny i Panie Burmistrzu, tak było w piśmie, mam to
pismo przed sobą. Panie Burmistrzu moje pytanie, odkąd mi wiadomo jestem
radnym, a dowiadywałem się też od Zarządu Dróg Krajowych w Krakowie, w
Opolu, w Rzeszowie i w Warszawie, mam to udokumentowane, pytając się co
robią z destruktem, używamy destrukt do wysypywania poboczy, do
utwardzania dróg. Tak jest to materiał sypki, ale od razu jeżeli zostanie położony
na drogę, utwardzenie pobocza Zarząd Dróg Krajowych w Krakowie robi to
samo, Szanowni Państwo wszystkie Zarządy Dróg Krajowych robią to samo. Ja
dostałem odpowiedź, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska nie można. To pytam teraz tak, to dlaczego Burmistrz zgodnie z
rozporządzeniem Ochrony Środowiska wyraził zgodę na składowanie tego
destruktu w miejscu niedozwolonym, gdy ż takie miejsce jest tylko na bazie
Tesko w Zakopanem? Drugie pytanie, dlaczego zamawiający nie żądał od
wykonawcy by w treści oferty przedstawił kalkulację pożytków, chodzi mi
52
Panie Burmistrzu o destrukt, o kostkę i o krawężniki, tak jak pytałem, a pytam
dlatego ponieważ różnica ofertowa była 300 000 zł. i my na dzień dzisiejszy nie
wiemy czy ten destrukt kosztował 600 000 zł czy 200 000 zł, czy komuś w
prezencie daliśmy 300 000 zł, czy 50 000 zł. chodziło mi o to, 300 000 zł była
różnica ofertowa. Dziękuję, proszę o pisemną odpowiedź. Na dzień dzisiejszy
ten destrukt będzie trzeba przewozić z ul. Pardałówka i proszę mi powiedzieć
kto za ten przewóz zapłaci, gdzie tu jest sens ekonomiczny, bo ja tego nie
rozumiem, nie rozumiem tego panie Naczelniku. Sens ekonomiczny jest tutaj, ze
można było od razu destrukt przewieść na bazę Tesko albo wysypać w drogi a
nie przewozić z jednego miejsca w terenie biologicznie nie skażonym przewozić
teraz na bazę Tesko gdzie mają zezwolenia wszystkie, no tak to wygląda.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, odpowiedzi w pkt. 23 na interpelację.
proszę Państwa wyczerpaliśmy ten punkt, na wniosek Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki ogłaszam przerwę 15 minut. Dziękuję bardzo.
Ad. 6
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 6 – Podjęcie uchwały w
sprawie: utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park kulturowy
Krupówki”. Proszę Państwa my w tym punkcie mamy dwa projekty uchwał.
Projekt uchwały Burmistrza, który wpłynął do Biura Rady i był opiniowany
przez Komisję Ekonomiki negatywnie został zaopiniowany. I jest drugi projekt
Rady, skierowany przez Przewodniczącego Rady z dnia 18 czerwca br. – Zał.
Nr 10.
Ten projekt uchwały nie został zaopiniowany przez Komisję Ekonomiki, w
związku z tym że w trakcie jakby opiniowania, po zaopiniowaniu negatywnym
projektu Burmistrza Pan radny Zbigniew Figlarz złożył wniosek, aby obydwa
projekty z dzisiejszej Sesji zdjąć i ten wniosek został pozytywnie
przegłosowany. W związku z powyższym już nie został przez Komisję
opiniowany. Teraz będziemy procedować w sposób następujący. W związku z
tym, ze projekt Burmistrza ma opinię Komisji, więc będziemy w tej chwili
procedować nad projektem Burmistrza. Jeżeli on uzyska akceptację Państwa
radnych, wówczas projekt złożony przez Przewodniczącego już będzie
niezasadny nie będziemy procedować. Natomiast w wypadku gdyby projekt
Burmistrza nie uzyskał państwa akceptacji wówczas ja poproszę P.
Przewodniczącego, ogłoszę przerwę i poproszę P. Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki o zaopiniowanie projektu złożonego przez zespół Przewodniczącego
Rady.
53
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, do porządku obrad dzisiejszej Sesji został
wprowadzony jeden projekt uchwały w sprawie parku kulturowego. Projekt,
którego autorem był Pan Burmistrz. Projekt Pana Przewodniczącego został
złożony wyłącznie na Komisji, nie został w sposób formalny wprowadzony do
porządku. Nie głosowaliście Państwo, tak jak głosowaliście nad zdjęciem
jednego projektu, nie głosowaliście ani nad zdjęciem drugiego projektu ani nad
wprowadzeniem. To, że nie głosowaliście nad zdjęciem tego drugiego świadczy
o tym, że on w ogóle nie był wprowadzony. Wobec czego nie powinien być
dyskutowany dzisiaj drugi projekt nawet w sytuacji, kiedy projekt Burmistrza
nie znajdzie potrzebnej większości głosów do uchwalenia. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, no ja nie mogę się zgłosić z tą opinią
Pani mecenas, z tego względu że np. jeżeli mamy projekt podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Zakopane,
względnie mamy punkt odnośnie dzierżawy i ten punkt zawiera kilka czy
kilkanaście uchwał, jest wszystko w porządku, nie wymieniamy enumeratywnie
każdej uchwały.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – to prawda P. Przewodniczący,
ale te wszystkie projekty są dyskutowane na Komisjach i uzyskują opinię
Komisji. Jeżeli było by tak, jak P. Przewodniczący mówi, że dzisiaj mieliśmy
ogólnie uchwały o utworzeniu parku kulturowym to dlaczego rozpatrując
wniosek Komisji Ekonomiki o zdjęcie uchwały rozpatrywaliśmy wyłącznie
jednej uchwały zdjęcie a drugiej nie. dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – Pani prawnik ja uważam, że to znaczy, moim zdaniem
wprowadziliśmy dwa projekty uchwał, natomiast pod jednym punktem. Proszę
bardzo Pan Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jak przypominam sobie początek dzisiejszej Sesji to takiego
projektu nie było, sam Pan użył słowa że był to szkic a nie projekt. Proszę nie
mówić więc w tym momencie, że mamy do czynienia z projektem, możemy
mówić że wprowadzamy szkic do porządku obrad i będziemy nad szkicem
głosować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia P. Przewodniczący zobowiązuje
się do jednej rzeczy, że jeżeli ten szkic zostanie rzeczywiście wprowadzony,
będę do skutków następny wniosek Pana Burmistrza różniący się o jeden
przecinek. Zrobimy trzy osoby , które będą uzupełniały dzisiejszy porządek
obrad i nie wyjdziemy stąd do północy. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu za taką deklarację.
54
P. Zbigniew Szczerba – na tej samej zasadzie co Pana szkic.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo za taką deklarację, natomiast Pan czegoś
nie rozumie., z tego względu że w tej chwili proszę sobie zobaczyć na projekt.
Czy to jest szkic czy ma Pan projekt Rady? Czy wy nie rozumiecie pewnej
rzeczy? Ale przepraszam bardzo nie rozumiecie jednej rzeczy, mianowicie to o
czym my dzisiaj mówiliśmy rano, to mówiliśmy o procedurze wymiany między
sobą myśli zespołu Burmistrza a zespołem Przewodniczącego. W tej chwili nie
otrzymaliście szkicu tylko projekt uchwały. Dysponujecie projektem uchwały.
Wszyscy Państwo otrzymaliście projekt uchwały i macie w materiałach.
P. Zbigniew Szczerba – czyli rozumiem, że mówi Pan o projekcie podobno,
który jest datowany na 18 czerwca, tak? Znaczy 26 czyli dziś? Czyli mamy z 18
czerwca czyli to myślę, że rano rozmawialiśmy o tym samym dokumencie. Bo
jeżeli coś wpłynęło 18 i dzisiaj rano było szkicem, to przecież nic się nie
zmieniło do godziny 12.30.
P. Przewodniczący – nie, proszę Pana, naprawdę
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący bądźmy konsekwentni. Jeżeli rano
mówił Pan o pewnym dokumencie, że jest to szkic, to przepraszam bardzo po
P. Przewodniczący – z 9 a nie z 18, z 9 czerwca proszę Pana,
P. Zbigniew Szczerba – w takim razie idąc dalej to P. Przewodniczący to proszę
mi w takim razie powiedzieć, ponieważ każda uchwała musi być zaopiniowana
przez Burmistrza, gdzie na tym szkicu jest opinia Burmistrza. Na każdej
uchwale musi być opinia prawna i musi być opinia Burmistrza.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Państwa rozpoczynamy
procedowanie w pkt. 6, proszę Pana Burmistrza o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, P.
Przewodniczący, proszę P. Przewodniczącego o następującą procedurę
przedstawiania uchwały. Ja się odniosę do uwag Pani mecenas. Natomiast o
samą kwestie przedstawienia poprawek i projektu uchwały proszę Pana Michała
Murzyna, który był merytorycznie odpowiedzialny za, jako jeden członków
zespołu. Natomiast proszę Państwa to jak gdyby P. Przewodniczący podrzucił
mi jeszcze dodatkowy element tego, co chciałem powiedzieć a propos
wystąpienia Pani mecenas. Państwo dostajecie na każdej Sesji kilka, kilkanaście
uchwał przygotowanych przez Burmistrza, bo to jest główny inicjator jeśli
chodzi o uchwały. Zwykle jest podpisana przez Panią Mecenas Musiał Fecko,
55
albo kogoś z zespołu prawnego, oceniającego opiniującego te projekty. To, że
one są przyjmowane i przez Państwa głosowane to jest wyraz zaufania do tego
zespołu. To jest wyraz zaufania do tego zespołu, że ten zespół przygotowuje
projekt uchwały zgodnie z prawem, że jak prawnik się pod tym podpisuje to
znaczy, że ręczy swoją wiedzą, swoją odpowiedzialnością za to, że ten projekt
jest zgodny z prawem. Zdarza się od czasu do czasu, że sytuacja jest taka, że jest
powoływany prawnik z zewnątrz ponieważ nie zgadza się, jest inny projekt, tak
jak w tej sytuacji nie ma zgody co do opinii prawnej na ten temat, ale ja to tak
traktuje proszę Państwa. Uwagi Pani Mecenas do naszego projektu to są jej
opinie. Natomiast ja jako Burmistrz jestem przekonany, że opinia Pani Musiał
Fecko, która przygotowała ten projekt uchwały jest rzetelna, absolutnie opieram
się na jej wiedzy, tak jak Państwo w większości przypadków kiedy dostajecie
projekty uchwał i nie macie żadnych wątpliwości, że te projekty są dobrze
zaopiniowane. Śmiem twierdzić, że wyjątkowość sytuacji kiedy prawnicy
powoływani są z zewnątrz żeby wykazać inną opinię niż opinia naszych
prawników, że to są projekty stricte polityczne, które mają na celu
przeprowadzenie jakiś zupełnie innej wizji, również wizji prawnej. I to jest
generalnie mój komentarz do tego, co przedstawiła Pani Mecenas, z całym
szacunkiem traktuję to jako Pani opinię. Bardzo proszę o to, żeby Pani skoro nie
mogła Pani tego zrobić na spotkaniu prawników bez względu na wynik tego
głosowania na to jak się dalsze losy potoczą, proszę o złożenie na piśmie jeżeli
to nie kłopot tych wszystkich uwag, które Pani przedstawiła. Natomiast jak
najbardziej traktuje to tylko jako Pani opinię, prawo nie jest nauką ścisłą, toteż
powinniśmy wiedzieć, opinie prawne to są opinie prawne. My opieramy się na
opinii naszych prawników. Jestem pełen zaufania do Pani, Pani Mecenas pracuje
od roku z nią co najmniej nad tą uchwałą, nie mam żadnych wątpliwości że
przypilnowała nas tutaj, aby ten projekt był zgodny z prawem i nie był możliwy,
znaczy zaskarżyć może każdy, ale nieskutecznie zaskarżany. Natomiast to co P.
Przewodniczący przed chwilą zrobił to bardzo przepraszam, to właśnie świadczy
o tym. Przepraszam, to po co jest prawnik w takim razie na Sali obrad podczas
obrad jeżeli Pan ma zupełnie inną opinię na ten temat. Oczywiście każdy może
mieć, Pan ma tylko władzę jako Przewodniczący może Pan przeforsować
wszystko, ale naprawdę są pewne granice P. Przewodniczący i dzisiaj
mówiliśmy już parę razy, że je Pan przekracza, ale dzisiaj to jest majstersztyk.
P. Przewodniczący – cały czas oczekuję prezentacji uchwały
P. Burmistrz Mariusz Koperski – tak, bardzo proszę Pana Michała Murzyna
P. Michał Murzyn Inspektor Miejskiego Konserwatora Zabytków przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 11
P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo ja się
odniosę tylko tych poprawek, które zostały naniesione odnośnie tego
56
poprzedniego projektu uchwały, który był w kwietniu. Oprócz takich uwag
stylistycznych, jedną z ważniejszych rzeczy po konsultacji z Panią Mecenas
Dąbrowską było usunięcie ze słowniczka reklamy i zastąpienie go ogłoszeniem
reklamowym w treści uchwały, z racji tego że takie sformułowanie występuje w
ustawie. Później skreśliliśmy, wtedy to był §2 odnośnie sporządzenia planu
ochrony i terminu, który był podany do 15 lipca. To uznaliśmy wszyscy
wspólnie, że nie jest potrzebne. Jeszcze w słowniczku, szyldy zostały
dostosowane do projektu który został przedstawiony przez Pana
Przewodniczącego, ze słowniczka zniknęły elewacje frontowe budynku.
Natomiast znalazły się w treści uchwały. Został zmieniony zapis odnośnie
podświetlania elewacji. W nowym projekcie zostało zamienione to na montaż
instalacji technicznych. W dalszej części został wprowadzony jeszcze szyld
kierunkowy, którego na początku w poprzednim projekcie nie było, który też był
ukłonem w stronę uwag ekspertów P. Przewodniczącego. Został wprowadzony
zakaz prowadzenia działalność z nagłośnieniem skierowanym na zewnątrz
lokalu. To również taki ukłon w stronę P. Przewodniczącego. Z takich
ważniejszych jeszcze rzeczy, które tutaj zostały wprowadzone to po pierwsze
wykreślenie zapisu o składowaniu mas ziemnych, zobowiązanie Burmistrza o
opublikowaniu ogłoszenia i obwieszczeniu o treści uchwały na tablicach
ogłoszeniowych./ to wynika z przepisów innych także ten zapis też nie był
potrzebny, został usunięty. Jeszcze na samym końcu zlikwidowaliśmy demontaż
obiektów, o których mowa w uchwale. Została zmiana tylko formy nośników,
ogłoszeń reklamowych itd. w zasadzie to były te główne zmiany, które nastąpiły
oraz w obszarze parku został dołączony Dom Turysty. Reszta pozostała bez
zmian. W tym miejscu chciałbym jeszcze zgłosić autopoprawki do tego
projektu, są trzy. Pierwsza autopoprawka jest a §5, ust. 2 gdzie „dopuszcza się
prowadzenia wszelkiej działalności usługowej lub handlowej wymienionej w
§6, tutaj chcielibyśmy zmienić na §5. To było po zgłoszeniu na Komisji
Ekonomiki i Urbanistyki. P. Przewodniczący czy wszystkie poprawki od razu
powiedzieć?
