I. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII Gęstość (ρ) – jest to masa

Komentarze

Transkrypt

I. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII Gęstość (ρ) – jest to masa
I. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII
Zmiany stanów skupienia:
sublimacja
ciało topnienie ciecz
stałe krzepnięcie
parowanie
gaz
skraplanie
resublimacja
Gęstość () – jest to masa jednostki objętości. Największą gęstość mają zazwyczaj ciała stałe, a najmniejsza gazy. Obliczamy ją w
kg
g
m
(lub 3 )z wzoru  =
m3
cm
V
ciała stałe
ciecze
RODZAJE PROMIENIOWANIA
promieniowanie jądrowe (gamma )
promieniowanie rentgenowskie (X)
długość fali
Topnienie – zachodzi w stałej dla danej
substancji temperaturze, zwanej temperaturą
topnienia. Temperatury topnienia i krzepnięcia dla danej substancji są jednakowe.
Parowanie – szybkość parowania zależy
od: rodzaju cieczy, wielkości powierzchni
parowania, temperatury, ruchu powietrza,
wilgotności powietrza.
Wrzenie – jest to gwałtowne parowanie cieczy całą jej objętością zachodzące w stałej
temperaturze.
Budowa materii – wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek, które nieustannie poruszają się. Wraz ze wzrostem temperatury
wzrasta prędkość cząsteczek. Między cząsteczkami występują oddziaływania międzycząsteczkowe, które są najsilniejsze w
ciałach stałych a najsłabsze w gazach. Jeżeli
cząsteczki w ciele stałym ułożone są regularnie, to jest to ciało o budowie krystalicznej (np. sól kuchenna), a jeżeli nieregularnie, to jest to ciało stałe bezpostaciowe (np.
szkło).
częstotliwość fali
Ciało fizyczne, to każdy przedmiot oraz organizm żywy mogący stanowić obiekt badań fizyki
(np. piłka, książka, człowiek, …).
Substancja, to materiał z którego zbudowane
jest ciało fizyczne (np. drewno, metal, plastik,...)
Ciała stałe – mają własny kształt, objętość i są
mało ściśliwe. Metale oraz grafit dobrze przewodzą prąd elektryczny.
Ciecze – nie mają własnego kształtu, przyjmują
kształt naczynia w którym znajdują się. Mają
własną objętość, tzn. są bardzo mało ściśliwe.
Czyste ciecze źle przewodzą prąd. Dobrymi
przewodnikami prądu są elektrolity, czyli wodne
roztwory kwasów, zasad i soli.
Gazy – nie mają własnego kształtu ani objętości.
Są ściśliwe i rozprężliwe. Są złymi przewodnikami prądu i ciepła.
Rozszerzalność temperaturowa substancji –
jeżeli temperatura wzrasta, to większość ciał stałych, cieczy i gazów rozszerza się, czyli zwiększa
swoją objętość. Rozszerzalność jest różna i zależy od rodzaju substancji z jakiej zbudowane jest
ciało. Jedynie rozszerzalność wszystkich gazów
jest jednakowa i nie zależy od rodzaju gazu.
Największą rozszerzalność mają gazy, a najmniejszą ciała stałe. Zjawisko to zostało wykorzystane do budowy termometrów i termostatów
(bimetale). Należy też o nim pamiętać budując
np. mosty, tory, linie energetyczne, … . Woda
zachowuje się inaczej niż większość substancji.
Przy ogrzewaniu od 0C do +4C woda zmniejsza swoją objętość, a od +4C wzrostowi temperatury towarzyszy wzrost objętości. W temperaturze +4C woda ma największą gęstość i z tego
powodu taka jest temperatura wody na dnie
zbiorników pokrytych lodem.
XII. OPTYKA I FALE ELEKTROMAGNETYCZNE – ciąg dalszy
nadfiolet (ultrafiolet)
światło białe (widzialne)
podczerwień
CHARAKTERYSTYKA
wysyłane podczas rozpadów promieniotwórczych; bardzo przenikliwe,
wykorzystywane podczas prześwietleń; bardzo przenikliwe
powoduje opalanie się (zbrązowienie
skóry), niszczy wirusy, bakterie –
stosuje się je do sterylizacji narzędzi
w szpitalach
ten zakres fal rejestruje oko człowieka; odpowiada za widzenie
wysyłają je ciała cieplejsze od otoczenia; zastosowania: łącza na podczerwień, pilot do telewizora,
mikrofale
mikrofalówka, radar,
radiowe
radio, telewizja, …
Podczas przejścia światła przez płytkę równoległościenną (np. szyba) promień świetlny ulega
równoległemu przesunięciu w stosunku do kierunku pierwotnego.
gazy
Dyfuzja – samorzutne rozprzestrzenianie się
jednej substancji w drugiej na skutek chaotycznego ruchu cząsteczek. Najszybciej
zachodzi w gazach (np. rozchodzenie się
zapachów).
Masa (m) – jest to miara ilości substancji.
Wyznaczamy w kg za pomocą wagi.
Napięcie powierzchniowe powoduje, że
powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błonka. Dzięki niemu małe owady
mogą biegać po powierzchni wody, małe
przedmioty o gęstości większej od gęstości
wody (szpilka, żyletka) mogą pływać po jej
powierzchni. Napięcie powierzchniowe powoduje, że ciecze przyjmują kształt kropli.
Napięcie powierzchniowe zmniejszają np.
mydło, proszek do prania, …
Soczewki obustronnie wypukłe oraz zwierciadła kuliste wklęsłe są skupiające.
Posiadają one ogniska rzeczywiste F – w punkcie
skupienia promieni.
F
Soczewki obustronnie wklęsłe i zwierciadła kuliste wypukłe są rozpraszające. Posiadają one ogniska pozorne
F – w punkcie przecięcia się
przedłużeń promieni odbitych
(załamanych).

Podobne dokumenty