P. Przewodniczący – to znaczy, a ma Pan spisane? Bo powinienem na piśmie
dostać te poprawki, żebym mógł je głosować.
P. Michał Murzyn- są trzy poprawki, ja mam je sobie tutaj zaznaczone na
swojej wersji.
P. Przewodniczący – momencik, Panie Burmistrzu ja żeby móc glosować
poprawki powinienem otrzymać wszystkie poprawki do teczki. To, że one były
zgłoszone na Komisji to dobrze. Natomiast tutaj po prostu ja również
powinienem otrzymać w formie pisemnej. Postaramy sobie poradzić.
57
P. Michał Murzyn - są trzy proste poprawki, więc myślę, że nie będzie
problemu.
1 autopoprawka - §5, ust. 2 „Dopuszcza się prowadzenia wszelkiej
działalności usługowej lub handlowej wymienionej w §6 jest , tutaj
chcielibyśmy zmienić na §5. To są takie literówki, które zostały z
poprzedniego projektu.
2 autopoprawka - §9, ust. 2”Przepisy uchwały nie naruszają praw i
obowiązków podmiotów, o których mowa w §11 jest a ma być w §9.
3 autopoprawka - §9, ust. 1 dostosowanie się do przepisów uchwały w
terminie do 31 grudnia 2014 r., chcielibyśmy aby był zapis do 30 czerwca
2015 r.
To są autopoprawki, które chcielibyśmy zgłosić.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę o opinię Komisji.
P. Maciej Rzankowski – Komisja na swoim posiedzeniu 23 czerwca
opiniowała projekt uchwały już z tymi poprawkami i opiniowała go 2 głosami
za, przy 4 głosach przeciwnych, czyli negatywnie.
P. Przewodniczący - Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – Szanowni Państwo, chciałem podziękować za tę
autopoprawkę, o której mówiłem rano dotycząca przesunięcia terminu
wprowadzenia dla właścicieli u użytkowników tych nieruchomości do 30
czerwca. Myślę, że to może spowodować i tu przy okazji tez chciałbym
zaapelować do kolegów radnych ponieważ taka poprawka powoduje to, że
mamy rok czasu tak naprawdę na dostosowanie wszystkich rzeczy związanych z
nieruchomościami, lokalami. Czyli wszystkie tak naprawdę osoby, które w
pewien sposób protestują na dzień dzisiejszy przeciwko temu parkowi mają rok
czasu na dostosowanie a przy okazji Rada Miasta ma też ten rok na potencjalne i
ewentualne zmiany w projekcie uchwały. Więc mamy to, że tak naprawdę w
ciągu 30 dni wchodzi nam w życie park kulturowy w zakresie ograniczenia
miśków, pani z parasolami, nie wiem, tego typu rzeczy. Natomiast wszystkie
rzeczy dotyczące nieruchomości i lokali są odłożone o 12 miesięcy i reklam
oczywiście o 12 miesięcy. I wtedy P. Przewodniczący nie będziemy się z
miesiąca na miesiąc przegadywać czy projekt został przygotowany czy nie.
mamy spokojnie parę miesięcy na to, żeby ewentualnie siąść i dojść do pełnego
kompromisu wszyscy, w jaki sposób ten projekt uchwały zmienić. A już w
sierpniu tak naprawdę byśmy mieli pewne rzeczy wyeliminowane. Także
dziękuję bardzo i bardzo proszę kolegów radnych o przemyślenie tej sprawy.
Dziękuję bardzo.
58
P. Przewodniczący – P. Wawrzyniec Bystrzycki Przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie konkretne do Pani Mecenas. Proszę
mi powiedzieć jaką mamy pewność jako Rada, że przegłosowanie uchwały
przygotowanej przez Pana Burmistrza nie zostanie uchylona przez Pana
Wojewodę.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – proszę Państwa, P.
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, taką samą pewność jak przy
przegłosowaniu każdej innej uchwały. Każda inna uchwała pod którą podpisuję
się prawnicy Burmistrza podlega badaniu najpierw przez Nadzów Wojewody
Małopolskiego i zawsze może być tak, że Nadzór znajdzie niezgodność z
prawem czy to w określonym zakresie, czy w całości. Do tej pory Szanowni
Państwo się tak nie zdarzało. Poza tym Szanowni Państwo trzeba to powiedzieć
jasno przy referowaniu tej uchwały, chociaż było to kilkakrotnie wypowiadane
na Komisjach, spotkaniach. Każdy mieszkaniec w odniesieniu do tej uchwały a
także innych uchwał Rady Miasta podjętych w sprawach z zakresu administracji
publicznej na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym może
zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Każdy, czyj interes prawny ta
uchwała narusza, także w odniesieniu do uchwały o utworzeniu parku
kulturowego ul. Krupówki osobom, których interes prawny przez uchwałę
zostanie naruszony będzie przysługiwała legitymacja skargą. Po wtóre rzecz, o
której mówiła Pani Mecenas, ale również Państwo radni musicie mieć tą
świadomość i z tą świadomością głosować za albo przeciw uchwale, że zgodnie
z art. 17 ustawy o opiece nad zabytkami i ochronie zabytków każdy, kto został
ograniczony w korzystaniu z nieruchomości poprzez zakazy i ograniczenia
wprowadzone przez uchwałę o utworzeniu parku kulturowego może ubiegać się
o odszkodowanie. Tutaj ustawa odsyła do ustawy prawnej ustawy o ochronie
środowiska, ustalenie odszkodowania następuje w ten sposób, że należy złożyć
wniosek do Starosty, jeżeli on odmówi przyznania odszkodowania wówczas
przysługuje pozew do sądu cywilnego, który rozstrzyga czy uchwała
ograniczyła konkretną osobę w korzystaniu z nieruchomości i to jest warunkiem
odszkodowania. Dziękuję bardzo.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – bardzo dziękuję Pani Mecenas, Szanowni Państwo
Pan prof. Myczkowski badając projekt uchwały Pana Burmistrza wskazał, że w
90% ten projekt uchwały jest dobrze przygotowany. No oczywiście budziły
kontrowersje, zapisy, definicje, natomiast chyba najbardziej budziła
kontrowersje ustalenie granic. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja bym chciał złożyć
wniosek, aby te granice były ustalone zgodnie z propozycją P.
Przewodniczącego i cały paragraf pierwszy z propozycji P. Przewodniczącego
59
tej uchwały wpisać do projektu uchwały Pana Burmistrza. Natomiast pozostałe
paragrafy pozostawić bez zmian. Dziękuję bardzo. Cały paragraf pierwszy z
granicą parku, z opisem obszaru, załącznik numer 1 i 2.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Murzyn.
P. Michał Murzyn – Panie radny, odnośnie granic parku kulturowego, który
myśmy przygotowali, który przygotował P. Przewodniczący chciałbym kilka
słów. Pierwszą rzeczą jest to, ze zasadniczą różnicą między tymi dwoma
parkami kulturowymi jest teren, który dzisiaj jest zajęty przez bloki na Alejach 3
Maja, sławną Biedronkę i tereny przyległe ora budynek Grosu. To są główne
różnice. Poza tym P. Przewodniczący dodał jeszcze Kino Sokół i starą łaźnię. To
są te główne różnice, które są pomiędzy tymi dwoma obszarami. Ustawa o
ochronie zabytków ma chronić zabytki i przestrzeń zabytkową, czyli taką cenną
kulturowo. Natomiast Aleje 3 Maja i bloki, które się tam znajdują są
wybudowane w latach 60/70. Według ustawy o planowaniu przestrzennym te
budynki będą dobrami kultury współczesnej czyli będą podlegać pod inną
ustawę. Nie ustawę o ochronie zabytków. Jeżeli utworzymy park kulturowy na
terenach, jeżeli uznamy że bloki są cenne kulturowo oczywiście, jeżeli są to
dobra kultury współczesnej, jeżeli tak uznamy, na terenie Zakopanego zostały
wskazane 10 obiektów które można polecić jako dobra kultury współczesnej,
które zostały określone a atlasie dóbr kultury współczesnej województwa
małopolskiego. Także bloki się tam nie znalazły i też nie można uznać, że są to
obiekty zabytkowe. Jeszcze chciałem się odnieść do tych Alej, myśmy tez mieli
ogromne wątpliwości przy wytyczaniu granic parku postaraliśmy się i
spędziliśmy nad tym sporo czasu, żeby to przygotować jak najlepiej i
najrzetelniej i jak najbardziej obiektywnie. Zrobiliśmy analizę widokową ul.
Krupówki czyli tego rdzenia, który ma tworzyć ten park kulturowy i ta analiza
wykazała nam, że te tereny które są w projekcie uchwały P. Przewodniczącego
nie zostały wprowadzone ze względu na to, że nie spełniały tych wymogów
które przyjęliśmy na samym początku. Te granice, które zostały uznane przez
Pana Burmistrza, których wyraz jest tutaj w tym parku kulturowym były
naprawdę analizowane i równie też się mogę powołać na wielu specjalistów,
którzy uznali, również na wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie,
z którym też to konsultowaliśmy, który uznał naszą rację i te granice które
przedstawiliśmy. Nie są one brane z kapelusza tylko są naprawdę wynikiem
pracy i takich analiz, które przeprowadzaliśmy. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję, bardzo proszę Pan Burmistrz.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na
to, ze po zaproszeniu tutaj prof. Myczkowskiego i przedstawieniu jemu projektu
Burmistrza i zarysu projektu radnych, no ja w każdym bądź razie od P.
60
Przewodniczącego na którymś etapie dostałem, nie wiem, boje się już używać,
czy projekt czy szkic, ale w każdym bądź razie jako załącznik do tego był
obszar, który był bardzo zbliżony do naszego obszaru zaproponowanego. I tutaj
powoływano się właśnie na prof. Myczkowskiego plus te kilka obiektów.
Natomiast problem jest dużo szerszy ponieważ to jest kwestia nie tylko
załączenia mapy, ale również preambuły do uchwały czy pierwszego paragrafu,
który jak gdyby uzasadnia jak obszar został skonstruowany, jak również całego
uzasadnienia do tego ponieważ z tego co wiem, to w projekcie P.
Przewodniczącego i radnych właśnie też uzasadnienie zostało zmienione
również pod tym kontem, żeby ten obszar objąć. Także to nie jest niestety taka
prosta kosmetyka, że tu się wyjmie załącznik jeden i zaledwie jakieś paragrafy,
tylko tutaj oparliśmy jak gdyby na pewnym spojrzeniu na ul. Krupówki. No my
patrzymy od ulicy Krupówek, natomiast ujęcie tych obszarów
zaproponowanych przez Przewodniczącego w jego projekcie uchwały to jest
spojrzenie również na Krupówki. To wydaje się drobiazg, ale to jest jednak
zasadnicza kwestia. Ciągle wracamy również do tego. My mamy pewne
wątpliwości, nasi prawnicy mają pewne wątpliwości czy w tym momencie jest
to ciągle park kulturowy ul. Krupówki czy jako taki nie zostanie skutecznie
zaskarżony. Uważamy, ze to może być jeden ze słabych punktów tej uchwały
jeżeli tak skonstruujemy obszar oczywiście. Oczywiście to jest nasza opinia,
opinia naszych prawników na ten temat, ale tak jest, dlatego nie jest to takie
proste. Natomiast my zastanawialiśmy się, wiem że tutaj przynajmniej Pan Jerzy
Chlebiński, który jest ekspertem Pana Przewodniczącego chyba podziela tą
opinię, z tego co wiem, zastanawialiśmy się również nad propozycją tzw.
strefowania czyli jakby podzielenia obszaru pod względem rygoru. Ścisła ul.
Krupówki, jak gdyby ten rygor był taki bezpośredni i surowy, natomiast no
proszę wybaczyć, ale wydaje nam się że bloki przy Alejach 3 Maja to jednak, tu
dzież dalej oddalone miejsca nie powinny ulegać temu samemu rygorowi co ul.
Krupówki i my taką propozycję poprzez Panią Mecenas skierowaliśmy do P.
Przewodniczącego, ze my jesteśmy jak najbardziej gotowi. Natomiast nie na tej
zasadzie, że my wprowadzamy pewnie bez takiej refleksji inny obszar parku.
Dziękuję bardzo
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo,
P. Michał Murzyn – jeszcze chciałem zaznaczyć, czytając uzasadnienie do
projektu uchwały P. Przewodniczącego odnoszę wrażenie, że w tym
uzasadnieniu, że przestrzeń ta o której mówimy czyli te bloki Aleje 3 Maja
niegdyś były częścią Równi Krupowej, prawda. Dopiero w latach 60 kiedy
wytyczono Aleje wtedy 1 Maja, podzielono ten obszar na dwie części. Kiedyś to
była jedna, spójna przestrzeń, prawda. Mamy park kulturowy na Równi
Krupowej i w naszej opinii warto było by go chronić, albo bardziej zasadne
61
byłoby chronić ten obszar z terenów Równi Krupowej nie z terenu Krupówek. I
taka była nasza argumentacja.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pani Tamara Rzucidło.
P. Tamara Rzucidło – ja tylko chciałam uzupełnić wypowiedzi mojego kolegi
ponieważ myśmy również rozmawiali z Panem prof. Myczkowskim i bardzo
wysoko ocenił nasze opracowanie i właśnie wyraził się, że należy Krupówki
oglądać tzw. z, to co widać z Krupówek, a nie to, to jest tak zwana czynna a nie
bierna, na Krupówki. Czyli po prostu niepotrzebne jest poszerzenie tak szeroko
Krupówek, tym bardziej że wydaje mi się, że jest to, kolega już powiedział,
zupełnie należałoby to przyłączyć do innego parku a nie akurat parku Krupówki.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – P. Zbigniew Szczerba, później P. Wawrzyniec Bystrzycki i
P. Władysław Łukaszczyk.
P. Zbigniew Szczerba – w dwóch słowach chciałem się do tego wniosku
odnieść, to znaczy myślę, że tak, pewnie była by to kwestia, można by się było
nad tym zastanowić, jest tylko jedna rzecz że jak parę miesięcy temu
rozmawialiśmy o wprowadzeniu pierwszego projektu uchwały to była mowa o
tym, ze musimy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne. No teraz w
momencie kiedy my poszerzamy tak naprawdę z dnia na dzień ten obszar, no
wchodzi nam w to już nie mówię o samej działalności handlowej, natomiast
wchodzą bloki, więc musimy ludziom dać do zrozumienia, że w park kulturowy
wejdą. Tutaj uważam, że też można by było tą poprawkę o poszerzeniu obszaru
wprowadzić w ramach poprawek do tego projektu uchwały, który możemy
zrobić w ciągu roku, poprawy całej uchwały przepraszam. Druga rzecz, na którą
chciałem zwrócić uwagę przy tym poszerzeniu obszaru, musimy stosować
zasadę równego traktowania podmiotów i mieszkańców. W momencie kiedy my
w tym momencie zatrzymamy się na ul. Zborowskiego, nie idąc Alejami w dół,
w tym momencie zostawiamy troszkę dziwną sytuację, to znaczy idąc od alei w
kierunku Krupówek budynki, lokale i nieruchomości znajdujące się po lewej
stronie wchodzą w park kulturowy, po prawej już nie wchodzą w park
kulturowy. Więc tak naprawdę działalność ulotkową po lewej stronie nie wolno
prowadzić, po prawej już wolno. Tak naprawdę w tym samym miejscu, więc
jeżeli rzeczywiście mielibyśmy pójść w kierunku poszerzenia obszaru, to ten
obszar musiałby być do samego dołu, do ul. Nowotarskiej, bo tak to robimy po
prostu lekkie zamieszanie. Dlatego uważam, że najlepiej było by zostawić ten
obszar, który jest zaproponowany przez Pana Burmistrza i ewentualnie
popracować nad albo innym parkiem kulturowym albo po prostu strefowaniem
tego obszaru, ale całego a nie też podzielonego na pół. Dziękuję.
62
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Wawrzyniec Bystrzycki, Przewodniczący
Komisji Sportu i Turystyki
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, no paragraf pierwszy może nie jest literalnie napisane
w uchwale P. Przewodniczącego, ale jest bardzo zbliżony. Z resztą Pan
Burmistrz mówił na początku Sesji, że praktycznie w 80% ten projekt uchwały
został przepisany. Dlatego myślę, że wielkiej by chyba kolizji nie było jeżeli
faktycznie ten paragraf pierwszy znalazł by się w projekcie uchwały Pana
Burmistrza no i był poddany Wysokiej Radzie. Także podtrzymuję swój
wniosek. Bardzo proszę o głosowanie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, właściwie to nie chce się odnosić do meritum
uchwały, tu jest już tyle powiedziane, ze może więcej nie trzeba powiedzieć, ale
chcę się odnieść w ogóle do prowadzenia tego projektu uchwały i oczywiście
czekałem na ten moment kiedy w sprawie parku kulturowego wystąpi
najważniejsza osoba w tym mieście czyli P. Burmistrz Janusz Majcher. Bo
praktycznie on powinien tutaj dzisiaj stać i bronić tego projektu uchwały. Nie
chcę Panu po prostu ubliżać, ale z tego co wiem to Pan po prostu ma inne trochę
zadania przypisane w tym Urzędzie Miasta i przede wszystkim Pan powinien się
zająć oświatą. Ostatnie egzaminy które żeśmy przechodzili, no to jednoznacznie
pokazały, że z naszą oświatą po prostu w Zakopanem za dobrze nie jest.
Natomiast Pan poświęcił mnóstwo czasu, uporu i nie przyjmując żadnych po
prostu argumentów w dyskusji do tego żeby ta uchwała była po prostu zgodnie z
Pana wolą, szkoda że Pan wyszedł, bo już nawet teraz nie ma do kogo mówić,
no tak to jest, ale może skończę. Z Pan uporem i z Pana wolą, żeby ta uchwała
po prostu jednak została przyjęta przez Wysoką Radę. Ja oczywiście jestem za
tym, żeby porządek w Zakopanem po prostu był, bo on powinien być. Wiemy,
ile w tej chwili przeznaczamy środków na to, żeby po prostu utrzymywać Straż
Miejską i dużo porządku, który w tej chwili obserwujemy, nie tylko na
Krupówkach, tylko to co było tu dziś powiedziane, i pod Skocznią, i na
Gubałówce, można zrobić po prostu nie czekając na przyjęcie parku
kulturowego. Tylko trzeba trochę inicjatywy. Natomiast właśnie dziwi mnie to,
że P. Burmistrz Janusz Majcher w ogóle się nie odzywa, Pan Burmistrz Solik
oczywiście dziś jest chory, ale dyskusja na temat tego projektu uchwały już się
odbywała wielokrotnie też sobie nie za bardzo przypominam po prostu jego
wystąpienia w sprawie przyjęcia tego parku kulturowego. Dobrze by było, żeby
dzisiaj ten dzień może decydujący w sprawie po prostu parku kulturowego, żeby
jednak te osoby które powinny się, bo nawet nie ma podpisu po prostu pod
wszystkimi uchwałami Pana Burmistrza, tylko Pani Sekretarz podpisuje i Pan
63
podpisuje, żeby jednak ta inicjatywa uchwałodawcza nie była tylko od Pana, bo
mam takie odczucie jakby po prostu Pana wpuścili w mały kanał a Pan jest tak
człowiekiem ambitnym, że z tego kanału po prostu chce wyjść, wszystkimi
sposobami które są możliwe. Takie mam po prostu odczucie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ad vocem chciała Pani Sekretarz, bardzo
proszę. Później P. Jan Gąsienica Walczak P. Przewodniczący Komisji Rewizyjna
P. Renata Szych Sekretarz Miasta – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła, żebyście Państwo pozwolili
Burmistrzowi wyznaczać pracowników swoich do określonych prac, bo to jest
jego kompetencja. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dlaczego nie ma Pana
Burmistrza ostatnio często, jak Pan radny słusznie zauważył, no jest nieobecny.
W tej chwili jest posiedzenie zespołu u góry dotyczące mostu w Białym
Dunajcu. Jest to spotkanie zwołane, bardzo często tak się zdarza ostatnio,
zwołane dokładnie wczoraj przez Wojewodę Jerzego Millera.więc uszanujmy
też pracę innych, i fakt że muszą być teraz gdzie indziej. Natomiast jeszcze raz
podkreślam, jesteśmy pracownikami Burmistrza i Burmistrz deleguje swoje
uprawnienia na nas. W związku z tym każdy z nas pracuje najlepiej jak potrafi w
tej działce i w tym zakresie, które ma wyznaczone, jak również dodatkowo
powierzone, albo posiada własne chęci, żeby robić coś dodatkowo. Więc ja mam
ogromną prośbę pozostawcie to pracownikom i Burmistrzowi co oni robią.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Władysław Łukaszczyk ad vocem
P. Władysław Łukaszczyk – dwa słowa tylko, bo Pani Sekretarz tłumaczy mi
tutaj tak jak idiocie, a ja nie jestem idiotą. To ja potrafię dobrze słuchać i dobrze
rozumować po prostu. Bo jeżeli były uchwały, które zależało Panu
Burmistrzowi na tym, żeby przeszła, mogę tu Pani przytoczyć, to Burmistrz tutaj
miał czas i miał po prostu potrzebę bycia przy tych uchwałach, żeby tylko
przeszły. Natomiast to nie jest porostu dzisiaj pierwszy dzień, kiedy toczymy
dyskusję na temat projektu tej uchwały, bo to jest już kolejny miesiąc. I ja
powiedziałem o tym okresie, który już miał czas i miał miejsce, ze na żadnym
spotkaniu praktycznie ja nie słyszałem głosu Pana Burmistrza w sprawie. a to że
Pan Burmistrz oczywiście sobie deleguje, no jeżeli jest mu tak wygodnie to ja
się nie dziwię tu innym po prostu osobom, bo one musza wykonywać polecenia
Pana Burmistrza. Ja się tylko dziwię Panu Burmistrzowi, który mocuje się z tym
projektem uchwały i został sam przy tej uchwale. Nawet powiem szczerze, że
mi go jest żal.
P. Przewodniczący – P. Burmistrz Mariusz Koperski.
64
P. Burmistrz Mariusz Koperski – P. Przewodniczący Łukaszczyk dam radę,
proszę się o mnie nie martwić naprawdę. Daję sobie radę od kilku miesięcy. Pan
dzisiaj powiedział, że jest Pan znudzony tym, ja Pana rozumiem, że jest Pan
znudzony, rozumiem że to też nie Pana działka, pewnie dlatego jest Pan taki
znudzony. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo prosta i przejrzysta. W innych
kwestiach Państwo jak gdyby nie macie wątpliwości, a nie rozumiem dlaczego
w tej kwestii macie. Burmistrz rozdziela zadania i kompetencje. Ja podjąłem się
przygotowania i kierowania zespołem przygotowującym uchwałę o parku
kulturowym. Po prostu powiedziałem tak i konsekwentnie próbuję doprowadzić
to do końca. Nie wiem czy to jest kwestia ambicji czy zwykłej konsekwencji i
odpowiedzialności. Generalnie akurat nie jestem specjalnie zainteresowany
Państwa opinią na ten temat. Robię po prostu to co do mnie należy i tyle.
Jakbyście tą uchwałę Państwo uchwalili tak jak proponowaliśmy w lutym to
byśmy ją teraz co najwyżej poprawiali. Ona by już dawno weszła w życie i nie
było by w ogóle tematu z mojej strony. To z Państwa strony jest upór taki, żeby
tej uchwały nie było, albo żeby była taka sobie i tak to odbieram. Ja z kolei
„podziwiam” Państwa zacietrzewienie żeby tej uchwały nie było. Naprawdę
bardzo proszę sobie pozwolić darować uwagi na mój temat. Robię po prostu to
co do mnie należy i tyle.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, natomiast ja też musze ad vocem, w
sumie przypomnieć Panu Burmistrzowi pewne kompetencje. Burmistrz jest
organem zarządzającym, natomiast Rada jest organem kontrolnym i
uchwałodawczym. To Rada kontroluje Burmistrz i jego organy. I stwierdzenie
Pańskie że Pan nie jest zainteresowany naszymi opiniami jest nie na miejscu.
Tutaj się nie reprezentuje opinii osobistych i naprawdę to stwierdzenie było nie
na miejscu. Rada Miasta jest organem kontrolnym, która kontroluje m.in.
Pańską działalność i ma prawo do negatywnej oceny. Bardzo proszę P. Jan
Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja już starałem się dzisiaj wykazać w jednym ze swoich wystąpień jak
jest u nas z egzekucją prawa, dotyczy to tych 1501 wniosków, które zostały
skierowane przez Straż Miejską do realizacji i do procesu administracyjnego,
więc ostatnia odpowiedź jaką miałem to było, zdaje się, procedowanych dopiero
78 wniosków, ja się obawiam, że jak wprowadzimy złe prawo lokalne kolejne to
po prostu nie będzie respektowane i taka będzie egzekucja, jak jest egzekucja
tego prawa które dotyczyło nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Bardzo proszę P. Krzysztof Wiśniowski.
65
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja tylko słowo do P. Przewodniczącego Łukaszczyka, bo nie chciał
bym żeby w przeddzień zbliżającego się zakończenia roku szkolnego i wakacji
pozostało takie wrażenie, ze w szkolnictwie dzieje się źle, bo wyniki egzaminów
wskazują na to, że i średnia naszego miasta jest powyżej średniej krajowej. Nie
chciałbym żeby tutaj takie wrażenie przed wakacjami było, oczywiście
mieszamy niepotrzebnie pojęcia, bo zajmujemy się parkiem kulturowym a
rozmawiamy jeszcze o oświacie. W oświacie się naprawdę dzieje coraz lepiej,
będzie na pewno jeszcze lepiej a wyniki przede wszystkim wskazują na to, ze w
stosunku do roku ubiegłego jest lepiej. Także P. Przewodniczący naprawdę w
szkole nie jest źle, jest lepiej a wyniki Pani Naczelnik przedstawiała nam na
Komisji Oświaty połączonej ze Sportem.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili goście, czy Państwo przeprowadziliście analizę tego o
czym tu dwukrotnie było powiedziane, pewnie wcześniej też było powiedziane,
mianowicie sprawa odszkodowań? Czy Państwo oszacowaliście jakiego rzędu
będą to pieniądze? Czy idzie to w dziesiątki tysięcy, setki a być może w
miliony? Dziękuję.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pan Inspektor Michał Murzyn.
P. Michał Murzyn Inspektor Miejskiego Konserwatora Zabytków – nie
przeprowadzaliśmy analiz finansowych, skupiliśmy się my, ze strony
Konserwatora Zabytków skupiliśmy się głównie na analizie merytorycznej i
zasadności merytorycznej.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pani Mecenas Dorota Dąbrowska, bardzo
proszę.
P. Dorota Dąbrowska Radca Prawny – ja uważam, ze to że taka analiza nie
została przeprowadzona jest wystarczającym powodem do tego, aby w dniu
dzisiejszym tego parku nie uchwalać, ani w jednej ani w drugiej wersji. Dlatego,
że to są po prostu konkretne pieniądze, które Gmina będzie musiała wyłożyć a
Państwo nawet w tym momencie nie macie świadomości jakie to będą kwoty.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Zbigniew Szczerba, po raz trzeci, ale
ostatni.
P. Zbigniew Szczerba –jedno zdanie P. Przewodniczący, ponieważ żeby nie
zostali ludzie wprowadzeni w błąd którzy tu siedzą, Pani mecenas jeśli mogę, to
66
ja bym prosił, żeby pani przy każdym planie zagospodarowania przestrzennego
była i takie rzeczy mówiła. No bo w każdym planie są rzeczy, które powodują
skutki finansowe i uchwalamy plany i nikt na to nie zwraca uwagi i nikt się nad
tym nie zastanawia, więc akurat park to jest jednym z elementów uchwał które
są podnoszone, więc elementem mają być finanse to wszystkie plany
zagospodarowania przestrzennego należałoby zmienić, wywalić.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Pani Mecenas.
P. Dorota Dąbrowska Radca Prawny – jeżeli wezmą Państwo pod uwagę
projekty ustaw to zawsze tam jest ostatni punkt pod tytułem koszty. Dobry
legislator taki, który chce porządnie uchwałę uchwalić ten punkt uwzględnia i
rozważa na samym początku a potem w uzasadnieniu w ostatnim punkcie tak
jest zwyczajowo przyjęte, go ujmuje. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – bez kurtuazji już, Panie Zbyszku to
że do tej pory takie analizy nie zostały przeprowadzone to proszę nie
legitymizować tego. Dzisiaj to pytanie powstało, dzisiaj Pani Mecenas
uświadomiła nam, ludziom którzy nie znamy się, mamy też prawo nie znac się
na przepisach prawa, w związku z powyższym, jeżeli jest taka sytuacja, że ta
analiza powinna być przeprowadzona i Pani mecenas twierdzi, ze to jest
podstawa do tego, żeby dzisiaj ten projekt nie był procedowany to jest chyba w
porządku. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Burmistrz Mariusz Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – Szanowni Państwo formalnie rzeczywiście
może tak, natomiast Państwo doskonale znacie sytuację na ul. Krupówki i
doskonale wiecie z tego, że taka analiza przeprowadzona, chyba w ogóle po
pierwsze nie do końca jest możliwa, a na pewno nie byłaby tutaj rzetelna
ponieważ w grę wchodzi ocena tego czy mają do czynienia z legalnymi czy
instalacjami reklamowymi czy handlem, Państwo podnosicie kwestię umów,
które zostały podpisane albo nie podpisane. W dużej części zakładamy, ze
bardzo dużo z tych obiektów jednak powstało nielegalnie a o takich rzeczach
jeżeli mówimy o zaskarżeniu decyduje ostatecznie sąd. Naprawdę bardzo trudno
było by przeprowadzić tutaj jakąś rzetelną analizę. Oczywiście założyliśmy,
rozmawialiśmy o tym, był temat na początku jak zaczęliśmy rozmawiać i w
Urzędzie Miasta tez byli sceptycy którzy podnosili ten temat czy aby nie będzie
to jakimś dużym zagrożeniem dla budżetu, więc oceniamy że rzeczywiście będą
takie odszkodowania, nie, może inaczej, że uchwała może być zasądzana i jej
efekt mogą być odszkodowania. Naprawdę w tym momencie określenie o jakich
67
pieniądzach mówimy, nie sądzę żeby była możliwa jakakolwiek analiza, która
nam to przedstawi. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Małgorzata Musiał Fecko Radca
Prawny.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, sprawa która została poruszona przez Pana
Przewodniczącego Trzaskosia poparta przez Panią Mecenas faktycznie jest
ważna. Rada powinna oceniać skutki finansowe w swoich działaniach, ale jak
powiedział Pan Burmistrz w odniesieniu do każdego parku kulturowego, a tak
samo będzie, a może bardziej będzie sprawa bardziej skomplikowana w
odniesieniu do parku kulturowego ul. Krupówki. Są to rzeczy nie do końca
przewidywalne. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia Pani Mecenas,
ponieważ reprezentuję także Radę Miasta Zakopane w jej sporach zarówno
administracyjnych, jak i cywilno prawnych, że park kulturowy kotliny
zakopiańskiej ten uchwalony 01 marca 2007 roku. oczywiście był zaskarżony do
Sądu Administracyjnego, WSA stwierdził nieważność tej uchwały, ale wskutek
skargi kasacyjnej Rady Miasta Zakopane Naczelny Sąd Administracyjny zmienił
ten wyrok i oddalił tę skargę. Dzięki temu funkcjonuje park kulturowy kotliny
zakopiańskiej. Proszę Państwa w związku z tym parkiem już były pozwy
sądowe, jak przypominacie sobie Państwo celem tamtego parku była ochrona
krajobrazu kulturowego miasta Zakopane przed budownictwem wielko
powierzchniowym, tzw. deweloperką. Nie będę wymieniać z imienia i nazwiska
nazwę firmy, bo czynić mi tego może nie wolno, ale powiem tak, że dwa
procesy w takich sprawach zostały prawomocnie i pomyślnie dla miasta
zakończone. Oba procesy dotyczyły kwoty rzędu 4 mln zł i powiem tak. Sąd
Okręgowy w Nowym Sączu w jednym przypadku zasądził kwotę 3 mln zł, w
drugim przypadku zasądził milion, w skutek apelacji Miasta Zakopane te wyroki
zostały uchylone i skargi zostały oddalone. Ci Państwo nie dostali żadnego
odszkodowania, więc tak naprawdę jakie skutki finansowe i czy skutki
finansowe miasto poniesie pokaże dalsze życie i funkcjonowanie uchwały.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – Pan Maciej Łapka bardzo proszę.
P. Maciej Łapka Radca Prawny – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu,
Wysoka Rado, ja chciałbym tylko jeden krótki głos zabrać, ponieważ kwestia
parku kulturowego w dniu dzisiejszym jest bardzo rozważana, więc odnośnie
tych odszkodowań. Tak nie jest do końca, że nie można dowiedzieć się i ocenić
tego ile to będzie, ponieważ na dzień dzisiejszy lokal użytkowy, miejsce poza
lokalem czy powierzchnia użytkowa jest możliwa do wyceny i przygotowujemy
się właśnie do tego. Wracając do meritum, chciałbym powiedzieć, ze jakby na to
68
nie patrzeć pewne rzeczy, bo Państwo tutaj mówicie, o planie o jakiś rzeczach
nielegalnych, plany weszły pod koniec 2011 roku a są pewne urządzenia które
raz, że nie są objęte tymi planami, a dwa które istniały od dawien dawna.
Nakładając tak jakby te ograniczenia w parku kulturowym uniemożliwicie
Państwo korzystanie ludziom, którzy przez długi czas korzystali z tego legalnie i
z tego tytułu jakieś należności będą i wydaje mi się, że jednak to powinien być
argument w dyskusji ponieważ samo nawet dobranie tych zakazów i nakazów,
które są w parku kulturowym powinno uwzględniać to, jakie będą miały koszty
finansowe, bo pewne kwestie można rozwiązać w jeden albo w drugi sposób.
Wybór tego sposobu powinien być jednak dyktowany tym, ile będzie to
kosztowało miasto. I tutaj ten głos w tej dyskusji ma moim zdaniem jakieś
znaczenie. Dziękuję Państwu.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Burmistrz Mariusz Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – Pani Mecenas, a propos jeszcze Pani
wystąpienia. Ja mam jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli Pani tak uważa i to
dotyczy jednego i drugiego projektu uchwały to rozumiem, że pod projektem
uchwały P. Przewodniczącego jest podpis prawnika Pani albo Pana Markowicza,
tak? Jest opinia prawna pozytywna, tak? Jednocześnie Pani twierdzi, że to że nie
przeprowadziliśmy ani my ani drugi zespół analizy prawnej jest podstawą do
tego, że nie powinniśmy tego procedować.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, chwileczkę, jest sprawa następująca. Jest
różnica między tym co mówi Pani a co Pan Burmistrz. Mianowicie Pani
Mecenas przygotowała projekt uchwały i powiedziała, że ze względu m.in. na te
uchybienia nie powinniśmy go procedować a Pan po prostu idzie w zaparte.
P. Dorota Dąbrowska Radca Prawny – projekt jest podpisany natomiast nie
jest podpisany przeze mnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą koncepcję projektu
P. Przewodniczącego to jest to wybór mniejszego zła wobec parcia na
uchwalenie tej uchwały już teraz P. Przewodniczący przygotował swój projekt,
który jest pod względem finansowym mniejszym zagrożeniem dla miasta, ale w
dalszym ciągu uważam, że ani jeden ani drugi bez szczegółowej analizy
finansowej nie powinien być uchwalony.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Burmistrz Janusz Majcher.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
rozwiać tu wszelkie wątpliwości, ze sam Burmistrz Koperski prowadzi nadzór
nad wszystkimi pracami związanymi z parkiem kulturowym. Został przeze mnie
upoważniony do wszelkich działań. Szanowni Państwo gdybym ja taką robotę
wykonał jak Burmistrz Koperski to musiał bym wszystkie inne prace w mieście
69
pozostawić. Odpowiedzialność za miasto nakazuje mi dzielić te funkcje.
Burmistrz Koperski zajmuje się tym tematem, najważniejszym dla miasta dzisiaj
i bardzo mu z góry dziękuję że poświęca tyle czasu w tej sprawie, ale to nie jest
tak że miasto żyje tylko parkiem kulturowym. Przed chwilą miałem wielką
komisję na górze z Dyrektorami Generalnej Dyrekcji Dróg, Ochrony
Środowiska i wszystkich innych i debatowaliśmy czy zamknąć most w Białym
Dunajcu czy nie. proszę Państwa to są życiowe sprawy dla miasta. Dlatego
bardzo proszę Panie Łukaszczyk proszę nie insynuować, że ja się sprawą nie
interesuję. To jest nieprawda co Pan mówi. To jest życiowa decyzja dla miasta
park kulturowy na Krupówkach, ale nie mogę poświęcić czasu tylko i wyłącznie
tej sprawie, bo miasto wymaga ciągłego nadzoru. Dlatego Mariusz prowadzi to
w moim imieniu i ma pełne moje poparcie, żeby była co do tego jasność. Bardzo
proszę kolegów radnych, zwłaszcza Marysię, bardzo cię proszę żebyś podniosła
rękę za tym parkiem
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu
P. Burmistrz Janusz Majcher – również proszę kolegę tutaj Wawrzyńca i
innych radnych, Jasiek na twój głos bardzo liczę, żeby ten park przeszedł w
końcu, bo to jest dla dobra miasta. Bardzo was o to proszę. Dziękuję.
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu zastosował Pan mobbing. To jest rzecz
niedopuszczalna, żeby Pan wywierał nacisk na radnych
P. Władysław Łukaszczyk – Panie Burmistrzu niech Pan nie wychodzi. Ja P.
Przewodniczący
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu Janusz Majcher proszę wejść na salę!
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący chciałem zabrać głos i
powiedzieć też głośnym głosem. Nie jestem gówniarzem, żeby taki Pan Janusz
Burmistrz Majcher tego miasta krzyczał na mnie. Siedzę tutaj w tej radzie 25 lat.
Przeżyłem różnych Burmistrzów i jeszcze myślę, że przeżyję następnych i takie
zachowanie to Państwo tylko widzicie po prostu, jak można dyskutować
poważnie nad poważną sprawą. Arogancja po prostu i nic więcej.
P. Przewodniczący – ja zwracam się do Komisji Rewizyjnej, w związku z
zachowaniem Pana Burmistrza, żeby ten aspekt rozpatrzyła, bo ta sprawa jest
wysoce naganna. Żeby Burmistrz na Sesji Rady Miasta wskazywał radnego i
kazał mu jak ma głosować.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, może
uspokójmy tą sytuację, bo rzeczywiście zrobiło się w \pewnym momencie
70
bardzo gorąco. Rzeczywiście tutaj Pani Sekretarz ma rację, że Komisja
Rewizyjna nie ma takich uprawnień, ale jest ustawa o samorządzie w której nie
wolno wywierać na radnego żadnego nacisku w związku ze sprawami, które ma
głosować. Może nie cytuje tego dosłownie, ale postaram się to Państwu
przekazać. Są dwie Panie prawniczki, więc bardzo bym prosił żeby Panie
zabrały w tym zakresie głos. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, faktycznie P. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.
Jan Gąsienica Walczak ma rację, że Państwo z racji piastowanego mandatu,
piastowanej funkcji radnego podlegacie szczególnej ochronie, albowiem na
podstawie art. 25 ustawy o samorządzie gminnym w związku z wykonywaniem
mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych. A zatem korzystacie Państwo z ochrony wzmocnionej w stosunku
do zwykłych obywateli takiej jak przysługuje funkcjonariuszom publicznym.
Każda napaść czynna czy słowna na funkcjonariusza publicznego w związku z
wykonywaniem funkcji podlega sankcjom prawa karnego.
P. Władysław Łukaszczyk z sali – i co Burmistrz się zachował dobrze?
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – nie jestem od tego.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, proszę nie prowadzić polemiki.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – nie, to nawet nie chodzi o
kwestię Prokuratury, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, ze Pan Burmistrz w
żaden sposób prawa nie naruszył, nie naruszył godności radnego. Pan radny
prosi mnie z kolei o ocenę zachowania Burmistrza. Na szczęście nie jestem
zobowiązana do czynienia takich ocen, a myślę że każdy z Państwa radnych i
państwa tu obecnych jest w stanie podjąć taką ocenę we własnym zakresie.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja przypominam, ze my procedujemy w
pkt. 6 porządku obrad i dopuszczam do głosu tylko w sprawie utworzenia parku
kulturowego Krupówki. Proszę pobocznych tematów nie rozgłaszać. P.
Zbigniew Szczerba zabierał już w tej sprawie 3 razy głos. Dziękuję.
Wcześniej udzieliłem głosu Panu Markowi Trzaskosiowi.
P. Zbigniew Szczerba z Sali – mam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
71
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili goście, Pani Mecenas do Pani się zwrócę z takim
porównaniem, gdyby rodzina jakakolwiek, zażyczyła sobie kupno jakieś rzeczy,
a nie oceniła by wcześniej wartości tej rzeczy. Czy mogłoby doprowadzić to do
bankructwa tej rodziny? I dlatego ta analiza jest tak mocno usankcjonowana w
przepisach prawa, żeby po prostu gmina która tak naprawdę nie jest
dysponentem swoich własnych środków, żeby ocenić czy to może zachwiać
gospodarką finansową gminy. O to chodzi.
P. Przewodniczący – proszę, Pani radna na skutek tego opuszcza salę, bo my
będziemy przystępować do głosowania.
P. Maria Bachleda Curuś z sali – zrezygnuje z mandatu. Dowidzenia.
P. Przewodniczący – przepraszam i to jest proszę Państwa skutek prośby Pana
Burmistrza. Radna opuściła salę i. przepraszam bardzo. Wniosek formalny
Pana Zbigniewa Szczerby o zamkniecie dyskusji.
Wniosek głosowano – stwierdzam, ze wniosek został przyjęty większością
głosów (14 za) przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.,
P. Przewodniczący – zamykam dyskusję. W związku z powyższym zwracam
się do Pana Przewodniczącego Bystrzyckiego czy podtrzymuje swój wniosek.
P. Wawrzyniec Bystrzycki - tak podtrzymuję.
P. Przewodniczący – proszę powtórzyć.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, wniosek brzmi następująco, aby §1 z projektu Pana
Burmistrza w całości usunąć. Natomiast z projektu Pana Przewodniczącego
wkleić go do projektu Pana Burmistrza. A te zapisy są bardzo zbliżone w §1
jednej i drugiej uchwały. Wydaje mi się, że tutaj jakieś wielkiej kolizji nie
powinno być. Dziękuję.
P. Przewodniczący – kto jest za przyjęciem tego wniosku?
Wniosek głosowano – stwierdzam, ze wniosek nie został przyjęty – 5 głosów
za, 9 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się
P. Przewodniczący – proszę Państwa w związku z powyższym odczytam
zaproponowane autopoprawki Pana Burmistrza:
72
1 autopoprawka - §5, ust. 2 „Dopuszcza się prowadzenia wszelkiej
działalności usługowej lub handlowej wymienionej w §6 jest, powinien być
§5.
2 autopoprawka - §9, ust. 2”Przepisy uchwały nie naruszają praw i
obowiązków podmiotów, o których mowa w §11 jest a ma być w §9.
3 autopoprawka - §9, ust. 1 dostosowanie się do przepisów uchwały w
terminie do 31 grudnia 2014 r., ma być zapis do 30 czerwca 2015 r.
Autopoprawki głosowano – stwierdzam, że autopoprawki zostały przyjęte
większością głosów (8 za) przy 10 wstrzymujących się w obecności 18
radnych.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, odczytał projekt uchwały wraz z
przyjętymi autopoprawkami – zał. Nr 11
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 17 radnych nie podjęła
uchwały - 8 za, 9 głosów przeciw przy 1 wstrzymującym się
P. Przewodniczący – uchwała nie została podjęta. Ogłaszam 15 minut przerwy i
proszę P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o spotkanie w sali nr 2.
Przerwa
P. Przewodniczący – proszę Państwa mamy 11 radnych na Sali, w związku z
powyższym ogłaszam koniec przerwy. Godzina 14.08 wznawiamy obrady.
Szanowni Państwo procedujemy w pkt. 6 podjęcie uchwały w sprawie:
utworzenia parku kulturowego pod nazwą park kulturowy Krupówki. Przed
chwileczką proszę Państwa projekt uchwały skierowany przez pana Burmistrza
został przez Państwa negatywnie zaopiniowany, został odrzucony. Ja
zapowiedziałem procedurę kolejnego projektu, projektu złożonego przez Radę.
W związku z tym, że on budzi tutaj wątpliwości ze strony czy inne interpretacje
prawne ze strony zespołu Burmistrza, dlatego nie zamierzam na siłę forsować
tego projektu. Natomiast chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że my mimo
wszystko te zespoły, które pracowały, zespół Burmistrza i zespół
Przewodniczącego nad projektami odrębnymi tej uchwały ja osobiście oceniam
bardzo pozytywnie tą pracę, mimo tych emocji które tej pracy dotyczyły. Stała
się pozytywna rzecz z tego względu, że po dokonaniu przez ten okres tych czy
próby stworzenia tej dobrej uchwały doszliśmy tutaj ewidentnie do wniosku,
żeby stworzyć dobrą uchwałę trzeba przyjąć inny sposób procedowania. To
znaczy nie możemy się oprzeć a musimy teraz, nie powinniśmy się opierać na
planie zagospodarowania przestrzennego, który ma niestety złe zapisy i nie da
się na podstawie tego planu zagospodarowania przestrzennego nawet
odpowiednich szyldów zamontować, brak jest mianowicie, brak jest słowniczka,
73
nie wiemy, pomieszane pojęcia co jest reklamą, co jest szyldem. W związku z
tym doszliśmy do takiego wniosku, że należy przyjąć inny sposób procedowania
. więc ta uchwała, którą myśmy przygotowali i Pan Burmistrz i zespół P.
Przewodniczącego, przepraszam, Pan Wiśniowski, nie możesz opuszczać Sali!
Te zespoły, które procedowały mianowicie nad tymi uchwałami, doszliśmy tutaj
do takiego wniosku, ze mamy inaczej ją procedować. To znaczy ta uchwała
powinny być materiałem wyjściowym do stworzenia uchwały o parku
kulturowym, do wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zmian punktowych i również powinna być wytycznymi do planu
ochrony. Teraz uważamy, że powinno się podjąć uchwałę intencyjną o zamiarze
utworzenia parku kulturowego. Wówczas po podjęciu takiej uchwały Pan
Burmistrz może powołać zespół, czy też jednostkę organizacyjną i tak dalej,
która rozpocznie prace nad projektem uchwały i jednocześnie przygotuje
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, przygotuje projekt uchwały
o parku kulturowym i wykona również plan ochrony parku który można przyjąć
na jednej Sesji. Zmiany punktowe, park kulturowy i plan ochrony jako załącznik
do uchwały. Cała ta procedura jeżeli jest wola i intencja nie będzie dłużej trwała
aniżeli półtorej roku, czyli nie będzie to dłużej trwało aniżeli po prostu ta
uchwała, którą dzisiaj Burmistrz zaproponował, która miał obowiązywać od 30
czerwca 2015. Do tego czasu może być stworzona dobra uchwała i w tym
kierunku pójdziemy. Dlatego też my dzisiaj złożymy projekt uchwały
intencyjnej, bo mamy ją przygotowaną i będzie procedowana w normalnym
trybie. Proszę Państwa zamykam pkt. 6.
Ad. 7
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Zakopane za rok 2013. Bardzo proszę Panią
Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały z
uzasadnieniem – zał. Nr 12
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii Komisji.
P. Maciej Rzankowski – Komisja opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Bardzo proszę P. Władysław Łukaszczyk.
74
P. Władysław Łukaszczyk – i właśnie w tym temacie chciałbym się odnieść
proszę Państwa co do wydatków na potrzeby Gospodarki Komunalnej a w
szczególności wydatków na drogi, bo to jest istotna sprawa i tym przede
wszystkim Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska się zajmuje.
P. Przewodniczący – to przy następnym punkcie będzie. To nie jest uchwała
absolutoryjna, teraz mamy bilans.
P. Władysław Łukaszczyk- to ja pomyliłem punkty, przepraszam bardzo, ale to
z tych nerwów. Ja się bardzo czuje zdenerwowany po tym,, jak Pan Burmistrz na
mnie nakrzyczał.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący Władysławie proszę zatem
zrelaksować się, jeszcze jest chwila czasu. Cieszę się ogromnie, że już Pani
Maria wróciła na salę. Współczujemy. Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 12.
Rada Miasta w glosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 5
wstrzymujących się w obecności 16 radnych podjęła uchwałę następującej
treści:
UCHWAŁA Nr LV/729/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta Zakopane za rok 2013.
Uchwała stanowi zał. Nr 13.
Ad. 8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane za 2013
rok. Bardzo proszę Panią Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta o przedstawienie
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zakopane za rok 2013.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta – przedstawiła sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta Zakopane za rok 2013– zał. Nr 14
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Pani Skarbnik za przedstawienie
sprawozdania, proszę Pana Jana Gąsienicę Walczaka Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
75
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zakopane działając w oparciu o art.
18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami oraz § 70 ust. 1
Statutu Miasta Zakopane po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta za rok
2013 występuje do Rady Miasta Zakopane z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane z tytułu wykonania budżetu
Miasta Zakopane za 2013 rok. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12
czerwca 2014 r. z 10 członków komisji obecnych było 6, co stanowi quorum.
Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2013 r. oraz informację
o stanie mienia Miasta Zakopane i podjęła wniosek o udzieleniu absolutorium
Burmistrzowi Miasta Zakopane z tytułu wykonania budżetu Miasta Zakopane za
2013 r. Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane głosowało
5 członków, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
Głosowanie imienne:
Jan Gąsienica Walczak
Józef Figiel
Paweł Bucki
Tatar Wojciech
Zbigniew Figlarz
Rzankowski Maciej
Bachleda Curuś Maria
Wojak Maciej
Mitan Abel Marzena
Krzysztof Wiśniowski
za
wstrzymujący
za
nieobecny
za
za
nieobecna
nieobecny
za
nieobecny
UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonego przez Burmistrza
Miasta Zakopane w dniu 31 marca 2014 r. sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2013 rok wraz ze sprawozdaniami budżetowymi :
Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,
Rb – PDP – sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
Rb – ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych ,
76
Rb – 30 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych,
Rb – 50 – sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego,
Rb – 27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
Rb – ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu
państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu
terytorialnego zadań zleconych
Rb – N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
Rb – UN – sprawozdanie uzupełniające o stanie należności,
Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
Rb – UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów
dłużnych,
oraz sprawozdania finansowego, na które składa się:
− bilans z wykonania budżetu miasta,
− bilans zbiorczy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
− zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych,
− zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych,
stwierdza, że
Budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. dochody plus przychody = wydatki plus
rozchody.
Planowane dochody budżetu w 2013 roku zostały wykonane na kwotę
96.303.053,85 zł co stanowi 102,87 % planowanych dochodów.
Komisja nie wniosła uwag do realizacji planu dochodów.
Planowane wydatki wykonano w kwocie 94.561.044,80 zł co stanowi 88,36 %
planu. Budżet Miasta za 2013 rok został zrealizowany z nadwyżką budżetu
w kwocie 1.742.009,05 zł.
Nie stwierdzono przekroczeń w wykonaniu wydatków budżetu, jednak Komisja
stwierdza stosunkowo niskie wykonanie planu wydatków, szczególnie
wydatków majątkowych.
Dostarczone materiały przygotowane są prawidłowo pod względem
merytorycznym.
Wniosek w sprawie absolutorium
Wniosek
77
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Zakopanem
z dnia 12czerwca 2014 r.
w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Zakopane z tytułu wykonania budżetu za
2013 r.
Działając na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zakopane w składzie :
Przewodniczący:
Zastępca Przewodniczącego
Członkowie :
Jan Gasienica Walczak
Józef Figiel
Paweł Bucki
Tatar Wojciech
Zbigniew Figlarz
Rzankowski Maciej
Bachleda Curuś Maria
Maciej Wojak
Mitan Abel Marzena
Krzysztof Wiśniowski
za
wstrzymujący
za
nieobecny
za
za
nieobecna
nieobecny
za
nieobecny
postanawia :
1) zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu za 2013 r. z uzasadnieniem, jak
w załączniku,
2) zawnioskować do Rady Miasta Zakopane o udzielenie Burmistrzowi Miasta Zakopane
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Załącznik do wniosku Komisji Rewizyjnej
Opinia o wykonaniu budżetu Miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok zostało przekazane do Komisji
Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady w dniu 31.03.2014 r.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach: 11.04.2014 r. oraz 12.06.2014 r.
dokonała analizy i oceny wykonania budżetu w zakresie wykonania planu
dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy i stwierdziła co następuje :
1. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków budżetu :
DOCHODY
Pierwotnie uchwalony uchwałą Nr XXXVI/457/2013 Rady Miasta Zakopane
plan dochodów budżetu na kwotę 101 002 484 zł na skutek zmian
wprowadzonych :
- uchwałami organu stanowiącego,
- zarządzeniami organu wykonawczego,
zamknął się kwotą 93 614 922 zł.
78
Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokonane przez organ wykonawczy zmiany
w planie dochodów budżetowych nie naruszyły dyspozycji przepisu art.257
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/.
Planowane dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 96 303 053,85 zł co
stanowi 102,87 % wykonania planu.
Szczegółowa analiza planu dochodów w poszczególnych działach i według
poszczególnych ich źródeł wskazuje na :
- pełne bądź ponadplanowe wykonanie dochodów sklasyfikowanych w działach:
020, 600, 700, 710, 751, 756, 758, 851, 900, 926.
- nieznaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów sklasyfikowanych
w działach 630, 750, 754, 801, 852, 854, 921.
Dochody majątkowe zrealizowane zostały na dość wysokim poziomie,
tj. 122,17 %.
WYDATKI
Pierwotnie uchwalony uchwałą Nr XXXVI/457/2013 Rady Miasta Zakopane
plan wydatków budżetu na kwotę
102 455 284 zł na skutek zmian
wprowadzonych :
- uchwałami organu stanowiącego,
- zarządzeniami organu wykonawczego,
zamknął się kwotą 107 021 122 zł.
Planowane wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 94 561 044,80 zł
co stanowi 88,36 % wykonania planu.
Szczegółowa analiza planu wydatków w szczegółowości jak w uchwale
budżetowej wskazuje na :
− nieznaczne odchylenia w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych
według ich rodzajów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 010,
400, 630, 751, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 921, 925, 926.
− znaczne niezrealizowanie planu wydatków sklasyfikowanych według ich
rodzajów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 600, 700, 710,
750, 757, 758, 851, 900 – głównie z tytułu niezrealizowanych zadań
inwestycyjnych, których kontynuację zaplanowano na lata najbliższe.
Część niewykonanych w 2013 r. wydatków została przekazana, za zgodą
Rady Miasta Zakopane na wyodrębniony rachunek, jako wydatki
niewygasające, które zostaną zrealizowane w 2014 r.
W ocenie Komisji Rewizyjnej wykazane wyżej różnice pomiędzy uchwalonym
planem wydatków a wykonaniem mają obiektywny charakter niezależny od
działań organu wykonującego budżet.
Dokonując oceny sposobu realizacji planowanych wydatków Komisja
Rewizyjna stwierdza, że ich wykonanie następowało w granicach kwot objętych
planem wydatków budżetu z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych
przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Zlecanie zadań
generujących wydatki budżetu roku 2013 odbywało się zgodnie z przepisami
79
zamówień publicznych oraz zgodnie z dyspozycją przepisu art. 258 ustawy
o finansach publicznych.
Nie stwierdzono przypadków zaciągnięcia zobowiązań ponad zakres
upoważnień wynikających z uchwały budżetowej.
Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna postanowiła wyrazić
pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2013 rok i w konsekwencji
zawnioskować o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane
z tytułu wykonania budżetu miasta Zakopane za 2013 rok.
W posiedzeniu Komisji składającej się z 10 członków uczestniczyło 6 członków,
co stanowi quorum.
Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane głosowało 6
członków, za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 1
Głosowanie imienne :
Jan Gąsienica Walczak
za
Józef Figiel
wstrzymujący
Paweł Bucki
za
Wojciech Tatar
nieobecny
Zbigniew Figlarz
za
Maciej Rzankowski
za
Maria Bachleda Curuś
nieobecna
Maciej Wojak
nieobecny
Marzena Mitan Abel
za
Krzysztof Wiśniowski
nieobecny
P. Przewodniczący- dziękuję bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Maciej Rzankowski – Komisja zaopiniowała 3 osoby za, 3 przeciw i 3
wstrzymujące się.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, informuję, że wniosek Komisji
Rewizyjnej przesłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w
Nowym Sączu z prośbą o zbadanie go i wydanie opinii. W dniu 25 czerwca br.
Przewodniczący Rady otrzymał uchwałę składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 czerwca 2014 r. w
sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej, Uchwała Nr
SO.XII/424/66/14. Odczytał – zał. Nr 15.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta - odczytała Uchwałę Składu
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w
80
sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok,
Uchwała Nr SO.XII/423/66/14 – zał. Nr 16.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, chcę powiedzieć parę zdań w temacie bo musimy pamiętać, że to
sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2013 to dotyczy się
najważniejszej uchwały, którą przyjmujemy każdego roku. nie ma co ją
porównywać nawet z parkiem kulturowym. My przyjmujemy projekt budżetu i
później po prostu na koniec dostajemy rozliczenie z wykonania tego budżetu i
oczywiście nie jest moim celem podważanie wszystkich opinii pozytywnych na
temat wykonania tego budżetu, bo to nie o to mi chodzi. Natomiast chciałem
Państwu powiedzieć, że z naszym budżetem pomimo tego że wykonanie
budżetu jest w 102,87%, wydatki są nawet trochę mniejsze i to nawet dobra
proporcja, bo większe dochody, mniejsze wydatki, ale proszę Państwa no nie ma
tutaj co pomijać z tego sprawozdania co Pani Skarbnik oczywiście tak dosyć
pobieżnie przeanalizowała i przekazała Radzie stanu zobowiązań finansowych
budżetu gminy z tytułu zadłużenia na koniec roku 2013. Stan zadłużenia tu jest
dokładnie Wysoka Rado rozpisana na stronie nr 10 i trzeba pamiętać, że ten stan
zadłużenia na koniec roku 2013 w związku z pożyczkami, które zostały
zaciągnięte w różnych bankach to jest zadłużenie na kwotę 39 378 400 zł o tym
trzeba pamiętać i o tym trzeba mówić z jakiego względu. Z takiego względu, że
praktycznie jest to ostatni rok naszej kadencji. Oczywiście Burmistrz jest tym
organem wykonawczym, który wykonuje wszystkie uchwały podjęte przez
Radę. Natomiast zadłużenie które po prostu jest tutaj na koniec roku 2013 może
się lekko inaczej w tej chwili kształtować, bo już następują spłaty
poszczególnych zadłużeń, ale jednak jest to zadłużenie w stosunku do naszego
budżetu niemałe. Jeżeli liczymy dochody w granicach wykonanie 96 mln zł,
oczywiście było by anulowane wykonanie na 107 mln zł, jest wykonanie na 96
mln. Oczywiście po tych wszystkich zmianach, które w ciągu roku następowały,
bo ciągle one następują to, to zadłużenie proporcjonalnie czy procentowo
patrzeć jest zadłużeniem po prostu bardzo dużym i trzeba wiedzieć o tym, że po
nas przyjdą inni i będą nas oceniać. Ja powiem tak, ze powiedzą o nas bardzo
nieładnie, powiedzą jak te nieudaczniki rządziły tym miastem. Nieudaczniki. Bo
doprowadzić miasto do takiego dużego zadłużenia to po prostu trzeba się pod
tym podpisać, że tak po prostu jest. Dzisiaj się mówi, co się w Zakopanem nie
stało, co się nie zrobiło, jak to jest pięknie, jakie dostajemy nagrody. Zgadzam
się z tym. Tylko nikt nie mówi jakim kosztem i powiem szczerze, że przy tym
wzroście dochodów, które ma miejsce, bo ma miejsce wzrost dochodów to
myśmy nie powinni iść do banków po kredyty tylko powinniśmy wiele rzeczy
wykonywać z własnych dochodów. I teraz odniosę się konkretnie do działu 600
81
czy do działu 700 gdzie faktycznie wydatki przede wszystkim na utrzymanie
dróg dziś proporcjonalnie bieżące utrzymanie dróg zimowe, letnie, wywóz
nieczystości nas kosztuje dużo więcej niż wydatki na bieżące utrzymanie dróg,
czyli to co się robi łatanie dziur, oznakowanie, czy jakieś nowe nakładki
asfaltowe, to nasz dużo mniej kosztuje niż bieżące utrzymanie. W sumie
oczywiście ta kwota na drogi ona wcale nie jest taka mała, ale na samo po prostu
podnoszenie standardu jakości dróg te pieniądze dosyć, że były małe planowane
to jeszcze mniej ich zostało wydane, czyli po prostu tu jest polityka błędna w
tym co się robi w tej chwili w drogownictwie. Oczywiście w inwestycjach
drogowych, które tutaj mamy wypunktowane, to w rzeczywistości najwięcej to
się tworzy dokumentacji. Z resztą miałem dzisiaj wgląd, kolega Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej udostępnił mi taki dokument ile zostało wydanych środków
na dokumentację. Oczywiście są to dosyć duże pieniądze i proszę Państwa, żeby
nie przedłużać, bo tak to powiedziałem na wstępie, nie jest moim celem
podważanie wszystkich opinii ani komukolwiek dokopywania ani na
kogokolwiek nie chcę krzyczeć, bo to nie ma sensu w ogóle. Natomiast mówię o
tym, bo to jest uchwała, którą myśmy powinni przemyśleć, cośmy w końcu roku
dobrego zrealizowali w tym mieście i za jakie pieniądze. Tutaj powiem Państwu,
prosiłem o te materiały Pana Burmistrza żeby mi udostępnił, jakie żeśmy środki
pozyskali dotacyjne do różnego rodzaju działań związanych powiedzmy sobie
zadaniami, o które żeśmy się starali o dofinansowanie, więc na stronie 11 tu jest
napisane wyraźnie, że dotacje na realizacje projektów realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej to są ogromne pieniądze to 582 183, 03 zł. więc teraz
sobie proszę przeliczyć, bo to jest przeliczenie na jednego mieszkańca naszego
miasta, więc te kwoty są w stosunku do innych gmin przylegających do nas, jak
również z sąsiednich powiatów to są kwoty naprawdę śmieszne. Bo dlaczego o
tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo Pan Burmistrz zawsze mówił i mówi,
musimy mieć dokumentację, bo jeżeli się znajdą środki dotacyjne do musimy
mieć gotowe dokumentacje, no i tych dokumentacji tych półkowników
dokumentacyjnych z tego co wiemy, parę po prostu jest, bo to są pułkownicy.
Natomiast na te dokumentacje zostały wydane środki nie małe, a w tej chwili te
środki, które żeśmy pozyskali to są po prostu śmieszne i dlatego mówię proszę
Państwa o tych sprawach, bo to co powiedziałem wcześniej, że kończymy
kadencję i zostawiamy następną Radę, która tu przyjdzie, zostawiamy z
zadłużeniem prawie 39 mln zł. dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ocenialiśmy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta
Zakopane za 2013 i rzeczywiście 12 czerwca ta ocena była taka, jaką Państwu
przedstawiłem. Natomiast w tymże sprawozdaniu nie mieliśmy sprawozdania
finansowego z funkcjonowania bardzo ważnej dla nas spółki. Jak Państwo
82
wiecie, być może najważniejsze, bo w prasie, radiu, telewizji, spółka PKG to
była spółka najważniejsza dla istnienia miasta Zakopanego, ale nie było tego
sprawozdania. Więc pozwoliłem sobie napisać do Pana Burmistrza pismo
podkreślając, że zwracam się z ogromną prośbą do Pana Burmistrza, aby w
swoim sprawozdaniu na Sesji tj. 26 czerwca 2014 r. przedstawił Radzie Miasta
Zakopane sytuację finansową Polskich Kolei Górskich. Odpowiedź Państwo
usłyszeliście. A moja odpowiedź jest na to taka, że ja przy tym głosowaniu
dzisiaj się wstrzymam. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili goście, Pani Skarbnik mam takie pytanie, czy oznacza z
tego sprawozdania, że spółka PKG jest na stracie?
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta – Szanowni Państwo ja nie mam
sprawozdania finansowego spółki. Natomiast spółka, nasz wkład jak Szanowni
Państwo wiecie do tej spółki w zeszłym roku jeszcze w bilansie
skonsolidowanym to sprawozdanie się znajdowało, dlatego że byliśmy
większościowym udziałowcem. Teraz już do bilansu skonsolidowanego tej
informacji nie potrzebowaliśmy, więc nie żądałam tego sprawozdania. Nie
potrzebne mi po prostu było, bo nie przedkładałam tej informacji Regionalnej
Izbie Obrachunkowej. Nie wiem jaka jest sytuacja, przepraszam, ale z całą
pewnością no nie na stracie jest, tam jest ogromny majątek wniesiony przede
wszystkim do tej spółki przez dużego udziałowca, więc nie wiem w ogóle o
czym mowa.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, pytanie dość zasadne, z tego względu że
z tego co ja wiem i chyba Państwo radni również wiecie, że Rada nie wyrażała
zgody na zmianę struktury własnościowej tej spółki. Dlatego liczyliśmy, że
znajdzie się to w sprawozdaniu. Uchwały Rady pani radna są podejmowane
większością głosów i ten problem w ogóle nie był powodem procedowania
przez radę i o tym trzeba pamiętać.
Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 17.
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 17 radnych nie podjęła
uchwały - 10 za, 1 głos przeciwny przy 6 wstrzymujących się
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo w związku z powyższym uchwała nie
została podjęta, z tego względu że przy udzieleniu absolutorium wymagana jest
bezwzględna większość 11 głosów za. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za
przedstawienie nam tego sprawozdania.
83
Ad. 9
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.9 Podjęcie uchwały w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo –
ratowniczego SLRR wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. P. Naczelnik Zofia Martyniak
proszona jest o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Martyniak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - Przedstawiła
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18.
P. Przewodniczący –dziękuje bardzo P. Przewodniczący Maciej Rzankowski,
bardzo proszę.
P. Maciej Rzankowski – Komisja Ekonomiki opiniowała pozytywnie projekt
uchwały.
P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie
widzę .Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/730/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo –
ratowniczego SLRR wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
Ad.10
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie:
współdziałania z gminami Powiatu Tatrzańskiego oraz miastem Kórnik i
Gminą Suchy Las dotyczącego zorganizowania konkursu „Podhalańskie i
spiskie drogi do niepodległości”. Bardzo proszę P. Naczelnik Zofię Kiełpińską
o przedstawienie projektu uchwały.
84
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu - Przedstawiła
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Marek Donatowicz Przewodniczący
Komisji Oświaty proszony o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – Komisja na swoim ostatnim posiedzeniu ten projekt
uchwały przyjęła jednomyślnie pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuje czy ktoś z Państwa chciał w tej sprawie zabrać
głos? Nie widzę . Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/731/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu Tatrzańskiego oraz miastem
Kórnik i Gminą Suchy Las dotyczącego zorganizowania konkursu
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad.11
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 11 Podjecie uchwały w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane, bardzo
proszę P. Przewodniczącego P. Jana Gąsienicę Walczaka Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Jan Gąsienica Walczak – Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 22
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w
tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 22
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 14 radnych większością
głosów (13 za) przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/732/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
85
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
Ad.12
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.12 Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia: 25
kwietnia 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Andrzeja
Fryźlewicza Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo. Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący , Wysoka Rado więc Komisja
omawiała cztery projekty uchwał związane z utrzymaniem czystości i porządku
na terenie Gminy Miasta Zakopane. Wiemy o tym, że jedna uchwała została
zdjęta na wniosek Komisji ale również P. Burmistrza i zostały trzy uchwały. Ja
bym chciał tutaj powiedzieć, że dobrze się dzieje, że głosy które po
wprowadzeniu tych uchwał dotyczących utrzymania czystości, porządku na
terenie naszego miasta czy gmin są wysłuchiwane i w związku z tym urodziły
się nowe zmiany w uchwałach albo nowe uchwały idące w dobrym kierunku,
mianowicie przez to, że to co dzisiaj P. Naczelnik tu proponuje do zmiany tego
regulaminu to praktycznie ułatwi życie mieszkańcom naszego miasta i tak się
powinno w rzeczywistości dziać. Wiemy o tym, że w tamtym roku dyskusje na
temat wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
były dosyć dyskusjami burzliwymi, długimi i skończyły się to dosyć dobrze.
Dziś po prostu mamy na to trochę inne spojrzenie a w szczególności mamy inne
spojrzenie na stawki, które zostały przedyskutowane po długiej dyskusji, że te
stawki któreśmy wprowadzili są stawkami słusznymi przez to, że one nie są w
stosunku do tego co było proponowane stawkami wysokimi. I dziś się proponuje
nawet mobilizując ludzi do bardziej selektywnej zbiórki odpadów te stawki
obniżyć to jest słusznym kierunkiem, czyli ci którzy będą się starali selektywnie
te śmieci oddawać będą mieli jeszcze mniejsze koszty do poniesienia niż do tej
pory były. I ja bym w związku z tym chciał opinię wygłosić tutaj w stosunku do
wszystkich trzech projektów uchwał bo nie ma sensu już wychodzić, wszystkie
86
trzy uchwały czyli w pkt.12,13,14 przez Komisję zostały zaopiniowane
praktycznie jednogłośnie albo tylko z 1 głosem wstrzymującym. Dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z sali –
P. Przewodniczący ja tylko słóweczko jeszcze można?
P. Przewodniczący – proszę.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – ja
chciałem tylko dodać, że te wszystkie projekty uchwał jakie dzisiaj będziemy
przedstawiać są przewidziane do przyjęcia już ale obowiązywać będą od 1
stycznia 2015 roku.
P. Przewodniczący –dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos?
Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 24
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/733/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miasta Zakopane z
dnia: 25 kwietnia 2013r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
Ad.13
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.13 Podjęcie uchwały w sprawie:
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy. Bardzo proszę o przedstawienie kolejnej uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26
P. Przewodniczący –dziękuje bardzo, pozytywna opinia Komisji Gospodarki
Komunalnej jest przedstawiona, była przez P. Przewodniczącego, czy ktoś z
Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 26
87
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/734/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy.
Uchwała stanowi zał. Nr 27
Ad.14
P. Przewodniczący – przechodzimy do kolejnej uchwały, do pkt. 14 Podjecie
uchwały w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Bardzo proszę P. Andrzeja o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w
tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 28
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/735/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
Ad.15
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.15 Podjęcie uchwały w sprawie:
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Bardzo
proszę.
88
P. Grażyna Krueger Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego - przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 30
P. Przewodniczący – bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej o przedstawienie opinii Komisji.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący no ja nie mogę tutaj
przedstawić opinii Komisji bo wiemy, że takiej opinii Komisji nie ma w
związku z tym, że był złożony wniosek o wizję w terenie i zdjęcie z dzisiejszego
porządku obrad. Natomiast dokumenty które do mnie wpłynęły już po
posiedzeniu Komisji odzwierciedlają to co Pani tutaj powiedziała Inspektor, że
faktycznie ta działka została po prostu pozbawiona kategorii drogi gminnej przy
regulacji liniowej czy przebudowie tej drogi regulacji liniowej, która została
wykonana. W związku z tym no jest zasadne żeby podjąć taką uchwałę i po
prostu to sprzedać, jednak co prawda powiedzmy sobie była kiedyś taka
dyskusja, żeby po prostu takie skrawki które są właściwie niepotrzebne no żeby
to sprzedawać. Więc idźmy w tym kierunku, żeby to po prostu sprzedać jeżeli
jest to możliwe no bez opinii Komisji.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo ale była procedowana, była omawiana ta
uchwała na Komisji, dziękuje bardzo. Czy ktoś z Państwa chce w tej sprawie
zabrać głos, czy potrzebuje jeszcze dodatkowych wyjaśnień? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 30
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 13 radnych większością
głosów (12za) przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/736/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
Ad.16
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.16 Podjęcie uchwały w sprawie:
powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane spółce TESKO Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa S półka z o.o. realizacji zadania
polegającego na zimowym i letnim utrzymaniu czystości i porządku na
drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika
Wydziału Drogownictwa i Transportu.
89
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu
Przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 32
-
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
P. Władysław Łukaszczyk – Komisja na posiedzeniu we wtorek miała
przyjemność gościć P. Naczelnik i akurat P. Naczelnik w tym dniu obchodziła
imieniny. Komisja jej złożyła życzenia, nawet jej zaśpiewała Sto Lat i
oczywiście nie było praktycznie żadnych pytań co do projektu tego uchwały.
Pamiętamy okres kiedyśmy jako Rada tu się przekomarzali z P. Burmistrzem
żeby spółce „Tesko” powierzyć właśnie te zadania czyli letniego utrzymania i
zimowego utrzymania. Oczywiście kwoty są takie same praktycznie jak były
wiec tutaj nie było za wiele pytań, były inne pytania dotyczące zimy, ja sam
takie pytania zadawałem ale to nie pora i nie czas żeby o tym mówić Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt.
P. Przewodniczący- bardzo dziękuje, czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos?
Nie widzę, proszę bardzo.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo no oczywiście spółka „Tesko” bardzo dobrze wykonuje te zadania,
natomiast nie wiem czy nie zachodzi konieczność, aby mimo wszystko
zwiększyć no te nakłady na Spółkę „Tesko” o wskaźnik inflacji. Czy jest to
możliwe aby taką kwotę po prostu no tez uwzględnić no tutaj P. Prezes
podpowiada 0,6 w stosunku do dolnej kwoty, jeżeli tak to bardzo bym prosił
aby przeliczyć no szybko ten wskaźnik i no i wskazać już tą właściwą kwotę do
projektu uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, z przykrością nie mogę tego wniosku
przyjąć z tego względu, że w związku z tym, że wszystkie propozycje które
maja skutki finansowe powinny być co najmniej trzy dni wcześniej
przedstawione. Dlatego nie mogę tego wniosku uwzględnić, bardzo proszę teraz,
czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 32
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/737/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
90
w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane spółce TESKO
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa S półka z o.o. realizacji zadania
polegającego na zimowym i letnim utrzymaniu czystości i porządku na
drogach publicznych gminnych oraz drogach, dla których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 33
Ad. 17
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Strążyska –
Małe Żywczańskie. Bardzo proszę, P. inżynier bardzo proszę o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Małgorzata Staszel Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego - przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 34
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący Maciej Rzankowski
proszony jest o przedstawienie opinii Komisji.
P. Maciej Rzankowski – Komisja opiniowała pozytywnie projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa chciał zabrać w tej
sprawie głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/738/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany „Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego
STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.
Uchwała stanowi zał. Nr 35
Ad.18
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.18 Podjecie uchwały w sprawie:
przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Skocznia w Zakopanem” Bardzo proszę o przedstawienie
projektu uchwały.
91
P. Małgorzata Staszel Inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego - Przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 36
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący Komisji Ekonomki
proszony o przedstawienie opinii.
P. Maciej Rzankowski – również ten projekt był opiniowany pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, ja bardzo przepraszam ale muszę jeszcze
raz w tej sprawie zabrać głos z tego względu, że chciałbym wszystkim Państwu
przypomnieć, że 27 lutego 2014 roku procedowaliśmy właśnie plan
zagospodarowania przestrzennego Skocznia. I tutaj na tej Sesji mianowicie
zwracałem uwagę na wstępie, że my nie powinniśmy podejmować tego planu,
podejmować tej decyzji o uchwaleniu tego planu z tego względu, że należy po
prostu dostosować zapisy w tym planie do tego aby można było wybudować
hale lodową. Wówczas na tej Sali min. Burmistrz powiedział, że się mylę, że
dopuszcza się realizację obiektów i że jeżeli podejmiemy ten plan to wszystko
będzie jak gdyby w porządku, będzie można przykryć hale i będzie można ja
budować. Wówczas również natychmiast jak zwykle zresztą P. radny Zbigniew
Szczerba poleciał ze wsparciem w tej sprawie Burmistrza i mówi, że jeżeli my
ewentualnie nie uchwalimy tego planu to będzie daleka, daleka przyszłość wiec
właśnie nie podjęcie tego planu może spowodować, że te plany zadaszenia toru
będą nieaktualne. Następnie P. Szczerba znowu wystąpił po raz drugi, żeby
dosadniej powiedzieć, że Przewodniczący przywołał przykład zadaszenia toru
lodowego nie my, Pan go wysunął jako argument, żeby zdjąć ten plan.
Uświadomiliśmy Panu, że właśnie jest całkowicie odwrotnie dlaczego ja Proszę
Państwa o tym mówię, wielokrotnie tu z tej trybuny bronimy tutaj mianowicie
prawidłowego postępowania i bronimy interesu publicznego. Pani radna proszę
o odrobinę kultury, bardzo dziękuje wiec proszę mi nie przeszkadzać i nie
przerywać to ocenia ci którzy widza jak się pani zachowuje. Kontynuuje, można
dziękuje bardzo za umożliwienie mi kontynuowania wypowiedzi i proszę
Państwa w związku z tym akurat w tamtym czasie nie chodziło o hale. Przecież
pamiętacie, że była kwestia tutaj przeforsowanie jak gdyby zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego, która cały czas ten plan przedstawiany,
procedowany wyglądał inaczej. Tam był obszar 14 MN który obejmował 1ha i
11arów został w tym nowym planie, który uchwaliliśmy podzielony na dwie
części i otrzymał jeden obszar tzw. nazwę 22U o pow. 0,52 ha i oczywiście tam
się dopuszczało zabudowę hotelowa nie posiadającą ograniczeń kubaturowych
praktycznie na tej powierzchni mogła powstać kolejna Biedronka. My wówczas
zwracaliśmy uwagę na to, że temu planowi trzeba się mianowicie przyjrzeć po
to, żeby tą hale sportowa i również zadaszenie hali lodowej było możliwe, żeby
odwlec uchwalenie planu do następnej jak gdyby Sesji. Potrzebowaliśmy
dokładnie 46 dni, dzisiaj myśmy uchwalali 27 maj, dzisiaj jest czerwiec 26 i
92
uchwalamy jeszcze raz mianowicie plan bo ktoś po prostu nie dopatrzył i
zaniedbał. To co robił tutaj P. Dyrektor Bartlewicz mianowicie na tej sali
przekraczało jak gdyby granice dobrych obyczajów. Dlatego o tym mówię,
żebyście zwracali uwagę Państwo, że no myśmy mieli w ten czas racje, dzisiaj
poprawiamy ten błąd ja oczywiście będę głosował za tą poprawką bo hala jest
potrzebna. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 36
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/739/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w
sprawie:
przystąpienia
do
zmiany
„Miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Skocznia w Zakopanem”
planu
Uchwała stanowi zał. Nr 37
Ad.19
P. Przewodniczący – przechodzimy do punktu, bardzo proszę. Przechodzimy
do pk.19 Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy skwerowi w
Zakopanem imieniem Josepha Conrada, P. Burmistrz ma głos bardzo proszę.
P. Burmistrz Janusz Majcher – chciałem Wam gorąco podziękować za
zrozumienie i uchwalenie, podjęcie uchwały w sprawie tej punktowej zmiany.
Chcę Pana poinformować, że dzięki temu ,że w tym czasie uchwaliliśmy ten
plan dzisiaj mam decyzję o budowie hali sportowej która właśnie czekała na ta
wasza decyzję o uchylenie planu. Mam to uchwalone, mam tą decyzje do
zaopiniowania jutro opiniuje ja pozytywnie i budowa hali sportowej przy COSie rusza P. Przewodniczący. Ta uchwała, którą żeście teraz procedowali, dziękuje
Panu, że Pan zdecydował się podnieść rękę za nią to jest tylko umożliwienie
kolejnej budowy. Jak Państwo wiecie wczoraj Stegny dostały nagle zezwolenie
na budowę hali lodowej, ona będzie kosztowała na Stegnach setki milionów ta
nasza to jest trzydzieści parę milionów to jest ta różnica skali. W związku z tym
robimy wszystko, żeby jak najszybciej dostać zezwolenie na budowę ale są
wątpliwości po prostu czy bez tej waszej poprawki moglibyśmy to zrobić
dlatego serdecznie wam dziękuje za przyjęcie tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękujemy bardzo P. Burmistrzu, przechodzimy do pkt.19
bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
93
P. Grażyna Krueger Inspektor
Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego - przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 38.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy ktoś w tej sprawie chciał zabrać głos?
P. Jan Gąsienica Walczak, bardzo proszę.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, P. Burmistrzu ja zabieram głos na prośbę P. Przewodniczącego
Komisji Kultury Macieja Wojaka który musiał wyjść natomiast Komisja
Kultury na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. podjęła wniosek następującej
treści: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: w sprawie: nadania
nazwy skwerowi w Zakopanem imieniem Josepha Conrada z
uwzględnieniem wniosku aby w §1 dodać nazwę „Skwer Josepha Conrada
Korzeniowskiego”. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy ktoś w tej sprawie chciał zabrać głos?
Nie widzę zatem głosuje Proszę Państwa poprawkę Komisji Kultury.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 13 radnych.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem – zał. Nr 38
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/740/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: nadania nazwy skwerowi w Zakopanem imieniem Josepha
Conrada Korzeniowskiego.
Uchwała stanowi zał. Nr 39
Ad.20
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Zakopanego
akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie Tatry S.A. z siedzibą w Zakopanem
w celu jej komunalizacji. Bardzo proszę, P. Burmistrz Janusz Majcher.
P. Burmistrz Janusz Majcher – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem
– zał. Nr 40
94
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo ja bardzo proszę Komisja Ekonomiki,
bardzo proszę. Komunalna bardzo proszę.
P. Władysław Łukaszczyk – Ekonomiki nie miała, P. Burmistrzu, P.
Przewodniczący, Wysoka Rado no Komisja Gospodarki Komunalnej na
wtorkowym posiedzeniu oczywiście omawiała projekt tej uchwały. No byliśmy
troszeczkę zdziwieni, że to tak wszystko szybko się dzieje w sprawach bardzo
ważnych bo dzisiaj powiedzmy sobie przejęcie majątku czy udziału spółki w
Polskich Tatrach, który jest własnością Skarbu Państwa to jest sprawa dosyć
poważna i dobrze by po prostu było wiedzieć wcześniej to co zresztą w
uzasadnieniu to jest napisane na temat w tej chwili sytuacji tej spółki, stanu
finansowego tej spółki, zadłużenia, w ogóle funkcjonowania bo to są ważne
informacje. Oczywiście dzisiaj wszyscy chcemy żeby się to stało własnością
gminy cała spółka była własnością Gminy ale dobrze by się było zastanowić
jeżeli byśmy się stali właścicielami tej spółki co dalej,. Żeby znów nie było tak
jak to się stało z PKG, że przykleiliśmy etykietę gminną natomiast nic z tego nie
mamy i tutaj w tym przypadku może być zupełnie po prostu podobnie. Dlatego
ja mam takie obawy oczywiście Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia, które
przedstawił P. Lasyk jako Audytor zaopiniowała projekt tej uchwały
pozytywnie. Natomiast mamy tam swój udział i to w sumie udział nie jest taki
mały bo wynoszący 26 prawie % i my praktycznie na temat tej spółki jako
udziałowiec i to nie mały udziałowiec no praktycznie nie mamy informacji
chociaż wiemy o tym, że w spółce w Radzie Nadzorczej swoich przedstawicieli
mamy. I tu te informacje nie przy okazji tej uchwały, która tutaj w tej chwili jest
tylko takie informacje powinny być przekazywane Radzie na temat
funkcjonowania spółki w której gmina ma udział. Dziś by może nie było takich
pytania, że nie wiemy co nas czeka i głosujemy trochę ślepo głosujemy, gdyby
takie informacje były po prostu przekazywane co jest według zasad
funkcjonowania urzędu i spółki i Rady powinno być normą a nie to, że my się
prosimy o informacje dotyczące stanu spółki dzisiaj. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, Proszę Państwa ja mam tutaj uwagi tzn.
do treści mianowicie ja nie wiem czy nie powinno, nie powinniśmy skreślić „w
celu jej komunalizacji” Dlaczego, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie przez Gminę Miasto Zakopane akcji Skarbu Państwa w Spółce Polskie
Tatry z siedzibą w Zakopanem w celu jej komunalizacji. I tu, wyrażamy zgodę
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Zakopane akcji Skarbu Państwa w
Spółce Polskie Tatry z siedzib w Zakopanem w celu jej komunalizacji. Nie my
ją komunalizujemy tylko Minister ją komunalizuje tak ja to rozumiem i czy w
związku z tym nie powinniśmy jedynie po Zakopanem dać kropki. Czyli
wyrażamy zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Zakopane akcji
Skarbu Państwa w spółce Polskie Tatry, b to nie my ją komunalizujemy, będzie
komunalizował ją Minister a my wyrażamy zgodę na nabycie bezpłatne. I
95
upoważnia się Burmistrza Zakopanego do wystąpienia do Ministra i znowu w
celu jej komunalizacji, nie Burmistrz będzie komunalizował Minister
komunalizuje, Burmistrz występuje jako organ wykonawczy.
głosy z sali- występuje w celu komunalizacji (…).
P. Przewodniczący – to wiemy w tym 4b tam tego nie ma, w tym 4b tego tam
nie ma. Natomiast ja przyjmuję tu argumentacje P. Burmistrza tzn. w tym sensie,
że gdybyśmy, posłuchajcie zostawili w preambule, że w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto zakopane akcji Skarbu
Państwa w Spółce Polskie Tatry S.A z siedzibą w Zakopanem w celu jej
komunalizacji, kropka. Ale już §1 załóżmy, „wyraża się zgodę na nieodpłatne
nabycie przez Gminę Zakopane akcji Skarbu Państwa a spółce Tatry S.A z
siedzibą w Zakopanem, kropka.§2 upoważnia się Burmistrza Miasta do
wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie
na rzecz Gminy Miasta Zakopane prawa własności do Akcji Skarbu Państwa w
Spółce Polskie Tatry z siedzibą w Zakopanem.
P. Zbigniew Szczerba z sali – mogę P. Przewodniczący to możemy zrobić
równie dobrze tak, że wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie poprzez
komunalizację przez Gminę Miasto Zakopane,
P. Przewodniczący – nie, nie, nie tak nie możemy tu dać kropki a zostawić tak
jak Burmistrz mówi w preambule w jakim celu to podejmujemy uchwałę. Tak
by mogło być tak?
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny Urzędu Miasta z sali- generalnie tak,
już Państwu powiem.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny Urzędu Miasta – Proszę Państwa
generalnie komunalizować będzie Ministerstwo Skarbu Państwa.
P. Przewodniczący – oczywiście.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny Urzędu Miasta – w związku z
powyższym to pytanie w celu jej komunalizacji ten papier będzie potrzebny
Ministrowi do komunalizacji, do wszczęcia procedury. Więc możemy zostawić i
nawet jest konieczne w tytule zostawić:”… w celu jej komunalizacji” ,, żeby
było wiadomo po co to jest i co komu, w §1 ja bym, jak Państwo uważają można
spróbować wykreślić z tym, że §2 bym jednak zostawiła bo tu już jest o ilości
akcji i tez jest o Ministerstwie Skarbu Państwa i takim krakowskim targiem bym
zostawiła §2 w celu jej komunalizacji.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo, Proszę Państwa, bardzo proszę P.
Leszek Dorula.
96
P. Leszek Dorula Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - P. Prawnik
my musimy być pewni, że podejmując dzisiaj uchwałę podejmiemy ją tak, żeby
nie okazało się później kiedyś, że poszło to zupełnie w innym kierunku i
właścicielem staje się ktoś z Wysp Jersey. Cichlibyśmy, żeby Pani nam
powiedziała jednoznacznie, że to może być, powinno zostać i idzie to w takim
kierunku, żeby to zostało skomunalizowane a właścicielem była Gmina Miasto
Zakopane.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny Urzędu Miasta – Proszę Państwa nic
bym nie ruszała w tej uchwale albowiem uchwała była tez przy tej uchwale
główną moc współpracy miała duża firma prawnicza i w większości ona brała
udział w tworzeniu tego tekstu więc Proszę Państwa zostawmy to bo to jest coś
czego my jako prawnicy nie jesteśmy,
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, dziękuje P. Prawnik wycofuje swoje
mianowicie wątpliwości tzn. moje wątpliwości pozostają ale wniosek wycofuje.
Czy ktoś jeszcze chciał w tej sprawie zabrać głos, bardzo proszę P. Jan
Gąsienica Walczak a później Zbigniew.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
no rzeczywiście dziwiło mnie i mówiłem z tego miejsca, że dlaczego nie
korzystamy z prawa pierwokupu mając 28% a odpuszczaliśmy to wtedy kiedy
były przetargi na Polskie Tatry i nie braliśmy w tym udziału i to jest dobry ruch
moim zdanie. Komunalizacja jest dobrym ruchem chociażby ze względu na to,
że w przyszłości będziemy mieli miejsce o ile zostanie to gminne a tego
powinniśmy dopilnować, że w przyszłości będziemy mieli miejsce np. na
wioskę olimpijską czy na wioskę do mistrzostw świata, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy Zbyszek chce, tak jest, niezrażony
bardzo proszę.
P. Zbigniew Figlarz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu ja dla odmiany tak
realnie patrząc mamy Bristol, mamy Jasny Pałac, mamy Antałówkę powiedzmy,
powiedzmy po prywatyzacji i mamy 30 czy 40 milionów długów Polskich Tatr,
pozostawiam bez odpowiedzi.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo dziękuje czy jeszcze ktoś z
Państwa chciał zabrać głos. W związku z tym, że moje wątpliwości pozostały
ale wycofałem wniosek czytam niezmieniony projekt uchwały. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 40.
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 13 radnych większością
głosów (12 za) przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę następującej
treści:
97
UCHWAŁA Nr LV/741/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta
Zakopanego akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie Tatry S.A. z siedzibą w
Zakopanem w celu jej komunalizacji.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad. 21
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 21 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014. Bardzo proszę
Panią Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta – przedstawiła projekt uchwały z
uzasadnieniem – zał. Nr 42
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii Komisji.
P. Maciej Rzankowski – Komisja opiniowała projekt uchwały pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 42
Rada Miasta w glosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/742/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta Zakopane na rok 2014.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
Ad. 22
98
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 22 – Wolne wnioski
mieszkańców. Bardzo proszę Pan Andrzej Konior, proszę o zabranie głosu.
P. Andrzej Konior – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja
chciałbym zabrać głos w trzech tematach: chodnika ul. Kamieniec, przebudowy
ul. Tatary oraz Geotermii Podhalańskiej. Króciutko, ja nie nudzę, w trzech
słowach, po prostu zostałem zobligowany przez mieszkańców ul. Kamieniec do
zabrania głosu w tym temacie. Po prostu złożyłem projekt obywatelski na
budowę chodnika, bo go tam nie ma w ogóle na tym odcinku od skrzyżowania
ul. Nowotarska do ul. Tatary, Kamieniec do mostu, to jest około 500 metrów
ponieważ chodnik istnieje od strony wschodniej do Szpitala. Tam jest bardzo
niebezpieczne skrzyżowanie, karetki pogotowia i trzeba przechodzić przez to
skrzyżowanie aby dostać się na dolną część Kamieńca i ul. Tatry. Tam jest
usytuowany ośrodek dla osób z porażeniem mózgowym i mieszkańcy Tatarów
również korzystają intensywnie z tego chodnika. Jak w niedługim czasie
wiadomym będzie tam duża inwestycja miejska mieszkania komunalne na starej
bazie Spółki Tesko. Miałbym prośbę, złożyłem dość dokładny kosztorys, mogę
go tu przedstawić, opis, wszystko i ten mój projekt został obalony w
przedbiegach, co nie bardzo było to zasadne ponieważ nie chwale się, ale znam
się na drogownictwie bo byłem odznaczony w 1972, niektórzy jeszcze nie żyli a
byłem już odznaczony z Ministerstwa dla zasłużonego transporca i drogowca,
mogę pokazać. To jest jedna sprawa. Zarzucono mi, że nie mieści się wszędzie
ten chodnik, bo po prostu jest za wąsko. Zgadzam się, ale niezupełnie, nie jest
Państwo, Komisja Wielka, Wysoka, nie zapoznała się z moi projektem ponieważ
ja to przewidziałem, w górnej części jest możliwość przeprowadzenia chodnika
bezkolizyjnie, a w środkowej części można zawęzić, przewidziałem to, kosztem
jezdni zrobić chodnik, bo tam jest jednokierunkowa droga więc można ją
zawęzić kosztem chodnika . po prostu dla chcącego nic trudnego. Apeluję, bo to
nie moje pierwsze wystąpienie, ja tu mogę pokazać od 20 lat prawie piszę,
staram się, to przecież nic wielkiego tylko dobre chęci, z tym że wiem że to i tak
by nic nie dało, bo ten budżet obywatelski moim zdaniem ma wielkie błędy
ponieważ to jest pierwszy budżet, ja tu nie mam pretensji do Państwa absolutnie.
To niema żadnych szans żadna inwestycja taka jak mój chodnik, moje schody,
ze względu na to że umieszczono w tym inwestycje oświatowe, szkoły, no to
rozdadzą nauczyciele karty do głosowania i już jesteśmy pogrzebani. Po prostu
trzeba kiedyś podejść do tego troszeczkę bardziej, ale w tej sytuacji to jest
pierwszy budżet obywatelski, ja to rozumiem, ale w przyszłości trzeba podzielić
milion na to, milion na to i tego, wtedy jest jakaś szansa, a tak to ja się
upracowałem, bo zrobiłem 3 wnioski czy 4. Jeden przeszedł za co bardzo
dziękuję, schody Tatary Kasprowicza. Także nie mam pretensji żadnych, ale
mam prośbę do Wysokiej Rady i do Burmistrza, aby zająć się tematem i ująć to
w budżecie na 2015, żeby zrobić jakąś koncepcję, albo coś a nie mówić, że się
nie da, bo nie da się to tylko parasola. Dobra, dziękuję, króciutko, i co bym
99
jeszcze powiedział. Ulica Tatary, wiem że dokumentacja jest już na ukończeniu,
śledzę, bo jak Państwo wiedzą jestem prawie co tydzień, dwa, no nie jest źle
myślę, ze doczekam się jeszcze, dożyję tego, abym się przeszedł chodnikiem.
Poza tym moja w ciąży to jak pojedzie wózkiem, jak nie ma chodnika. Mam też
prośbę, żeby przewidzieć w budżecie jakąś kwotę na realizację tego zadania bo
mogę pokazać, że ćwierć wieku prawie walczyłem o to, z tym że no też nie
Państwa wina Panie Naczelniku, bo ja się trochę znam, pisałem dwadzieścia
parę lat temu, pokażę to bo mam na piśmie, że robi się projekt kompleksowy,
robi się projekt drogowy z odwodnieniem, z chodnikami, ja tak pisałem a
pierwsze zrobiono projekt odwodnienia a teraz go trzeba dostosowywać,
przerabiać do jezdni i do chodnika, rozumiecie Panowie. Proszę tu Wysoką
Radę, Burmistrza o to, aby ująć to w budżecie na 2014 chociaż, a jak by się nie
dało to etapować na 2 etapy, bo pierwszy etap wykupienie nieruchomości na
poszerzenie a drugi etap realizacja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Teraz mam
jeszcze jeden temat. Dużo się mówi o dobrym, czystym powietrzu, o ekologii a
niestety realizacja jest całkiem inna. Nie jesteśmy zainteresowani swoim
zdrowiem, Panowie w ogóle nie współpracujecie razem, Geotermia, Marszałek,
Ministerstwo Środowiska, przecież są na to, po prostu skupcie się i
współpracujcie.
P. Przewodniczący – bardzo dziękujemy.
P. Andrzej Konior – nie dziękujemy, muszę skończyć. Jest taka możliwość
P. Przewodniczący – a obiecał, że będzie krótko.
P. Andrzej Konior – słuchajcie, oni tylko pieniądze biorą duże, a nic nie robią.
Trzeba się wziąć do roboty, to wszystko jest do zrealizowania, jak chcecie to ja
wam pomogę. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Proszę Państwa wyczerpaliśmy punkt
wolne wnioski.
Ad. 23
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 23 – Odpowiedzi Burmistrza
na interpelacje i wnioski radnych. Pan Burmistrz chce odpowiadać?
P. Burmistrz Janusz Majcher – odniosę się krótko do interpelacji, natomiast
gro z nich będzie miało odpowiedź na piśmie, jeżeli nie wszystkie. Może zacznę
od P. Przewodniczącego i ścieżka Dłuskich. P. Przewodniczący no przecież
rozmawialiśmy zarówno wspólnie, jak i z przedstawicielami PTTK – u. główna
sprawa rozbija się o to, że to jest grunt prywatny. Po pierwsze nie możemy
100
inwestować na gruncie prywatnym, to jest podstawa wszystkich decyzji.
Jesteśmy gotowi, ja z tą Panią również tak rozmawiałem, że jesteśmy gotowi
oczywiście zrobić, w pierwszej wersji kiedy ona złożyła ten wniosek ja byłem
święcie przekonany, że dotyczy to dojazdu do Muzeum Tatrzańskiego, tego
odcinka i przy szkole, bo tam są fragmenty nasze, nieduże ale są. Natomiast
dalej no był problem. jest kwestia przejęcia gruntu, odpowiedzialności za to co
tam się ewentualnie może dziać. To nie jest tak P. Przewodniczący, że to jest
piękny kawałek Zakopanego, który on mógłby być piękny, on wymaga dużych
nakładów, uporządkowania całej infrastruktury, oświetlenia, wybrukowania, etc.
Ja nie podejmę się takich działań dopóki nie będziemy właścicielami tego, bo
nie wolno mi tego robić. Natomiast temat jest otwarty, jeżeli znajdziemy
jakikolwiek lepszy nawet zakątek Zakopanego to należy tych naszych ludzi
uczcić, bo oni naprawdę na to zasłużyli. Zgadzam się z Pana poglądem, że
Dłuscy zostali trochę zapomniani w Zakopanem a zrobili podstawową robotę do
wszelkich kolejnych działań. I oni byli prekursorami tak naprawdę. Ja myślę, że
nie kończymy tego tematu, wręcz odwrotnie, to jest rozpoczęcie tematu. Należy
znaleźć dla nich godne upamiętnienie w Zakopanem. Maciej Wojak o
Mistrzostwach Świata. Chce powiedzieć, że wprawdzie mam uchwałę Rady
Miasta od wielu lat, że Burmistrz jest upoważniony a nawet zobowiązany do
organizacji wielkich imprez sportowych, które promują Zakopane, ale nie
zdarzyło się żebym was się nie pytał o zgodę i wydatki na ten cel. Czy jest
zasadne czy nie, to wy zdecydujecie i będziemy o tym rozmawiać. Absolutnie ja
uważam osobiście, że powinniśmy się starać, tak jak o Puchar Świata w
skokach, tak powinniśmy się starać o organizację wielkich imprez sportowych i
nie czekać na to czy mamy trasy biegowe czy nie. trasy biegowe są wspaniale
wytyczone, mamy złożony konkretny projekt który chyba wczoraj został
podpisany na finansowanie i złożony do Marszałka. Robimy go wspólnie z
Kościeliskiem. Ten projekt przewiduje budowę tras biegowych i ich urządzenie i
na to środki by się znalazły i ja uważam, że absolutnie Zakopane ma pełne
predyspozycje do tego by być w czołówce światowych organizatorów wielkich
imprez sportowych. I niezależnie od wszelkich utrudnień, czy to tej Gubałówki,
czy innych tutaj własnościowych spraw powinniśmy do tego cały czas dążyć.
Druga sprawa to było projekt nowych tras na Gubałówce. Chcę powiedzieć, że
prace trwają, przed chwilą skończyliśmy tu debatę z projektantami również na
ten temat, czy zatwierdzone plany na Gubałówce dopuszczają te modernizacje
które tam są możliwie i stosowne opinie w tej sprawie wyrazimy jutro albo w
poniedziałek, aby można było procedować nad przebudową Gubałówki, więc
tutaj proszę o pewien spokój i zamknięcie tego tematu na chociaż krótki czas.
Natomiast Gubałówka jako trasa zamknięta i wpływ na to jaki Zakopane ma
wizerunek, no niestety tak jest jak jest i trudno tutaj ten wizerunek zmienić jeżeli
nie otworzymy trasy na Gubałówkę, ale chcę powiedzieć że rozmowy cały czas
trwają i mam nadzieję, że w końcu kiedyś się sukcesem zakończą. P.
Wiceprzewodniczący Leszek Dorula pytał o przejście na Ustupie i Spyrkówce,
101
oczywiście tak i jest zrobione na Spyrkówce, postaram się jak najszybciej to
uzgodnić. Dzisiaj byli przedstawiciele, ale nie ci którzy o tym decydują. Jutro
mam Prezesa Kolbeka, z którym poprzednio załatwiałem to oświetlenie na
Spyrkówce i myślę, że przekonam go również do tego, aby na odcinku miejskim
gdzie są już oświetlenia dodatkowo doświetlić to miejsce, być może go
przenieść a być może uda się mi zrobić nawet tam podniesienie przejścia, aby
był to również pas zwalniający. Wszystko powiem w poniedziałek, będę po
rozmowie. P. Józef Figiel tutaj wnosił o Bachledzki Wierch i Chyców Potok i
tutaj to dostanie na piśmie, zniszczenia kwiatów na Chramcówkach to też. Ale to
wszyscy musimy pilnować, nie tylko na Chramcówkach zniszczenia są, ale
wszędzie i podchodzę do tego z bardzo krytycznym wnioskiem. Po prostu takie
mamy tutaj społeczeństwo, że czasami komuś się ten kwiatek tak podoba że go
kradnie. Naprawiamy nie tylko na Chramcówkach, ale w całym mieście rabaty
kwiatowe. P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś koncerty biletowane na
koncercie Muzyka na Szczytach, mnie to tez bulwersuje. Nie powinno tak być i
zwrócę na to uwagę. Jeżeli my finansujemy to finansujemy to z budżetu miasta,
z naszych podatków i faktycznie nie powinno tak być. Natomiast przypomnę
tylko, że nasz udział w całym budżecie tego przedsięwzięcia nie jest taki wielki.
To jest wielokrotnie większy budżet i o tym trzeba pamiętać, że nasze środki, nie
jesteśmy głównym finansowym zapleczem dla tej organizacji. P.
Przewodniczący Łukaszczyk płyty na Ciągłówce i Choćkowskim to odpowiem
pisemnie. Natomiast przypomnę Panu w jakim stanie te płyty były na drodze.
Tam gro z nich przecież było totalnie zniszczonych, że nie dało się jeździć w
ogóle. Ja doskonale wiem, bo rozmawiałem tam z wszystkimi i chodziłem po
drodze przed budową i wiem ile się dało płyt w całości odzyskać. Jeżeli Pan
sugeruje że zrobiono tam jakiś przekręt, bo tak to wyglądało z Pana
wypowiedzi, że ktoś to kupił lub sprzedał lub jakieś malwersacje zrobił, to ja na
Pana miejscu zgłosił bym to do prokuratury, bardzo proszę tak zrobić, bo ja
jestem zbulwersowany tym, ze w ogóle Pan takie wiadomości ma i do tej pory
Pan tego nie uczynił. Natomiast dam Panu wszystkie załączniki rozliczeniowe z
tego i dostanie Pan na pi śmie jak to wszystko wygląda. Wszystkie pozostałe
interpelacje przekażę Państwu na piśmie. Dziękuję bardzo.
Ad. 24
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 24 – Oświadczenia i
komunikaty. Wyczerpany punkt.
Ad. 25
102
P. Przewodniczący – pkt. 25 – Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia
kierunków działania dla Burmistrza miasta Zakopane w sprawie
rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą Komitet Konkursowy Kraków 2022. Bardzo
proszę Panią Naczelnik o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 44
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 44
Rada Miasta w glosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 1 głosie
przeciwnym i 1 wstrzymującym się w obecności 13 radnych podjęła
uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr LV/743/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: ustalenia kierunków działania dla Burmistrza miasta Zakopane
w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą Komitet Konkursowy Kraków 2022.
Uchwała stanowi zał. Nr 45
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowni Państwo tak się u nas
gazduje, jak to się gada. Najpierw się wyda kilka milionów a później się
rozwiązuje.
Ad. 26
P. Przewodniczący – pkt. 26 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LV Sesję Rady Miasta
Zakopane.
103

Podobne dokumenty